MC Den Haag Sculptuur ook vanaf de kansel De vrouwengestalte sluimert in alle vormen Henk Visch 24 I Martin Bril in de marge 27 I Fastfood van Martin Parr 29 I Incense eigenwijs in Goes donderdag 12 juni 2003 IIP M Wkm Biënnale Herkenbaar Lichaamstaal J Advertentie-exploitatie: wnnrd-en Midden-Zeeland: 0118-484369; 7ppUws-Vlaanderen: 0114-372770. Redactie: 0118-484413 www.pzc.nl c.mail: redactie@pzc.nl fostbus 18,4380 AA Vlissingen. 4 ifil Beeld van Julio Larraz erguisd door veel kunstcritici, aanbeden door even zoveel stadsbesturen en museumdirecteuren die maar wat graag de drommen publiek zien toestromen. De Colombiaan Fernando Botero, voor de één een slimme geldmaker, voor de ander een kunstenaar die wars van modes en trends zijn eigen weg volgt. Twee wulpse bronzen van zijn hand zijn te zien op de nieuwe editie van Den Haag Sculptuur. Vanaf 21 juni krijgt hij een overzichtstentoontstelling in het Gemeentemuseum in Den Haag. Het leven is goed voor Fer nando Botero (71). De Co lombiaanse kunstenaar geniet wereldfaam en verkoopt voor miljoenen per jaar. Zijn schilde rijen en beelden, zo herkenbaar met hun dikke mannen en vrou wen, worden geëxposeerd van Venetië tot Tokio en vinden gre tig aftrek in de wereld van de rich and famous. Samen met zijn echtgenote Sofia Vari ver plaatst Botero zich per privé- straalvliegtuig tussen zijn wo ning in Parijs en zijn landhuis in Toscane. Of op weg naar het zo veelste feest te zijner ere. Maar eerder is het leven ook wreed geweest voor Botero. Nog maar vier jaar oud was hijtoen zijn vader overleed. Van de te- kenschool werd hij wegge stuurd toen hij een opstel schreef over de door hem zo be wonderde Picasso; in het rechts dictatoriale Colombia werd aandacht voor een communist niet op prijs gesteld. En hoewel zij n carrière zich in de j aren vij f- tig in Europa en New York voor spoedig ontwikkelde, bleef het noodlot hem in zijn privé-leven achtervolgen. Zijn huwelijk met Gloria Zela - van wie hij twee zonen en een dochter kreeg - liep in 1960 spaak. Hij trouwde vier jaar later met Cecilia Zambra- na, maar in 1974 kwam hun zoontje Pedro bij een verkeers ongeval om het leven. Het jaar daarop liep ook dit huwelijk op de klippen. Pieken en dalen wisselden el kaar af. Naarmate zijn succes als beeldhouwer groeide, wer den de kunstcritici meedogen lozer over zijn 'opgeblazen' fi Predikanten van de Klooster kerk in Den Haag sluiten de ze zomer met hun preken aan op de openluchttentoonstelling Den Haag Sculptuur. Het gods huis van de Hervormde Ge meente ligt aan het Lange Voor hout, waar een deel van de zesde aflevering van de expositie te zien is. Het thema is dit j aar de vrouw in alle schakeringen, van vamp tot huissloof. De dominees zullen zeven zondagen lang preken over achtereenvolgens de Samaritaanse vrouw, de hoer en de bruid, Maria Magdalena, Ta- mar, Rachab, Izebel en Debora. Het is een eigen initiatief van de kerk, nadat die al onderdak had beloofd voor een kunstwerk dat niet buiten kan staan, vervaar digd door Berlinde de Bruycke- re. Den Haag Sculptuur, waar vo rig jaar 600.000 mensen langs trokken, breidt steeds meer uit. Het is niet alleen meer op het Korte en Lange Voorhout, maar ook langs bij voorbeeld de Hof vijver. Behalve 31 beelden van soms zeer beroemde kunste naars als Botero, Dalf, Maillol, Van Pallandt, De St. Phalle, Re noir, Spronken en Visch, zijn er de ontwerpen van zeven kunste naars die een speciale opdracht hebben gekregen. Vanuit de bo men langs de Hofvijver bijvoor beeld klinkt voortdurend aan stekelijk gelach, een idee van nieuwkomer Natasja Boezem, 's Nachts is er van alles te bele ven op een videoscherm aan het Spui. Niet alles is buiten. In de kun stenaarssociëteit Pulchri aan het Voorhout zijn de kunstwer ken die