Waarom vechten we eigenlijk? PZC PZC Wereldoorlog is onmogelijk CNN in herhaling als oorlogszender Na het vele oefenen willen troepen actie Mens, staat en wereld zijn reden én remedie tegen politiek geweld te gast 20 maart 1953 donderdag 20 maart 2003 Al sinds 1945 woeden er jaarlijks gemiddeld vijf tien tot vijfentwintig oor logen. 'High intensity conflicts' worden ze genoemd en het criterium is dat er per jaar minstens duizend mensen sneuve len. Minder heftig zijn de 'low intensity conflicts' met honderd tot duizend doden per jaar. In 2001- 2002 telden wetenschap pers er 79. Vervolgens telt Jaap de Wilde nog 175 conflicten waarin politiek gemotiveerd geweld min der dan honderd doden vroeg. door Jaap de Wilde Oorlog, politiek geweld, het hoort blijkbaar bij het le ven, zoals slachtoffers in het verkeer. Is het inderdaad ver keersproblematiek? We kennen dodelijke ongeluk ken in het nationale verkeer. Po litieke moorden op Pim Fortuin en Zoran Djindjic, maar ook ja renlange burgeroorlogen, zoals in Turkije en Rusland. Ongeluk ken gebeuren ook in het inter nationale verkeer. Het botst tus sen Noord- en Zuid-Korea, tussen India en Pakistan, en tus sen de Verenigde Staten dan wel de Verenigde Naties en Irak. Verkeersongevallen berusten meestal op vergissingen. En daar begint de parallel mis te lo pen. In de Europese Unie vallen jaarlijks ruim 42.000 doden in het verkeer De cijfers voor de Verenigde Staten liggen iets ho ger. Maar bijna niemand heeft daarvoor gekozen. Zelfs wegpi- raten willen het liefst hun nood lot vermijden. Politieke botsin gen waar geweld aan te pas komt, zijn in de geschiedenis echter vaak doelbewust ge zocht. 'Oorlog is de voortzetting van de politiek met gebruik van andere middelen', leert de krijgsfilosoof Carl von Clause- witz al sinds 1830. Je onder streept je argumenten met fysie ke middelen Wie niet horen wil Machtsmiddelen: een F-14 Tomcat (achtergrond) en twee F/A-18 Hornets aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip USS Harry S. Truman in het oostenlijke deel van de Middellandse Zee. foto Markus Schreiber/AP moet maar voelen. Macht is het vermogen iemand iets te laten doen, wat zij of hij anders niet zo snel zou doen. Dreigen met ge weld en beheerst gebruik ervan zijn machtsmiddelen. Dol driest, onbeheerst gebruik van geweld is al evenmin te negeren Elke gek met wapens moet he laas serieus genomen worden. Om die gek te ontwapenen, heb je zelf ook weer machtsmidde len nodig, en de bereidheid ze te gebruiken Meestal gaat het om vergelijk bare machtsmiddelen. Je hebt een dief nodig om een dief te vangen. Zo verzeil je al snel in wapenwedlopen, preventieve oorlogen (dat zijn oorlogen om oorlogen te voorkomen) en ver- nietigingsoorlogen of genocides (de medemens als pest). Zij die dat dan weer overleven, roepen vervolgens 'dit nooit weer!' En dan begint het weer opnieuw. Of niet? 'Dit nooit weer', werd geroepen na de Tweede Wereld oorlog; het werd geroepen na de Eerste Wereldoorlog; het werd geroepen na de Napoleontische oorlogen; het werd geroepen na de Dertigjarige Oorlog van 1618-1648. Dieptepunten in de Europese geschiedenis. Com plete ontwrichting van de sa menleving, van de economie, van de menselijkheid. Is er re den om aan te nemen dat we het in toekomst nooit meer zullen roepen (mits er nog iemand is om te roepen)? Fatalisme en idealisme staan hier lijnrecht tegenover elkaar. Bij alle wetenschappelijke in zichten blijven beide bovendien kaarsrecht overeind. Toch hel pen die inzichten wel om, des noods tegen 'beter weten' in, te zoeken naar een haalbare uit weg. De wetenschap geeft drie ver klaringen voor politiek geweld: