PZC PZC Rookvrije werkplek is domme regel Akkoord over visplan V olkerak-Zoommeer LaBan Kats drie dagen in teken van kunst 20% Waterschap moet op zoek naar resistente meidoorn Gemeente Kapelle houdt bijeenkomst over dokterspost Rommelmarkt in Koudekerke agenda VADERDAG VADERDAG VADERDAG VADERDAG donderdag 12 juni 2003 Interkerkelijke jongerendienst Postzegelavond Ruis Alternatief Oude tractoren in Zonnemaire NATUURLIJK NAAR... KORTING Grondprijs in 2002 gedaald Uitstel kerntransport door staking Studie naar ideale site voor jeugd Vakantiehuizen doelwit inbrekers Milieubelang Landschappen Concert in Dijktheater b!3 Hnor Mieke van derJagt GOES - Hoofdingeland J. Flik- weert van het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft er bij het dagelijks bestuur van het schap op aangedrongen resis tente meidoornsoorten te zoe ken. Het is de bedoeling op Walche- ren, maar ook in andere gebie den in Zeeland, meer mei doorns in te steken om de oor spronkelijke hagen terug te krijgen. Maar meidoorns zor gen ook voor verspreiding van bacterievuur en dat zien vooral fruittelers liever niet gebeuren. Tijdens de algemene vergade ring werd al de noddklok ge luid over opschot van mei doorns aan de Waanskinderse- weg bij Hoedekenskerke. Die struiken zijn al eerder wegens bacterievuur afgezaagd, maar lopen nu weer fors uit. In de buurt zitten veel fruittelers die bepaald niet op het gevreesde perenvuur zitten te wachten. Volgens Flik weert zijn er wel degelijk meidoornsoorten die resistent kunnen worden ge noemd. Volgens hem is het zaak die struiken te zoeken en te stekken, waardoor een gezon de voorraad meidoorns ont staat. Vanuit het dagelijks be stuur werd de veronderstelling tegengesproken als zouden ro de meidoorns ongevoelig zijn voor bacterievuur. Dijkgraaf W. Gosselaar vermoedde dat het veel geld kost om te onder zoeken welke struiken resis tentie vertonen, maar beloofde ernaar te informeren. De mei doorns aan de Waanskinderse- weg zullen, als de ziekte wordt vastgesteld, worden gekapt. Informatie huisartsen gebrekkig Hnor Mieke van der Jagt KAPELLE - De gemeente Ka pelle houdt binnen een maand, in samenwerking met de huis- MIDDELBURG - In de aula van de Christelijke Scholengemeen schap Walcheren aan de Elzen laan wordt zondag 22 juni een interkerkelijke jongerendienst gehouden. Spreker is Joost van den Oever. Combo The Shelter verleent muzikale medewerking. Thema van de dienst, die om 14 uur be gint, is 'Niet kiezen is een keu ze'. Het bijzondere van deze in terkerkelijke jongerendienst is dat deze is opgezet door jonge ren uit vijf verschillende ge- loofsgemeenten uit Middel burg. De belangstelling voor eerder gehouden jongeren dien sten was bijzonder groot. De laatste dienst werd bezocht door 450 jongeren. KLOETINGE - De postzegel vereniging De Bevelanden houdt vanavond een postzegel avond in Amicitia in Kloetinge. De zaal is zoals gebruikelijk om 19.00 uur open voor de jeugd en om 19.30 uur voor de verzame laars. In juli en augustus komen de postzegelavonden te verval len. De eerste is weer in septem ber. KOUDEKERKE - De Dorps vereniging Koudekerke houdt aanstaande zaterdag een rom melmarkt. Deelnemers zijn onder meer een aantal plaatselijke onderne mers en vrijwiligersorganisa- ties, zoals Welfare, Unicef en de Dierenambulance. De markt wordt gehouden op het Dorps plein en duurt van 9.00 tot 15.00 uur. Om 100 0 uur vindt een ver koping plaats bij opbod. De op brengst is voor activiteiten voor de dorpsbewoners. STREEKACTIVITEITEN redactie bevelanden/tholeim Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113) 273000 Fax:10113) 273030 E-mail: redgoes@pzc.nl Rolf Bosboom Ingrid Huibers Mieke van der Jagt RobPaardekam Steffan ter Maat centrale redactie Oostsouburqseweq 10 Postbus 18 4380 AA vlissingen Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl artsen die in Kapelle