Mobiel restaurant op de boerderij in Nisse PZC Zeelands eerste kaakchirurg stopt n V Staatsbosbeheer brengt boek uit over Walcherse natuur LaBan 20% Serie ingrepen maakt Vlissingse straat minder gevaarlijk in geval van brand 13 agenda VADERDAG VADERDAG VADERDAG donderdag 12 juni 2003 Goes heeft beste gemeentelijke veiligheidsbeleid van Nederland Overkapping Uitstel kerntransport door staking Middelburgse steelt kleding Werkzaamheden aan riool Rugzak gestolen Vakantiehuizen doelwit inbrekers Quatre mains Transplantaties Verkeerde kant Ministerie helpt RIO's met wachtlijsten Deel één Poëtisch NATUURLIJK NAAR. KORTING erscli, ctietjjj :dat(, jft. 'vordj- '•Dert vergt pzc Jacobspassage krijgt sprinklers Hnmjdith Ramakers VLISSINGEN - In de passage van de Sint Jacobsstraat in Vlis- singen komt een sprinklerin stallatie die de veiligheid van bewoners, ondernemers en win kelend publiek moet verbete ren. Dat bevestigt burgemeester A. van Dok-van Weele van Vlis- singen. Aan eigenaren en onder nemers wordt verzocht brand werende middelen in de panden aan te brengen, waardoor een brand niet snel van het ene op het andere pand kan overslaan. De stadsgewestelijke Brand weer Vlissingen/Middelburg is tevreden met het voorstel. ,,Als er nu brand uitbreekt in de Sint Jacobspassage, kunnen we er AMSTERDAM - Goes heeft het beste gemeentelijke veilig heidsbeleid van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het weekblad Elsevier, dat gisteren hekend werd gemaakt. Honte- nisse staat op de vijfde plaats van veilige gemeenten. Het Friese Tytsjerksteradiel is de veiligste kleine gemeente van Nederland. Van de grote steden komt Emmen, Den Bosch en Zoetermeer de eerste drie plaat sen in. Dordrecht, Breda en hek kensluiter Tilburg zijn volgens het onderzoek de meest onveili ge steden van Nederland. Elsevier keek bij het onderzoek naar misdaad, verkeersveilig heid en rampengevaar in ver schillende gemeenten. Naast dit klassement stelde het blad een aparte ranglijst op voor het vei ligheidsbeleid en de handha ving door de gemeenten. Zo werd gekeken of de plaatsen be schikken over een door de ge meenteraad goedgekeurde nota integraal veiligheidsbeleid. ANP niet met de brandweerauto bij. We kunnen dus de brand niet snel blussen", reageert brand weercommandant R. Maljaars. Bovendien is de vluchtweg voor de bewoners boven de winkels slecht. Dat geldt vooral aan de kant van de Weteringstraat. „De consequenties van een brand zouden zijn, dat er bijna zeker slachtoffers vallen. De sprinkler- of sproei-installa- tie slaat automatisch aan als er brand is. De kosten van de in stallatie zijn 100.000 euro. „We geven het goede voorbeeld", zegt Van Dok. „De sprinkler wordt spoedig geplaatst. We werken ook mee om de toegang voor de brandweer naar de wo ningen toe te verbeteren.Huis eigenaren krijgen de opdracht om hun woning brandveiliger te maken. „Als dat gebeurd is, krijgen ze - indien van toepas sing - een gebruikersvergun ning." Maljaars: „In principe geldt dat huiseigenaren verantwoorde lijk zijn voor hun eigen veilig heid. Als er brand uitbreekt, dan is dat hun eigen risico. We zullen aanbevelingen doen, want door de nauwe doorgang is de passage gevaarlijk. Als bij voorbeeld de huiseigenaar ka mers verhuurt, dan heeft hij daarvoor een gebruikersver gunning nodig. Dan zullen wel veiligheidsmaatregelen geno men moeten worden om die ver gunning te krijgen." De brandweer merkte eerder op dat het het veiligst zou zij n wan neer de overkapping wordt weggehaald. „Dat is een optie, maar die hebben we niet be sproken", merkt Van Dok op. „De glazen overkapping mag blijven. De sproei-installatie en de andere aanpassingen voor de bereikbaarheid voor de brand weer zijn voor het college op dit moment de best haalbare oplos sing." Het college van B en W stelt deze jongste maatregelen voor, na dat een ingenieursbureau in op dracht van de gemeente de brandveiligheid van de Sint Ja cobspassage onderzocht. De ge meente heeft rond 1987 de straat