PZC Zeelands eerste kaakchirurg stopt Brandweer strijdt in Oosterland c YOUR CULT GUIDE Liliane ronds Munitiedepot Ritthem levert geen gevaar op voor recreanten giro 7 800 800 b 16 Actiecomité vraagt om steun donderdag 12 juni 2003 Protestmars Detachering Transplantaties www.cjp.nI/uit:agenda De meest uitgebreide uitgaansagenda van Nederland voor alle informatie over film, theater, expo of muziek. KORTING INFORMATIE AANBIEDINGEN Het speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden Strijd voor De Betho gaat door door Sanne Schelfaut THOLEN - De Thoolse politiek kan de komende weken vuur werk verwachten van het actie comité tegen de sluiting van De Betho. De gemeenteraad neemt don derdag 3 juli het definitieve be sluit over de toekomst van de so ciale werkplaats in Tholen- stad. Het college maakte deze week bekend dat na uitvoerig onderzoek geen reëel alternatief op tafel ligt om De Betho open te houden. Want de kosten zijn te hoog, er is te weinig deskundige begeleiding en er is geen bedrijf dat de Thoolse Betho wil over nemen. Het standpunt van het gemeen tebestuur komt hard aan bij N. Konijnenburg, woordvoer ster van het actiecomité. „Ze hebben niet het onderste uit de kan gehaald, daar ben ik van overtuigd. Ik heb de gemeente aangeboden bedrijven te bezoe ken om geld los te peuteren. Dan had de Thoolse vestiging kun nen aantonen dat ze het kan red den. Maar ik moest me rustig houden, de onderhandelingen afwachten." De constatering dat er te weinig begeleiding is voor de werkne mers, gaat er bij haar niet in. Konijnenburg en haar mensen gaan alle politieke partijen een brief schrijven waarin nadruk kelijk wordt gevraagd niet mee te gaan metBenW. „En daar zal het niet bij blijven. Ik moet nu nog het een en ander uitwerken, maar Tholen zal nog van ons ho ren. Ik denk bijvoorbeeld aan een protestmars." Het personeel van De Betho rea geerde gisteren vrij timide op het standpunt van het dagelijks gemeentebestuur. „We hadden het wel verwacht. De verslagen heid die er afgelopen najaar was, is nu niet aanwezig. Het valt ons wel tegen dat we het nieuws niet rechtstreeks van de directie maar uit de krant heb ben moeten vernemen", aldus een werknemer. Directeur A. Leenhouts van het Reïntegratiebedrijf Midden- Zeeland (waaronder De Betho valt, red.) stelt dat dit pas ge beurt als er een definitief besluit ligt. „De Thoolse politiek en het algemeen bestuur van ons be drijf moeten zich nog uitspre ken. Daar wacht ik op." Ondertussen meldt Leenhouts wel dat de levensvatbaarheid van de Thoolse Betho zeer ge ring is. „Ons Besluit van afgelo pen najaar kwam echt niet zo maar uit de lucht vallen. Toch ben ik blij dat we samen met de gemeente nog eens goed alle al ternatieven hebben onderzocht. Daar hebben we echt serieus aan meegewerkt want het gaat ons evengoed aan het hart." Het plan om de zestig Thoolse Betho-werknemers bij bedrij ven in de buurt te detacheren, krijgt van Leenhouts alle steun. „We zijn druk bezig om dat te bewerkstelligen. Detachering valt in de praktijk niet mee, maar voor een aantal mensen is dit zeker een uitkomst." De commissie welzijn en onder wijs komt 24 juni bijeen om over De Betho te praten, een dag la ter vergadert het algemeen be stuur van De Betho in Goes. Als zij voor sluiting stemmen, ver huist De Betho nog deze zomer naar Goes. door Miriam van den Broek VLISSINGEN - Bert Grooten huis, die in 1976 de eerste kaak chirurg van Zeeland werd, neemt vandaag afscheid in het Ziekenhuis Walcheren. Groo tenhuis begon 27 jaar geleden in het ziekenhuis