PZC S^N0 ISÉÊfr u lljl Rozen en kunst strijden om aandacht bezoeker Kunst voor kattenmensen us QSCHELDE Openheid is volgens oud-bestuurder Van den Baar onnatuurlijk 'Miri 1H l ill 12 kunst lezers schrijven Bioindustrie Kolonisten Faunabeheer Horeca III Inktvis donderdag 12 juni 2003 Dominant Grondboer Stoer Heilig Meerminnefeest Waterlandkerkje Opzet ESMII lang onduidelijk door Wout Bareman en Conny van Gremberqhe TERNEUZEN - Het manage ment van het havenschap Zee land Seaports bleek over de opzet van Exploitatiemaat schappij Schelde Maas II heel andere ideeën te hebben dan het dageli jks bestuur, voorzitter en gedeputeerde D. Bruinooge voorop. Oud-bestuurslid P. van den Baar: „De discussie spitste zich toe op de vraag of de Ex ploitatiemaatschappij Schelde Maas II een logisch vervolg was op ESM I óf een heel nieuw pro ject. De Ondernemingsraad stelde zich principieel op: Zee land zou opnieuw de kar trek ken. Maar het lag even anders." ESM I richtte zich in de eerste plaats op de uitgifte van gron den in het Sloegebied. De pro blematiek daar bestond al de cennia lang en schreeuwde om een oplossing. Samen met Rot terdam zetten de Zeeuwse ha- Het havenschap Zeeland Sea ports is een instituut dat be paald niet bekend staat om zijn openheid. Maar het begint scheuren te vertonen. Oorzaak van interne ruzies is de intensie vere samenwerking met het Ge meentelijk Havenbedrijf Rot terdam en de verschillende op vattingen over koers en zeggen schap van management, be stuur en politiek. In een reeks verhalen besteedt de PZC aan dacht aan het havenschap, de beslotenheid, de interne conflic ten en de samenwerking met Rotterdam. venbestuurders er niet zonder succes de schouders onder. Vooral op het gebied van de ac quisitie leverde Rotterdam be langrijk werk. Van den Baar: „Aanvankelijk had Rotterdam helemaal geen interesse in een vervolg, in ESM II dus. Het ge beurde tóch, zij het op dringend verzoek van toenmalig minister Netelenbos van Verkeer en Wa terstaat. Ja, het was bijna onder dwang. Wij als havenschapsbe- stuur hebben toen gezegd: okee, maar dan brengen we nu niet al leen de beschikbare grond aan diep, open vaarwater in, maar ook de grond achter de sluizen van Terneuzen. Op die manier kwam dus de Axelse Vlak te/Autrichepolder in beeld." Hoofdrolspelers in de soms felle discussies over de opzet van ESM II waren voorzitter Bruin ooge en directeur J. Philippen. Toen duidelijk werd dat 'Zee land' niet voor de volle honderd procent de scepter zou zwaaien over de nieuwe exploitatie maatschappij - en Philippen dus geen 'baas' van dit samen werkingsverband zou worden - ginghetmis. De directeur stuur de aan op ontslag en dat werd hem ook verleend (met drie jaarsalarissen, een afgekocht pensioen en een vergoeding in verband met het aangetaste toe komstperspectief; in totaal iets meer dan één miljoen euro). De als 'gemoedelijk' omschre ven Philippen legde het af tegen de harde zakelijkheid van direc teur W. Scholten van het Haven bedrijf Rotterdam. Van den Baar: „Die karakters botsten natuurlijk. Behalve gemoede lijk was Philippen ook een man die een wetenschappelijke aan pak voorstond. Scholten is daarentegen iemand die zich hoekig, dominant en puur zake lijk opstelt. Zijn motto is 'niet lullen, maar poetsen'. Tijdens gesprekken herhaalde hij dat zinnetje steeds opnieuw." De oud-burgemeester van Sas van Gent schetst een situatie waarin behalve Bruinooge en Philippen ook secretaris R. Blacquière van het schap mm De Autriche-haven is ontwikkeld in het kader van ESM II. (hoofd Economische Zaken van de provincie) een rol speelt. „Tussen Philippen en Blacquiè re liep het allemaal prima. Het leek een natuurlijke twee-een heid. Maar het was tegelijker tijd een uiterst kwetsbare ver houding. Er hoefde immers maar iets te gebeuren en Blac quière zou in