ook maar beter niet bui ten kunnen staan. Ook is daar een foto-expositie. In het atrium van het Haagse stadhuis zijn eveneens enkele kunstwer ken te vinden. De provincie draagt ook nog een steentje bij: vijftien billboards met de portretten van evenzo veel vrouwelijke (loco-)burge- meesters worden aan de oevers van de Hofvijver gezet. Den Haag Sculptuur is met in gang van vandaag in volle glorie te bewonderen tot en met 7 sep tember. B oteros bronzen domineren Fernando Botero: „Nog steeds zijn ercritici die me haten.' guren. In zijn steeds meer door geweld geteisterde geboorte land ontsnapte de steenrijke Botero ternauwernood aan een ontvoering. Een bronzen beeld dat hij aan zijn geboortestad Medelli'n schonk, werd in 1995 door terroristen opgeblazen. Daarbij kwamen 26 omstanders om het leven. Sindsdien komt Botero nauwelijks meer in Co lombia; naar zijn hacienda al daar durft hij niet meer. Als we de maestro spreken in Venetië is hij lichtelijk uitgeput van de achtereenvolgende fees ten die voor hem in fraaie palaz- zo's aan het Canal Grande zijn georganiseerd. Maar hij is ook voldaan. Drie maanden lang neemt Botero bezit van Venetië. Overal duiken zijn pompeuze mannen en vrouwen in brons op: staand en zittend, uitdagend liggend of fier te paard langs het Canal Grande en op tal van pi azza's. Enorme koppen, een gigantische hand - de middel vinger iets gebogen zodat je on willekeurig aan een wuivende prins Friso moet denken. Over de tentoonstelling in de Dogenstad (t/m 12 juli) is nogal wat te doen geweest. Vanaf half juni is hier ook de internationa le kunstmanifestatie Biënnale en de organisatoren, die waar schijnlijk toch al hun neus op halen voor een publiekslieve ling als Boterowaren er niet blij mee. ,,De Biënnale zag het ge woon als concurrentie. Ze ge droegen zich als een totalitair regime, ik werd erg kwaad. Hoe dan ook, het staat er nu." En of ze er staan. In het prachti ge operadecor dat Venetië vormt, zou je verwachten dat Botero's bronzen het af moeten leggen. Het tegendeel is waar. Hij wint de competitie moeite loos. Hij glimlacht. „Je hebt die strijd met de omgeving overal. Op Park Avenue staan de wol kenkrabbers er omheen. Dus wat je presenteert, moet er echt staan. Dat heeft niet zozeer te maken met de maat, maar met de proporties en uitdrukkings kracht. Want de maat van beel den is niets vergeleken met de maat van de gebouwen er om heen. De sculptuur moet zoveel kracht hebben dat het de omge ving domineert. Hier in Venetië was iemand boos over de plaat sing van twee beelden voor de Chiesa Santa Maria della Salu te. Hij vond dat daarmee de kerk alleen nog maar diende als ach tergrond voor mijn werk. Dat was het mooiste compliment wat ik kon krijgen." Want voor Botero is de functie van kunst in openbare ruimte, dat je het naar de mensen brengt. „Kunst is meestal voor een min derheid. Maar als je het naar de straat brengt, ontmoet kunst mensen. Veel meer dan die klei ne groep die naar een museum gaat. En dat is heel gezond." Vandaar dat hij zich goed kan vinden in de opzet die hoofd conservator John Sillevis van het Haags Gemeentemuseum heeft gekozen voor de tentoon stelling die van 21 juni tot en met 28 september in Den Haag loopt. Twee wulpse bronzen op de beeldenexpositie op het Lan ge Voorhout en nog twee monu mentale sculpturen in de vijvers foto Coos Versteeg/GPD voor het Gemeentemuseum; dit als uitroeptekens bij de over zichtstentoonstelling die in het Berlagegebouw zelf te vinden is. Botero is in zijn element met de erkenning die hij op die manier uit de Nederlandse museumwe reld krijgt: „De tentoonstelling in Den Haag laat elk aspect van mijn werk zien. Niet alleen mo numentale sculptuur, maar ook twaalf kleine beelden, grote schilderijen van 1960 tot