Oppositie verwijt kabinet veel te vragen en weinig te geven Perry's actiepakker Twee Zeeuwen onder arrestanten Antalya 17 Drie keer feest Ieder zijn kuil Wetenschappers vinden schedels van 160.000 jaar INQ 4MéjtÉ1kÉ4>.i.4 I Gespreide toetsen op vmbo Zierikzee Ruimteveren alleen overdag de lucht in Ab Burner van 7QJKT Vreemdelingendiensten onder vuur Vrij na tien jaar in Britse nor Proces tegen Chinese Nederlander Lance Armstrong grijpt macht Wereldomroep kan met kwart subsidie toe Neem nu een proefabonnement Zes weken voor 16,- mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm WÊÊÊÊIÊÊÊÊÊË 24° Zomers 246e jaargang no. 139 donderdag 12 juni 2003 SUBARU Instromen Keuze www.perrysport.nl 12° Vanochtend zonnig, vanmiddag wolken veldjes en in Zeeland droog. Matige zuid westenwind en maximaal 24 graden. los nummer 1,10 AUTO VïJIMftfiCM Pearyweg 6 GOES tel.: 0113 56 1812 www.autovermeulen.nl Forester AWD 2.0 v.a. 26.495,- Zeemancollege schaft centrale examens af HnnrArien Nijmeijer ZIERIKZEE - De Pontes Scholengroep in Zierik zee, het Pieter Zeemancol lege, begint na de zomer met een project waarin het centraal examen voor vm- bo-scholieren gedeeltelijk wordt afgeschaft. Leerlin gen kunnen dan al tijdens het schooljaar examen doen in een aantal vakken. De Zierikzeese middelbare school heeft eind april van het ministerie van Onderwijs toe stemming gekregen voor het project en is nu druk bezig met de voorbereidingen. De huidige praktijk met centrale schrifte lijke examens betekent dat leer lingen die op twee of drie vak ken zakken, het complete schooljaar moeten overdoen. „Terwijl dat vaak niet voor alle vakken nodig is", zegt rectrix W. Haverkamp van de Pieter Zeemanschool. „Dat is zonde van de tijd en van het geld; bo vendien werkt het demotive rend voor de leerlingen Daarom heeft de school het plan geopperd om flexibeler met de examenregeling om te gaan. Het plan is, uiteindelijk zover te ko men dat leerlingen die daaraan WASHINGTON - De Amerika nen zullen in de toekomst alleen nog maar bij daglicht bemande ruimteveren lanceren. Zo kun nen camera's mogelijke schade aan de space-shuttles fotogra feren, aldus NASA-bestuurder Sean O'Keefe gisteren. Verder bekijkt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie of as tronauten meer ruimtewande lingen moeten gaan maken om hun shuttle van buitenaf te in specteren. De NASA nam de strengere vei ligheidsmaatregelen naar aan leiding van het onderzoek naar de ramp met het ruimteveer Columbia. Dat verongelukte op 1 februari bij terugkeer in de dampkring, waardoor alle ze ven bemanningsleden omkwa men. Sindsdien ligt het be mande ruimtevaartprogramma stil. Onderzoekers gaan er vanuit dat de Columbia bij de lance ring is beschadigd, doordat er een stuk isolatiemateriaal van de brandstoftank tegen het ruimteveer sloeg. Uiteindelijk zou dit de Columbia bij terug keer in de dampkring noodlot tig zijn geworden. Mogelijk worden de ruimteve ren ook uitgerust met hand- en voetuitsparingen. Daardoor kunnen astronauten bij een ruimtewandeling dicht bij be schadigde plekken komen. RTR toe zijn al tijdens het schooljaar in een vak examen kunnen doen. Is het examen gehaald, dan hoeft dat vak niet opnieuw te worden gedaan, ook niet als het eindexamen in andere vakken niet wordt gehaald. Zo kan een vmbo-leerling voor de vakken waarop hij is geslaagd, al instro men op een vervolgopleiding zoals een ROC, terwijl hij de vakken waarop hij is gezakt, overdoet op het Pieter Zeeman. „Het project is nog in een pril stadium", zegt Haverkamp. „We zijn bijvoorbeeld nog bezig de keuze te maken, met welke vakken we beginnen. Ook