moeilijkheden ko men. Hij diende immers wel loy aal te zijnaan zijn directe 'baas', Daan Bruinooge." Van den Baar omschrijft Bruinooge als 'een straatvechter, die binnen de PvdA steevast zijn eigen weg koos en niet in te delen viel bij welke politieke stroming in de partij ook'. „Daan is een prag maticus, die je nooit binnen de partij tegenkwam. Als het moest, ging hij de straat op, met een duidelijk doel voor ogen. Hij was gedreven, iemand die het debat niet aanging omdat hem dat simpelweg niet nodig leek. Dat hij ook resultaat boekte, sprak natuurlijk enorm in z'n voordeel." Philippen sneuvelde op 'een misverstand'. Van den Baar: „Waar hij dacht dat de overstap van ESM I naar ESM II niet meer dan een automatisme was, was er juist sprake van een heel andere koers. Daarbij was spra ke van een sterk verzelfstandigd samenwerkingsverband. Rot terdam wilde dat zo, niet an ders." Philippens notitie over de opzet zoals die hem voor ogen stond, werd dan ook van tafel geveegd. „De OR voelde zich een oor aan genaaid, want die ging uit van de opzet zoals Philippen die hen had voorgespiegeld. De OR kon uiteindelijk niet anders dan ne gatief adviseren. Te laat, want de besluitvorming was op dat moment al rond. Als in een eer der stadium tegen de OR was ge zegd: ESM II wordt anders dan ESM I, was het vermoedelijk al- foto Peter Nicolai lemaal heel anders gelopen. Nu werd dat, onder de druk van een mogelijk kort geding, alsnog ge zegd, maar wel in een veel later stadium." Het overleg tussen Rotterdam en Zeeland werd vanuit Zeeland voornamelijk gevoerd door een aantal bestuurders. „Jan was daar niet altijd bij, dus was waarschijnlijk ook niet honderd procent op de hoogte van de richting die uiteindelijk werd gekozen. Zeeland Seaports zou in die nieuwe opzet opdraaien voor het beheer van de gronden, fungeren als een soort 'grond boer met grond aan het water'. De uitgifte zou ESM op zich ne men." Volgens Van den Baar maakt het het bedrijfsleven he lemaal niks uit op welke leest ESM is geschoeid. „Wie er com missaris wordt? Barbé of Bruin ooge? Het zal ze worst wezen." door Ernstjan Rozendaa! KATS - Sommige kunstwerken gaan de concurrentie aan met hun omgeving, andere stralen op een mooie plek des te meer. Dat is goed vast te stellen op de zomertentoonstelling van de Zeeuwse Rozentuin in Kats. Van de vier bekende kunstenaars die daar exposeren zijn de in Zee land woonachtige Bert F rijns en Leen Quist in dat opzicht tegen polen. Frijns' toch al indruk wekkende glaswerk lijkt in de rozentuin twee keer zo mooi. Wie de schoonheid van Quists keramiek ten volle tot zich wil laten doordringen, moet zich juist een beetje van de omgeving afsluiten. Behalve van Frijns en Quist is in de Zeeuwse Rozentuin ook werk te zien van Helene Briels en de Amerikaan Joseph Cals. Stuk voor stuk zijn het gerenom meerde kunstenaars. Door hun werk in een natuurlijke omge ving te presenteren, wil de Zeeuwse Rozentuin laten zien wat de gebruiksmogelijkheden zijn voor de tuin. Maar dat niet alleen, zegt mede werkster Janet Dittmar. „Wij denken dat mensen hier niet al leen komen om rozen te kopen, maar ook om van mooie dingen te genieten. Van de tuinen na tuurlijk, maar ook van kunst. Vandaar dat we hier 's zomers concerten organiseren en van daar dat we een beeldenten toonstelling hebben. We willen dat de mensen hier iets kunnen beleven." Het opvallendst zijn de glas werken van Frijns. De objecten van de Schouwse kunstenaar zijn over de hele rozentuin ver spreid opgesteld. Zijn scheve schalen en vazen, vrijwel alle maal gevuld met water, doen het in elke omgeving goed, maar voor deze plek lijken ze gescha pen. Op het vlakke Noord-Be- Kunstwerk van Bert Vrijns in de Zeeuwse Rozentuin in Kats. foto Willem Mieras veland roept de waterlijn in zijn glasobjecten onmiddellijk asso