Fracties voor verlaging tarieven PZC PZC Mogelijk subsidie voor conserveren van grafresten Gebedsdienst voor de vrede Reacties van clubs op onderzoek PvdA Sluis vallen tegen Mohammed moet ploeteren voor een derde plaats 13 laad Hulst unaniem achter plan om OLAZ-geld in stimuleringsfonds te stoppen Vorkshop De Rede in kangoeroewedstrijd Kernen krijgen herindelingsboom Werkstraf voor brand in Goes agenda donderdag 20 maart 2003 .-^Prank van Cooten HULST - Een groot deel van de «neenteraad van Hulst pleit noreen verlaging van de hef- fJl2 voor afvalstoffen en het ri- (flrecht. Dat bleek gisteren tij- jau de behandeling van de Ouderen kunnen discussiëren 0ver boeken in leesgroepproject ftgNEUZEN - Onder het mot- jo'Anbogaat literair' wil de al- rfoene ouderenbond in 2KUWS-'Vlaanderen beginnen til leesgroepen. In Tilburg, gndhoven en Almere, zijn der- <elijke groepen al actief en zijn ie reacties positief. Voor het tuject beeft de Anbo-Zeeuws- flaanderen contact gezocht Kl de bibliotheek in Terneu- Dcderen lezen graag en veel. fok willen zij als ze een boek l hebben daar wel eens met aderen over van gedachten ïisselen. Die gelegenheid ont weekt nog wel eens. De bond rudaarnu invulling aan geven. De ie vormen leesgroepen gaan estaan uit zes tot acht perso- ss die vijf keer per seizoen een iel te lezen krijgen aangebo- «81 Het gaat hierbij om heden- cjagse Nederlandse literatuur, jje toegankelijk is voor een reed publiek. Voor de boeken rorden gelezen krijgen de deel- oaners informatie uitgereikt jverhet werk, de auteur en mo- EÜjke gespreksthema 's lp vrijdag 11 april wordt in de Kenbare bibliotheek in Ter mazen een introductieochtend ehouden over het leesgroep- roject. Neerlandica Karin van S'elt zal tijdens die bijeenkomst tekst en uitleg verschaffen over et project. Wie die bijeenkomst liet kan bijwonen, maar wel in teresse heeft, kan in de biblio- heken in heel Zeeuws-Vlaan- krenfolders vinden. Uanifestatie HBO SAS VAN GENT - In De Speye inSas van Gent wordt zaterdag tenEHBO-manifestatie gehou den, Deze begint om 13.30 uur. Onder het thema 'De EHBO is fenzeloos, ook bij sport' zijn in nvoorhet gebouw demonstra ties en apparatuur te zien. Aan i manifestatie werken, naast ie EHBO Sas van Gent, onder «ermee de Lotus kring West- Zeeuws-'Vlaanderen, Sigma team Zeeuws-Vlaanderen, Ro de Kruis Zelzate, H.A.P De Üonte en de Luchtmacht uit ïndhoven. redactie eeuws-vlaandereim Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 *530 ac terneuzen '0115)645769 far (0115) 645742 E-mail: redtern@pzc.nl Connyvan Gremberghe chef) Wout Bareman kymond de F rel Pené Hoonhorst Psne van Stee Rits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 ;560ab hulst Jel: 10114) 372776 ^•(0114)372771 E-maikredhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer ?ntraie redactie J^aavussingen ;e|: (0118) 484000 (0118) 470102 1 Eoiail: redac..e@pzc.nl wternet jww.pzc.nl I E-mail web@pzc.nl begroting 2003 in de raadscom missie Middelen. De inwoners van de gemeente Hulst worden dit jaar met een forse stijging geconfronteerd. Deze stijging is voor CDA, Pro gressief Hulst, Groot Hontenis- se, Algemeen Belang en PvdA te gortig. Deze fracties hebben al lemaal hun eigen methode om de tarieven te verlagen. Waar ze het echter allemaal over eens zijn, is de besteding van de uit kering van de gemeenschappe lijke afvalverwerker OLAZ van 1,8 miljoen euro. Het college wil dit bedrag stoppen in een te vor men economisch stimulerings fonds. De meerderheid van de raad stemt in met dit fonds, maar wil een aanzienlijk deel van dit be drag stoppen in de reserve reini gingsrechten om de stijging van dit tarief de komende jaren bin nen de perken te houden. Te gemakkelijk Volgens J. van Eek (CDA) kan de afvalstoffenheffing op deze ma nier met een euro of veertig om laag. P. Plasschaert (PvdA) wil stijging van de afvalstoffenhef fing slechts beperken tot 3,5 procent. Volgens Plasschaert is de voorgestelde stijging een te gemakkelijke