11 I Schouwen-Duiveland Rookvrije werkplek is domme regel maakt zich op voor concert van het jaar Bl0f op Markt goed bevallen UITVERKOOP Gimbrère Vlissinger voor rechter wegens illegale verhuur Munitiedepot Ritthem levert geen gevaar op voor recreanten 50% KORTING BOUWMAN Groter winkelcentrum en brede school moeten wijk impuls geven Verwend Onderneming HZ-studenten wint prijzen BRADERIE AANBIEDING ALLE TEXTIEL IN ONZE KRAAM zeeuwse almanak WALCHEREN donderdag 12 juni 2003 Een zeer aangenaam panorama Zorgwoning 1 Brasseriemenu Zeeuwse teeken academie Erik van Ommen de B: KERY MÊË Markt 51 Middelburg (0118) 886886 Wind Alternatief Nieuw hart voor Stromenwijk rfnnrAb van der Sluis MIDDELBURG - De Stromen- wijk in Middelburg krijgt een nieuw hart. Wethouder A. de Vries (Stadsvernieuwing) pre senteerde gisteravond een aan tal studies naar een groter win kelcentrum en de bouw van een nieuwe brede school. Om de plannen mogelijk te maken, moeten enkele tientallen flats en duplexwoningen tegen de viakte. Ruim drie jaar geleden konden inwoners van de Stromenwijk (Advertentie nieuw verschenen door Robbert Jan Swiers en Erik van Ommen de natuur op Walcheren in de gebieden van Staatsbosbeheer 12,90 hun grieven over het winkelcen trum kenbaar maken. Uit dat onderzoekje kwam naar voren dat zij een aantal belangrijke voorzieningen missen, zoals een postagentschap, maar ook dat laden en lossen van de super markt voor problemen zorgt. Ook over het winkelcentrum zelf waren kritische geluiden te horen. Zo is de uitstraling saai en kent de Stromenwijk een p arkeerprobleem Een eerste plan om de wijk een nieuw winkelcentrum te geven, is door wethouder De Vries als te duur gekwalificeerd. „Volgens dat plan zou een nieuw winkel centrum half over het bestaande centrum gebouwd worden. Dan moesten we met noodwinkels gaan werken en bovendien was er sprake van een parkeergara ge. Het was onuitvoerbaar." Het college besloot een nieuw plan te laten maken door stedebouw kundig bureau BGSV uit Rot terdam. De Vries presenteerde de wijk bewoners drie plannen: een op knapbeurt van het bestaande winkelcentrum, de bouw van een drieduizend vierkante me ter groot nieuw winkelcentrum met op het voorplein een nieuw wijkcentrum, of een iets kleiner winkelcentrum met als optie een nieuw wijkcentrum in de brede school. Als de bewoners kiezen voor nieuwe winkels, verdwijnen de woningen boven het bestaande winkelcentrum. Af hankelij k van de keuze van de wijkbewoners, verdwijnen wo ningen in de Sloestraat, de Zandkreekstraat, de Veerse Gatstraat en eventueel de Oos- terscheldestraat om plaats te maken voor het nieuwe winkel centrum. „De kwaliteit van de woningen behoort min of meer tot de onderkant van de wo ningvoorraad", zegt De Vries, „al denken sommige bewoners daar anders over." Mochten de bewoners kiezen voor de variant van een nieuw winkelcentrum, dan komen er zestig appartementen terug op de winkels. Vierentwintig daar van wil wethouder De Vries be stemmen voor zorgwoningen. Achter het winkelcentrum ko men elf eengezinswoningen en op het dak van een van de nieu we supermarkten kunnen be woners van de appartementen parkeren. In het iets kleinere model komen winkels in het pa viljoen en verhuist het wijkcen trum naar de nieuw te bouwen brede school. „Vernieuwing van het winkelcentrum en de bouw van een brede school is belang rijk voor de toekomst van de wijk én voor de toekomstige be woners", vindt De Vries. Volgens de plannen gaan de pro testants-christelijke Cederhof en de openbare Beverburch sa men in de nieuwe brede school. De voorkeur van beide directies gaat uit naar nieuwbouw aan de Keetenstraat. Die plek heeft als voordeel dat beide scholen ge durende de bouwtijd kunnen blijven zitten in hun huidige ge bouwen. „Daar komt nog bij dat de Keetenstraat vlakbij het winkelcentrum is." Ook bij de nieuwe brede school moeten 24 woonzorgwoningen komen. Als het aan De Vries ligt is aan