heden, pastels, tekeningen. Het wordt een compleet overzicht van mijn werk. Zijn oeuvre gaat eigenlijk al vijftig jaar over hetzelfde: man nen, vrouwen en kinderen in heel gewone situaties - een man met een gitaar, een gezin in het bos, een dansend stel, een man in een bordeel, een vrouw op de Beeld van Aristide Maillol wc. Wat het werk van Botero toch zo ongewoon maakt zijn de proporties van de figuren: Ru- bensiaanse lijven met verhou dingsgewijs kleine hoofdjes, ogen en monden als priemende onderdelen van het gezicht. Je ziet in zijn schilderijen de pri mitieve Latijns-Amerikaanse kunst, compleet met de Spaanse invloed, maar ook de technie ken van de Italiaanse fresco schilders. Botero's bronzen beelden zijn in wezen niet an ders, het zijn driedimensionale tekeningen van zijn hand. Wat vooral opmerkelijk is aan Botero, is dat een kunstenaar wiens grote voorbeeld niemand minder dan Picasso is, zijn leven lang figuratief werkt. En dat terwijl juist in de tijd dat Botero zijn talenten ontwikkelde, ab stracte kunst het credo was. Hij knikt instemmend bij die con statering. „In Colombia wisten we nauwelijks iets van abstrac te kunst. Picasso was de totale avant-garde. Maar toen ik in de jaren zestig in New York kwam, voelde ik echt de repressie van de abstracte kunst. Als je niet abstract werkte, was je geen kunstenaar." Hij heeft zich er niet door van de wijs laten brengen. Zijn onder werpen mochten wisselen, de ene keer waren het werken met stieren, dan weer met verleide lijke dikke vrouwen of een tikje belachelijke zelfingenomen mannen in uniform. Maar zijn manier van werken is altijd me teen herkenbaar. „Ik heb nooit getwijfeld. Ik ben altijd trouw gebleven aan mijn ideeën. Ik heb veel oppositie ondervon den. Nog steeds zijn er critici die me haten. Nou ja, ik vind het best. Ik heb ook heel goede kri tieken gekregen van ménsen die er echt toe doen. Waar zal ik me druk over maken? Museumdi recteuren over de hele wereld vinden mijn werk de moeite waard om te tonen: in Amerika, in West-Europa, Buenos Aires, Santiago, Duitsland, Kopenha gen, Singapore, Wenen." Bij de openingsparty in Venetië werd Botero omringd door vrouwen die met hem op de foto wilden. Veel puissant rijke da mes waar de plastisch chirurg al aardig wat centen aan heeft ver diend, van die vrouwen die uit het buffet niet meer dan twee druiven plukten. Duidelijk geen dames die model voor hem heb ben gestaan. Botero begrijpt meteen waar we heen willen. „Het is niet zo dat ik een per soonlijke voorkeur heb voor dikke dames. Al mijn werk komt volledig voort uit mijn fantasie. Zelfs als ik een stilleven maak, doe ik dat vanuit mijn verbeel ding. Ik heb nog nooit fruit op de tafel gelegd met een servet of wat dan ook. Alles zit in mijn hoofd." Coos Versteeg Werk van Fernando Botero is vanaf vandaag te zien tijdens Den Haag Sculptuur; vanaf 21 juni heeft hij een overzichtstentoontstelling in het Gemeentemuseum in Den Haag. 'pot zijn dertigste deed Henk Visch onder -L meer aan straattheater. Van de ene op de andere dag besloot hij beeldend kunstenaar worden. Een klein jaar later werd zijn werk getoond op de kunstbeurs van Bazel weer een j aar later exposeerde hij in New "ork. 'Het is allemaal wel vlug gegaan', vmdt hij zelf. Werk van Henk Visch is vanaf vandaag te zien op de beeldententoonstel- ing Den Haag Sculptuur op het Lange oorhout en de Lange Vijverberg. jneen tijd dat in Engeland de Nieuwe Britse eeldhouwkunst opgang doet en kunste naars als Tony Cragg, Richard Deacon en nish Kapoor experimenteren met de meest uiteenlopende materialen, laten in Duits land de Neue Wilden - Rainer Fetting, Hel mut MiddendorfBernd Zimmer - van zich oren. Zij breken met het taboe op het figu- atieve en ook in Nederland hoort men voor et eerst de term