werken, een informatiebijeenkomst over de huisartsenpost. Dat is het re sultaat van een gesprek dat wet houder J. Herselman met de vijf Kapelse huisartsen heeft ge voerd. De wethouder nam daartoe het initiatief nadat commotie was ontstaan over de huisartsen post. Een Kapelse heeft meer dan duizend handtekeningen opgehaald van mensen die ver ontrust zijn over de bereikbaar heid van de eerste-lijnszorg in het weekeinde. In zijn gesprek met de huisart sen is Herselman tot de conclu sie gekomen dat het vooral schort aan goede communicatie vanuit de huisartsenpost. De Kapelse huisartsen delen die conclusie. „Maar heel kort van tevoren zijn de patiënten geïn formeerd over het feit dat ze voortaan in het weekeinde naar Goes moeten voor consulten. Met de huisartsen ben ik het er roerend over eens dat de infor matiefolder niet goed was. Op Walcheren is een andere folder verspreid, die veel duidelijker was. Daar is dan ook veel min der angst ontstaan", zegt Her selman. Uit de reacties die de gemeente Kapelle onder de inwoners heeft gepeild, bleek ook dat vooral angst voor minder ade quate zorg de mensen bezig houdt. „Er waren maar twee mensen die reageerden op grond van hun eigen ervaringen met de jonge huisartsenpost. Eén erva ring was ronduit ten hemel schreiend. Die was opgedaan tijdens het eerste weekeinde en ook de Kapelse huisartsen zijn het erover eens dat toen alles is misgegaan. Ook zij wijzen erop dat er nog teveel kinderziektes in het systeem zitten en dat moet veranderen. Het ergste is nog wel dat die mensen een klacht in wilden dienen niet helder kre gen waar ze daarmee naar toe moesten. Ook dat is weer een kwestie van communicatie. Dat valt het bestuur van de huisart senpost zwaar aan te rekenen." Voor de informatiebijeenkomst die nog voor de grote vakantie moet plaatsvinden, waarschijn lijk in de Vroone, is dan ook het bestuur van de huisartsenpost dringend uitgenodigd. Ook de Kapelse huisartsen, die overi gens met de organisatie in Goes niets te maken hebben behalve dat ze een plaats hebben in het dienstenrooster, zullen vragen vanuit het publiek beantwoor den. Herselman: „Al die ruis op de kanalen, die volgens ons voor komen had kunnen worden, zul len we proberen eruit te krijgen. Dat is geen taak van de gemeen te en eigenlijk ook niet van de huisartsen, maar wij willen niet dat de mensen onnodig bang zijn." BERGEN OP ZOOM - Gertrudiskerk, 13.00-16.00 uur: Torenbeklimming; 13.00-16.30 uur: Bezichtiging monumen ten; GOES - Sportpunt Zeeland, 13.00-14.35 uur: Line Dance door Country Club The Southern Riders; KAPELLE - Complex Groenewoud, Zwembad, 9.00-10.00 uur: Sport en spel 55-plussers; 12.00-13.00 uur: Bewegen voorcarapatiënten; KLOETINGE Dorpshuis Amicitia, 19.00 uur: Postzegelavond filatelistenvereni ging'De Bevelanden'; KRUININGEN - Ons Dorpshuis, 13.00- 1700 uur: Biljartcompetitie senioren; Wibo de Vries: „Met personeelsleden die niet in de rook willen werken, zijn goede afspraken te maken. Daar komen we zonder de overheid wel uit." foto Lex de Meester door Miriam van den Broek DISHOEK - Een domme maatregel die de horeca kapot maakt. Zo omschrijft barkeeper Wibo de Vries van het Gol den Tulip hotel Westduin in Dishoek de regel van de rookvrije werkplek. Vanaf 1 januari 2005 mag horecapersoneel niet meer werken in een ruimte waarin wordt gerookt. Dit gaat gasten en ar beidsplaatsen kosten, denkt hij. De barkeeper heeft een brief naar onder meer de FNV Horecabond gestuurd. Bij de brief zat een protestlijst die onderte kend is door 37 collega's, inclusief de directie van het hotel. De Vries wil hier mee bereiken dat ook de vakbond aan dacht vraagt voor dit probleem en dat in Den Haag duidelijk wordt dat deze regel geen hout snijdt. „Ik vind het gek dat ik over deze nieuwe maatregel zo weinig hoor en lees, ter wijl hij zo ingrijpend is", zegt De Vries. „Mensen komen