weg om de begro ting gezond te houden. A. Roctus (Algemeen Belang) vindt een verlaging met tien procent voor de komende vier jaar haalbaar. „Over vier jaar zien we wel wat er gebeurt. Wel licht komt er een tweede uitke ring van OLAZ." F. de Vries (Progressief Hulst) vindt dat te kort door de bocht. Hij wil dat de bevolking niet over vier jaar wordt geconfron teerd met een enorme lastenstij ging. Progressief Hulst liep de begroting kritisch door. Volgens hem is er een structurele extra ruimte van bijna 1,3 miljoen eu ro. Genoeg om de lastendruk binnen de perken te houden. Duurste En dat is volgens De Vries hard nodig Want een vergelijking met andere gemeenten boven de Westerschelde leert hem dat Hulst met een lastendruk van 765 euro per inwoner per j aar de duurste gemeente is. Wethouder P. Weemaes bestrijdt dat. Vol gens hem betaalt de gemiddelde inwoner 620 euro. Hoe het ook zij, een verlaging van de tarie ven is in de ogen van de meer derheid op zijn plaats. De Vries stelt een samenwerking met Terneuzen voor voor wat betreft de wekelijkse inzameling van huisvuil. Dat levert een bespa ring op. Het CDA voelt wel wat voor dit voorstel. De WD en Groot Hulst stem men overigens wel in met de voorgestelde tarieven. Volgens G. Naessens (Groot Hulst) kan van de inwoners een offer wor den gevraagd om goede voorzie ningen te garanderen. Voor de gebedsdienst voor vrede in de Heilige Martinuskerk in Kloosterzande werden kaarsen gebrand. ERNEUZEN - De Zeeuwse Volksuniversiteit houdt vrijdag maart van 9.30 tot 15.30 uur ^workshop 'Beeld van paver- «T in het Rivierenhuis in Ter pen. Van oude lappen wordt (obeeld gemaakt. (Advertentie ntercultureelfeest (ntratuin Koudekerke I -wde kmJeren Culturele speurtocht kfltaj Uaoh (Molukse band) door Frank van Cooten KLOOSTERZANDE - Pastor Chantal Bovens heeft niet de il lusie dat ze de dreigende oorlog in Irak kan tegenhouden. De speciale gebedsdienst tegen de oorlog gisteravond in de Heilige Martinus in Kloosterzande was vooral bedoeld om een stem te laten horen: „De dienst is niet tegen de oorlog, maar voor de vrede. Vrede in heel de we reld." Op initiatief van het Bisdom Breda luidden diverse kerken gisteravond de klokken en hiel den een speciale gebedsdienst. Pastor Bovens en pater Wee maes gingen de dienst in de Martinuskerk voor. Honderd dertig belangstellenden vanuit de parochie en ook daarbuiten waren naar de kerk in Klooster zande gekomen om de speciale dienst bij te wonen. De vrede stond centraal in de Kloosterzandse Martinuskerk. „We moeten blijven ijveren voor vrede. Als we dat uit het oog ver liezen, kan ik net zo goed in mijn tuintje gaan spitten", aldus pas tor Bovens. Bovens en Weemaes spraken gisteren over vrede met jezelf en vrede naar god toe. „Want dan straal je vrede uit naar anderen. Beschouw het als het gooien van een steentje in een plas water. De kringen waaieren uit." Vanuit deze redenering vraagt pastor Bovens zich af of presi dent Bush vrede met zichzelf heeft. „Bush denkt dat hij met het starten van een oorlog de heilige zaak dient maar in onze ogen is dat een wat kromme ge dachte. Vrede bereik je niet met een oorlog. Onschuldige men sen zijn het slachtoffer. Daarom is het zo belangrijk om onze stem te laten horen. Doen we dat niet, waar gaan we dan naar toe." Wat pastor Bovens nog het meeste zorgen baart, is dat de Verenigde Naties zo in de pro foto Camile Schelstraete blemen zitten. „Dat was toch al tijd het orgaan dat nog enige controle en invloed kon uitoefe nen. Maar door de interne ver deeldheid is de invloed ver te zoeken." door René van Stee SLUIS - Het onderzoek dat de PvdA in Sluis heeft opgezet om de verwachte extra kosten voor West- Zeeuws-Vlaamse vereni gingen als gevolg van de Wes- terscheldetunnel en het fiets- voetveer in kaart te brengen, is teleurstellend verlopen. Sinds oktober 2002 hebben slechts twee verenigingen gereageerd. Uit de inventarisatie moest blij ken of de kosten inderdaad zo hoog zouden