Rederij boort nieuwe markt aan Een goed bericht voor vader. 15 PZC ondernemend zeeland Denick uit Terneuzen maakt ook natuurtochten en schoolreizen in detail agenda donderdag 12 juni 2003 bezoektijden Scholiere dingt mee naar plaats in Nederlands chemieteam bronvermelding beeldrecht Vervalsing Rendabel Filatelisten komen bijeen Nu ook SMS-en met je vaste toestel! Primafoon0 Zeeuwse naar Olympiade Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel (0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag overig bezoek 14.00-19.00 uur afd.Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, zaenzo 14.00-16.30 uur afd IC/CCU en Stroke unit CV A dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): Afd. A ouders doorlopend bezoek; Afd B partners doorlopend bezoek Overig bezoek: dagelijks 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30en 19.00-19.30 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 mat/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetingetel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 uur maa.din, don en vrij 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel.(0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00- 16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14-14.30 en 19-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel.10187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniëlden Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan tel.10032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge SintLucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en Hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00- 20.00 uur, weekend en feestdagen 14,00-20.00 uur. Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00- f2,30en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. De Provinciale Zeeuwse Courant •waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij en. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), i«*emeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters IRTR), Belga en European Press-pho- to Agency (EPA). De publicatierechten van werken van eeldende kunstenaars aangesloten 'I een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. door Gerard Montsma MIDDELBURG - Elisabeth Meulenbroek uit Middelburg heeft zich als enige Zeeuwse scholiere weten te plaatsen voor de eindronde van de Nationale Scheikunde Olympiade. De wedstrijd, waaraan twintig scholieren meedoen, begint vandaag bij Dow Chemical in Terneuzen. De vier beste kandi daten vormen samen het Neder landse team op de Internationa le Chemie Olympiade in Athene, begin volgende maand. Het is voor Elisabeth (18), leer linge uit 6 vwo van de Stedelijke Scholengemeenschap Nehalen- nia in Middelburg, niet de eerste keer dat ze meedoet aan deze nationale competitie. Vorig jaar veroverde ze de achtste plaats. „Mijn practicum was goed voor de tweede plaats, maar mijn theorie trok het gemiddelde weer omlaag. Het was toen ook best moeilijk om hoog te eindi gen. Ik zat toen nog in de vijfde en liep vergeleken met de mees te anderen een jaar achter. Ei genlijk vond ik het eindresul taat nog verbazingwekkend goed. Dat ik de enige Zeeuwse deelnemer ben, is ook niet zo bijzonder. Dat was ik vorig jaar ook al." Met haar deelname vorig jaar kwam de liefde voor de schei kunde pas echt tot wasdom. Voor die tijd lagen haar voor keuren nog dicht bij elkaar. Zo deed zij eerder mee aan nationa le krachtmetingen op het terrein van de wis- en natuurkunde, waar zij eveneens veelbelovend eindigde. Naast haar passie voor de exacte wetenschap en muziek heeft Elisabeth een zwak voor literatuur en klassie ke talen. Begin deze maandhak- te zij de knoop door. Ze schreef zich in voor de studie scheikun de aan de Universiteit van Lei den. „Werken in een laboratorium met allerlei stoffen, dingen ver klaren; dat spreekt mij wel aan. Ik doe dat toch liever dan ergens de tweede viool spelen in een of !