vaak pas in actie als ze de effecten zelf gaan voelen. Maar dan ben je te laat. Vandaar dat ik nu al aan de bel heb getrokken." De Vries is verontwaardigd over het plan van de overheid. „We weten alle maal dat roken slecht is voor de gezond heid. Door zo'n verbod op te leggen, wordt de keuzevrijheid ontnomen. Dan heb ik nog liever dat ze duidelijk zeggen dat er niet meer gerookt mag worden in Nederland. Nu draaien ze de boel om. Ze zeggen dat werknemers in Neder land de garantie krijgen dat ze op een rookvrije werkplek kunnen werken." De maatregel brengt enorme gevolgen met zich mee voor de horecaonderne- mingen en het personeel, vertelt De Vries. „In de praktijk is zoiets ontzet tend moeilijk door te voeren. We kun nen besluiten dat er in het restaurant niet meer gerookt mag worden, maar dan moeten we de gasten wel een alter natief kunnen bieden. Ik denk daarbij aan roken aan de bar van het hotel. Maar dat kan volgens die wet dus ook niet, want er mag niemand werken op de plaatsen waar gerookt wordt. En hoe moet dat met de roomservice? De kans bestaat dat de mensen op de kamer ro ken. Dan mag je dus die kamer niet in." Een algeheel rookverbod is volgens de barkeeper ook geen optie voor hotels, restaurants of cafés. „Ik zie de gasten wegblijven als ze hier niet meer mogen roken. En als de gasten niet meer ko men, is het personeel ook niet meer no dig. Dit zijn Amerikaanse toestanden. Met personeelsleden die niet in de rook willen werken, zijn hele goede afspra ken te maken. Daar komen we ook wel zonder de overheid uit." door Harmen van der Werf THOLEN - Sport- en beroeps vissers hebben met Rijkswater staat en natuurbeheerders over eenstemming bereikt over een visplan voor het Volkerak- Zoommeer. Palingvissers op het Volkerak-Zoommeer mogen nu ook op snoekbaars en brasem vissen. Voorman van de vissers, P. Kooistra uit Tholen, spreekt van een doorbraak. Kern van het visplan is dat al leen op snoekbaars en brasem mag worden gevist door de be roepsvissers, als de visstand niet wordt aangetast. Elk jaar wordt nagegaan hoeveel snoekbaars en brasem in het Volkerak- Zoommeer zit en hoeveel mag worden gevangen. Eerder dit jaar is een proef uitgevoerd, die drieduizend kilo snoekbaars en veertigduizend kilo brasem op leverde. Alle brasem en het me rendeel van de snoekbaars zijn levend gevangen en uitgezet in sportviswater in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Snoekbaars is commercieel het interessantst. Die brengt, aldus Kooistra, acht euro per kilo op tegen vijftig eurocent voor een kilo brasem. Hij en zijn collega's hebben jarenlang met lede ogen moeten toezien hoe stropers naar schatting tien- tot twintig duizend kilo snoekbaars uit het Volkerak-Zoommeer haalden. Kooistra denkt dat de stroperij zal afnemen, omdat beroepsvis sers het recht hebben gekregen op snoekbaars te vissen. „Wij zitten veel op het water en ken nen ook de goede visplekken." Op het Volkerak-Zoommeer zijn vijf vissers actief; één uit Bruinisse, één uit Bergen op Zoom en drie uit Tholen. Zij hebben samen in materiaal ge ïnvesteerd voor de snoekbaars- en brasemvisserij. De nieuwe activiteit sluit goed aan op de palingvisserij waar van de beroepsvissers het eerst vooral moesten hebben. Het pa lingseizoen begint in mei/juni en duurt tot november. De ZONNEMAIRE - In de Van der Bijlstraat in Zonnemaire wordt aan staande zaterdag een rommelmarkt gehouden. Bijzonder is onder meer het grote aanbod aan langspeelplaten. Als extra attractie is er een demonstratie van oude tractoren en statio naire motoren. Voor kinderen staat er een springkussen en een reu- zensjoelbak opgesteld. De feestelijkheden beginnen 's ochtends om negen uur en worden opgeluisterd door dweilorkest Liever ier as Tuus. De organisatie is in handen van Harmonievereniging Nut en Uitspanning en de plaatselijke voetbalvereniging. Advertentie