moe ten we natuurlijk toetsen heb ben die het ministerie moet goedkeuren." Het idee is twee keer per jaar, bijvoorbeeld in december en juni, de examens af te nemen. Dat gebeurt alleen bij de leerlingen die daar op dat moment aan toe zijn. „Niemand wordt gedwongen om al in de cember een examen te doen, als hij daar niet klaar voor is." Een leerling die bijvoorbeeld al ver is in Engels, kan daarin in de cember examen doen en zich in de tweede helft van het jaar meer concentreren op een vak waar hij minder sterk in is. Het Pieter Zeemancollege begint het project na de zomer in de derde klas van het vmbo. De vierdejaars vmbo'ers doen vol gend schooljaar dus nog volgens het oude systeem examen. Het is wel de bedoeling dat het project uiteindelijk ook in die vierde klas wordt ingevoerd. Het pro ject loopt tot 2006. „Als de re sultaten zo zijn dat het ministe rie het ziet zitten, kan het ook op andere scholen worden inge voerd", zegt Haverkamp. Een school in Doetinchem be gint na de zomervakantie met hetzelfde project. door Rob Paardekam YERSEKE - Het was gisteren een spannende dag in huize De Bruij- ne in Yerseke. Drie telgen uit de familie kregen te horen of ze ge slaagd waren. Twee van hen kregen 's ochtends al uitsluitsel, maar de laatste moest tergend lang wachten. Rond zes uur werd duidelij k dat iedereen ge slaagd was, zodat het feest kon losbarsten. Adriënne (21) (links) slaagde op het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam, Sietske (19) rondde haar spw-opleiding met succes af en Kees-WiUem (17) krijgt zijn vmbo-diploma. foto Willem Mieras De PZC brengt de namen van alle geslaagden zaterdag inde speciale examenbijlage Geslaagd. LÜBECK - Strandgasten vlakbij de Noord-Duitse stad Lübeck hebben hun territorium afgebakend met kleine zandwalletjes. Het strand van Travemünde is een van de populairste locaties van de Duitse Oostzee en maakt zich op voor het toeristisch seizoen dat in juli begint. foto Joachim Herrmann/RTR door Ap van den Berg en Hans van Soest DEN HAAG - Het kabinet Bal- kenende-II vraagt vier jaar lang zware offers van grote groepen mensen, maar geeft er hoege naamd niets voor terug. Die scherpe kritiek spuiden de op positiepartijen gisteren in het kamerdebat over de regerings verklaring. De toespraak van premier Jan Peter Balkenende was de eerste officiële daad van het nieuwe kabinet. Balkenende benadrukte dat ie- van onze redactie buitenland NEW YORK - Een team van wetenschappers heeft in Ethiopië drie schedels aan getroffen van 160.000 jaar °ud, is gisteren bekendge maakt. Het gaat om de oud ste en best geconserveerde resten van een directe voor ganger van de mens. De schedels hebben de ken merken van wat in de weten- schap de moderne mens wordt genoemd: een hoog voorhoofd, een plat gezicht en smalle wenkbrauwen. „Ze Z1jn niet helemaal modern, maar komen dicht in de buurt. Dicht genoeg om ze homo sapiens te noemen", zegt Tim White van de Uni versiteit van Californië die een van de leiders van het on derzoek was. White en zijn collega's heb ben de wezens tot wie de schedels behoorden homo sapiens idaltu genoemd. Idaltu betekent 'ouder' in het Afar, de taal van het gebied waar de vondst is gedaan. De schedels vormen volgens sommige wetenschappers het bewijs dat de moderne mens tussen de 100.000 en 200.000 jaar geleden in Afri ka is ontstaan en pas daarna naar andere plaatsen in de wereld trok. AP dereen zal moeten bloeden om de stagnerende economie er weer bovenop te helpen. „Ne derland staat op een twee sprong. We marcheren in de richting van de 500.000 werklo zen. Nemen we moeilijke maat regelen en daarmee de weg om