de mens, de staat en het interna tionale systeem. Agressie ken nen we allemaal. Angst is waar schijnlijk de diepste bron ervan; genot de gevaarlijkste bondge noot. Als geweld al niet in onze genen zit, dan zit het wel in de omgang met elkaar. Die omgang wijst op maatschappelijke structuren en dus op de staat waarin we leven. Wildwest Sommige staatsvormen gebrui ken gemakkelijker geweld dan andere. Andere staten functio neren zo beroerd dat wildwest taferelen aan de orde van de dag zijn. Surf voor de cijfers maar naar Amnesty International, Transparency International, Privacy International en Free dom House. Regeringen die zich intern misdragen, doen dat naar buiten toe ook. Oorlog dus. Ook 'nette' regeringen weten zich geen raad in het internatio nale verkeer. Gebrek aan regels, gebrek aan respect voor de paar regels die er wel zijn, gebrek aan zekerheid over de intenties van de ander (alweer die angst) ma ken het internationale systeem tot een oerwoud. Het recht van de sterkste geldt, maar is nooit legitiem, en wordt dus voortdu rend aangevochten. Fatalisme op alle fronten. Absurd Toch is de hel op aarde even ab surd als de hemel. Dat we die he mel niet hebben, weten we, maar als een nieuw historisch dieptepunt onvermijdelijk is, waarom ligt het dan in de toe komst? Blijkbaar is tijdrekken de moeite waard. De wetenschap geeft drie reme dies tegen politiek geweld: de mens, de staat en het internatio nale systeem. Via opvoeding en scholing kan elk mens leren agressie te beheersen. Heel veel niet-gewilde botsingen kunnen daarmee voorkomen worden. Bij moedwillige botsingen moet de staat corrigerend optreden. Daar moet je dan als bange bur ger wel vertrouwen in hebben. De enige staatsvorm die dat ver trouwen enigszins kan verdie nen, is de democratie. Als de democratie deugt, dan ligt de soevereiniteit immers bij de on derdanen. De baas wordt be heerst door de stemmingen van de bevolking. Daartussen zit een hoop dempende bureaucra tie: regels en regelneven. Deze 'nette' regeringen vinden elkaar in hun angst voor de internatio nale anarchie. Gedreven door 'dit nooit weer' richten ze volkenbonden op, en daarna verenigde naties. Er ko men zo steeds meer internatio nale verkeersregels. Het inter nationale systeem gaat hierdoor pacificerend werken. Maar echt vertrouwen hebben ze er niet in. GPD Prof. dr. J.H. de Wilde is als politico loog verbonden aan de Universiteit Twente en de Vrije Universiteit Am sterdam door Mark van Assen Koeweit is weer heel dicht bij een oorlog. In Koe- weit-Stad is er nog weinig van te merken, terwijl de woestijn trilt van de troepen bewegingen. De militairen vinden dat het nu maar eens moet gebeuren. Het lijkt een dag als alle an dere. Het verkeer raast dooi de straten, de zon is weer net een beetje warmer dan giste ren, de mensen lachen en ma ken grapjes, de supermark ten doen hun gewone zaken; in Koeweit is schijnbaar niets aan de hand. Niemand is verontrust over berichten als zou het leger van Saddam Hoessein in al lerijl zwaar geschut aan de grens met Koeweit hebben geposteerd. Naar de reden daarvoor hoeft geen mens te gissen. Niemand is bang ('Hij heeft toch geen raketten'), velen zijn ongeduldig ('Ein delijk maken ze het karwei af), iedereen legt nog steeds glimlachend zijn lot in de handen van God. Woestijn In de woestijn zijn de gevol gen van Bush' rede wel goed te zien. Over de twee snelwe gen naar de grens sluipen lange rijen khaki en groene voertuigen naar het noorden. In het zand tussen Koeweit- Stad en Irak hebben zich zo'n 200.000 Amerikaanse en Britse soldaten verzameld. Aan een van de controlepos ten kijkt de Amerikaanse sergeant