ciaties op met de horizon. Glas en water weerspiegelen het zon licht, en als het regent zullen de vallende waterdruppels er on getwijfeld ook een mooi spel mee spelen. Bij elke stap ogen de glasbeelden anders. De grootste objecten bieden een prachtig perspectief op de omliggende tuin. Wie op zo'n met water ge vulde vaas afloopt, verwacht zijn eigen spiegelbeeld te zien. Totdat het besef doorbreekt dat je er doorheen kijkt. Het werk van Cals is stoer. Het zijn elementaire objecten, soms duidelijke verwijzingen naar delen van woningen en soms vrijwel abstract, met een vaak ruwe, bronzen huid. De meeste zijn in rozenperkjes geplaatst. Afhankelijk van de grootte is het soms zoeken, in andere ge vallen domineren ze de omge ving. Zoals het beeld dat ineens opdoemt aan het eind van een lange doorkijk. De wandobjec- ten van Helene Briels - alle be horend tot de serie 'Doolhof' - zijn in het paviljoen van de Zeeuwse Rozentuin te zien. In vele, felle kleuren schildert ze fijne geometrische patronen op textiel. Daarvóór is glas ge plaatst waarin hetzelfde pa troon is geëtst. Het effect is in derdaad dat van een doolhof: een patroon van weerspiegelin gen, verdubbelingen, schaduw werking en lichteffecten dat hallucinerend werkt. Quist heeft zijn eigen grasveld gekregen. Anders dan de beel den van Frijns en Cals staan zijn keramische objecten allemaal bij elkaar. Ze zijn niet in perkjes geplaatst, maar in vitrines op pilaren. Ze sluiten zich eerder af van de tuin dan dat ze er deel van uitmaken. Dat heeft alles te maken met de kwetsbare aard van het werk, maar het is ook om een andere reden een terechte keuze. Zijn met blauwe lijnen doorsneden dozen en vazen vra gen om een geconcentreerde be studering van dichtbij. Hun glans, hun strenge ontwerp en hun perfecte afwerking doen de omgeving eventjes vergeten. Zelfs als dat de Zeeuwse Rozen tuin in Kats is. De zomertentoonstelling in de Zeeuwse Rozentuin in Kats is te zien tot medio september, open di t/m za van 10-17 uur. Schaakspel in keramiek van Flora Verdunnen. foto Camile Schelstraete door Anita Tournois PAAL - Wie van katten houdt, komt zeker aan zijn trekken in Atelier De Paaien. Dit dier staat name lijk centraal in de eerste van drie zomerexposities. De kattige kat toont keramiek, aquarel, zijde schilderen, zandschildering en fotografie. Ver vaardigd door zes kunstenaars, ieder met een ei gen discipline en visie. Een statige kat met een grote rode strik staat uit nodigend aan de ingang van de galerie. Eenmaal binnen springt ogenblikkelijk een flink en opmer kelijk schaakbord in het oog. De schaakstukken, in dit geval natuurlijk katten, zijn gemaakt van klei. De klei werd bewerkt met fijne rode kleislib met als resultaat een warme terracotta tint. Daar na werden sommige delen geglazuurd. De stuk ken zijn herkenbaar aan de witte of zwarte kop pen en staarten, speciale vormen als gebogen ruggen, verschillende staarten, recht omhoog of gekruld of een speciale versiering zoals de kraag van de koningin. Torens zijn bijvoorbeeld herken baar aan de rechtopstaande staart met streepjes. Flora Verdurmen, eigenaresse van De Paaien en maakster van het object: „Ik heb een zwak voor schaakborden, werk er graag aan en ben al weer bezig een nieuwe te bedenkendie moet passen bij de volgende expositie." Een exemplaar met een eenvoudiger vormgeving bestaat uit grijsblauwe en naturel torens, die versierd zijn met sierlijke herkenningstekens. De vormgeving doet enigs zins Japans aan, evenals die van verschillende schalen, kommen en potten. Andere aardewerken gebruiksvoorwerpen wer den met katten versierd of beschilderd. Kleine schilderijtjes met tekeningen van katjes zijn er van Lilian de Houx. Zij werkt met zeer fijn vogel- zand, verkregen door vele malen zeven, dat wordt ingekleurd met inkt. Het gebruik van