Telefoons urotop 'etapt Doorbraak in bestuurscrisis Antwerpen Beatrix reageert op affaire Margarita GEVONDEN VOLVO MOOI Cuba controleert diplomaten VS Drank doodt 40.000 Russen Brussel wil fraudebestrijder EU Hulpverleners Ivoorkust vermoord Kenia pakt Al Qaeda-verdachte op ft weten van niets NAVIGATIESYSTEEM SLECHTS 595 EURO* Advertentie donderdag 20 maart 2003 HAVANA - De Cubaanse regering heeft de bewegingsvrijheid van Amerikaanse diplomaten in het land aan banden gelegd In een verklaring die gisteren voor de staatstelevisie werd voorgelezen, beschuldigt Havana de diplomatieke vertegen woordiging van de VS ervan een 'binnenlandse contrarevolu tie' te willen stimuleren. Geen enkel land, hoe machtig ook, heeft het recht de val van de constitutionele orde te financie ren en te organiseren, aldus de verklaring. De Amerikaanse diplomaten moeten voortaan vooraf toe stemming vragen voor ze zich buiten de provincie waarin Ha vana ligt begeven. Tot nu toe hoefden ze alleen maarte melden dat ze een andere provincie gingen bezoeken. De Cubaanse regering maakte ook bekend tientallen dissi denten te hebben opgepakt. AP MOSKOU - In Rusland zijn in 2002 meer dan veertigduizend doden gevallen als gevolg van drankmisbruik; dat zijn er ruim tweeduizend meer dan in 2001. Dit hebben de gezondheids diensten gemeld. Het dodental door alcoholisme is de afgelopen jaren in Rus land steeds verder toegenomen. Volgens deskundigen is het toenemende alcoholisme onder meer te wijten aan de slechte leefomstandigheden. AFP BRUSSEL - De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, stelt voor om één overkoepelende officier van jus titie aan te stellen om fraude en corruptie met Europese gel den aan te pakken. Deze fraudebestnjder moet in elke lid staat een adjunct krijgen die zaken voor de nationale rechter kan brengen. De Europese openbare aanklager zou verder ook de politie in de diverse lidstaten opdracht moeten kunnen geven voor het verrichten van huiszoekingen. De corruptiebestrijder moet tips aangereikt krijgen door de Europese antifraudedienst Olaf In principe blijft voor de strafmaat van fraudezaken de nationale wetgeving gelden. ANP GENÈVE - Het Rode Kruis heeft in Ivoorkust de lichamen van vier lokale medewerkers gevonden die sinds januari wer den vermist. De vier vrijwilligers blijken te zijn vermoord, zo maakte de internationale hulporganisatie gisteren bekend. De vier zijn omgebracht nabij hun woonplaats Toulepleu in het westen van het land. Mogelijk zijn de daders Liberiaanse rebellen die het instabiele Ivoorkust gebruiken als uitvalsba sis voor aanvallen in Liberia. Het Rode Kruis eist in reactie op de moordpartij betere veiligheidsgaranties voor haar perso neel in het westen van Ivoorkust. AFP NAIROBI - De Keniaanse autoriteiten hebben een man in handen die mogelijk lid is van de terreurgroep Al Qaeda. De man die in Somalië is gearresteerd, wordt verdacht van be trokkenheid bij 'meerdere terroristische aanslagen' in Oost- Afrika, zo maakte minister Murungaru van Nationale Veilig heid gisteren bekend. De man wordt ondervraagd door Keniaanse veiligheidsagen ten. De Kenianen hebben bij de arrestatie samengewerkt met 'enkele vredelievende Somalische leiders', aldus de verkla ring van Murungaru. AFP - In Brussel is pro- illegale afluisterap- gevonden in het waar vanavond de Eu- lop van regeringsleiders de werkruimtes van Frank- LDuitsland. Italië, Oosten- LGroot-Brittannië en Span- blijken telefoonlijnen te zijn aapt. Bovendien is er appa- uur gevonden die het moge- maakt om buiten het ge en-de gesprekken in sommige igaderzalen te volgen. w de vraag wie de 'bugs' ^geplaatst, zwegen gisteren reldeEU-diensten als de in- itingendiensten die bij het derzoek betrokken zijn. ,,We ifcben geen enkel bewijs dat de Amerikanen zijn, maar knietdatze het niet zijn", al- seen woordvoerder, de kantoorkolos in Brussel, irvrijwel elke week Europe- ministers vergaderen, hebben vijftien lidstaten eigen werk- Lmtes voor bewindslieden, ibtenaren en diplomaten. Tij- es de bijeenkomst van de re- ringsleiders maken de dele ties vanavond en morgen van zelfde ruimtes gebruik. (Igehouden vraag hoe lang daar al wordt êluisterd, kan volgens een jfdvoerder pas worden be- woord als het onderzoek is tooid. De apparatuur is al op februari gevonden, maar erd niet ontmanteld. De (idsl; is stilgehouden om de ders te kunnen betrappen. •Franse krant le Figaro meld- gisteren dat Franse en Duitse diplomaten werden afgeluis terd, en knoopte daar onmid dellijk de conclusie aan vast dat de Amerikaanse geheime dienst had toegeslagen. De VS-missie bij de Europese Unie reageerde gisteren kortaf: ,.De VS is op de hoogte van de persartikelen. Wij hebben geen informatie gekre gen over dit onderzoek." De veiligheid van het enorme raadsgebouw is al jarenlang een probleem, gaf de Griekse EU- voorzitter minister Papandreou van