de Mastgatstraat, waar nu de Ce derhof staat, nog plek voor 24 woonzorgwoningen. Een ande re mogelijk locatie is de Hooge Plaaten. Wanneer begonnen kan worden met de opknapbeurt van de Stromenwijk is onduidelijk. Dit jaar is in ieder geval uitgesloten, stelt De Vries onomwonden vast. „Ik kan de onzekerheid van bewoners niet wegnemen. Er moeten nog allerlei procedu res volgen en we moeten de fi nanciële haalbaarheid ook nog bekijken. Dat gaat best tijd kos ten. Voor de bewoners is het vervelend als je met die onze kerheid zit." De gemeente Mid delburg verwacht op het plan een tekort van twee a drie mil joen euro als het Rijk tenminste geld blijft geven voor Stadsver nieuwingsprojecten. Anders wordt het tekort groter. vanavond vanaf 17.30 uur Oosterse salade, en kogelbiefstuk of gevulde champignons (vegetarisch) en meloen 11,50 9,00 vegetarisch menu) zaterdag 14 juni 15.00-16.30 uur exposities: op ons binnenplein en aquarellen wanden bij de brasserie kijk ook op www.drukkeriimiddelbure.nl Winkel Beeld &Geluid Wibo de Vries: „Met personeelsleden die niet in de rook willen werken, zijn hele goede afspraken te maken. Daar komen we wel zonder de overheid uit." foto Lex de Meester door Miriam van den Broek door Marcel Modde SCHARENDIJKE - Het wordt hét concert van dit jaar, weet de manager van Blof zeker. Naar het zich nu laat aanzien zullen zo'n dertigduizend mensen dankbaar gebruik maken van de geste van de vijftigjarige Stichting Renesse om de popu laire Zeeuwse hand morgen avond gratis aan het werk te zien op de Brouwersdam. Een aardig visitekaartje voor de streek en mogelijk de opstap naar meer, zo zinspelen de plaatselijke horecabazen al voorzichtig op een vervolg. Niets wordt aan het toeval over gelaten. Eigen drank in blik en glas is uitdrukkelijk verboden. In totaal 250 mensen zijn vrij dag vanaf vijf uur 's middags - wanneer het concertterrein opengaat voor publiek- op de heen om alles in goede banen te leiden. Een uitgebreid draai boek van de politie en brand weer staat garant voor een vlot te afvoer van de bezoekers, mocht het weer of een andere oorzaak roet in het eten gooien. Vanavond om middernacht pre- eies gaat de parallelweg aan de zeekant van de Brouwersdam tussen Scharendijke en Port Zé- lande dicht voor het doorgaan de verkeer. Die situatie blijft van kracht tot na het concert. De weg wordt grotendeels ge bruikt als parkeervak en voor de inrichting van diverse hulppos- ti laatkomers zullen er der halve rekening mee moeten houden dat ze zo'n anderhalve kilometer moeten lopen van hun auto naar het podium bij de spuisluis. Voor fietsers wordt aan de Scharendijkse kant een speciale doorgang gemaakt. De hoofdrijbaan over de Brouwers dam blijft gewoon toegankelijk. Ult veiligheidsoverwegingen zullen politiemensen op de tus senliggende zeedijk patrouille ren om te voorkomen dat con certgangers vanaf het terrein de N57 op lopen. Gisteren waren er ruim 32.000 gratis kaarten uitgeven. De Stichting Renesse heeft er in to taal 35.000 laten drukken. Het restant ligt nog verspreid bij verschillende VW-kantoren in de Schouwse westhoek, het sportcentrum in Burgh-Haam- stede en de banken in Bruinisse. Ook is het mogelijk via een e- mail aan de stichting toegang tot het terrein te krijgen. De ant woordman dient als entreebe wijs, aldus administrateur D. Kooman. De stichting ver werkt ook alle langs die weg verkregen aanvragen via de in ternetsite van Bief. De organi satie is berekend op maximaal veertigduizend bezoekers. De gezamenlijke recreatiebedrij- ven in de Westhoek hebben twaalfhonderd kaarten gekre gen, zodat ook toeristen zonder probleem op een bezoek aan de Zeeuwse popgroep kunnen worden getrakteerd. Het podium wordt verankerd met in totaal tienduizend kilo ballast. Tot windkracht acht is er geen centje pijn, zo werd gis teren uit de doeken gedaan op een gezamenlijke persconferen tie van de Blofcrew, de organi serende en ondersteunende