overkapt om het winkel gebied op te waarderen. De brandweer maakt met de afde ling bouwen en wonen van de gemeente een plan van aanpak van alle woningen in de Sint Ja cobspassage. Binnen een jaar worden alle huizen beoordeeld en gaat de gemêente ervan uit dat de aanpassingen zijn ver richt. Met een kraan werden gisteren het restaurant en de mobiele keuken op hun plaats in elkaar gezet. foto Willem Mieras doorMieke van der Jaqt NISSE - Diepladers rijden wel vaker door de Zak van Zuid-Beveland, maar nooit met een compleet restaurant erop. En meestal stoppen ze ook niet bij het boerenbedrijf van M. de Winter aan de Nissestelleweg. Maar gisteren gebeurde dat dus allemaal wel. In het kader van het Jaar van de Boer derij staat er komend weekeinde een exclu sieve keuken op het erf van De Winter. Wie dat wil, kan een culinaire ervaring opdoen van morgen- tot en met zondagavond. Het restaurant en de keuken worden op vier diepladers door heel Nederland gereden, maar overal is het menu weer anders. Dat komt omdat het telkens gebaseerd is op streekeigen producten, het liefst zo dichtbij mogelijk geteeld. Ook de koks komen uit de streek, in het geval van Nisse uit heel Zee land. Het zijn zeker niet de eerste de beste chefs die in Nisse, onder leiding van Bas Dierick uit Cadzand, de pollepel zwaaien. Tijdens het weekeinde van de Boeren we reldkeuken nemen koks en kookliefhebbers deel aan workshops en demonstraties. Met een kraan werden gisteren het restau rant en de mobiele keuken op hun plaats in elkaar gezet. Vandaag is er nog tij d voor wat inrichtingswerkzaamheden, maar morgen moeten de potten op het vuur. Om zeven uur 's avonds gaat de zaak open voor het diner. Lunchen kan zaterdag en zondag tussen een en half drie, 's avonds staan de koks weer di ners te bereiden, 's Ochtends en 's middags is er een Boerenwereldmarkt met inspireren de landbouwproducten en tussen drie en vijf uur kun je zien en proeven wat je daar allemaal mee kunt doen. Culinaire hoogstandjes zijn tijdens het Boe ren wereld weekeinde voor een schappelijke prijs te verkrijgen, omdat aan het restau rant en de keuken geen overheadkosten ver bonden zijn. Het project wordt betaald door de staat. W VLISSINGEN - Een transport van gebruikte splijtstofstaven uit de kerncentrale Borssele naar de opwerkingsfabriek Co- gema in het Franse Le Havre is gisteren onderbroken vanwe ge de spoorstakingen in Frankrijk. Wanneer het transport als nog vertrekt, is niet bekend. De trein, geladen met twee containers met in totaal veertien gebruikte brandstof elementen, staat op het terrein van Covra nabij de kerncentrale. Op deze plaats worden de containers altijd overgeslagen van de weg op het spoor en kan de trein zonder hinder wachten. „De situatie in Frankrijk wordt nauw gevolgd", vertelt woordvoerder M. Lingervan EPZ. „Zodra de stakingen voor bij zijn, moeten nieuwe afspraken worden gemaakt met bij voorbeeld de vervoerder. Dan kunnen de splijtstofstaven als nog naar Frankrijk worden vervoerd. Dat het transport moet wachten, levert geen problemen op voor de veiligheid." De eindbestemming is de opwerkingsfabriek Cogema in Le Havre waar de oude brandstof voor 95 procent voor herge bruik geschikt wordt gemaakt. De overige 5 procent wordt behandeld als nucleair afval en zal uiteindelijk bij de Covra worden opgeslagen. MIDDELBURG - Een 53-jarige vrouw uit Middelburg is gis termiddag rond half twee in de Miss Etam in haar woonplaats aangehouden wegens diefstal. De vrouw had kleding met een totale waarde van 69,90 euro weggenomen. Ze kreeg een dag vaarding. VLISSINGEN - Door werkzaamheden aan riool-inspectie- putten op de Oude Markt, Kerkstraat, Achter de Kerk, Bran derijstraat en de Vrouwestraat in Vlissingen moeten automo bilisten vanaf 17 juni de wegomleidingen volgen. Er zullen plaatselijke verkeersafzettingen zijn. Het karwei duurt onge veer zeven werkdagen. De woningen en bedrijven in het bin- nenstadsgebied blijven voor voetgangers wel bereikbaar. MIDDELBURG - Een 