bladzilver en -goud maakt dit monnikenwerk extra fraai. Beatrijs Ta venier maakte een opvallend schilderij van twee mensenfiguren met kattenkoppen, geti teld Als de rook om je hoofd is verdwenen. In eer ste instantie denkt men aan een acrylwerk, maar het is gemaakt op zijde en geschilderd in zeer felle heldere tinten. Een werk dat vragen oproept. Het antwoord wordt verkregen in een telefoongesprek met Beatrijs Tavenier, die momenteel in België verblijft. Het merendeel van het jaar brengt zij door in Abu Dhabi. De kat is daar een heilig dier. Van haar hand is ook Ondeugende poes, eveneens op zijde. Justine Franken exposeert subtiele aquarellen van katten in zand en zwarttenen. Kat achter de geraniums is een wandobject in olieverf op hout van Petronella Huijsmans. De fascinatie van wil- lembarendboehlé - pseudoniem van de kunste naar Willem Barend Boehlé - gaat vooral uit naar het karakter van het dier. In zijn foto's van katten koppen staan de ogen centraal. Geen kattige, maar een kippige kat wordt getoond in een kat met bril. Een fraaie tekening van een koninklijke kat, de leeuwin, is gesigneerd met BS. Verdurmen vond hem in een ver verleden op een zolder. De maker is onbekend. Wie bij het zien van al deze kattenadoratie nog niet overtuigd is van de gratie en slimheid van dit dier, hoeft slechts het gedicht te lezen dat aangebracht is op de openstaande binnendeuren van een kastje. Volgens Verdurmen is het een lied, dat zo oud is als de weg naar Rome. De schepper blijkt eveneens onbekend. Tentoonstelling t/m 28 juni in Atelier De Paaien, Paalse- weg 6, richting Emmadorp, in Paal. Openingstijden: do-, vr.-, za-, en zondagmidag van 13.00-18.00 uur Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De versche- reactietijd Over de 'transparantie en open heid, dus controleerbaarheid' heeft Van den Baar een duidelij ke mening: „Welke vorm je ook kiest, er zal altijd een zekere vorm van geslotenheid blijven bestaan. Onlogisch is dat niet, gezien de alom heersende op vatting dat de concurrentie al tijd over je schouder meekijkt. Je opereert in een wereldje, waarin enorm geshopt wordt. Ik heb het zelf meegemaakt in ver schillende industrieschappen. Je zit bij elkaar en praat over de mogelijke komst van Nike en de werkgelegenheid voor 2 0 0 men sen die dat oplevert. Op hetzelf de moment realiseer je je dat op minstens drie andere plaatsen zo'n soortgelijk industrieschap, in het grootste geheim, over het zelfde zit te vergaderen. Dat hoort nu eenmaal bij de cultuur. Die industrieschappen - en ook de havenschappen - opereren naar binnen gekeerd. We heb ben geprobeerd daarin veran dering te brengen, maar dan werden er toch weer construc ties bedacht om de beslotenheid te garanderen. Bovendien heb je te maken met de wensen van de betrokken bedrijven, die pas in de openbaarheid willen treden op het moment dat zij er klaar voor zijn en de tijd rijp achten." Over de constructie van ESM II zegt Van den Baar: „De vraag is wie wie controleert. De commis sarissen worden ingehuurd om op de gang van zaken toe te zien. Ik vind dat een commissaris niet tegelijkertijd ook als vertegen woordiger van de aandeelhou ders in het algemeen of dage lijks bestuur kan plaatsnemen. Je controleert dan jezelf en dat kan natuurlijk niet. De vraag is wat Henk de Haas en Gert de Kok straks doen. Barbé als com missaris, dat is al in kannen en kruiken, nu die twee andere posten nog. Daarbij moet de controlefunctie van de aandeel houders duidelijk in het oog worden gehouden. De directie én de commissarissen van ESM II moeten samen verantwoor ding afleggen aan de aandeel houders, de provincie en de gemeenten. Je moet dit heel doorzichtig maken." beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet. redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft" Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen word» niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. Der dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Wat wij, vurige tegenstanders van de bioindustrie, altijd al wisten wordt nu door een rap port voor Wakker Dier (PZC 11 juni) weer maar eens bewezen. Je kunt het niet bevatten maar het gebeurt anno 2003 in het 'beschaafde' Nederland nog steeds. Biggen worden nog steeds onverdoofd gecastreerd, de staartjes afgeknipt en per manent opgesloten in donkere hokken. Stro krijgen ze al hele maal niet. Ondanks dat dit vol gens de wet verboden is. De boe tes hiervoor zijn zo laag dat de boeren goedkoper uit zijn met deze boetes (als ze deze al krij gen, want er wordt nauwelijks op gecontroleerd) dan dat ze de wet na gaan leven. De AID is er niet bij wanneer het varkentje wordt gecoupeerd of gecas treerd dus kan ze later bij een routinecontrole ook niet meer nagaan of dit volgens de regels is gebeurd. Het couperen van staartjes wordt gedaan omdat varkens uit verveling en agres sie aan eikaars staarten gaan vreten. De bioindustrie moet ge woon zorgen dat de varkens af leiding hebben, bijvoorbeeld door stro in de hokken en meer ruimte zodat er geen verveling ontstaat. En in ieder geval ook daglicht. In de biologische var kensbedrijven is deze situatie niet aan de orde. Van de var- kensboeren zullen we niets ver wachten maar de mensen (con sumenten) die kunnen er wel wat aan doen. Heel simpel door biologisch vlees te kopen en de producten van de bioindustrie te laten liggen. Rob Ossewaarde Prins Bernhardstraat 25 Oud Sabbinge Binnenkort verlaten honderd duizenden kolonisten, de mees te N ederlanders maar ook ande re Europeanen, hun huis of land. Zij zullen zich voor een bepaal de periode vestigen in hun ei gen, of een ander land. Meestal gaat dit zonder slag of stoot en op enkele formaliteiten na, kan men zich op tienduizen den kolonies vestigen. In alle landen van het continent, dat zich met vereende krachten tot een Unie tracht te verenigen, zijn de kolonisten van harte welkom. Op sommige buiten posten aan de Middellandse Zee iets minder, maar dat komt om dat de kolonisten daar iets jon ger en te nadrukkelijk de aan dacht op zich vestigen. Tevens maken zij gebruik van reeds be staande appartementen of ho tels. Tegen de tijd dat de (lokale) overheid het tijd vind dat de ko lonisten vertrekken, vanwege hun overduidelijke aanwezig heid, zijn ze ook weg. (Als geld geen rol speelde zouden ze best veel langer willen blijven. Voor al als het weer goed is). Tenten en caravans zijn echter binnen no time opgeruimd. Dit voor komt ontruiming met geweld door justitie of het militaire ap paraat. Nu zul je een allochtone jood zijn en dolgraag op het plekje grond verblijven van je voorouders. Je hebt een stacara van, maar je mag niet meer op de kolonie komen. De streek waar je als allochtone jood wilt ver blijven lust jou eenvoudigweg niet en eist je vertrek. Je eigen regering komt je gewoon ver wijderen, omwille van de goede vrede. Als allochtoon denk je: „In mijn eigen land is onze buurman toch ook allochtoon? En hij/zij kan daar werken, wo nen, leven, leren, zelfs een eigen partij hebben en in vrede leven. Maar ik word in hun gebied niet getolereerd, ik zal wel te na drukkelijk aanwezig zijn. Ik lig hun gewoon niet zo." Erik Bolle, Haymanstraat 8 Middelburg Wat is goed faunabeheer? Na mens Gedeputeerde Staten van Zeeland mag men met een ver gunning niet alleen dieren, die schadelijk zouden zijn, doden maar ook verwonden. Dat laat ste is voor mij en vele anderen onbegrijpelijk en wel erg dier onvriendelijk! G. Gast-de Winter Schuitkade 6, Brouwershaven Advertentie Vrijdag: Chris Bartier Schefdetheater, Er zijn nog kaarten verkrijgbaar 19,- Porgy Bess Do.