diensten op de locatie aan de Brouwersdam. De organisatie staat in direct contact met de weerskundigen van het KNMI en de Luchtmacht. Zo kan een mogelijk onweer of een opko mende storm tijdig worden ge signaleerd, aldus teamchef van de politie J. van Tol. Het concert begin morgenavond om zeven uur met de Thé Lau Band. Blof treedt twee uur later op. DISHOEK - Een domme maatregel die de horeca kapot maakt. Zo omschrijft barkee per Wibo de Vries van het Golden Tulip ho tel Westduin in Dishoek de regel van de rookvrije werkplek. Vanaf 1 januari 2005 mag horecapersoneel niet meer werken in een ruimte waarin wordt gerookt. Dit gaat gasten en arbeidsplaatsen kosten, denkt hij. De barkeeper heeft een brief naar onder meer de FNV Horecabond gestuurd. Bij de brief zat een protestlijst die ondertekend is door 37 collega's, inclusief de directie van het hotel. De Vries wil hiermee bereiken dat ook de vakbond aandacht vraagt voor dit probleem en dat in Den Haag duidelijk wordt dat deze regel geen hout snijdt. „Ik vind het gek dat ik over deze nieuwe maatregel zo weinig hoor en lees, terwijl hij zo ingrijpend is", zegt De Vries. „Mensen komen vaak pas in actie als ze de effecten zelf gaan voelen. Maar dan ben je te laat. Vandaar dat ik nu al aan de bel heb getrok ken." De Vries is verontwaardigd over het plan van de overheid.,We weten allemaal dat ro ken slecht is voor de gezondheid. Door zo'n verbod op te leggen, wordt de keuzevrijheid ontnomen. Dan heb ik nog liever dat ze dui delijk zeggen dat er niet meer gerookt mag worden in Nederland. Nu draaien ze de boel om. Ze zeggen dat alle werknemers in Ne derland de garantie krijgen dat ze op een rookvrije werkplek kunnen werken." De maatregel brengt enorme gevolgen met zich mee voor de horecaondernemingen en het personeel, vertelt De Vries. „In de prak tijk is zoiets ontzettend moeilijk door te voeren. We kunnen besluiten dat er in het restaurant niet meer gerookt mag worden, maar dan moeten we de gasten wel een al ternatief kunnen bieden. Ik denk daarbij aan roken aan de bar van het hotel. Maar dat kan volgens die wet dus ook niet, want er mag niemand werken op de plaatsen waar gerookt wordt. En hoe moet dat met de roomservice? De kans bestaat dat de men sen op de kamer roken. Dan mag je dus die kamer niet in." Een algeheel rookverbod is volgens de bar keeper ook geen optie voor hotels, restau rants of cafés. „Ik zie de gasten wegblijven als ze hier niet meer mogen roken. En als de gasten niet meer komen, is het personeel ook niet meer nodig. Dit zijn Amerikaanse toestanden. Met personeelsleden die niet in de rook willen werken, zijn hele goede af spraken te maken. Daar komen we ook wel zonder de overheid uit." door Ab van der Sluis MIDDELBURG - Een groot schalig evenement op de Markt in Middelburg, zoals het gratis Koninginnedagconcert van Blof, is voor herhaling vatbaar. Dat concluderen B en W in een evaluatie. Bij de gemeente kwa men slechts twee (ongegronde) klachten binnen van onderne mers. Wel moet in het vervolg de voorbereiding beter. De afzet ting van Plein 1940 voor het stallen van fietsen werkte bij voorbeeld niet. Het optreden van Blof - het eer ste grootschalige concert op de Markt - is uitvoerig geëvalu eerd. Niet alleen ambtenaren, maar ook de organisator, de po litie, de stadsgewestelijke brandweer, de tourmanager van de popgroep en de genees kundige hulpverlening hebben hun zegje gedaan. Zij conclude ren eensluidend dat het optre den goed en sfeervol is verlopen. Dat het concert zonder één wanklank is verlopen, is vol gens de evaluatie mede te dan ken aan de uitstraling van de Zeeuwse popgroep, die een breed publiek trekt van alle leeftijden. De kans op relletjes of vechtpartijen was om die re den te verwaarlozen. De vrije dag van Koninginnedag zorgde voor een ontspannen sfeer, het weer was goed voor een open luchtconcert, het bezoekers aantal bleef steken op 13.000 man, waardoor strenge