CUP YOUR CULT GUIDE Lilianer Bedevaart naar Aardenburg giro 7 800 800 h Waterschap moet op zoek naar resistente meidoorn Rijkswaterstaat en beroepsvissers sluiten akkoord over brasem en snoekbaars Staatsbosbeheer deelt pand met waterschap in Grijpskerke Grondprijs in 2002 gedaald donderdag 12 juni 2003 Zangavond Kerkenpad Het speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden www.cjp.nl/uitagenda De meest uitgebreide uitgaansagenda van Nederland voor alle informatie over film, theater, expo of muziek. KORTING INFORMATIE AANBIEDINGEN (CE*i STICHTING fcAn^r L door Mieke van der Jagt GOES - Hoofdingeland J. Flik- weert van het waterschap Zeeuwse Eilanden, heeft er bij het dagelijks bestuur van het schap op aangedrongen resis tente meidoornsoorten te zoe ken. Het is de bedoeling op Walcheren, maar ook in andere gebieden in Zeeland, meer mei doorns in te steken om de oor spronkelijke hagen terug te krijgen. Maar meidoorns zorgen ook voor verspreiding van bac- terievuur en dat willen vooral fruittelers liever niet zien ge beuren. Tijdens de algemene vergade ring werd al de noodklok geluid over opsehot van meidoorns aan de Waanskinderseweg bij Hoe- dekenskerke. Die struiken zijn al eerder wegens bacterievuur afgezaagd, maar lopen nu weer fors uit. In de buurt zitten veel fruittelers die bepaald niet op het gevreesde perenvuur zitten te wachten. Volgens Flikweert zijner welde- gelij k meidoornsoorten diedoot natuurlijke selectie resistent kunnen worden genoemd. Vol- gens hem is het zaak die strui ken te zoeken en te klonen waardoor een gezonde voorraat meidoorns voor het waterschao zou ontstaan. Vanuit het dage- lijks bestuur werd de veronder stelling tegengesproken alszou- den rode meidoorns ongevoeli» zijn voor bacterievuur. Dijki graaf W. Gosselaar vermoeddr dat het veel geld zal kosten omte onderzoeken welke struiken re sistentie vertonen, maar beloof de ernaar te informeren. Ds meidoorns aan de Waanskin derseweg zullen, als de ziekte wordt vastgesteld, worden ge kapt. door Mieke van der Jagt GOES - De beheerseenheid Midden-Zeeland van Staats bosbeheer betrekt de bovenste drie kantoorruimten van het districtskantoor van het water schap Zeeuwse Eilanden in Grijpskerke. Staatbosbeheer was al langer op zoek naar een geschikte ruimte en heeft die per 1 juli in Grijpskerke gevon den. Dijkgraaf W. Gosselaar van Zeeuwse Eilanden toonde zich gisteren in de vergadering van het algemeen bestuur van het schap verheugd over de oplos sing die voor het districtkantoor gevonden is. Het waterschap wil een aanzienlijke kostenbe sparing doorvoeren en het op heffen van de districtskantoor functie is daar een belangrijk onderdeel van. Een aantal me dewerkers is al verhuisd naar het hoofdkantoor in Goes. Met de komst van Staatsbosbeheer is een dreigende leegstand opge lost. Volgens Gosselaar is het schap ook nog in onderhandeling met een derde potentiële huurder: de gemeente Veere. Hij ziet voordelen in het samengaan vai drie overheden in het Grijps- kerkse kantoor, omdat de werk zaamheden die de drie instan ties uitvoeren veel raakvlakken met elkaar hebben. Zowel Staatsbosbeheer als de gemeen te Veere zouden een deel vanhei terrein en een stukje van d( werkloods willen huren. Niet alleen bespaart het waterschap kosten door beperking van dt leegstand, maar lijnen tussende drie overheden worden korter en het risico dat er langs elkaar heen gewerkt wordt, wordt aan zienlijk kleiner. MELISKERKE - Het gemengd koor Con Amore houdt zaterdag om 19.30 uur een zangavond ii het kerkgebouw van de Gere formeerde Gemeente aan dt Valkenburgstraat 25 in Melis- kerke. Medewerking verlenen jeugd koor De Nachtegaaltjes en Ethan hit Borssele. De deuren van de kerk zijn al on 18.30 uur open. Visplan voor Volkerak-Zoommeer door Harmen van der Werf THOLEN - Sport- en beroeps vissers hebben met Rijkswater staat en natuurbeheerders over eenstemming bereikt over een visplan voor het Volkerak- Zoommeer. Palingvissers op het Volkerak-Zoommeer mogen nu ook op snoekbaars en bra sem vissen. Vissersvoorman P. Kooistra uit Tholen spreekt van een doorbraak. Kern van het visplan is dat al leen op snoekbaars en brasem mag worden gevist door de be roepsvissers, als de visstand niet wordt aangetast. Elk jaar wordt nagegaan hoeveel snoekbaars en brasem in het Volkerak- Zoommeer zit en hoeveel mag worden gevangen. Eerder dit jaar is een proef uitgevoerd, die drieduizend kilo snoekbaars en veertigduizend kilo brasem op leverde. Alle brasem en het me rendeel van de sqpekbaars zijn levend gevangen en uitgezet in sportviswater in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. DEN HAAG - De prijs van land bouwgrond is in Zeeland vorig jaar licht gedaald. Aan een ster ke, aanhoudende prijsstijging sinds 1993 is daarmee een einde gekomen, blijkt uit een over zicht dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit (LNV) gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het eerste halfjaar van 2002 liet een daling zien met 2,2 procent, waartegenover in het tweede halfjaar een lichte stijging stond van 1,3 procent tot 35.907 euro per hectare. De lichte stij ging was het gevolg van de ver koop van enkele hele land bouwbedrijven in Midden-Zee land tegen hoge grondprijzen. In Zuidwest-Brabant daalde de grondprijs in dezelfde periode aanzienlijk, met 13,6 procent tot 36.958 euro per hectare. Snoekbaars is commercieel het interessantst. Die brengt, aldus Kooistra, acht euro per kilo op tegen vijftig eurocent voor een kilo brasem. Hij en zijn collega's hebben jarenlang met lede ogen moeten toezien hoe stropers naar schatting tien- tot twintig duizend kilo snoekbaars uit het Volkerak-Zoommeer haalden. Kooistra denkt dat de stroperij zal afnemen, omdat beroepsvis sers het recht hebben gekregen op snoekbaars te vissen. „Wij zitten veel op het water en ken nen ook de goede visplekken." Op het Volkerak-Zoommeer zijn vijf vissers actief; één uit Bruinisse, één uit Bergen op Zoom en drie uit Tholen. Zij hebben samen in materiaal geïnvesteerd voor de snoek baars- en brasemvisserij. De nieuwe activiteit sluit goed aan op de palingvisserij waar van de vissers het eerst vooral moesten hebben. Het palingsei zoen begint in mei/juni en duurt tot november. De snoekbaars- en brasemvisserij is gepland van 1 december tot 1 maart. Kooistra: „Daar zijn we dan mooi de winter mee bezig." Met de brasem visserij is ook een milieubelang gediend. Brasem leeft van watervlooien die op hun beurt algen eten. Hoe meer brasem des te meer kans op al- genbloei. Als de beroepsvissers veel brasem vangen, kan dat een bijdrage leveren aan het voor komen van algenplagen die de laatste jaren het Volkerak- Zoommeer en de recreatie tref fen. „De vraag is natuurlijk", stelt Kooistra, „of dat in de praktijk zo werkt." MIDDELBURG - Iedere don derdag kunnen tussen 13.30 en 15.00 uur in Middelburg een aantal kerken worden bezocht onder leiding van een gids. Het Middelburgse Kerkenpad gaat onder meer naar de abdijker ken, de synagoge en de Petrus- en Pauluskerk. Belangstellen den kunnen zich aanmelden bij de koffiehoek in de Wandelkerk onder de Lange Jan. Zonnebloem-pelgrims trekken langs het het beeld van Onze Lieve Vrouwe met de Inktpot in Aardenburg. foto Peter Nicolai door Raymond de Frel AARDENBURG - Zo n honderd ouderen uit West-Zeeuws- Vlaanderen togen gistermiddag onder begeleiding van stichting De Zonnebloem voor een bede vaart naar de Onze Lieve Vrou- wekerk in de Aardenburgse Weststraat. Al sinds 1273 wordt de Aarden burgse Maria, in de volksmond beter bekend als 'Onze Lieve Vrouwe met de Inktpot' op bij zondere wijze vereerd. De Zon nebloembedevaart was gisteren aan zijn 25e jaargang toe, waar van de laatste acht edities in de West-Zeeuws-Vlaamse stad plaatsvonden. In 1979 werd voor het eerst een bedevaart on dernomen naar de Lourdesgrot in Kleit bij Maldegem. Na een ommegang bij de grot genoten de deelnemers van koffie en pannekoeken, maar de accom modatie waar de lekkernijen werden verorberd was na 17 jaar niet meer beschikbaar. Sindsdien wordt de bedevaart in Aardenburg gehouden. De legende van de Aardenburg se Maria gaat terug tot de der tiende eeuw. Middelpunt was toen een grote Mariakerk met een Mariabeeld. Oude kronie ken melden wonderlijke gebeurtenissen, waarvan de redding van een ter dood ver oordeelde wever door Maria de bekendste is. In de parochiekerk leidde pas tor Frans van Geyt een dienst, dit jaar zonder thema. „Nor maal gesproken is er wel een thema, maar ik denk dat hij dat is vergeten. De dienst ging voor al over de advent, dus laten we dat maar het thema noemen", aldus coördinator van de bede vaart, Walter Dierick. Onder de aanwezigen waren voorname lijk bewoners van West- Zeeuws-Vlaamse bejaarden huizen. Ook een aantal bewo ners van verpleeghuis De Stelle in Oostburg woonde de eucha ristieviering bij. De dienst werd opgeluisterd door een gelegen heidskoor, gevormd door zo'n dertig mensen van verschillen de West-Zeeuws-Vlaamse koren. Na afloop kwamen de be devaarders samen in hotel-con ferentiecentrum De Elder- schans en gasthof De Jonge Leeuw. Ramadhan (6 maanden) Ramadhan uit Indonesië is een rustige baby. Hij werd geboren met een gespleten lip en een open gehemelte. Om normaal te kunnen eten en praten zal hij drie keer geopereerd moeten worden. De kosten per operatie bedragen 225 euro. Het Liliane Fonds helpt kinderen zoals Ramadhan; kinderen die zonder steun geen kans maken op medische of sociale revalidatie. Helpt u mee? Stichting Liliane Fonds Havensingel 26 5211 TX 's-Hertogenbosch T 0800 7 800 800 (gratis) www.lilianefonds.nl voorlichting@lilianefonds.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 16