PZC Fijn stof is funest voor gezondheid Vrijspraak voor verdachten moord op Micelle Mooij Burgemeester van Alphen stapt uit D66 OPRUIMING stevig in het P enatal Chaos bij vreemdelingendiensten Drugshandel teistert Urk Alle zeilen bij voor Jotcha J. Vrouwen leven gezonder maar klagen meer donderdag 12 juni 2003 Grote kritiek Wietstraten Voorschrift van kleding mag niet discrimineren Vaderdag hoeft voor vaders niet Amsterdam verbiedt hasjcafés Meer ongebruikelijke transacties Stresskippen vaak rustige mensen Voorwaardelijk voor 'lenen' baby '"I jouw wereld °P2o:, DEN HAAG - Vrouwen le ven gezonder dan mannen en toch hebben ze meer gezondheidsklachten dan mannen. Ook maken ze vaker ge bruik van de diensten van artsen en vinden ze zich zelf minder gezond dan mannen. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar noemde tachtig procent van de Nederlan ders (83 procent van de mannen, 78 procent van de vrouwen) zich gezond. Dat aantal is sinds 1985 min of meer stabiel. Toch hebben vier van de tien mensen regelmatig last van moeheid en spier- en gewrichtspijn. Slapeloosheid kwam bij vrouwen bijna twee keer zo vaak voor als bij man nen. Hoofdpijn, ver moeidheid en pijn in de rug anderhalf keer zo vaak. Ook noemen vrou wen zich vaker slachtoffer van verkoudheid, griep en andere infectie-aandoe ningen. Ze zeggen ook va ker last te hebben van de pressieve klachten. Driekwart van de mensen heeft vorig jaar minstens één keer de huisarts ge raadpleegd. Bijna vier op de tien personen ging langs bij een specialist. Vrouwen stappen vaker naar een arts dan mannen, ondanks het feit dat ze ge zonder leefden. GPD Ombudsman hekelt werkwijze ministeries door Monique de Knegt DEN HAAG - Het is een chaos bij de vreemdelingendiensten. Het aantal klachten is de laatste drie jaar vertienvoudigd tot 586. In een uitgebreid rapport beschrijft de Nationale Om budsman de misstanden en ver wijt hij de korpsbeheerders en ministers van Justitie en Bui tenlandse Zaken dat ze de boel in het honderd hebben laten lo pen. Vreemdelingen (geen asielzoe kers) die in Nederland willen studeren, werken of wonen, moeten bij de vreemdelingen diensten een verblijfsvergun ning aanvragen of een mach tiging tot voorlopig verblijf (MW). Maar het werk is de diensten boven het hoofd ge groeid. De medewerkers kregen steeds meer aanvragen voor hun kiezen en moesten werken met een wetgeving die voortdurend veranderde en complexer werd. Personeelstekort en een hoog ziekteverzuim veroorzaakten ellenlange wachttijden. De wachttijd kon oplopen tot ruim een jaar, terwijl voor een MW drie maanden staat. Ombudsman Roel Fernhout spreekt van 'schrijnende geval len'. „Een verblijfsvergunning moet na een jaar worden ver lengd. Voor mensen die werk hebben, is dat noodzakelijk. Maar doordat het zo'n chaos is bij de diensten, zijn veel mensen in de problemen gekomen." De Ombudsman heeft grote kritiek op de mensen die ver antwoordelijk zijn voor het rei len en zeilen van de vreemdelin gendiensten: de korpsbeheer ders, de toenmalige staatssecre tarissen van Justitie (Cohen en Kalsbeek) en de minister van Buitenlandse Zaken (Van Aartsen). Op dit moment worden taken van de vreemdelingendienst overgeheveld naar de Immigra tie en Naturalisatie Dienst. De Nationale ombudsman ver wacht dat de verantwoordelij ken nu alles zullen doen om de wachttijden te verkorten. Hij stelt verder voor om in een wettelijke regeling vast te leg gen in welke termijn een MW- aanvraag moet worden behan deld. De Ombudsman heeft vier vreemdelingendiensten onder zocht waarover de meeste klachten zijn ontvangen: Am- sterdam-Amstelland, Haaglan den, Hollands Midden en Rot terdam-Rijmond. GPD URK - In het vissersdorp Urk zijn de afgelopen maanden gro te hoeveelheden drugs verhan deld. Dat blijkt uit een onder zoek van de politie, dat vorige week werd afgerond met de aanhouding van zeventien men sen uit Urk, Tollebeek en