maatre gelen (afsluiting van de Markt en het weigeren van toegang) niet nodig waren. „De inzet van en samenwerking tussen de par tijen is goed verlopen", aldus het college. B en W hebben com plimentjes over voor de organi serende Stichting 99. „Zij heeft met dit evenement flink haar nek uitgestoken." Toch waren er in de voorberei ding wel wat foutjes. Tussen de gemeente en de hulpverlenende diensten bestond onduidelijk heid wie wat deed. Bij een nieuw evenement moeten alle partijen eerder met elkaar gaan praten. Het duurde de gemeente ook te lang voor de organisatie met een draaiboek kwam. Een aantal maatregelen kwam niet goed uit de verf. Het afzetten van een vak voor gehandicapten werkte niet, evenals een fietsenstalling op Plein 1940. Het weghalen Advertentie door Ron Magnée MIDDELBURG - Een Vlissin ger die zijn woning aan de Bou levard de Ruyter verhuurt, kan maar niet begrijpen dat de ge meente Vlissingen daar een stokje voor steekt. Gisteren kwamen beide partijen naar de bestuursrechter in Middelburg. De zaak tussen de Vlissinger en de gemeente speelt al een paar jaar. De man vroeg in 2001 een zogeheten onttrekkingsvergun ning aan voor zijn pand aan de Boulevard de Ruyter in Vlissin gen. Hiermee is het mogelijk de woning aan derden te verhuren. De gemeente wees de aanvraag af. De Vlissinger tekende geen beroep aan, zodat het besluit definitief werd. Hij bleef echter wel zijn woning verhuren. Later diende de man nogmaals een verzoek voor een onttrekkings vergunning in. Andermaal kreeg hij bij de gemeente nul op rekest en weer diende hij geen beroep in. De verhuur van het pand ging ondertussen door. De gemeente startte in mei van het vorig jaar een zogeheten handhavingsprocedure. Con troleurs kwamen een kijkje ne men in de woning en de Vlissin ger werd op het gemeentehuis uitgenodigd om tekst en uitleg te geven. In mei van dit jaar be sloot de gemeente bestuurs dwang te gaan toepassen. De Vlissinger moest onmiddellijk een einde maken aan het illegaal verhuren van de woning. Voor elke geconstateerde overtreding zou in het vervolg een flinke dwangsom volgen. De Vlissinger kaartte dat laatste besluit aan bij de bestuursrech ter. Gisteren kwam de zaak in Middelburg ter zitting. De man kon zich maar niet voorstellen waarom hij de woning niet kon onderverhuren. Zijn boven buurman had in het verleden ook zijn woning verhuurd. Bo vendien, klachten over geluids overlast konden er niet zijn, want de huurders waren altijd rustig mensen. Door ziekte kwam het er niet van de weigeringen van de gemeente aan te vechten, zei de Vlissinger. Bestuursrechter T. Damsteegt wees erop dat het niet aantekenen van beroep hoe dan ook juridische consequen ties heeft en de Vlissinger an ders maar een gemachtigde had moeten inschakelen. De vertegenwoordiger van de .gemeente Vlissingen, mevrouw A. Bouziani-Akdim, benadruk te dat alle procedures correct waren gevolgd. De Vlissinger verzocht bovendien om een voorlopige voorziening; hier voor is het wel nodig dat er spra ke is van 'onverwijlde spoed' en de zaak onmiddellijk moet wor den aangepakt. Bouziani-Ak dim wees erop dat de zaak niet aan deze criteria voldoet, omdat de kwestie al jaren speelt. De bestuursrechter T. Dam steegt doet vandaag uitspraak in de zaak. VLISSINGEN - Mini-onderne ming Two 4 six van de Hoge school Zeeland heeft gisteren twee prijzen in de wacht ge sleept in de strijd om de beste mini-onderneming. De studen ten wonnen zowel de prijs voor de meest innovatieve onderne ming als die voor de beste mini- onderneming. Two 4 six ontwikkelde Cardial, een database die kentekens koppelt aan mobiele telefoon nummers van bestuurders. Vol gens de jury heeft de winnende mini-onderneming een dienst ontwikkelt waarvoor grote in teresse bestaat bij verzeke ringsmaatschappijen. Two 4 six werd omschreven als vernieu wend in Nederland. De studen ten wonnen twee keer 250 euro. De prijs voor het beste jaarver slag ging