|hh| Elisabeth Meulenbroek uit Middelburg werd vorig jaar al achtste tijdens de Nationale Scheikunde Olympiade; dit jaar doet ze opnieuw een poging een plekje in het team voor de Internationale Olympiade te veroveren. foto Lex de Meester ander orkest." Hoewel ze nu ge kozen heeft voor chemie, weet ze nog niet precies wat ze er later mee wil gaan doen.,Ik weet niet of ik wel in een groot bedrijf wil werken. Ik doe liever iets met archeologie of onderzoek in de kunstwereld. Uitzoeken of een bepaald schilderij een verval sing is of niet, lijkt mij wel span nend." Een beetje nerveus voor de aan staande competitie is Elisabeth wel, al acht zij haar kansen be duidend groter dan vorig jaar. „Het blijft een kwestie van ge luk. Ze moeten je net die dingen vragen waar je goed in thuis bent. Bovendien ligt het niveau van de kandidaten erg dicht bij elkaar, dat bleek vorig jaar al." Elisabeth heeft het studiemate riaal pas één keer doorgelezen. Ze maakt zich niet ongerust. „Ik heb net mijn eindexamen ge daan. Dan heb je nog niet zoveel zin om weer aan de slag te gaan. Maar ach, het gaat mij ook niet zozeer om het winnen. Al lijkt het me niet zo leuk om mét de naam van mijn docent onderaan een lijstje te eindigen. Natuur lijk vind ik de reis naar zo'n mooie oude stad als Athene ook wel erg leuk." Op de Nationale Scheikunde Olympiade volgen de kandida ten een week lang college en practicumoefeningen op hoog niveau. De week wordt volgen de week afgesloten met een praktijk- en een theoretisch examen. De winnaars krijgen vervolgens een stoomcursus scheikunde aan de Vrije Universiteit in Am sterdam. De Internationale Chemie Olympiade wordt dit jaar ge houden van 5 tot en met 15 juli in Griekenland, aan de Univer siteit van Athene. door Wout Bareman TERNEUZEN - Rederij Denick in Terneuzen vaart voortaan een andere koers. De rondvaarten in het kader van het Portaal van Vlaanderen (bezichtiging van de sluizen en een vaartocht op het Kanaal Gent-Terneuzen) en de zomerse tochten op de Wes- terschelde tussen Terneuzen en Hoedekenskerke blijven. Maar het pakket dat de rederij de toe rist aanbiedt, wordt uitgebreid. Vanaf zondag worden vanuit Breskens (Handelshaven) en Vlissingen (Piet Heinkade) ook natuurtochten gehouden op de Westerschelde, waarbij het na tuurgebied De Hooge Plaaten centraal staat. Alexander de Vries van de rederij„D aarnaast willen we meer van die tochten op de Westerschelde verzorgen omdat blijkt dat mensen steeds meer geïnteresseerd raken in de natuur in hun directe omgeving. Nu de zeehondenpopulatie in het Westerscheldegebied toe neemt, blijkt die belangstelling ook te groeien. Daar haken we op in." Sinds jaar en dag zijn de activi teiten van rederij Denick, die naast de rondvaartboot Stad Terneuzen beschikt over een peilboot en naarstig op zoek is naar uitbreiding van de vloot, nauw verbonden met het Por taal van Vlaanderen. De Vries: „Dat blijft zo, maar we hebben afgesproken dat we voortaan alleen nog varen met grotere gezelschappen, van minimaal tachtig en meer