hoog of laten we het op zijn beloop en zakken we verder weg?" Zware ingrepen zijn nodig, be nadrukte de premier, zoals loonmatiging, de ontkoppeling van ambtenarensalarissen en uitkeringen en de bezuinigin gen in de WW en de WAO. Wouter Bos (PvdA) spraak in zijn reactie van een leeg verhaal. „Er worden grote woorden ge bruikt om kleine daden te mas keren. Want wat krijgen mensen terug voor hun offers? Niet meer banen, minder politieagenten, minder stadsvernieuwing, min der verbetering van de leefom geving. U wekt valse hoop en dat is vaak erger dan slecht nieuws." Jan Marijnissen (SP) sprak on omwonden van 'asociaal be leid'. Hij wees er en passant op dat de euro de kosten van het le vensonderhoud intussen flink heeft opgedreven. „Een prijs maatregel is nu meer op z'n plaats dan een loonmaatregel." Volgens LPF-leider Mat Herben maakt het nieuwe kabinet niets waar. „Het beetje extra geld voor openbaar vervoer is niet genoeg om de achteruitgang van het spoor tegen te gaan. De beperking van de hypotheek renteaftrek maakt huizen alleen maar duurder en WAO'ers wor den herkeurd zonder dat er geld wordt uitgetrokken om hen aan het werk te helpen." CD A-fractieleider Maxime Ver hagen temperde de opwinding. „Dit is kinderspel vergeleken bij wat er in ons buurland Duitsland gebeurt aan ingrepen in de uitkeringen. En dat komt doordat men daar te lang heeft gewacht." Marijnissen stelde de Kamer stormachtige tijden in het voor uitzicht. De VVD'er paaide de progres sieve fracties met de intentie het geld dat wordt uitgespaard door de herkeuring van WAO'ers te gebruiken om banen voor hen te zoeken. Overigens heeft het ka binet daar 250 miljoen euro op gekort. Van Aartsen wil dat het kabinet aan de slag gaat. „U heeft grote ambities. Laten we die gewoon waarmaken." Vandaag reageert Balkenende namens de regering op de kri tiek. pagina 3: burgemeester D66-er af Advertentie buiktrainer zoals gezien op voor €/rVi e39!° Buitenlanders die in Nederland willen studeren, werken of wonen (gezinsvorming), moeten bij de vreemdelingendien sten een verblijfsvergunning aanvragen of een machtiging tot voorlopig verblijf. Maar het werk is de diensten bo ven het hoofd gegroeid. Dat meldt de Nationale Om budsman in een uitgebreid rapport. Hij zag het als een manier om uit de financiële narigheid te komen. Dus smokkelde Frans van Tatenhove uit Heinkenszand xtc en speed naar Engeland. Tot hij werd gepakt. Hij moest er tien jaar voor zitten, in diverse Engel se gevangenissenDe man die de transporten voor hem re gelde, Haagse Kees, ging vrijuit: hij was een informant van het Interregionaal Re chercheteam (IRT) Noord-Holland/ Utrecht. Het proces tegen de Chinees-Nederlandse zakenman Yang Bin, dat gisteren begon, staat niet op zichzelf. De Chine se overheid neemt sinds een aantal jaren de handel en wandel van de allerrijksten van het land systema tisch onder de loep. Voor velen met desastreuze ge volgen. Lance Armstrong heeft de macht gegrepen in de Dauphiné Libéré. De Ameri kaanse wielrenner won gis teren in de Franse ritten koers de individuele tijdrit over ruim 33 kilometer. Hij was meer dan een minuut sneller dan de Brit David Millar. Door zijn zege in de derde etappe nam Armstrong ook de leiderstrui over van de Span jaard Iban Mayo. varia: 2; binnenland: 3; feiten en meningen: 4; buitenland: 5; economie: 6; radio en televisie: 8; zeeland: 11, 12,13 en 15; sport: 17,19 en 21; kunst: 23,24,25 en 27; uit: 29,31 en 32. HILVERSUM - Het budget van de Wereldomroep kan met maximaal 83,5 procent worden gekort. Dat staat in een rapport dat on derzoeksbureau McKinsey heeft