12 11 1 1 Bewoners zorgcentrum tijdelijk op andere plek Brouwersdam maakt zich op voor Blpf UITVERKOOP Gimbrère Rijk helpt RIO's met aanpak wachtlijsten Landbouwers eisen kruising Sloeweg bij bestuursrechter Mobiel restaurant op de boerderij in Nisse 50% KORTING Gepland woud aan geluidschermen valt slecht in Reimerswaal Verwend BRADERIE AANBIEDING ALLE TEXTIEL IN ONZE KRAAM zeeuwse almanak BEVELANDEN/THOLEN donderdag 12 juni 2003 Scanner gestolen uit fietstas Rugzak gestolen in Middelburg zeer aangenaam panorama Brasseriemenu Zeeuwse teeken academie Erik van Ommen KERY Markt 51 Middelburg (0118) 886886 W oonbestemming Stalen brug E-mail Geen soelaas Goes heeft beste veiligheidsbeleid BOUWMAN Omslachtig Aanzuigend P j W Omwonenden vrezen treinlawaai Hnnr Rob Paardekam KRABBENDIJKE - Meer ge luidsoverlast en een overvloed aan geluidsschermen. Dat is wat veel Reimerswalers vrezen als het aantal treinen in de toe komst zal toenemen. Laat het één nou net nodig zijn om het andere te beperken. ProRail en Rijkswaterstaat hebben in de gemeente Rei merswaal veel geluidsschermen ingetekend, die de overlast zo veel mogelijk moeten beperken. De verwachting isdaterin2020 in totaal zo'n 190 treinen per week van en naar het Sloege- bied rijden. Natuurlijk komen daar ook de 'gewone' treinen van de NS nog bij. Die denderen niet alleen door het buitengebied, maar ook door twee Reimerswaalse ker nen: Krabbendijke en Stations- buurt. Daar komen de meeste geluidsschermen te staan, zo bleek gisteren tijdens een in loopavond in dorpshuis De Mei boom in Krabbendijke. In dat laatste dorp komen bijna over de gehele lengte van het spoor schermen te staan. Die variëren in hoogte van één tot drie meter. Het hoogst worden ze op het ge deelte van de Spoorstraat dat tussen de Doelstraat en de Kerkpolder is gelegen. Daar krijgen de schermen een hoogte van drie meter. Op andere delen MIDDELBURG - Een 43-jarige Vlissinger is gistermiddag, ver moedelijk in Middelburg, be stolen van een scanner. De man had de scanner nadat hij die had gekocht, in zijn fiets tas gestopt. Onderweg naar huis is de scanner uit zijn fietstas ge stolen. De scanner heeft een nieuw- waarde van enkele tientallen MIDDELBURG - Een 36-jarige man uit de gemeente Veere is gistermiddag in de Lange Noordstraat in Middelburg be stolen van zijn rugzak. De man had zijn fiets, met daar op zijn rugzak, tijdens het pin nen in de buurt neergezet. Twee onbekend gebleven jongens trokken de tas van de fiets en renden weg in de richting van Bachtestene. In de tas zaten een radio, een broodtrommel, een koeltas en kleding. Advertentie r verschenen door Robbert Jan Swiers en Erik van Ommen de natuur op Walcheren in de gebieden van Staatsbosbeheer 12,90 vanavond vanaf 17.30 Oosterse salade, en kogelbiefstuk of gevulde champignons (vegetarisch) en meloen 1 1,50 9,00 vegetarisch menu) zaterdag 14 juni 15.00-16.30 uur op ons binnenplein en aquarellen wanden bij de brasserie kijk ook op www.dmkkpriimiddelburg nl Beeld &Geluid van de Parallelweg en de Spoor- laan worden ze lager. Over een aantal jaren wordt een begin ge maakt met de wijk Rozeboom 3, die pal aan het spoor komt te lig gen. Toch zijn daarvoor nog geen schermen ingetekend. Pro- Rail en Rijkswaterstaat houden er wel rekening mee dat dit in de toekomst nodig zal zijn. In Sta- tionsbuurt komen waarschijn lijk schermen met een hoogte van twee meter. Voor een aantal woningen in de Haltestraat zul len deze echter weinig soelaas bieden, omdat het scherm ter hoogte van de spoorwegover gang onderbroken wordt. Bij één woning komt de geluids belasting vermoedelijk zo hoog te liggen dat ProRail en Rijks waterstaat menen dat hieraan de woonbestemming moet wor den onttrokken. Voor het dorp Rilland worden geen problemen voorzien. Al leen ter hoogte van de Tweede Weg, een straat waaraan enkele huizen liggen, komt een scherm met een hoogte van anderhalve meter. Ook bij Oostdijken Vlake worden geen maatregelen geno men. In dat laatste gehucht wordt wel geluidshinder ver wacht, maar