-vr. -zat. 13,- zo. 6,- www.scheidejazz.nl Bij de discussie over een naamd rookverbod in de horêc; blijkt er, getuige enkele reactie in de PZC, sprake te zijn van es misverstand. Waar het hier kelijk om gaat is het recht opeg rookvrije werkplek voor allelic recapersoneel en dus evides; niet over het recht op een rooi vrije horeca voor de consument In het eerste geval heeft onder zoek uitgewezen dat tachtij procent van het horecape® neel rookt en dat het merendeel tegen een dwingend opgelegd? totaal rookvrije horeca is. Ink' tweede geval moet vermeli worden dat iedere consumer geheel vrijwillig welk horecs- bedrijf dan ook bezoekt. In bei- de gevallen geldt dat welden kende mensen de betuttelende bemoeienis van de overheit kunnen missen als kiespijn, ker waar voldoende alternatie ven voorhanden zijn. Als er wer kelijk behoefte zou bestaan aar geval 1 en/of 2 zal de markt ge woon z'n werk doen: of wezitten binnenkort zonder personeel zonder gasten. Laat dat dus,zo als tot heden nog het geval i; over aan de ondernemer, de me dewerkers en de consume® Gezonde zelfregulering derhal ve. Tenslotte dient er met na druk op gewezen te worden, geen wetenschappelijk onder zoek heeft uitgewezen of mee» ken al of niet schadelijk is. Wei wordt, al of niet zonder grond, aangenomen dat meeroken enig nadelig effect zou kunnen ben, echter in een sterk verdun de concentratie verwaarloos baar klein zou zijn. Ergo: waar gaat dit nu weer over. E. J. P. Izeboti Westduin 1 Koudekerk Met verbazing las ik de tekst op gezag van de bioloog van het Arsenaal - bij de fraaie foto van een inktvis (PZC 5-6). Als zee- bioloog moet ik vaststellen dat het inderdaad niet om een octo pus met acht even lange armen, maar om een decapode gaat, een inktvis met tien armen, acht korte en twee lange vangarmen Binnen deze groep kennen wij ruwweg twee ondergroepen: vrijzwemmende pijlinktvissen, slanke gestroomlijnde dieren, waartoe inderdaad de op de Noordzee zeer gewone Logilo vulgaris behoort, maar ook de reuzenpijlinktvis (kraak) met een lengte van ruim tien metet van de open oceanen en onder meer voer voor de potvis. Het dier op de foto behoort totdebo- deminkt vissen en heet Sepia of ficinalis L. De inwendige schelp is in de nazomer vaak op het strand te vinden en wordt in ka- nariekooien voor kalksuppletie gebruikt, terwijl de bruinige inkt als Sepia inkt/kleur ge bruikt/bekend staat. Dr. W. H. Dudok van Boulevard de RuyterïU VHssingen WATERLANDKERKJE - Wa terlandkerkje staat morgen, za terdag en zondag voor de 26ste keer in het teken van de Meer minnefeesten. Het feest begint morgen met hei oplaten van ballonnen bij het dorpshuis, Hierna is er een rondgang door het dorp 'achter de muziek aan', samen met Sluisse stadsomroeper Cees Blaecke. Om 20.00 uur gaat de kermis van start. In de feesttent aan de Philipsweg verzorgen DJ Cor Arjen B van 22.00 tot 2.00 uur een après-ski party. De rommelmarkt begint zater dag om 7.00 uur. Om 13.00 u® beginnen de trekkertrekwed- strijden. Deelname staat oper voor tractoren in zes verschil lende gewichtsklassen. De win naars plaatsen zich voor het Open Nederlands kampioen schap. Ook zijn er demonstraties var? speciale voertuigen. De finale van de trekkertrekwedstrijden begint om 16.00 uur, de trainin gen om 10.00 uur. Het Meermin- nebal in de feesttent verwel komt vanaf 20.00 uur Pater Moeskroen, Nhelley Dela René Shuman, Dario en One Two Trio. Op zondagmiddag wordt tussen 14.00 en 17.00 de Idol van Wa terlandkerkje gekozen. Tijdens deze playbackwedstrijden, êe' baseerd op het tv-programroa Idols, wordt gestreden in de leeftijdscategorieën onder en boven de zestien jaar. Speciaal voor de Meerminne- feesten zet Connexxion op vrij dag- en zaterdagavond vanun zowat alle plaatsen in Wes- Zeeuws-Vlaanderen de disco- bus in. S

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 12