Buitenlandse Zaken giste ren toe. Volgens Javier Solana, de EU-buitenlandchef die zich ook met militaire zaken bezig houdt, is het 'zo lek als een mandje'. Solana weigert om in het gebouw kantoor te houden, omdat hij de beveiliging en de telefoonlijnen niet voldoende vertrouwt voor het uitwisselen van gevoelige militaire infor matie Pijnlijk Het afluisterschandaal komt aan het licht op een pijnlijk mo ment. De relatie tussen de Ver enigde Staten enerzijds en Frankrijk en Duitsland ander zijds is slechter dan ooit en de kwestie-Irak houdt de EU-re- geringsleiders volstrekt ver deeld. Vanavond staan de EU-chefs voor de moeilijke taak om de diepe kloof te overbruggen en een geloofwaardig gemeen schappelijk standpunt in te ne men. Bovendien staat de toekomst van het EU-buitenlands beleid op het spel. Commissievoorzit ter Romano Prodi heeft het ge zelschap gisteren per brief op geroepen om de eenheid snel te herstellen. GPD van onze redactie buitenland ANTWERPEN - Er lijkt een doorbraak te komen in de poli tieke crisis in Antwerpen. De li berale kandidaat-burgemeester Coveliers wil zich terugtrekken ten gunste van zijn socialisti sche tegenstrever Janssens. Voorwaarde is wel dat Coveliers supervisie kan houden op een grootscheeps programma van fraudebestrijding. Naast Janssens zou het plaatse lijke liberale kopstuk Van Cam- penhout de functie van super wethouder krijgen. Verder zouden ook christen-democra ten en groenen willen deelne men aan het nieuwe bestuurs college. De Antwerpse politiek raakte vorige week in een diepe crisis, nadat de burgemeester en schepenen (wethouders) waren afgetreden wegens berichten over misbruik van kredietkaar ten op naam van de gemeente. De liberalen schoven Coveliers naar voren als nieuwe burge meester voor de coalitie die het extreemrechtse Vlaams Blok van de macht moet houden. De socialisten, na het Blok de grootste fractie in de raad, vre zen echter tal van juridische problemen. Coveliers is name lijk geen lid van de raad. De li beraal schreef wel een ontwerp programma om misbruik en corruptie onder politici, ambte naren en de politietop aan te pakken. Door op te treden als supervisor zou Coveliers geen gezichtsverlies lijden. ANP Koningin Beatrix had gisteren een ontmoeting met president Ricardo Lagos Escobar van Chili (r) voor het Palacio La Moneda op de bin nenplaats. De vorstin is begonnen aan een driedaags staatsbezoek aan het land, gevolgd door een vijfdaags staatsbezoek aan Brazilië. foto Robin Utrecht/ANP van onze redactie buitenland SANTIAGO - Koningin Beatrix staal van avond in Chili de Nederlandse pers te woord over de affaire-Margarita. De Rijksvoor lichtingsdienst heeft de bij het staatsbezoek aan het Zuid-Amerikaanse land meereizen de journalisten laten weten dat dit onder werp vandaag bij het geplande gesprek tus sen de vorstin en de media niet taboe is. Het gesprek vindt plaats aan het einde van de receptie die Beatrix, Willem-Alexander en Maxima geven voor de Nederlandse ge meenschap in Chili. Tot nog toe heeft het Koninklijk Huis zich beperkt tot een korte verklaring waarin de uitlatingen van prin ses Margarita de Bourbon de Parme werden betreurd. De prinses, het nichtje en pete kind van de koningin, heeft samen met haar echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn de afgelopen weken de openbaarheid gezocht om haar grieven tegen de koninklijke fami lie en de Bourbons te uiten. Zij en haar man zouden al jaren worden buitengesloten en tegengewerkt. Op de eerste dag van haar staatsbezoek aan Chili heeft Beatrix het land geprezen om de wijze waarop het zich herstelt van de dicta tuur. Ze deed dat tijdens het staatsbanket gisteravond plaatselijke tijd in de hoofd stad Santiago de Chile. .Natuurlijk zijn niet alle wonden geheeld. Er bestaan nog gevoelens van pij n en onver werkt verdriet, maar uw vastberaden ge meenschappelijke zoektocht naar nieuwe vormen en herstelde verhoudingen is een bijzondere prestatie", aldus de vorstin. ,,De democratie heeft gezegevierd en haarplaats hervonden. Chili staat thans bekend om zijn respect voor de mensenrechten en de bur gerlijke vrijheden en geniet mede daardoor aanzien in de wereld." Koningin Beatrix, prinses Maxima en de 's ochtends van de waterconferentie in Ja pan gekomen prins Willem-Alexander wa ren het staatsbezoek begonnen met een kranslegging bij het Nationale Monument met de as van de eerste president van het on- afhankelijke Chili, Bernardo O'Higgins. GPD/ANP for life VOLVO S40/V40 BEHALVE HET TIJDLOZE DESIGN WORDT OOK DE PRIJS VAN Z'N NAVIGATIESYSTEEM ERG MOOI GEVONDEN. OOK SCHITTEREND: U RIJDT AL S40 OF V40. INCLUSIEF VELE OPTIES ZOALS AIRCO, VANAF... 21.695,-! SLA NU AF NAAR WWW.VOLVOCARS.NL VOLVO LADIES DAY OP HET CIRCUIT VAN LELYSTAD io n mei en 21-22 juni 2003 schrijf je nu in op www.volvqladiesoay.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 9