der mariniers Roy Archer (22) vanuit zijn jeep de voorbijkomende konvooi en na. Het is heet en hij zweet, maar hij komt uit de woestijn van Arizona, dus hij is wel wat gewend. Hij heeft er zin in, klinkt het manhaftig. „Alles wat we hier hebben gedaan is oefenen, oefenen, oefenen. Op een gegeven mo ment wil je actie." En natuurlijk is hij het eens met Bush: Saddam moet snel weg. „Als we het nu niet doen, dan zitten we hier over tien jaar weer. Maarweft» het doen. We zijn er voor. En nee, ik ben u bang. We zijn goed gelriW we weten precies wat moeten doen. Wij zijn tie keer beter dan dat leger vat Saddam." Uiteindelijk^ hij toch wel een klein beet* toegeven dat de gedacht^ sneuvelen of gewond tab- een paar keer is opgekort» Een eindje verderop.bijX Britse jeep, staat Robertw bett (30) uit het Schtï Edinburgh, een zonnebril zijn neus en zijn onderaf roodverbrand. Hij heeft a omstandig uitgelegd om het niet zo botert tusa zijn collega's en de Amena nen. „Ze zijn arrogant j denken dat ze de baaszr,r ze gebruiken zulke g~ woorden. Maar ze wetens niks. Laatst kwam er ia eentje langs met een latj kaart in zijn hand; ofwijru schien wisten waar hij «-,< Kijk, ik ben hier alleenirii omdat ik word betaald dm de koningin. Punt. Venz niks. En ik wil dathetzosa mogelijk afgelopen is, zoci ik terug kan naar mijn vron en mijn dochtertje." Nisbett is een Golf-veteraï In 1991 diende hij alszestia jarige bij de Britse troefe die als eerste Irak binrs trokken en afrekenden a Saddams Republikeia Garde. Nu is hij korporaalï de 5th Royal Mounted Poiia En volgens hem is die Ga helemaal niet zo gevaaq als wel wordt beweerd. Hij is vandaag niet meerp spannen dan de dag tevos zegt hij. „We zijn goedvoc bereid. Dit is waarvoor hier zijn en we weten wati moeten doen." De discia in Groot-Brittannié overj rechtvaardigheid van s oorlog laat hem koud. Hij j looft ook niet dat het de a raai van de troepen aantü „Er is een oude legerspred een tevreden soldaat is es soldaat die klaagt. Terwijl! niet eens iets te klagen Er is zelfs altijd thee encai in het kamp." GPD door Ans Bouwmans De Amerikaanse kabel nieuwszender CNN maak te naam met de verslaggeving over Desert Storm, de eerste Golfoorlog. Na veel tegenslagen triomfeerde het team met pre sentator Peter Arnett - dankzij een speciale telefoonlijn naar het hoofdkwartier in Atlanta - met het enige live-verslag van de eerste bommen op Bagdad Die coup bezorgde pionier Ca ble News Network twaalf jaar geleden een prominent plekje op de media-landkaart Kan CNN het kunstje nog een keer flikkennu er concurrenten genoeg zijn die de vroegere mo nopolist het vuur aan de sche nen leggen? Het is een vraag die Tony Maddox al vaker heeft ge hoord dan hem lief is. „De om standigheden zijn niet te verge lijken met toen", zegt Maddox, vice-president voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten van CNN International vanuit Londen. Dit keer heeft CNN geen monopolie, want er zijn ook andere netwerken aanwe zig. Het afgelopen decennium heeft de 24-uurs nicuwsmdustrie een enorme ontwikkeling doorge maakt. „Tijdens de Golfoorlog in 1991 waren er buiten de VS zeven miljoen tv-schermen met CNN erop, nu 155 miljoen." In de jaren negentig ontstonden verschillende nieuwe tv-sta- tions met de hele dag nieuws, zoals BBC World, Bloomberg en MSNBC (voor wie Arnett nu werkt in Bagdad). Die zijn wel iswaar niet zo groot als CNN, maar de internationale concur rentie komt ook van lokale nieuwszenders waarvan bijna elke land er wel een heeft, aldus Maddox In de VS is het nieuwskanaal van Fox uitgegroeid tot een be langrijke concurrent, met dui delijke conservatieve opinies