toch komen er geen schermen of andere geluids dempers. Tegen de invloed van de stalen brug over het Kanaal door Zuid-Beveland zijn volgens ProRail en Rijkswaterstaat geen afdoende maatregelen te nemen. Geluidschermen komen wel ter hoogte van de Capelle- weg bij Kruiningen en de Scha- pendijk tussen Oostdijk en Krabbendijke. Beide zijn drie meter hoog. Vandaag presenteren ProRail en Rijkswaterstaat hun plannen voor de gemeente Kapelle in de Heyzon. Op dinsdag 17 juni is Goes aan de beurt. Daar vindt de inloopavond plaats in hotel Terminus. Beide avonden duren van 17.00 tot 21.00 uur. De inboedel van de bewoners van De Schutse werd overdag al naar het tijdelijke onderkomen gebracht; de bewoners zelf volgden aan het eind van de middag. foto Willem Mieras door Steffan ter Maat SINT ANNALAND - De eerste bewo ners van zorgcentrum De Schutse in Sint Annaland zijn gisteren verhuisd naar hun tijdelijke onderkomen aan de F.A. Boogaardweg 19 a. De oude locatie aan de F.A. Boogaardweg 10 wordt ver bouwd. De verbouwing zal zo'n anderhalf jaar duren en gedurende deze periode ver blijven de bewoners op hun nieuwe adres. In totaal verhuizen 75 bewoners naar het tijdelijke onderkomen. Giste ren ging al ongeveer eenderde over, vandaag en morgen volgen nog twee groepen. De inboedel van de bewoners wordt overdag verhuisd en aan het einde van de middag gaan ze zelf met speciaal vervoer of met familie naar de nieuwe locatie. Na het eten betrekken ze vervolgens hun nieuwe onderkomen, dat dan weer zo goed als ingericht is. Afgelopen dinsdag werden de facilitei ten van het centrum al verhuisd. Dit ging onder meer om de keuken, kan toorruimten en de wasruimten. De nieuwbouw op de oude locatie is noodzakelijk omdat het centrum sterk is verouderd. Zelfs het tijdelijk onder komen is een betere voorziening dan de locatie aan de F.A. Boogaardweg 10. Zo hebben de 'noodwoningen' een opper vlakte van 27 vierkante meter, de oude woningen zijn 19 vierkante meter. Ook de technische staat van het tijdelijk on derkomen is beter dan van de oude lo catie. door Marcel Modde SCHARENDIJKE - Het wordt hét concert van dit jaar, weet de manager van Blof zeker. Naar het zich nu laat aanzien zullen zo'n dertigduizend mensen dankbaar gebruikmaken van de geste van de vijftigjarige Stich ting Renesse om de populaire Zeeuwse band morgenavond gratis aan het werk te zien op de Brouwersdam. Niets wordt aan het toeval over gelaten. Eigen drank in blik en glas is uitdrukkelijk verboden. In totaal 250 mensen zijn vrij dag vanaf vijf uur 's middags - wanneer het concertterrein opengaat voor publiek - op de been om alles in goede banen te leiden. Een uitgebreid draai boek van de politie en brand weer staat garant voor een vlot te afvoer van de bezoekers, mocht het weer of andersoortige extremen roet in het eten gooi en. Vanavond om middernacht pre cies gaat de parallelweg aan de zeekant van de Brouwersdam tussen Scharendijke en Port Zé- lande dicht voor het doorgaan de verkeer. Die situatie blijft van kracht tot na het concert. De weg wordt grotendeels ge bruikt als parkeervak en voor de inrichting van diverse hulppos ten. Laatkomers zullen er der halve rekening mee moeten houden dat ze zo'n anderhalve kilometer moeten lopen van hun auto naar het podium bij de spuisluis. Voor fietsers wordt aan de Scharendijkse kant een speciale doorgang gemaakt. De hoofdrijbaan over de Brouwers dam blijft gewoon toegankelijk. Uit veiligheidsoverwegingen zullen politiemensen op de tus senliggende zeedijk patrouille ren om te voorkomen dat con certgangers vanaf het terrein de N57 op lopen. Gisteren waren er ruim 32.000 gratis kaarten uitgeven. De Stichting Renesse heeft er in to taal 35.000 laten drukken. Het restant ligt nog verspreid bij verschillende VW-kantoren in de Schouwse westhoek, het sportcentrum in Burgh-Haam- stede en de banken in Bruinisse. Ook is het mogelijk via een e- mail aan de stichting toegang tot hetterrein te krijgen. Deant- woordmail dient als entreebe wijs, aldus administrateur