gemaakt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het programma Nova bracht gister avond de belangrijkste conclu sies naar buiten. Volgens de onderzoekers is de omroep op vele terreinen overbodig en kan worden vol staan met een afgeslankte ver sie, die zich voornamelijk op de Antillen en Suriname moet richten. McKinsey onderzoekt hoe er ef ficiënter bij de omroepen ge werkt kan worden. Jaarlijks krijgt de Wereldomroep 48 mil joen euro. Het onderzoeksbu reau komt met twee bezuini gingsvoorstellen. In het minst erge scenario moet de Wereld omroep 57,6 procent van haar budget inleveren, een bedrag van 27,6 miljoen euro. In het tweede scenario gaan de onder zoekers nog veel verder. Dan le vert de Wereldomroep 83,5 pro cent van haar geld in. Dat komt neer op 40,1 miljoen euro. Volgens de Nederlandse Vereni ging van Journalisten hebben beide scenario's dramatische gevolgen. „Dit betekent het ein de van de Wereldomroep.", al dus secretaris T. Bruning.„In de ene variant zouden ze puur faci litair nog uitzendingen verzor gen. In de andere variant zou zelfs dat worden opgeheven. Dus in beide gevallen houdt de werkgelegenheid voor bijna het voltallige personeel op te be- c+aan A ATP van onze redactie buitenland ANTALYA - Onder de elf arres tanten die dinsdag in de Zuid- Turkse stad Antalya zijn opge pakt op verdenking van drugs smokkel, bevinden zich een man en een vrouw uit Terneuzen. Het Turkse persbureau Anadolu heeft gisteren op gezag van de politie de identiteit van enkele verdachten bekendgemaakt. Het gaat om vijf Nederlandse vrouwen en zes mannen van wie vier de Turkse en twee de Neder landse nationaliteit hebben. De vrouwen hadden volgens de Turkse justitie 24 kilo heroïne in hun koffers. Onder hen drie zus sen (27, 23 en 19 jaar) uit Rot terdam, verder een 21-jarige Rotterdamse en een 17-jarige vrouw uit Terneuzen. Voor wat betreft de mannelijke verdachten, neemt de Turkse justitie aan dat een 47-jarige Schiedammer, van Turkse af komst maar met de Nederlandse nationaliteit, de bendeleider is. Ook zijn broer is aangehouden en nog een onbekende man. Eén van hen js eveneens woonachtig in Schiedam, de ander woont in Terneuzeh. Van de overige drie gearresteerde mannen is niet bekendgemaakt waar ze van daan komen. Een woordvoerster van het Ne derlandse ministerie van Bui tenlandse Zaken bevestigde gisteren dat de verdachten van- middagworden voorgeleid aan de officier van justitie, in het ge rechtsgebouw van Antalya. De verdachten zijn inmiddels voorzien van de bijstand van een Turkse advocaat, aldus de woordvoerster. Het ministerie onderhoudt contacten met de families van de verdachten in Nederland. Verder wil de woordvoerster niets over de zaak loslaten. ANP pagina 5: Turkse politie niet gek (Advertentie) KRANT naam:noteert u mij voor een proefabonnement van voorletters:m/v weken voor 16,-. straat: Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor auto matische incasso van onder postcodestaand rekeningnummer (proef geldt eenmalig bin- plaats:nen zes maanden) telefoon: e-mail: Voor automatische incasso stem ik toe in afschrijving van mijn (post)bankrekening- handtekening: PZC bv gaat zorgvuldig om met persoonsgege vens. In de colofon treft u nadere informatie aan. 8 713214 000002 HMH C noteert u mij voor een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: Je per maand met automatische incasso 20,50). .i per kwartaal met automatische incasso 55,10). t. per jaar met automatische incasso 209.90). Stuur deze bon naar: PZC, afdeling lezersservice Antwoordnummer 112 4800 VB Breda (postzegel niet nodig)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 1