in Vlissingen. Voorheen werden jaarlijks zo'n tachtig patiënten naar een kaakchirurg doorverwezen. Bij zijn aantreden bleek Zeeland rijp voor dit specialisme. In het begin kreeg hij er tweehonderd nieuwe patiënten per maand bij. Grootenhuis woont sinds zijn aanstelling in Vlissingen. Zee land was niet vreemd voor hem. Van zijn vijfde tot vijftiende jaar woonde hij in 's-Heer Arendskerke. Later studeerde hij tandheelkunde in Gronin gen. Na anderhalf jaar gewerkt te hebben als tandarts bij het leger, begon hij in 1971 zijn op leiding kaakchirurgie bij het Wilhelmina Gasthuis in Am sterdam dat onderdeel was van de universiteit. „Tijdens die opleiding ging ik op zoek naar een baan. Ik was de achtste kaakchirurg die zich in Zeeland probeerde te vestigen. De mensen die mij voor waren, zagen het niet zitten of werden niet geaccepteerd. Zeeland be gon pas in mijn tijd rijp te wor den voor een kaakchirurg. Een patiënt werd toen nog inciden teel doorverwezen naar een chi rurg in Rotterdam of Breda. Maar zodra ik in Vlissingen kwam, werd het enorm druk. Het leek wel of de tandartsen de patiënten hadden opgespaard tot ik er was." Grootenhuis deed direct alle mogelijke ingrepen, zoals het verwijderen van verstandskie zen. Ook voerde hij operaties uit die nodig waren voor het dragen van tandprothesen. Na zeven jaar flink aanpoten kreeg de Vlissinger versterking. Sinds dien werken de kaakchirurgen tevens in het Oosterscheldezie- kenhuis in Goes. De techniek is de afgelopen 27 jaar sterk veranderd, vertelt Grootenhuis. „Ik weet nog dat de miniplaatjes kwamen. Daar mee kon een kaakbreuk die bij voorbeeld ontstond door een ongeluk, via de mond worden door Edith Ramakers VLISSINGEN - Recreanten lo pen geen noemenswaardig ge vaar in de buurt van het muni tiedepot in Ritthem. Dat stelt het college van Gedeputeerde Staten. Het reageert op vragen van de LPF-Zeeland. De partij maakt zich zorgen over de vei ligheid van recreanten en om wonenden van het depot. Volgens de LPF is recreatie en verblijf in de buurt van het mu nitiedepot gevaarlijk. De partij verwijst naar een recente opvat ting van het ministerie van Vrom, waarin opgemerkt werd dat toeristen bij een eventuele explosie in het gebied rondom het depot geen schijn van kans hebben. GS reageren dat er on langs géén nieuwe besluitvor ming over het gevaar van het munitiedepot heeft plaatsge vonden. Het provinciale beleid is vastgelegd in het Streekplan Zeeland 1997 en het milieube leidsplan Groen Licht. „Daarbij zijn de criteria en uitgangspun ten van het algemeen geldende externe veiligheidsbeleid van het Rijk gehanteerd", meldth« college. Vlakbij het munitiedepot liggen fort Rammekens, het natuurre servaat Rammekenshoek en de Ritthemsestraat. Die hoek is door de provincie aangemerkl als natuurcompensatiegebied voor de Westerschelde Contai ner Terminal (WCT). De provin cie vindt dat daar beperkte re creatie mogelijk is. De provincie merkt op dat uitsluiting van elk risico ten gevolge van gevaarlijke stol- fen een onverantwoorde claim op de beschikbare ruimte legt. Dagrecreatieve activitei ten zijn binnen de gevarenzone toelaatbaar, want het gaat slechts om kortdurende, inci dentele aanwezigheid. Op dat vlak zouden het Rijk en de pro vincie dezelfde mening delen. GS concluderen dat het risico op overlijden als gevolg van op slag, verwerking of transport van gevaarlijke stoffen ver waarloosbaar klein is in verge lijking met overlijden dooreen andere oorzaak. De komst van transplantaties deden Grootenhuis versteld staan: „Ik had