36-jarige man uit de gemeente Veere is gistermiddag in de Lange Noordstraat in Middelburg besto len van zijn rugzak. De man had zijn fiets, met daarop zijn rugzak, tijdens het pinnen vlakbij hem neergezet. Door twee onbekend gebleven j ongens werd de tas van de fiets getrokken waarna ze wegrenden in de richting van Bachtestene. In de tas zaten een radio, een broodtrommel, een koeltas en kleding. BROUWERSHAVEN - Op Schouwen-Duiveland is dinsdag op verschillende plaatsen ingebroken in woningen. In Den Osse bij Brouwershaven werden drie vakantiewoningen ge kraakt. Daarbij werden twee laptopcomputers, foto-appara- tuur en geld gestolen. De totale schade wordt geschat op en kele duizenden euro's. Uit een woning aan de Hogeweg bij Haamstede werden een paar schoenen en een horloge ont vreemd. Twee woningen aan de Korte Moermondsweg bij Renesse kre gen eveneens ongewenst bezoek. Uit de ene woning verdween voor enkele tientallen euro's aan fotoapparatuur. Uit de ande re woning werden een laptopcomputer en sieraden met een waarde van meer dan vierduizend euro gestolen. STREEKACTIVITEITEN DJ MELISKERKE - Ons Huis, 9.30 uur: Koers- bal; MIDDELBURG - Artemis Koudekerkse- weg 133,13.30-15.30 uur: Training voor vrouwen die te kampen hebben met he vige emoties: Trefpunt, Nassaulaan, 20.00-22.00 uur: Computerclub en wijkinternetpunt; OOST-SOUBURG - Wijkcentrum De Re genboog, 14.00-16.00 uur: Kaarten ma ken voor kinderen: VEERE - Stadhuistoren, 15.00-16.00 uur: Carillonbespeling door stadsbeiaardier Kees van Eersel; VLISSINGEN - Theo van Doesburgcen trum, 14.00 uur: Ontmoetingsmiddag vijftigplussers; De Oude Stad, 9.30 uur: Peutergym van 2,5tot4jaar en 10.30 uur: Peutergym tot 2,5 jaar; In-en Uitloophuis, Van Goghlaan 241a, 9.30-12.00 uur: Koffie contactochtend; Het Bolwerk, 13.00-13.45 uur en 14.00- 14.45 uur: Gymnastiek vijftigplussers; Wijkcentrum Aldegonde, Westerzicht 386,19.30 uur: Bingo; Wijkcentrum Het Bolwerk, Lindeyerlaan 8,20.00 uur: Vergadering buurtcomité Bossenburgh. WESTKAPELLE - De Quatre- Mainsgroep Zeeland houdt za terdag 14 juni een voorspeel- middag in het Badmotel aan de Grindweg 2 in Westkapelle. Hetprogramma begint om 14.30 uur. Tijdens de voorspeelmid dag worden stukken gespeeld van Diabelli, Schumann, Kha- chaturian en Schubert. redactie walcheren Oostsou burgseweg 10 Postbus 18 4380 AA vlissingen Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 E-mail: redwalch@pzc.nl Abvan der Sluis (chef) Nadia Berkelder Edith Ramakers Miriam van den Broek Ron Magnée centrale redactie Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA vlissingen Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl door Miriam van den Broek VLISSINGEN - Bert Grooten huis, die in 1976 de eerste kaakchirurg van Zeeland werd, neemt vandaag afschéid in het Ziekenhuis Walcheren. Grootenhuis begon 27 jaar ge leden in het ziekenhuis in Vlis singen. Voorheen werden jaar lijks zo'n tachtig patiënten naar een kaakchirurg door verwezen. Bij zijn aantreden bleek Zeeland rijp voor dit specialisme. In het begin kreeg hij er tweehonderd nieuwe pa tiënten per maand bij. Grootenhuis woont sinds zijn aanstelling in Vlissingen. Zee land was niet vreemd voor hem. Van zijn vijfde tot vijf tiende jaar woonde hij in 's-Heer Arendskorke. Later studeerde hij tandheelkunde in Groningen. Na anderhalf jaar gewerkt te hebben als tandarts bij het leger, begon hij in 1971 zijn opleiding kaakchirurgie bij het Wilhel- mina Gasthuis in Amsterdam dat onderdeel was van de uni versiteit. „Tijdens die opleiding ging ik op zoek naar een baan. Ik was de achtste kaakchirurg die zich in Zeeland probeerde te vestigen. De mensen die mij voor waren, zagen het niet zit ten of werden niet geaccep teerd. Zeeland begon pas in mijn tijd rijp te worden voor een kaakchirurg. Een patiënt werd toen nog incidenteel doorverwezen naar een chi rurg in Rotterdam of Breda. Maar zodra ik in Vlissingen kwam, werd het enorm druk. Het leek wel of de tandartsen de patiënten hadden