personen. Al leen op die manier is het voor ons rendabel. Het stichtingsbe stuur van het Portaal heeft daar alle begrip voor en zet voor klei nere groepen voortaan de boot Stormvogel in. We zijn samen wel op zoek naar een grotere boot." De rederij blijft ook het komend seizoen varen tussen Terneuzen en Hoedekenskerke, op de route van de oude veerdienst tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid- Beveland. Dat gebeurt in sa menwerking met de Stoomtrein Goes-Borsele en busonderne ming Connexxion. Het Rondje met een Pontje krijgt daarmee een heel andere invulling. De Vries: „Ja, we bieden voortaan een compleet arrangement: met onze rondvaartboot naar Hoe dekenskerke, dan met de stoom trein naar Goes en van daar met de bus via de Westerscheldetun- nel weer naar Terneuzen. De be langstelling voor die combina tie blijkt groot." De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen; fax: 0118- 470102; e-mail: redactie®pzc.nl. Istimewa Elektro, gevestigd in Vlissingen-Oost, is opnieuw ge certificeerd als erkend leerbe drijf voor de elektrotechniek. Het certificaat is afgegeven door de Stichting Kenteq en heeft een looptijd van drie jaar. Kenteq is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor techniek. De erkenning als leerbedrijf heeft betrekking op verschillende opleidingen bin nen de elektrotechniek op mbo- niveau. De leerling gaat een dag per week naar school en wordt de overige vier dagen geschoold in de praktijk. Terneuzen heeft als vierde plaats in Nederland een Pico- Bello tankstation. Onder het motto 'vaste lage prijs-goede service' wil het bedrijf wil bin- nen een jaar tien stations ex ploiteren in het hele land. Door zowel benzine als een aantal shopproducten (etenswaren en autobenodigdheden) goedkoop aan te bieden, moet de keten snel verder groeien. Het Pico- Bello-station in Terneuzen is gevestigd aan de Bellamystraat. Kwik-Fit opent 12 juni een nieuwe vestiging in Dirksland. De leverancier van onder ande re banden, uitlaten en schok- brekers, is gevestigd aan de Wa tertoren. Algemeen directeur J. de Graaf van Ingenieursbureau Wolter Dros BV Amersfoort slaat op dinsdag 17 juni de eer ste paal voor de nieuwbouw van het kantoor van Wolter Dros - TBI Techniek vestiging Goes. Het kantoor wordt gebouwd op het bedrijventerrein De Noord- zak in Heinkenszand, langs de A58. Het bestaat uit een kan toorgebouw van één verdieping met een werkplaats en maga zijn. De totale oppervlakte be draagt 2000 vierkante meter. Holland Sailing Port Zélande in Ouddorp heeft een in Bava- ria-j achten gespecialiseerde jachtmakelaardij geopend. De naam is Bavaria Brokers Hol land Sailing Port Zélande en ze wordt geleid door de gebroeders J.W. en R. van Dantzig. Het be drijf gaat fungeren als support- en servicecenter voor Bavaria- importeur Holland Sailing in Workum. Bavaria Brokers is op gericht om te bemiddelen bij aan- en verkoop van gebruikte Bavaria-boten. Per jaar worden ongeveer 2500 Bavaria-jachten gebouwd in het Duitse Giebel- stadt. Tijdens de Deltaweek wordt er op 4,5 en 6 juli een drij vende Bavaria Boatshow geor ganiseerd aan de Nieuwe Haven in Zierikzee. Eigenaar C. Moerman heeft EVENEMENTEN BERGEN OP ZOOM - Binnenstad, Jazz; MIDDELBURG Binnenstad, 10.00 uur: Braderie; Café Rooie Oortjes, 23.00 uur: Optreden Copycat; RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging en geschiedenis van het Fort; TERNEUZEN - Porgy Bess, 21.00 uur: Opening Schelde Jazz festival; Churchillhotel, 20.00 