Em- meloord. Eerder al werden vier mensen aangehouden. De betrokkenen komen voornamelijk uit Urk. De politie vermoedt dat met de drugshandel tienduizenden euro's is verdiend. Ze begon het onderzoek naar aanleiding van klachten vanuit het vissers dorp. Op één na hebben alle ver dachten hun aandeel in de zaak opgebiecht, meldt de politie. Die spreekt haar zorg uit over het drugsgebruik op Urk. Ou ders en instanties die geacht worden zich van hun op voedkundige taken te kwijten, zouden daar meer aandacht voor moeten hebben, aldus de politie. GPD ARNHEM - De Arnhemse poli tie heeft gisteren in totaal acht tien hennepkwekerijen in drie straten in Arnhem-Zuid opge rold. Alle kwekerijen bevonden zich in schuurtjes achter de wonin gen. De politie trof enkele dui zenden planten, verdeeld over dekwekerijtjes aan. De kwekers tapten illegaal stroom af. Ener giebedrijf Nuon heeft een vor dering van 65.000 euro inge diend. ANP Z0ETERMEER - Kledingvoor schriften mogen niet discrimi nerend zijn en ze mogen de vrij heid van meningsuiting niet aantasten. Dit stelt minister Van der Hoeven (Onderwijs) in een leidraad die zij aan de scho len heeft gestuurd. Maar een rooms-katholieke of protestants-christelijke school mag leerlingen verbieden een hoofddoekje te dragen als de school aannemelijk kan maken dat dat strijdig is met de grond slag van de school. Het open baar onderwijs mag deze eis niet stellen, maar kan zich beroepen op wat wordt genoemd 'objec tieve rechtvaardiging'. De bewindsvrouw heeft de lei draad, die zij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, opge steld naar aanleiding van het verbod van een Amsterdamse school om gezichtssluiers te dragen. De Commissie Gelijke Behandeling bepaalde dat dat verbod gerechtvaardigd was. Het advies van de CGB over hoofddoeken en gezichtssluiers was voor Van der Hoeven een richtlijn. ANP ROTTERDAM - De wijde omtrek van de extra beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam is afgezet. Zwaarbewapende agenten, pantserwagens, politieboten in de Rijnhaven en scherpschutters op het dak. Die boef is de 40-jarige Joegoslavische topcrimineel Jotcha J. Hij werd op 20 ju ni vorig jaar gearresteerd in de Bulgaarse hoofdstad Sofia en direct uitgeleverd aan Nederland. Hij zit op dit moment vast vanwege het schieten op een politie man. Daartoe werd hij in 1993 bij verstek veroordeeld. Maar de verdenkingen zijn veel ernstiger. Zo zou J. ook de grote man zijn achter de liquidatie van topcrimine len Sam Klepper en Jan Femer. Ook andere Europese landen vermoeden volgens het openbaar ministerie betrok kenheid van Jotcha J. bij diverse liquida ties en andere misdaden.Geblinddoekt en geboeid aan armen en benen werd J. gisteren per helikopter naar de rechts zaal vervoerd. Op dezelfde manier werd hij naar Vught teruggebracht. Gepant serde wagens beschermden J. tegen eventuele sluipschutters. foto Fred Ernst/ANP van onze redactie binnenland ROTTERDAM - Langdurige blootstelling aan fijn stof in de regio Rotterdam heeft een groot effect op de gezondheid van in woners van dit gebied. Bereke ningen laten zien dat jaarlijks 1450 sterfgevallen met 'vuile lucht' in verband kunnen wor den gebracht. Met name mensen die lijden aan hart- en longziekten, zoals ast ma en bronchitis, ondervinden nadelige gevolgen van bloot stelling aan fijn stof. Bijna een vierde van de luchtwegklachten valt toe te schrijven aan langdu rige confrontatie met stikstof dioxide. Dit blijkt uit het jaarlijkse rap port van het project Milieumo- nitoring Stadsregio Rotterdam, dat voor het eerst aandacht be steedt aan de relatie tussen mi lieu en gezondheid. Die effecten zijn niet verwaarloosbaar, luidt de conclusie. Wie voor een korte periode met fijn stof, ozon en stikstofdioxide te maken heeft, loopt minder risico. „In Rijnmond waren de concen tratieniveaus in 2001 zo hoog, dat ze zorgden voor ongeveer 150 ziekenhuisopnames voor hart- en vaatklachten