Nieuwe Beeldhouwkunst. Het Beeld van Henk Visch. Het is een periode in de geschiedenis van de sculptuur die wordt gekenmerkt door onder meer het afscheid nemen van het beeld als formeel, abstract product. Vrijwel alles wordt uitgeprobeerd en beeldhouwers ex perimenteren met allerhande materialen en technieken, variërend van het klassieke hakken - taille direct - tot het 'objet trouvé' dat weer zijn intrede doet. Henk Visch (1950, Eindhoven) is in die tijd - 1980 - net dertig en op die leeftijd besluit hij kunste naar te worden. „Van de ene op de andere dag heb ik iemand gezocht die mijn werk zou kunnen presente ren. Ik had een persoon op het oog en die ben ik gaan schaduwen, op openingen luisterde ik naar wat hij zei en of ik dat zinvol vond. Diegene is op een goede dag in mijn atelier gekomen, een jaar later werd mijn kunst ge- exposeerd op de beurs van Bazel en weer een jaar later had ik een tentoonstelling in PS1 in New York", zo vertelt hij. „Het is allemaal wel vlug gegaan en zo ben ik deel van de wereld geworden. Voor mijn dertigste deed ik van alles, bijvoorbeeld straattheater, maar ik had helemaal geen ambitie in maatschappelijke zin. Toen ik kunst ging maken, manifesteerde zich bij mij een groot verlangen naar communica tie. Kunst is waarmee je als kunstenaar stelt: 'dit is wat ik jou wil laten zien' en zo heb ik dat toen ook gedaan." Vanaf de eerste dag hanteert Henk Visch een handschrift dat tot op de dag van vandaag terugkomt in zijn beelden. De mensfiguur is te zien, meestal geslachtsloos of in de ver schijning van een vrouw, het werk is intro vert van karakter en de mens in het werk van Visch communiceert in lichaamstaal, omdat de beeldhouwer zich concentreert op het lijf en hij afleidende details elimineert. „Die lichaamstaal is inderdaad heel sterk in mijn werk. De vrouwfiguren zijn gesloten, je kunt er geen gemeenschap mee hebben. Of eigenlijk kun je dat wel, je kunt je er als beschouwer mee identificeren, omdat de vorm zo precies en perfect is, waardoor je je wel in dat beeld kunt denken. De kracht van een beeld ligt in het vermogen om jou aan het denken te zetten." Op de tentoonstelling in Den Haag is 'Het Beeld' te zien, een sculptuur van een vrou wengestalte. Henk Visch ontwierp dit werk op een draaiend plateau. Bij het creëren liep hij continu naar het beeld toe en er weer van af, kijken, weer kijken, draaien en opnieuw kijken. Hierdoor is het werk van alle kanten even geslaagd, of zoals hij het zelf formu leert: „Je kunt je ogen continu laten kleven op dat beeld. Je begint op een goed moment aan zo'n vorm en dan wil je die af maken, ook door te kijken, je kunt dat een erotische blik noemen, je probeert een wensvorm te herkennen en daar moet je wel continu voor kijken." De beeldhouwer is de mening toe gedaan dat een vrouw niet per se een muze voor hem is. Hij heeft zich dat begrip ge woon nooit eigen gemaakt.,De vrouwenge stalte sluimert in alle vormen van mijn werk, ik vind vrouwen ook heel bijzonder. Maar zinnelijkheid vind ik iets wat van het leven is en als kunst het leven is, dan kun je zinnelijkheid verbeelden, maar niet als let terlijke afbeelding. Het is iets wat in je eigen ervaringswereld is verankerd en dat kun je niet één op één omzetten in een beeld. Net zo goed als dat je muziek niet in een beeld kan leggen, muziek zit in het nu, dat krijg je niet vastgelegd in een sculptuur. Je kunt geen te kening van een pianosonate van Haydn ma ken. Verlangen speelt een grote rol in alles wat je doet. Een mens doet een heleboel en als je helemaal niets meer doet ben je de pressief en dan heb je ook geen verlangen. Dus als je iets doet, zit daar iets van verlan gen in." Roos van Put Zie ook: www.henkvisch.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 23