naar Dynova, dat een milieuvriendelijk aanmaak- zakje voor open haard en bar becue ontwikkelde. Voor de studenten was een bedrag weg gelegd van vijftig euro. door Edith Ramakers VLISSINGEN - Recreanten lo pen geen noemenswaardig ge vaar in de buurt van het muni tiedepot in Ritthem. Dat stelt het college van Gedeputeerde Staten. Het reageert op vragen van de LPF-Zeeland. De partij maakt zich zorgen over de vei ligheid van recreanten en om wonenden van het depot in Rit them. Volgens de LPF is recreatie en verblijf in de buurt van het mu nitiedepot gevaarlijk. De partij verwijst naar een recente opvat ting van het ministerie van Vrom, waarin opgemerkt werd dat toeristen bij een eventuele explosie in het gebied rondom het depot geen schijn van kans hebben. GS reageren dat er on langs géén nieuwe besluitvor ming over het gevaar van het munitiedepot heeft plaatsge vonden. Het provinciale beleid is vastgelegd in het Streekplan Zeeland 1997 en het milieube leidsplan Groen Licht. „Daarbij zijn de criteria en uitgangspun ten van het algemeen geldende externe veiligheidsbeleid van het Rijk gehanteerd", meldt het college. Vlakbij het munitiedepot liggen fort Rammekens, het natuurre servaat Rammekenshoek en de Ritthemsestraat. Die hoek is door de provincie aangemerkt als natuurcompensatiegebied voor de Westerschelde Contai ner Terminal (WCT). De provin cie vindt dat daar beperkte re creatie mogelijk is. De provincie merkt op dat uitsluiting van elk risico ten gevolge van gevaarlijke stof fen een onverantwoorde claim op de beschikbare ruimte legt. Dagrecreatieve activitei ten zijn binnen de gevarenzone toelaatbaar, want het gaat slechts om kortdurende, inci dentele aanwezigheid. Op dat vlak zouden het Rijk en de pro vincie dezelfde mening hante ren. GS concluderen dat het risico op overlijden als gevolg van op slag, verwerking of transport van gevaarlijke stoffen ver waarloosbaar klein is in verge lijking met overlijden door een andere oorzaak. LANGE DELFT 1 6 MIDDELBURG van de terrassen op de Markt ging wel goed, maar op sommige plaatsen ging het publiek op op gestapelde stoelen en tafels staan om beter zicht te hebben. Het college noemt het wel zeer gunstig dat de Markt vijf minu ten na het concert leeg was. Op het gebied van veiligheid en toezicht is vrijwel alles goed verlopen. Zowel de politie als stewards waren in groten getale aanwezig. Alle afsluitingen en afzettingen verliepen goed. Achteraf was de inzet van één ambulance te weinig gelet op de 13.000 bezoekers. B en W vinden een grootschalig evenement op de Markt voor herhaling vatbaar als de aanbe velingen worden opgevolgd. Zo moet in het vervolg beter over legd worden tussen allerlei diensten, de organisatie moet sneller draaiboeken en tekenin gen aanleveren, er moeten meer wc's geplaatst worden en de af valverwijdering moet beter. Ook zou overwogen moeten worden om het podium met de rug naar de kiosken toe te plaat sen. Nu trad Blof op vóór het stadhuis. Advertentie CADEAU WONEN Middelburg Omdat hij ervan overtuigd is dat geld moet rollen, heeft die inwoner van Goes zijn winst- delingsuitkering onlangs aan een nieuwe geluidsin stallatie besteed. Zoals altijd was zijn begeerte groter dan zijn budget, waardoor hij veel meer heeft uitgegeven aan de combinatie van ver sterker, tuner en cd-speler dan hij van plan was - en diep in zijn hart verantwoord achtte. Het resultaat is een kast vol oogstrelende apparatuur, maar een tegenvallend ge luid, want de aanschaf van nieuwe boxen bleek toch echt te hoog gegrepen. Lang zat hij niet over deze teleurstel ling in. Zondag is het tenslot te vaderdag en dan wordt va der weer verwend. Vier kin deren, twee boxen, een halve box per kind, dat moet te doen zijn," redeneerde hij. „Goh, nieuwe geluidsboxen voor vaderdag", sprak een collega afgunstig. „Ik vind het al heel wat als ik dan ont bijt op bed krijg."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 11