worden als vooraf werd gevreesd. Het initiatief om de extra kosten te inventariseren werd oktober vorig jaar genomen. De PvdA schreef hiervoor alle verenigin gen in de gemeente Sluis aan. De partij vroeg de clubs hun oude bootkosten op een rijtje te zet ten en ook te verwachten tun nel- en of bootkosten voor 2003 en 2004. Het onderzoek maakte deel uit van tal van acties, zoals de briefkaartactie 'De boot is aan', om de provincie ertoe te bewegen de tarieven van het fiets-voetveer tussen Breskens en Vlissingen naar beneden bij te stellen. „Heel jammer", zegt PvdA- fractievoorzitter J Boogaard over de gebrekkige respons. „Blijkbaar is de nood onder de clubs minder hoog dan ze in een eerder stadium kenbaar maak ten. Niettemin hoop ik dat ze alsnog tot actie overgaan en hun gegevens insturen, Ten aanzien van de provincie verwijst Boogaart naar het overleg dat wethouder Wille momenteel met gedeputeerde J. Hennekeij over de bijstelling van de tarieven van het fiets- voetveer voert. De wethouder liet in een eerder stadium al we ten dat verdere actie vanuit de gemeente Sluis niet bij voorbaat kansloos was. Dergelijke gelui den waren ook al opgevangen bij de diverse raadsfracties. Om die reden nam de gemeenteraad op 27 februari unaniem een mo tie aan waarin het college van burgemeester en wethouders werd verzocht om met GS in overleg te treden. Bokkensprongen Boogaard sluit niet uit dat de gemeente zelf financiële midde len beschikbaar stelt als het overleg met de provincie niet het gewenste resultaat ople vert. „Ik wil nu nog niet teveel op de zaken vooruitlopen, maar gezien de financiële situatie van de gemeente is het duidelijk dat we ons geen bokkensprongen kunnen veroorloven. Ook zijn we afhankelijk van diverse an dere factoren. Zo is het bijvoor beeld nog onbekend welk dage lijks bestuur de provincie straks krijgt", aldus Boogaard. oor Harold de Puysseleijr TERNEUZEN - „Het zag er in eerste instantie gemakkelij ker uit op de tekening dan het in werkelijkheid is", geeft Mohammed Namani uit Sas van Gent ruiterlijktoe, terwijl hij met allerlei gereedschap in de weer is om een cv-ketel aan te sluiten in een bijkeuken. Mohammed is een van de twaalf jongens van vijftien en zestien jaar oud, die gisteren meededen aan de regionale jeugdvakwedstrijd installa tietechniek, de Best Man Award in Terneuzen. De beste installateurs in opleiding van scholen uit Terneuzen, Bergen op Zoom, Breda, Steenbergen, Oosterhout en Etten-Leur de den aan de wedstrijd mee De naam Best Man Award doet vrouwelijke installatie monteurs volgens docent Gert van de Kamp van de Terneu- zense scholengemeenschap De Rede geen onrecht aan. want meisjes kiezen volgens hem nauwelijks voor de oplei ding installatietechniek. Net als zijn tegenstanders zit Mohammed in het eindexa menjaar van deze opleiding en moet hij de klus in een uurtje of vijf zien te klaren. Behalve het aansluiten van de verwar mingsketel behoren de mon tage van een mengkraan en een vulkraan tot de opdracht. De veelzijdigheid van het be roep van installatiemonteur - bezig zijn met uiteenlopende materie als gas, water, sani tair en airconditioning- is voor Mohammed het aantrek kelijke van het vak. Bijkomend voordeel is dat alle eindexamenkandidaten die hun diploma halen, zijn ver zekerd van werk, zegt Van de Kamp. „Omdat er nog enorm veel gebouwd wordt, is de vraag naar goed geschoold personeel in deze regio groot", legt hij uit. De Sassenaar Mohammed Namani monteerde gisteren twee kranen en plaatste een cv-ketel tijdens de regionale jeugdvak wedstrijd installatietechniek in Terneuzen. foto Camile Schelstraete De wedstrijd vond dit jaar plaats in het praktijklokaal installatietechniek van De Rede, een van de twee scholen waar het vak vmbo installa tietechniek in Zeeland nog wordt onderwezen Mohammed haalde de derde plaats, na Pim van der Male van het Scheldecollege in Ber gen op Zoom, die eerste werd en Roy Hendrickx van het Hanzecollege in Oosterhout. De twee Brabantse jongens mogen in mei meedoen aan de landelijke finale in Nijmegen. TERNEUZEN - De Terneuzense scholengemeenschap De Re de doet vrijdag 21 maart voor de achtste achtereenvolgende keer mee aan de Europese Kangoeroe wiskundewedstrijd. Maar liefst 112 leerlingen uit de klassen 1 tot en met 5 van alle schooltypen hebben zich ingeschreven. De kangoeroe wedstrijd komt oorspronkelijk uit Australië. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n wiskundewedstrijd geor ganiseerd, niet inde eerste plaats voorde supertalenten, maar voor alle middelbare scholieren. Het succes inspireerde Fran se wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Au straliërs doopten zij hun wedstrijd 'kangoeroe'. Later is het initiatief overgewaaid naar Nederland. Deelnemers met een hoge score uit klas drie, vier en vijf van havo en vwo krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade in september. TERNEUZEN - Alle woonkernen van de nieuwe gemeente Terneuzen krijgen een 'herindelingsboom'. De in totaal veer tien linden worden tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 26 maart geplant. Daarvoor steken de burgemees ter en de wethouders van Terneuzen de handen uit de mou wen, samen met een aantal schoolkinderen. De 'herindelingsbomen' moeten de eenheid tussen de kernen van de nieuwe gemeente onderstrepen en de groei van de ge meente symboliseren. Bij iedere geplante boom komt een zuiltje met daarop het logo van de nieuwe gemeente. In Axel krijgt de boom een plekje in de Nassaustraat bij het Szydlow- skiplein, in Biervliet op de Markt, in Hoek in de Rozenlaan- /Molendijk. in Koewacht in de Kerklaan en in Overslag in de Keizersputstraat/Zuiddorpseweg. In Philippine komt de boom in de Kasteelstraat, in Sas van Gent in de Stations- straat/Generaliteitsstraat, in Sluiskil in de Baljuwlaan/Le- lyplein. in Spui bij de molen en in Terneuzen in de Koningin- nelaan. Voor Westdorpe is gekozen voor een plekje in de Schipholstraat, in Zaamslag op het plein, in Zandstraat in de St. Janstraat en in Zuiddorpe tenslotte in de Ter Duinen straat. MIDDELBURG - De kinderrechter in Middelburg heeft gis teren vijf jongens uit Goes in de leeftijd van veertien, vijftien en zestien jaar, voor hun aandeel in de miljoenenbrand tij dens de jaarwisseling in de Goese Polder tot werkstraffen van zeventig en negentig uur veroordeeld Drie jongens werden vrijgesproken. Twee basisscholen en het wijkgebouw De Spinne brandden 1 januari tot aan de grond af. In de strafmaat werden ook vernielingen aan de ruiten van de Holtkampschool meegenomen. De brand ontstond 's nachts omstreeks half twee toen vanuit de groep vuurwerk in de Holtkampschool naar binnen werd gegooid Kinderrechter E. van der Lende-Mulder Smit achtte de brandstichting bewezen, omdat de kinderen met het gooien van vuurwerk in een gebouw de kans voor lief hadden geno men dat er een grote brand ontstaat.Off icier van Justitie H. den Hartog eiste tegen het vijftal hogere werkstraffen tot 120 uur en twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ze vond dat de grote gevolgen van de brand moest doorwegen in de strafmaat. Ze wees op de financiële en emotionele schade voor de betrokkenen. Positief vond ze dat de jongeren de con frontatie waren aangegaan met de directeuren van de scholen en de leiding van het wijkcentrum. Ze vertelden gisteren dat ze aan het gesprek een goed gevoel hadden overgehoudenzo dat ze meer besef kregen wat ze hadden aangericht. Het vijf tal, dat vijftien dagen in voorarrest heeft gezeten, hangt nog een schadeclaim van miljoenen euro's boven het hoofd. door Ronald Verstraten BIERVLIET - Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de resten uit de grafkelder in Biervliet. „Binnenkort krij gen we een rapport van de pro vinciaal archeoloog. Dan koint het vervolgtraject aan de orde, met eventuele conservering van de resten. Naar ik heb begrepen, is daar subsidie voor te krijgen, mogelijk van het Rijk", zegt G. van