en onge veer 350 ziekenhuisopnames voor luchtwegklachten. Het aantal zieke inwoners van de Rijnmond dat door deze bloot stelling eerder overleed, ligt tussen de 100 en 450." Tegelijkertijd wordt geconclu deerd dat de situatie sinds de ja ren zeventig flink is verbeterd. Het aantal vroegtijdige sterfge vallen naar aanleiding van de blootstelling aan zwaveldioxi de in de lucht is de laatste dertig jaar afgenomen tot minder dan 1 procent. De concentraties lood zijn inmiddels zo laag, dat er geen effecten op de gezondheid meer te verwachten zijn. Dat zelfde geldt voor benzeen, dat leukemie kan veroorzaken. Fijn stof is afkomstig van zeer veel bronnen. De directe bijdra ge van het verkeer is bescheiden van omvang, maar bevat rela tief veel schadelijke deeltjes. Dieselmotoren zijn een belang rijke bron voor problemen als een verlaagde longfunctie en chronische luchtwegaandoe ningen. Diesel bevat bovendien veel kankerverwekkende stof fen. GPD ROTTERDAM - Ruim tweederde van alle Nederlanders (67,4 procent) hecht niet of nauwelijks waarde aan vaderdag. Toch voelt 39,7 procent zich genoodzaakt vader in het zonnetje te zetten. Bijna een kwart brengt zondag een cadeautje. Dat bleek gisteren uit een onderzoek, dat in opdracht van bu- galowparkketen Center Pares is uitgevoerd. Van de onder vraagden vindt 21,7 procent vaderdag zelfs 'een beetje onzin'. Opvallend is dat vrouwen en kinderen het leuker vinden om vader te verwennen dan dat hij dat zelf vindt. Van hen vindt 27,3 procent vaderdag heel belangrijk. Van de vaders vindt slechts 12,9 procent vaderdag van belang. ANP AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam zet een streep door de hasjcafés, gelegenheden waar zowel softdrugs als alcohol verkrijgbaar zijn. De hasjcafés worden nog voor een periode van drie jaar gedoogd. Daarna krijgen exploitanten de keuze om verder te gaan als alcoholvrije koffieshop of de verkoop van softdrugs te staken, aldus de gemeente gisteren. Amsterdam is nog de enige gemeente waar hasjcafés bestaan. In de landelijke richtlijn voor gedoogbeleid van softdrugs is deze combinatie niet toegestaan, maar de hoofdstad kreeg een uitzonderingspositie. De gemeente en justitie vinden ech ter dat het aantal hasjcafés te langzaam afneemt. ANP DEN HAAG - Het aantal 'ongebruikelijke transacties' is vo rig jaar fors gestegen. Bij het meldpunt ongebruikelijke transacties kwamen in 2002 ruim 137.000 meldingen binnen, tegen 76.000 het jaar daarvoor. Dit heeft minister Donner van Justitie gisteren de Tweede Kamer laten weten. Ook het aantal verdachte meldingen dat het meldpunt vervol gens aan de politie heeft doorgegeven, steeg van 20.000 in 2001 naar bijna 2 5000 een j aar later. Vooral 'money transfers' naar de Nederlandse Antillen, Turkije en Nigeria wekken nogal eens de indruk dat er crimineel geld in het spel is. ANP GRONINGEN - Het zijn vaak de rustige mensen die gevoelig zijn voor stress. Druktemakers daarentegen, die zich door niets of niemand laten afleiden, zijn veel minder gevoelig voor spanning en zullen ook minder snel een depressie krijgen of zijn opgebrand (burn out)Dat blijkt uit onderzoek van biolo ge A. Veenema aan de Rijksuniversiteit Groningen. Veenema komt tot de conclusie na een onderzoek onder mui zen. Net als bij mensen zijn er ook bij muizen kalme en drukke types. Gestresste muizen zijn juist rustige en minder agressie ve types. De drukke beestjes daarentegen laten zich veel min der snel gek maken. ANP ROTTERDAM - De vrouw die eerder dit jaar een vier dagen oude baby ontvoerde uit het Sophia Kinderziekenhuis is gis teren door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden. De straf is conform de eis van justitie, maar de rechtbank leg de de 32-jarige Vlaardingse wel een proeftijd van drie jaar op, een jaar langer dan justitie eiste. Volgens deskundigen heeft zij een persoonlijkheidsstoornis en psychische problemen. De vrouw verklaarde