D. Kooman. Het concert begin morgenavond om zeven uur met de Thé Lau Band. Bief treedt twee uur later op. Advertentie LANGE DELFT 1 6 MIDDELBURG door Mieke van der Jaqt NISSE - Diepladers rijden wel vaker door de Zak van Zuid-Be veland, maar nooit met een compleet restaurant erop. En meestal stoppen ze ook niet bij het boerenbedrijf van M. de Winter aan de Nissestelleweg. Maar gisteren gebeurde dat dus allemaal wel. In het kader van het Jaar van de Boerderij staat er komend weekeinde een ex clusieve keuken op het erf van De Winter. Wie dat wil, kan een culinaire ervaring opdoen van morgen- tot en met zondag avond. Het restaurant en de keuken worden op vier diepladers door heel Nederland gereden, maar overal is het menu weer anders. Dat komt omdat het telkens gebaseerd is op streekeigen pro ducten, het liefst zo dichtbij mo gelijk geteeld. Ook de koks ko men uit de streek, in het geval van Nisse uit heel Zeeland. Het zijn zeker niet de eerste de beste chefs die in Nisse, onder leiding van Bas Dierick uit Cadzand, de pollepel zwaaien. Tijdens het weekeinde van de Boerenwe- reldkeuken nemen koks en kookliefhebbers deel aan work shops en demonstraties. Met een kraan werden gisteren het restaurant en de mobiele keuken op hun plaats in elkaar gezet. Vandaag is er nog tijd voor wat inrichtingswerkzaam- door Harmen van der Werf DEN HAAG - De noodkreet van Zeeuwse Regionale Indicatieor ganen (RIO's) over oplopende wachtlijsten lijkt te hebben ge holpen. Het ministerie van Volksgezondheid komt snel met extra geld op de proppen en RIO's die met ernstige proble men kampen, kunnen extra on dersteuning krijgen. Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid heeft dit de Tweede Kamer gisteren laten weten in een notitie over de mo dernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De problemen waar mee onder meer de Zeeuwse RIO's worden geconfronteerd, zijn het gevolg van die moderni seringsoperatie. Zij moeten sinds 1 april op een andere ma nier beoordelen of en welke zorg mensen nodig hebben. De nieu we werkwijze kost meer tijd, waardoor de wachtlijsten zijn opgelopen en mensen later zorg kunnen krijgen. Volgens staatssecretaris Ross was dit voorzien. Het ministerie heeft daarom extra geld, acht miljoen euro, beschikbaar ge steld. Dat is al in februari ge beurd, vertelt interim-directeur W. van Traa van de Landelijke Vereniging van Indicatieorga nen (LVTO), maar tot nu toe is het departement er niet in ge slaagd die middelen over te maken. Dat gaat binnenkort eindelijk gebeuren, heeft Volks gezondheid beloofd. De acht miljoen euro wordt ver deeld over alle RIO's. Voor een RIO zoals in de Oosterschelde- regio die een wachtlijst met ruim 700 mensen heeft, zal dat echter nog geen soelaas kunnen bieden, onderkent staatssecre taris Ross. Zij wil daarom indi catieorganen die met zware knelpunten zitten, extra onder steuning gaan bieden. Op welke termijn dit gebeurt, is onduidelijk. Het ministerie wil eerst nagaan waar de grootste problemen zitten en wat de oor zaak daarvan is. J. Kollaart, di recteur van het RIO Walcheren, reageert dan ook terughoudend. „Het is plezierig dat er iets op gang komt, maar voorlopig blijft het afwachten wat dit zal betekenen voor de Zeeuwse RIO's en uiteindelijk voor de mensen die zorg vragen." AMSTERDAM - Goes heeft het beste gemeentelijke veilig heidsbeleid. Dat blijkt uit een onderzoek van het weekblad El sevier, dat gisteren werd be kendgemaakt. Hontenisse staat op de vijfde plaats van veilige gemeenten. Het Friese Tytsjerksteradiel is de veiligste kleine gemeente van Nederland. Elsevier keek bij het onderzoek naar misdaad, ver keersveiligheid en rampenge vaar in verschillende gemeen ten. Naast dit klassement stelde het blad een aparte ranglijst op voor het veiligheidsbeleid en de handhaving door de gemeenten. Zo werd gekeken of de plaatsen beschikken over een door de ge meenteraad goedgekeurde nota integraal veiligheidsbeleid. ANP Advertentie CADEAU WONEN Middelburg De mobiele keuken werd gisteren in elkaar