Noort, voorzitter van de kerkenraad. Het gevonden ma teriaal is grotendeels in slechte staat. De grafkelder werd onlangs bij toeval ontdekt bij het openbre ken van de vloer van de kerk. Aanvankelijk werd uitgegaan van vijf skeletten, maar uitein delijk werden er zeven gevon den Een gespecialiseerd bedrijf heeft de kelder vorige week ge ruimd en de inhoud meegeno men naar het depot van de Pro vinciale Archeologische Dienst in Middelburg De kerkenraad gaat ervan uit dat de menselijke resten elders worden herbegraven. „Ze ko men niet terug in de kerk. We denken er nog wel steeds aan om de grafkelder met een glazen plaat te bedekken, zodat die zichtbaar blijft. Mogelijk kan dan onderin een grote foto van hoe de inhoud is aangetroffen En misschien kunnen de hand vatten van een van de grafkisten erin. die erg gaaf zijn gebleven", aldus Van Noort. Gedeputeerde G. de Kok had vorige week aangeboden om de helft, 10.000 euro, van de graf ruiming te betalen. Terneuzense raadsleden stemden er vorige week tijdens een commissiever gadering mee in om de andere helft bij te dragen. „Wij zijn daar uiteraard heel blij mee Doordat alles zo snel is opgelost kan de restauratie van de kerk nu doorgaan zonder verdere on derbreking", aldus Van Noort. De restauratie verloopt volgens schema. Van Noort: „De ge brandschilderde ramen zijn naar een glazenier om te worden opgeknapt Het is de bedoeling dat ze in de zomer worden te ruggeplaatst." De kerkenraad verwacht dat de kerk op Open Monumentendag in september open kan. De dag ervoor zou de officiële opening kunnen zijn. I STREEKACTIVITEITEN AXEL - Gregoriuscentrum, 1330 uur Creatief handwerken, 13.30 uur: Kaarten bieden; De Halle, 14.00 uur: Kaarten en biljarten; Trefpunt, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; 14.00 uur Zangkoor; BIERVLIET Annelot terWalle. 14 016.30 uur: OSB soos met kaarten, sjoelen en biljarten; CLINGE - Malpertuus. 13.30 uur: KBO gymnastiek en biljarten; 19.45 uur: Bin- go;13.30 uur: ANBO hobby handwerk bij eenkomst, Café de Gouden Kroon, 14 00 uur: Kaarten; GRAAUW Gemeenschapshuis. 13.30 uur: Kaarten bieden; HEIKANT - 't Heike, 13.15 uur: Kaarten; 13 30 uur Volksdansen; 15 uur: Bingo; HOEK - De Lovenhoek, 9.00 uur: Bridge; 9.30 uur; Koersbalcompetitie; 13.30 uur. Biljarten, kaarten en soosmiddag, HULST - De Lieve, 13.00 uur. Biljarten; 13.30 uur: Koersbal en handwerken; 19.00 uur Line dance; 19 30 uur: Bridge, Den Dullaert, 19.30 uur- Lezing over de Gothiek, KLOOSTERZANDE Rozenhof, 10.45 uur Meer bewegen voor ouderen; KOEWACHT - De Vlaschaard, 13.00 uur: Biljarten; LAMSWAARDE - Café de Lamsoren, 13.30 uur: Schieting voor ouderen; OOSTBURG - Den Hoekzak, 13 30 uur: Koersbal en sjoelen voor ouderen; OSSENISSE - Hof ter Nesse. 9.45 uur: Meer bewegen voor ouderen, 20.00 uur Oefenavond stijldansen; Herberg de S'nis. 9.30 en 14.00 uur: Informatie bij eenkomst ouderen over verkeersregels. PHILIPPINE- De Schotse Hoek, 18.30uur Pergamano voor de jeugd en tekenclub; SAS VAN GENT De Roselaer, 9.30 uur: Callanetics; 10.00 uur: Karakter poppen. 13 15 uur- Tekenen; De Speye, 19.00 uur: Bridge; Sporthal, 10.00 uur: Roger Spuessens koersbal toernooi; SLUISKIL Het Meulengat, 13 30 uur SWOS koersbal, kaarten, canasta, biljar ten competitie dames, 18.00 uur: Kinder cabaret Het Talent, 19.00 uur Jeugdca baret Het Talent; 19.30 uur: Blaaskapel Ein Prosit en toneelgroep Sempre Avan- ti; ST.JANSTEEN De Warande, 13.30 uur KBO biljarten. TERNEUZEN De Veste, 13.30 uur: Hand werken, soos, canasta en biljarten; 16.30 uur Repetitie zangkoor; 1900 uur: Bridge; Buurthuis de Hoeve, 13 30 uur: Biljarten, 20,00 uur: Bingo; WESTDORPE - Café 't Polderken, 13.30 uur: Jokeren; Concordia, 13.30 uur: KBO kaarten en bingo; 19.00 uur: Tafeltennis: ZAAMSLAG Dorpshuis, 9.30 uur: Aero bic; 10.30 uur: Volkdansen; 13.00 uur: Kaarten en biljarten; 14 00 uur: Handwer ken; ZUIDDORPE - 't Kaaike, 13.45 uur: Koers-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 41