uur: Bijeenkomst computerclub, mogelijkheden van Paint Shop Pro; VLISSINGEN - Sint Jacobskerk, 13.00 uur: Openstelling voor bezichtiging; YERSEKE - Achter het havenmeesterkan toor aan de Prinses Beatrixhaven, einde steiger, 13.30 uur: Vertrek rondvaart op de Oosterschelde. FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, The Matrix: 20.00 uur; Anger management: 20.00 uur; Cinemactueel, How to lose a guy in 10 days: 20.00 uur; The Matrix: 20.00 uur; Sneak: 20.00 uur; GOES-'t Beest, Lagaan: 19.30 uur; HULST - De Koning van Engeland, The Hours: 20.30 uur; Anger management: 19.00 en 21.30 uur; Bulletproof Monk: 21.00 uur; The view from the top: 19.00 uur; The matrix: 19.00 en 22.00 uur; How to lose a guy in 10 days: 19.00 en 21.30 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, The Mag dalene sisters:20.00 uur; VLISSINGEN - Cine City, View from the top: 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Phone Booth: 13.45,19.00 en 21.45 uur; Bulletp roof Monk: 19.00 en 21.45 uur; Anger ma nagement: 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Kangaroo Jack: 13.45 en 19.00 uur; How to lose a guy in 10 days: 13.45, 16.15, 19.00 en 22.00 uur; 28 Days later: 16.15 uur; The matrix: 13.30, 16.15, 19.00 en 22.00 uur; Just married: 13.45 uur; Expe ditie Berenklauw: 13.45 uur; De kleine ijs beer: 16.15uur; Johnny English: 16.15en 21.45 uur; Jungle boek 2:13.45 uur; TENTOONSTELLINGEN Nu de plannen voor een perma nente veerdienst tussen Wals oorden en Hansweert (het alter natief voor de opgeheven pont tussen Kruiningen en Perkpol- der) zijn ingetrokken (De Vries: „Zonder subsidie is dat echt niet rendabel, dus begin ik er voorlo pig niet aan"), poogt de rederij een nieuwe markt aan te boren: vaartochten richting Antwer pen, waar op een steenworp af stand van het stadscentrum wordt afgemeerd aan Het Steen, Moonlight-cruises en Hightea- tochten (op zondag). „We doen ook veel met scholen. Die hebben het varen op de Wes terschelde nu ook ontdekt. Tij dens de Week aan Zee hebben we rondgevaren met verschil lende groepen. Dat gaan we ver moedelijk het hele jaar door doen. Daarbij staat het educa tieve aspect voorop. Op de Oos terschelde gebeurde het al. Nu wordt de Westerschelde ont dekt." De Stad Terneuzen heeft sinds kort een andere, vaste lig plaats: in de oostelijke Kanaal- arm, pal voor het kantoor van Waterschap Zeeuws-Vlaande- AARDENBURG - GaleRichel, 13.00-18.00 uur: Ei-gen-aard-ig 2003, beeldende kunst, gedichen en verhalen (t/m 14/9); AXEL-Streekmuseum Het land van Axel, 13.30-17.00 uur: Het boerenleven in Axel en omgeving (t/m 12/9); BERGEN OP ZOOM - Galerie Govert van Dijck, 12.00-17.00 uur: Annemiek Ver stappen, sieraden (t/m 28/6); Interium, 9.00-17.00 uur: Technieken op papier, beelden, schilderijen en objecten door diverse kunstenaars (t/m 5/9); Galerie StuArt, 12.00-17.00 uur: Technie ken op papier, beelden, schilderijen en objecten door diverse kunstenaars (t/m 28/6) Markiezenhof, 11.00-17.00 u: De wonde re wereld van Eugène Peters (t/m 22/6); BRUINISSE - Oudheidskamer, 14.00- 17.00 uur: Oude doopjurken (t/m 30/9); BURGH HAAMSTEDE - De Bewaerscho- le, 13.30-16.30 uur: Marja de Lange, mu- ziekprojecten schilderijen (t/m 22/6); De Burghse Schoole, 13.30-16.00 uur: Passie van een schoolmeester en verza melen als hobby (t/m 31/10); Galerie Het Oude Raadhuis, 12.00-17.00 uur: Sculpturen, schilderijen, sieraden en meubel van diverse kunstenaars; Galerie Kunst geen kunst, 11.00-17.00 