opge spaard tot ik er was. Ik kreeg die eerste periode tweehon derd nieuwe patiënten per maand." Grootenhuis deed direct alle mogelijke ingrepen, zoals het verwij deren van verstandskie zen. Ook voerde hij operaties uit die nodig waren voor het dragen van tandprothesen. Na zeven jaar flink aanpoten kreeg de Vlissinger verster king. Sindsdien werken de kaakchirurgen tevens in het Oosterscheldeziekenhuis in Goes. De techniek is de afgelopen 27 jaar sterk veranderd, vertelt Grootenhuis. „Ik weet nog dat de miniplaatjes kwamen. Daarmee kon een kaakbreuk die bijvoorbeeld ontstond De komst van transplantaties deden Grootenhuis versteld staan: „Ik had nooit gedacht dat er een dag zou komen waarop bijvoorbeeld een kleine kies op de plaats van een voortand gezet kon wor den. foto Lex de Meester door een ongeluk, via de mond worden vastgezet. Voorheen moesten we de kaak van bui tenaf open maken. Ook de im plantaten, de kunstwortels, zijn een gigantische verbete ring. Maar het meest bijzonde re vind ik nog altijd de trans plantaties. Ik had nooit ge dacht dat er een dag zou ko men waarop bijvoorbeeld een kleine kies op de plaats van een voortand gezet kon wor den. Sinds een jaar of vijftien, werken we met die techniek." Het mooiste van zijn vak vindt Grootenhuis de kaakreeon- structies en -correcties. „Men sen zitten toch vaak in de put door de klachten die ze heb ben. Door deze correcties ra ken ze niet alleen van de klachten af, ze krijgen er ook soms een heel ander gezicht door. Hun zelfvertrouwen groeit en je ziet zo'n persoon opbloeien." Zijn grootste er gernis is dat mensen zich wei nig laten vertellen. „Ik kom nog steeds patiënten tegen die hun tanden nooit poetsen. Dat komt voor in alle leeftijdsklas sen. Het is soms wel frustre rend. Maar over het algemeen heb ik het hier heel erg naar mijn zin gehad. De patiënten in Zeeland zijn erg trouw en bijna altijd op tijd. Dat is in andere delen van het land wel anders." Hoewel de gebitten over het algemeen beter zijn dan ooit, ziet Grootenhuis de verzor ging sterk teruglopen. De oor zaak is de verzekering, die vrijwel niets meer vergoedt. „Het gaat de verkeerde kant op", zegt de kaakchirurg. „Al leen mensen met geld kunnen de zorg voor hun gebit nog be talen. Andere mensen zie je straks gewoon niet meer. We gaan terug naar de naoorlogse situatie. Dat is heel kwalijk." Het ziekenfonds moet volgens de Vlissinger een minimaal pakket aan verzorging vergoe den zodat de patiënt het vullen van gaatjes niet meer zelf hoeft te betalen. „Voor alles wat daar bovenop komt, kun nen mensen zich bijverzeke ren. Maar helaas wil de over heid er niet aan." Toch heeft Grootenhuis zich voorgeno men zich daarover niet meer druk te maken. „Ik hoop nu te kunnen genieten. Ik zeil graag en maak graag zelf meubels. Ook wil ik nog een keer naar mijn broer in Kenia om hem te helpen bij zijn projecten om de natuur in stand te houden." DEN HAAG - De noodkreet van Zeeuwse Regionale Indicatieor ganen (RIO's) over oplopende wachtlijsten lijkt te hebben ge holpen. Het ministerie van Volksgezondheid komt snel met extra geld op de proppen en RIO's die met ernstige proble men kampen, kunnen extra on dersteuning krijgen. Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid heeft dit de Tweede Kamer gisteren laten weten in een notitie over de mo dernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De problemen waar mee onder meer de Zeeuwse RIO's worden geconfronteerd, zijn het gevolg van die moderni seringsoperatie. Een nieuwe werkwijze kost meer tijd, waar door de wachtlijsten zijn opge lopen en mensen later zorg kun nen krijgen. Volgens staatssecretaris Ross was dit voorzien. Het ministerie heeft daarom extra geld, acht miljoen euro, beschikbaar ge steld. Dat is al in februari gebeurd, vertelt interim-directeur W. van Traa van de Landelijke Vereni ging van Indicatieorganen (LVIO)maar tot nu toe is het de partement er niet in geslaagd die middelen over te maken. Dat gaat binnenkort eindelijk ge