gezet; morgen gaan Zeeuwse koks er aan de slag met streek eigen producten. foto Willem Mieras door Ron Magnée MIDDELBURG - Een boer uit 's-Heerenhoek heeft gisteren bij de bestuursrechter in Middel burg gelijkvloerse kruisingen met de Sloeweg geëist. De over- steekmogelijkheden voor zijn landbouwvoertuigen zijn met de komst van de Westerschelde- tunnel opgedoekt, waardoor de boer een flink stuk moet omrij den om bij zijn land te komen. Het landbouwverkeer moet nu omrijden over de kruising Sloe- weg-Stoofweg. Per maart van dit jaar zijn de kruisingen Hals- weg, Driedijk, Molendijk en Vleugelhofweg met de Sloeweg afgesloten. Aanleiding vormde de ingebruikname van de Wes- terscheldetunnel. Hierdoor ging meer verkeer gebruik ma ken van de Sloeweg. Om het ver keer beter te laten doorstromen, zijn de dwarswegen, die hoofd zakelijk door landbouwtrek kers worden gebruikt, van de Sloeweg afgesloten. De boer vindt de maatregel van de provincie maar omslachtig, vooral omdat hij aan beide kan ten van de weg grond heeft. Gis teren kwam de kwestie aan bod bij de bestuursrechter in Mid delburg waar de agrariër het be sluit aanvocht en een voorlopige voorziening eiste. De gemach tigde van de boer, J. Mieras, liet weten dat de agrariër sinds de afsluiting veel en langdurig moet omrijden. Doordat de bre de i landbouwmachines over smalle wegen rijden, ontstaan gevaarlijke situaties, liet Mieras weten. En dat terwijl het juist om de verkeersveiligheid te doen was. Een ander bezwaar van de boer vormde de gebrekkige commu nicatie. Er was nauwelijks fat soenlijk overleg geweest, be toogde Mieras. Bovendien werd het besluit tot afsluiting van de wegen laat genomen. Op 17 ja nuari werd het ontwerp-besluit kenbaar gemaakt, terwijl de openingsdatum van de tunnel al veel langer bekend was, betoog de Mieras. P. Rouwendal, die namens Ge deputeerde Staten het woord voerde, bracht er tegenin dat per etmaal 14.000 voertuigen over de Sloeweg rijden. En dat aantal zal alleen maar stijgen met de komst van meer econo mische bedrijvigheid in Vlissin- gen-Oost. Om het verkeer veilig af te wikkelen, kon het niet an ders dan de wegen af te sluiten. Een gelijkvloerse kruising voor landbouwtrekkers zou niet al leen gevaarlijk zijn, het gebruik van de kruising zou ook moeilijk te beperken zijn tot het land bouwverkeer. Het zou een aan zuigende werking hebben op andere weggebruikers, betoog de Rouwendal. Bestuursrechter T. Damsteegt doet vandaag uitspraak over de zaak. heden, maar morgen moeten de potten op het vuur. Om zeven uur 's avonds gaat de zaak open voor het diner. Lunchen kan za terdag en zondag tussen een en halfdrie, 's avonds staan de koks weer diners te bereiden, 's Och tends en 's middags is er een Boerenwereldmarkt met inspi rerende landbouwproducten en tussen drie en vijf uur kun je zien en proeven wat j e daar alle maal mee kunt doen. Culinaire hoogstandjes zijn tij dens het Boerenwereldweek- einde voor een schappelijke prijs te verkrijgen, omdat aan het restaurant en de keuken geen overheadkosten verbon den zijn. Het project wordt be taald door de staat. Omdat hij ervan overtuigd is dat geld moet rollen, heeft die inwoner van Goes zijn winst- delingsuitkering onlangs aan een nieuwe geluidsin stallatie besteed. Zoals altijd was zijn begeerte groter dan zijn budget, waardoor hij veel meer heeft uitgegeven aan de combinatie van ver sterker, tuner en cd-speler dan hij van plan was - en diep in zijn hart verantwoord achtte. Het resultaat is een kast vol oogstrelende appa ratuur, maar een tegenval lend geluid, want de aan schaf van nieuwe boxen bleek toch echt te hoog gegre pen. Lang zat hij niet over de ze teleurstelling in. Zondag is het tenslotte vaderdag en dan wordt vader weer ver wend. „Vier kinderen, twee boxen, een halve box per kind, dat moet te doen zijn," redeneerde hij vlot. „Goh, nieuwe geluidsboxen voor vaderdag", sprak een collega afgunstig. „Ik vind het al heel wat als ik dan ont bijt op bed krijg."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 33