nooit gedacht dat er een dag zou komen waarop bijvoorbeeld een kleine kies op de plaats van een voortand kon worden gezet." foto Lex de Meester vastgezet. Voorheen moesten we de kaak van buitenaf open ma ken. Ook de implantaten, de kunstwortels, zijn een giganti sche verbetering. Maar het meest bijzondere vind ik nog al tijd de transplantaties. Ik had nooit gedacht dat er een dag zou komen waarop bijvoorbeeld een kleine kies op de plaats van een voortand gezet kon worden. Sinds een jaar of vijftien werken we met die techniek." Het mooiste van zijn vak vindt Grootenhuis de kaakrecon- structies en -correcties. „Men sen zitten toch vaak in de put door de klachten die ze hebben. Door deze correcties raken ze niet alleen van de klachten af, ze krijgen er ook soms een heel an der gezicht door. Hun zelfver trouwen groeit en je ziet zo'n persoon opbloeien." Zijn grootste ergernis is dat mensen zich weinig laten vertel len. „Ik kom nog steeds patiën ten tegen die hun tanden nooit poetsen. Dat komt voor in alle leeftijdsklassen. Het is soms wel frustrerend. Maar over het alge meen heb ik het hier heel erg naar mijn zin gehad. De patiën ten in Zeeland zijn erg trouw en bijna altijd op tijd. Dat is in an dere delen van het land wel an ders." Hoewel de gebitten over het al gemeen beter zijn dan ooit, ziet Grootenhuis de verzorging sterk teruglopen. De oorzaak is de verzekering, die vrijwel niets meer vergoedt. „Het gaat de verkeerde kant op", zegt de kaakchirurg. „Alleen mensen met geld kunnen de zorg voor hun gebit nog betalen. Andere mensen zie j e straks gewoon niet meer. We gaan terug naar de na oorlogse situatie. Dat is heel kwalijk." door Piet Kleemans OOSTERLAND - Het Schou- wen-Duivelandse Oosterland is zaterdag strijdtoneel van de ge westelijke brandweerwedstrij den. Acht brandweerploegen uit Zuid-west Nederland doen er aan mee. De wedstrijden be ginnen om acht uur 's ochtends. Provinciaal wedstrijdleider J. Bogaert benadrukt in zijn voorwoord in het wedstrijd boekje het belang van brand weerwedstrijden. „De deelne mende ploegen kunnen tijdens deze gewestelijke wedstrijden laten zien welke graad van ge oefendheid ze in huis hebben. De winnaar gaat met de eerste prij s naar huisen met de weten schap dat men gekwalificeerd is voor landelijke wedstrijden.Dc andere ploegen gaan zonder bo kaal naar huis, maar wel met de wetenschap dat men meer ken nis heeft opgedaan." Burgemeester J. Asselbergs sluit zich daarbij aan. „Training en oefening is niet meer weg te denken uit het leven van de brandweervrij williger. Wed strijden als deze zijn dan ook een aangename aanvulling op het reeds overvolle oefenpro gramma. Daarnaast is het een mooie gelegenheid de onderlin ge contacten te versterken ei kracht te tonen in teamgeesten professionaliteit. Aan de brandweerwedstrijde! doen teams mee uit Kamper land, Ovezande, Goedereede. Heinenoord, Sprang Capelle, Langbroek, Tholen en Someren. (cbf| STICHTING Ramadhan (6 maanden) Ramadhan uit Indonesië is een rustige baby. Hij werd geboren met een gespleten lip en een open gehemelte. Om normaal te kunnen eten en praten zal hij drie keer geopereerd moeten worden. De kosten per operatie bedragen 225 euro. Het Liliane Fonds helpt kinderen zoals Ramadhan; kinderen die zonder steun geen kans maken op medische of sociale revalidatie. Helpt u mee? Stichting Liliane Fonds Havensingel 26 5211 TX 's-Hertogenbosch T 0800 7 800 800 (gratis) www.lilianefonds.nl voorlichting@lilianefonds.nl om dit kind

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 38