PARFUMERIE- Trefpunt der wereldmerken MIDDELBURG Lange Geere 24 Segeersstraat 10 0118-634184 0118-613401 op alle herengeuren DEN HAAG - De prij s van landbouwgrond is in Zeeland vorig jaar licht gedaald. Aan een sterke, aanhoudende prijsstijging sinds 1993 is daarmee een einde gekomen, blijkt uit een over zicht dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit (LNV) gisteren aan de Tweede Kamer heeft ge stuurd. Het eerste halfjaar van 2"002 liet een daling zien met 2,2 procent, waartegenover in het tweede halfjaar een lichte stijging stond van 1,3 procent tot 35.907 euro per hectare. De lichte stijging was het gevolg van de verkoop van enkele hele landbouwbedrijven in Midden-Zeeland tegen relatief hoge grondprijzen. In Zuidwest-Brabant daalde de grondprijs in dezelfde periode aanzienlijk, met 13,6 procent tot 36.958 euro per hectare. VLISSINGEN - Een transport van gebruikte splijtstofstaven uit de kerncentrale Borssele naar de opwerkingsfabriek Co- gema in het Franse Le Havre is gisteren onderbroken vanwe ge de spoorstakingen in Frankrij k. Wanneer het transport als nog vertrekt, is niet bekend. De trein, geladen met twee containers met in totaal veertien gebruikte brandstofelementen, staat op het terrein van de Co- vra nabij de kerncentrale. Op deze plaats worden de contai ners altijd overgeslagen van de weg op het spoor en kan de trein zonder hinder wachten. „De situatie in Frankrijk wordt nauw gevolgd", vertelt woordvoerder M. Linger van EPZ. „Zodra de stakingen voor bij zijn, moeten nieuwe afspraken worden gemaakt met bij voorbeeld de vervoerder. Dan kunnen de splijtstofstaven als nog naar Frankrijk worden vervoerd. Dat het transport moet wachten, levert geen problemen op voor de veiligheid." SLUIS - In opdracht van de gemeente Sluis begint het bedrijf O VBnet Consulting een onderzoek naar de meest ideale inter netsite voor Zeeuwse jongeren tussen 12 en 24 jaar. Het onder zoek is één van de actiepunten uit de nota Integraal Jeugdbe leid van de gemeente Sluis. Het bedrijf heeft een enquête samengesteld, die tot 28 augus tus kan worden ingevuld. Er zijn vragen over het internetge bruik, de gewenste informatie en de thuissituatie van jonge ren. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek bepaalt de gemeente Sluis of er behoefte is aan een interactieve site waar jongeren leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten en waaraan de ze site zou moeten voldoen. Eén van de vragen is het verzinnen van een passend webadres. De meest creatieve inzendingen worden beloond met een prijs. Op 5 september wordt de win naar bekendgemaakt. BROUWERSHAVEN - Op Schouwen-Duiveland is dinsdag op verschillende plaatsen ingebroken in woningen. In Den Osse bij Brouwershaven werden drie vakantiewoningen ge kraakt. Daarbij werden twee laptopcomputers, foto-appara- tuur en geld gestolen. De totale schade wordt geschat op en kele duizenden euro's. Uit een woning aan de Hogeweg bij Haamstede werden een paar schoenen en een horloge ont vreemd. Twee woningen aan de Korte Moermondsweg bij Renesse kre gen eveneens ongewenst bezoek. Uit de ene woning verdween voor enkele tientallen euro's aan fotoapparatuur. Uit de ande re woning werden een laptopcomputer en sieraden met een waarde van meer dan vierduizend euro gestolen. snoekbaars- en brasemvisserij is gepland van 1 december tot 1 maart. Kooistra: „Daar zijn we dan mooi de hele winter mee be zig." Met de brasemvisserij is ook een milieubelang gediend. Brasem leeft van watervlooien die op hun beurt algen eten. Hoe meer brasem des te meer kans op al- genbloei. Als de beroepsvissers veel brasem vangen, kan dat een bijdrage leveren aan het voor komen van algenplagen die de laatste jaren het Volkerak- -Zoommeer en de recreatie tref fen. „De vraag is natuurlijk", stelt Kooistra, „of dat in de praktijk zo werkt." door Steffan ter Maat