beuren, heeft Volksgezondheid beloofd. De acht miljoen euro wordt ver deeld over alle RIO's in Neder land. Voor een RIO zoals in de Oosterschelderegio die een wachtlijst met ruim zevenhon derd mensen heeft, zal dat ech ter nog geen soelaas kunnen bie den, onderkent staatssecretaris Ross. Zij wil daarom indicatie organen die met zware knelpun ten zitten, extra ondersteuning gaan bieden. Op welke termijn dit gebeurt, is onduidelijk. Het ministerie wil eerst nagaan waar de grootste problemen zitten en wat de oor zaak daarvan is. J. Kollaart, di recteur van bet RIO Walcheren, reageert dan ook terughoudend. door Rinus Antonisse MIDDELBURG - Staande op een duintop bij Domburg, de rug naar de Noordzee gekeerd, is er 'een zeer aangenaam pano rama' te zien van Walcheren. Dat melden de samenstellers van een verslag over de provin cie Zeeland in 1824. Het is een beschrijving die nog steeds op geld doet, ondanks de inundatie van 1944-1946, de daarop vol gende herverkaveling en de nu nog aan de gang zijnde ruilver kaveling. Er is veel van het panorama verdwenen of aange tast. Maar van natuur en land schap is nog genoeg overgeble ven om van te genieten. Dat blijkt overduidelijk uit het boek over de natuurgebieden van Staatsbosbeheer op Wal cheren, van Veere tot Ramme- kens, met als titel Een zeer aan genaam panorama. Het is op verzoek van Zeelands grootste natuurbeheerder geschreven door Robbert Jan Swiers. Naast historische afbeeldingen en actuele foto's van planten en dieren, is de uitgave rijkelijk voorzien van illustraties door kunstenaar Erik van Ommen. Het zijn juist de aquarellen en tekeningen van vogels die het boek een meerwaarde geven. Het werd gisteren in Middel burg gepresenteerd door auteur Swiers, die daarbij een dubbele pet op had: hij verzorgde tevens de uitgave door Den Boer/De Ruiter. Nadrukkelijk zei Swiers dat het deel één is in de natuur historische reeks van de uitge verij. Bedoeling is ook andere regio's waar Staatsbos bezittin gen heeft (overig Zeeland, Zuid- Hollandse eilanden en West- Brabant) te beschrijven. Wan neer het volgende deel verschijnt, is echter nog onge wis: Staatsbosbeheer heeft geen geld voor nieuwe boeken Er is over natuur en landschap op Walcheren al veel geschre ven. Bijvoorbeeld nog in het ju bileumboek van Staatsbosbe heer Aan de monding van Maas en Schelde, verschenen bij het honderdjarig bestaan van de or ganisatie in 1999. Het nieuwe boek is, mede door de vele illu straties, nadrukkelijk een pu- blieksboek, stelde regiohoofd M. Stouten. Ze noemde het een mooie manier om de Walcherse natuurgebieden breed in de markt te zetten. Swiers gaf aan waarom het boek niet 'meer van hetzelfde' is. „We hebben op een wat meer poëti sche manier de geschiedenis en natuur geprobeerd te beschrij ven." Volgens regiohoofd Stou ten zijn de samenstellers daarin prima geslaagd. „De historische ingang maakt het extra aardig. Het eerste gedeelte handelt over het ontstaan van Walcheren en het begin van de menselijke ac tiviteiten. Vervolgens komen de gebieden aan bod: kreekgebied Veere, fort Den Haak, 't hof Eli sabeth en inlaag Ooster-Nieuw- landpolder, de Manteling, kreekgebied Westkapelle, dui nen Valkenisse en omgeving fort Rammekens. Ter gelegenheid van de boek presentatie is in de Drukkery te Middelburg een expositie inge richt. De aquarellen uit het boek zijn te bezichtigen op een ten toonstelling in galerie De Prak tijk te Wissenkerke (donderdag vrijdag, zaterdag geopend van 13.00-17.00 uur). Een zeer aangenaam panorama. Na tuurgebieden van Staatsbosbeheer op Walcheren van Veere tot Ramme kens. Tekst Robbert Jan Swiers, illu straties Erik van Ommen. Uitgever Den Boer/De Ruiter, in samenwer king met Staatsbosbeheer regie West-Brabant/Deltagebied. Prijs 12,90 euro. Advertentie w w PA WBw' wSSSS w wïjw' .w m PARFUMERIE* Trefpunt der wereldmerken MIDDELBURG Lange Geere 24 Segeersstraat 10 0118-634184 0118-613401 op alle herengeuren

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 13