uur: Zonnige beeldtaal, Iris Slock (t/m 15/6); CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: 'Kunstenaars uit de vaste collectie', schil derijen, beelden keramiek en grafiek (t/m 6/7) DOMBURG - Duingalerie, 12.00-21.00 uur: Ria Nieswaag,Terry v.d. Heiden, Da- niëlle Jacquinot, Jean-Francois Laurent en Otto Schmidt (t/m 27/7) Galerie Pop, 9.00-18.00 uur: Werken van Liesbeth Minderhoud; Museum MarieTakvan Poortvliet, 13.00- 17.00 uur: Trekvogel-artisten en overblij vers (t/m 15/6); DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur: Op D'Ostie, boerderijen op Schouwen-Duiveland door de eeu wen heen (t/m 31/12); GOES-Galerie Atelier de kaai, 9.00-16.00 uur: José Murre Sia Braakman, Schil derijen &Keramiek(t/m 31/8) Galerie v.d. Berge, 13.00-18.00 uur: Wolf gang Ellenrieder, schilderijen ën Lambdaprints (t/m 28/6); Grote kerk, 10.00-21.00 uur: Schilderijen, keramiek, sculpturen van diverse kun stenaars (t/m 28/6); De Koperen Tuin, 9.00-21.00 uur: Straat fotografie en oude Zeeuwse boerderijen door fotogroep Goes (t/m 29/6); GROEDE - Lutherse kerk, 13.00-17.00 uur: Piet van Riel, schilderijen (t/m 28/6); HEINKENSZAND - Gemeentehuis, 8.30- 12.30 en 17.00-20.00 uur:'De Koe', olie verfschilderijen van Paul Jansen, (t/m 26/6); Informatiecentrum Zeeuwse schaaps kudde, 11.00-16.00 uur foto's Zeeuwse landschappen van Ad Lijnse (t/m 30/6) en expositie over de geschiedenis, de bloemdijken de flora en fauna van Zuid- Beveland; 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur: Aquarellen, tekeningen, keramiek en beelden van Jacques Wondergem, Dick de Koken Eri ca Wondergem (t/m 28/6); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, 9.00-18.00 uur: De wereld van de fruitteelt in gewo ne en ongewone foto's (t/m 30/8); Ge meentehuis, 9.00-16.00 uur: Marco Kooi man, olieverfschilderijen (t/m 4/7); KATS - Galerie Kats, 11.00-18.00 uur: Werken diverse kunstenaars o.a. Peter Reef en Marianne v. Bakel; KRUININGEN - Gemeentehuis, 9.00- 12.00 en 13.00-17.00 uur: Tekeningen/ schilderijen van Dieneke Covens 'Zeeuwse Paerden en Haflingers'(t/m 30/6); MELISKERKE - Zijdemuseum, 10.00- 17.00 uur: Zijde, hoeden, sieraden en de sign (t/m 25/6); MIDDELBURG - Centrale hal Gerechts gebouw, 9.00-17.00 uur: Olieverfschilde rijen Henk Watzeels (t/m 4/7); De Drvkkery, 9.00-21.00 u: Stichting Zeeuwse Teeken Academie (t/m 5/7), Ke ramiek, Marie-Louise Kommers (t/m17/6 Aquarellen, Erik van Ommen (t/m 28/6) Lex Maes, Ludmilla Kalmaeva en Sarika Goth (t/m 20/6); Galerie Ceasuur, dagelijks: Frie Jacobs (t/m 19/7); Galerie T, 11.00-16.00 uur: Sebastiaan Spit, schilderijen en Martin Baeyens, schilderijen en grafiek (t/m 28/6); Lange Jan, 11.00-17.00 uur: Anne v. Wa terschoot, engelen en natuurelementen; Nieuwe Kerk, 10.30 - 17.00 uur: Mensen op drift, beelden van Imy Baron en Wicky Nobels (t/m 12/9); Roosevelt Study Center, 11.00-12.30 en 13.30-16.30 uur: Foto expeditie 'De prai- rieschool' van John Martin Camp- bell(t/m 31/10); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Werk van leerlingen van kunstenaar Jo hannes Milhous (t/m 28/6); Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur: De Ramp van '53 door het oog van de media; OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-17.00 uur: Tentoonstelling Dagroofvogels (t/m 2/11); PAAL - Atelier De Paaien, 13.00-18.00 uur: De Kattige Kat, diverse kunstenaars (t/m 29/6); RENESSE - Ecoscope, 10.00-17.30 uur: 50 Jaar wederopbouw na de ramp (t/m 30/6); RETRANCHEMENT - 't Zwin, 11.00-17.00 uur: Collectie inheemse vogels op post zegels (t/m 3/11); TERNEUZEN - Bibliotheek, 10.00-17.00 uur: Zwart-wit litho's Peter Klashorst (t/m 30/6); Galerie E9ho Audio, 12.30-18.00 uur: Olieverfschilderijen van Pit Trap (t/m 6/7 Passerelle Stadhuis, 9.00-17.00 uur: beelden en schilderijen van Jaak Hillen en Oostvogels (t/m 11/7); VEERE - Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Een Veerse Vlaming, werk van Alfons van Dijck (t/m 15/6); Noodboerderijen op Walcheren (t/m 1/11); Grote kerk- 11.00-17.00 uur: Dora Dolz, schilderijen, glas, vazen en tapijten(t/m 31/8); VLISSINGEN - Bibliotheek, 10.00- 18.00 uur: Tentoonstelling Jip en Janneke; Schilderijen van Anneriet Ruijten (t/m 16/6); MuZEEum, 10.00-17.00 uur: Ten toonstelling over de PSD (t/m 15/6); WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, 13.00-17.00 uur: Aquarellen, Erik van Ommen(t/m 28/6), Marisa Keiler, hout sneden en grafiek (t/m 30/6); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, 11.00- 17.00 uur: Vijf kunstenaressen in de schijnwerpers (t/m 29/6); Galerie De Hase, 13.00-17.00 uur: Zomer buiten, zomer binnen, Marja de Lange; Stadhuismuseum, 10.00-17.00 uur: Ke ramiek van Tessa Braat (t/m 15/6); HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767 (dag en nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869 (dag,en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma.,wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00- 20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur); Palazzoli Huis, voor mensen met kanker, Oranjeplein 41, Oost-Souburg (ge opend di„ wo. en do. 14.00-16.00 uur): tel. 0118-413932; Hulst, Steenstraat 5-7, (geopend di. en do. van 14.00-16.00 uur): tel. 0114-371160; Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden-Zeeland, tel. 0900-7673437. OOSTBURG - Postzegelvereni ging Land van Cadzand houdt morgen vanaf 19.30 uur haar maandelijkse bijeenkomst in het voormalige parochiehuis aan de Breijdelstraat in Oost- burg, zijn bedrijf Verwalo Installatie verkocht aan Intec Installatie techniek uit Kapelle. Na zesen veertig jaar houdt Moerman er mee op. Verwalo verzorgde loodgieterwerk, sanitair en ver warmingsinstallaties. Intec van J. Lodder en D. Ridderhof neemt zowel het bedrijf als het klantenbestand over. Voor klan ten verandert er volgens Ver walo weinig. C1000 Jansen opent 25 juni aan het Stationsplein in Hulst de deuren. Hiermee komt de su permarkt aan de Absdaalseweg te vervallen. Niet alleen de locatie wijzigt, ook zijn er nieuwe eigenaren: Peter en Erica Jansen. De super markt is ook op zondag open van 10.00 tot 17.00 uur. De Stad Terneuzen ligt sinds kort in de oostelijke Kanaalarm, pal voor het kantoor van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. foto Peter Nicolai ■opent je wereld Advertentie Chicago® 440 Comfort (N) Tekstberichten (SMS-jes dus) kan pa nu ook via de vaste telefoonaansluiting verzenden. Maar dan moet hij wel een toestel hebben dat daar geschikt voor is, de Chicago 440 Comfort (N) bijvoorbeeld. En hij kan er ook handsfree mee bellen, zo'n 200 namen en nummers in bewaren, en met het verlichte display kan hij zelfs SMS-en in het donker. De telefoon inclusief een tweede handset en lader: van 3597 voor 269,-. Prijs-, model-, of technische wijzigingen, spel-, zet- en drukfouten voorbehouden. Actie geldt tot en met 22 juni '2003 en zolang de voorraad strekt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 15