KATS - In Kats wordt binnen kort het vijfde culturele week einde gehouden. Maandenlang is het dorpscomité al bezig om alle voorbereidingen te treffen en een goed en gevarieerd pro gramma samen te stellen. Aan het publiek om op 20, 21 en 22 juni uit te vinden of dat is ge lukt. Voor het grote publiek begint de culturele manifestatie eigenlijk pas op zaterdag 21 juni. De avond ervoor is vooral voor de Katse bevolking, die met een dorpsbarbecue en live muziek van The Brasilian Affair alvast een klein voorschot op het weekeinde neemt. Op zaterdag en zondag kan ie dereen de culturele beziens waardigheden bekijken en zijn alle tentoonstellingen zowel op zaterdag als zondag van tien uur 's ochtends tot zes uur 's avonds geopend. De tuinen van de familie Wille- brands en van de familie Van Strien zijn overigens ook al op vrijdagavond geopend. In beide tuinen zijn beelden te bewonde ren van Frida Overbeeke. Spiri tueel vormgever Cor Scheurwa ter exposeert in de tuin van de familie Van Strien. Gonnie van der Kraan presenteert schilde rijen in de tuin van de familie Willebrands. Gedurende het weekeinde zijn er tientallen kunstenaars die hun werk exposeren. Daarnaast treden er muzikanten, een en tertainer, een cabaretier en poë ten op. De Zeeuwse Kunstkring presenteert tijdens het weekein de het 'kofferproject', waaraan twintig leden van de kunstkring deelnemen. Deze expositie is te zien in de schuur van de familie Schippers en kan al vanaf 13 ju ni worden bekeken. Han ter Keurs en Onno de Graaf presen teren tijdens het culturele weekeinde 'Helden op de dijk', over 'grote' figuren van Kats. Dit vindt plaats op de dijk in de Dijkstraat. Frans Pruimboom laat schilde rijen zien in de Katse Kerk. In Nieuw-Zeelandhuis presen teert Martin Uitvlugt foto's van Kats. Deze zijn overigens nog tot en met 24 juni te bewonde ren. In de tuin van het huis wor den tot en met 27 juni beelden tentoongesteld van Theo Dek ker. Verder zijn er tijdens het culturele weekeinde verschil lende bezienswaardigheden in Galerie Kats en zijn er in Dorps huis de Vriendschap onder meer 'landschappen rondom Kats' te bekijken, gemaakt door basis schoolleerlingen. Ook zijn ex verschillende kunstvertoningen in eigen ateliers. Op zaterdag zijn vanaf half vijl ook verschillende voorstellin gen te zien in dorpshuis De Vriendschap, te beginnen met The Bony Situation. Om halt acht speelt brassband Wilhel- mina uit Colijnsplaat, daarna volgt cabaretier Robbert Jan Proos en de avond wordt beslo ten met sixties revival band My Generation. Op zondag is er om tien uur een kerkdienst in de Katse kerk. Daarna is hier om half twee een poëziefestival en een optreden van Vocaal En semble Sint Laurent. Om vijf uur speelt in dorpshuis De Vriendschap een verras singsband uit Rotterdam 's Avonds om half tien speelt hier het saxofoonkwartet Het Kwar tet. Het weekeinde wordt om half elf besloten met een lam pion- en fakkeloptocht vanai het dorpshuis naar het land- bouwhaventje. Hier wordt een groot vuur ontstoken. VLISSINGEN - De Zeeuwse Muzikanten van de Stichting Arduin geven zaterdag een ge zamenlijk openluchtconcert met de Zeeuwse Accordeonver eniging Concertina in het Dijk theater te Vlissingen. Het optre den begint om twee uur. Bij slecht weer wordt het concert verplaatst naar 21 juni. Vorig jaar werd het concert voor het eerst gegeven. Dat optreden was zo succesvol dat werd be sloten om ook dit jaar gezamen lijk op te treden. Voor Concerti na is het de vijfde keer dat het in het Dijktheater optreedt. Evenals vorig jaar zullen beide orkesten een deel van hun eigen repertoire ten gehore brengen maar er staan ook enkele num mers op het programma die De Zeeuwse Muzikanten en Con certina samen uitvoeren. Zo is hard gerepeteerd op de num mers We are the world, Deze vuistZeeman en De Lamba da.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 35