eerder dat ze 23 februari naar het zie kenhuis in Rotterdam ging om 'kindjes te kijken'. Ze ging wandelen met de baby en werd kort daarna opgepakt. ANP van onze redactie binnenland ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen heeft gisteren de vier verdachten van de moord ze ventien jaar geleden op de Warnsveldse pompbediende Micelle Mooij vrijgesproken. Justitie eiste twee weken gele den straffen van zes tot acht jaar. De rechtbank vond dat 'tech nisch ondersteunend bewijs' ontbrak. Hij was er niet van overtuigd dat de vier de overval en de moord hebben gepleegd. De vier mannen zijn een 47-jari- ge man uit Luttelgeest, een 46- jarige uit Amsterdam een 55- jarige uit Apeldoorn en een 48- jarige eveneens uit Apeldoorn Tegen eerstgenoemde werd eer der zes jaar geëist, tegen de rest acht. Volgens justitie had het kwartet het plan beraamd voor de over val op het Shell-pompstation aan de. Rijksstraatweg in Warnsveld (bij Zutphen) en het uiteindelijke doodsteken van de vrouw. De betrokkenheid van de ver dachten was volgens de recht bank echter niet rechtstreeks gebleken. Bovendien waren de verklaringen van de vier niet eensluidend. Donderdagavond 24 oktober 1985 werd de 28-jarige Mooij dood aangetroffen bij haar auto. De vrouw bleek door acht mes steken om het leven te zijn ge bracht. De vier verdachten zou den eerder op de avond hebben gehoord dat er 10.000 gulden in de kluis van het tankstation zou liggen. Volgens justitie had het viertal Mooij na sluitingstijd opge wacht. Toen ze weigerde de sleutel van de kluis af te geven, zouden de 46-jarige Amster dammer en de 48-jarige Apel- doornaar de vrouw hebben ge dood. ANP van onze redactie binnenland ALPHEN - Burgemeester P. van Campenhout van de Noord- Brabantse gemeente Alphen- Chaam wil niet langer lid zijn van D66. Hij heeft zijn lidmaat schap opgezegd omdat hij zich er niet mee kan verenigen dat zijn partij deelneemt aan een rechts kabinet. In weerwil daarvan meldt D66 juist een aanzienlijke ledentoe name van 10 procent, juist vanaf het moment dat de partij begon met de besprekingen over kabi netsdeelname. D66-partijvoorzitter A. Pecht- old betreurt het vertrek van Van Campenhout. „We hebben kriti sche leden liever binnen de par tij dan daarbuiten." Daarom vindt hij het jammer dat de bur gemeester er niet met hem over heeft gesproken. Eerder vertrok een Fries gemeenteraadslid uit D66 wegens de kabinetsplan nen om de kerncentrale Borsse- le langer open te houden. Pecht- old hecht geen extra zwaarte aan de positie van de persoon: „Elk D66-lid is belangrijk". D66 heeft sinds begin dit jaar 1317 nieuwe leden genoteerd, zodat het aantal uitkomt op 14.028. In april was er een winst van veertien leden, omdat 53 mensen opzegden en 67 zich aanmeldden. In mei, toen kabi netsdeelname in zicht kwam, zegden 213 mensen op en kwa men er 437 leden bij, een netto- aanwas van 224. Ook tijdens de verkiezingscampagne in janua ri kwamen er veel nieuwe leden bij. Volgens Pechtold komt dat door de duidelijke profilering van D66 op onderwerpen als on derwijs. „Juist uit die hoek krij gen wij veel steun." Van Campenhout vindt dat hij niet zijn functie als burgemees ter behoort neer te leggen. „Een burgemeester staat boven de partijen. Zeker als we straks een gekozen burgemeester krijgen, is de politieke kleur niet meer relevant." Volgens het ministerie van Bin nenlandse Zaken is het wel ge bruikelijk maar hoeft een bur gemeester niet per se lid te zijn van een politieke partij. ANP Advertentie Nee /Hoc>rz-... H£T I? Ni£T Wur E.TEAJ WALSTRAAT 199 VLISSINGEN op 2.3 16V motor Advertentie Advertentie Prénatal heeft stadswinkels en warenhuizen. Deze aanbieding is geldig van 12 t/m 22 juni 2003. Bel voor winkeladressen tijdens kantooruren 036-5493060 of kijk op www.prenatal.nl Fietszitje voor Inclusief windscherm Fietszitje achter Zie afbeelding

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 3