en een laagdrempelig karakter Zullen, als de oorlog begint meer Amerikanen afstemmen op Fox in plaats van CNN, de merknaam voor internationaal nieuws? Bij Fox hopen ze van wel, en de zender voert in de VS een welhaast 'vuile' reclame campagne tegen CNN, dat het vorig jaar voor het eerst in aan tallen kijkers overvleugelde. Bij de zender uit Atlanta zijn ze alle vergelijkingen met Fox zat. De Amerikaanse nieuwzender heeft zijn bakens verzet, er is in derdaad wat lichte kost in de avonduren, de graphics zfjn kleurrijker, maar CNN is een objectieve kwaliteitszender met een internationale reputatie voor gedegen journalistiek, zegt Maddox. En het aantal kijkers blijft groeien, ook al is Fox gro ter gegroeid. „Fox heeft zijn ei gen publiek gevonden", zegt Maddox. Het gedoe over de 'strijd tussen Fox en CNN' is volgens sommi ge media-experts in de VS opge klopt door Fox, dat zich wilde afzetten tegen 'liberale' media opdat het zijn eigen conserva tieve geluid als 'onafhankelijk' kon presenteren. Conservatie ven hebben de afgelopen jaren met zoveel kabaal geklaagd over de 'liberale inslag' van de Amerikaanse grote media, dat het bijna een geloofsartikel is geworden. Gezagsgetrouw Het is echter niet de werkelijk heid, aldus Eric Alterman, schrijver van het boek 'What Li beral Media?' in het linkse ma gazine The Nation. Ze streven, net als CNN Amerika, 'even wichtigheid' na door zowel pro gressieve als conservatieve commentatoren aan het woord te laten. Er is de afgelopen weken wel een discussie op gang gekomen, of Amerikaanse media niet te gezagsgetrouw hebben bericht over de situatie in Irak en onvol doende oog hadden voor de an- ti-oorlogsbeweging. „Dat kun nen ze in ieder geval niet zeggen van CNN International", meent Maddox. „We hebben uitvoerig aandacht besteed aan de inter nationale protesten." Wie in Nederland woont en CNN kijkt, ziet heel wat anders dan hetgeen CNN op zijn thuis markt Amerika uitzendt. CNN International maakt 90 tot 95 procent van zijn programma's zelf. Het wereldperspectief is anders, net als het publiek en de nieuwsaanpak, zegt Maddox. Maar voor de verslaggeving over Irak zal vaak gebruik ge maakt worden van hetzelfde beeldmateriaal en dezelfde pool van journalisten, ook al worden de programma's afzonderlijk in Atlanta en Londen gemaakt. Er zitten 'meer dan honderd' jour nalisten van CNN in de Golfre gio. De nieuwszender heeft nog steeds mensen in Bagdad, ook al is daar de afgelopen dagen een uittocht op gang gekomen Ook reizen sommige verslaggevers onder bescherming van het Amerikaanse leger mee naar het front. Dat heeft grote voordelen, omdat het in tegenstelling tot eerdere oorlogen verslagen en beelden van oorlogsacties - bloed en doden - mogelijk maakt. Maddox: „Het is belang rijk daar goed mee om te gaan. Om de strijd goed in beeld te brengen, niet opgeschoond Vice-president Tony Maddox voor Europa, Afrika en het Midden- Oosten van CNN International: „Als er problemen ontstaan, dan zullen we ermee afrekenen. foto GPD maar ook niet aanstootgevend." Het nadeel is dat de 'ingekapsel de' journalisten - in totaal zo'n vijfhonderd van alle media - vastzitten aan de 'regels' die het Pentagon heeft gesteld. Ze mo gen geen gevoelige informatie verstrekken, geen off-the-re- cord gesprekken voeren met mi litairen en als ze wel gevoelige informatie willen moeten ze ak koord gaan met een 'veilig heidscontrole' van hun kopij. Gaat dat niet eenzijdigheid of problemen opleveren? „We zul len moeten afwachten hoe het uitpakt. Als er problemen ont staan dan zullen we ermee afre kenen", zegt Maddox. Zodra de oorlog begint kunnen de kijkers bijna zeker rekenen op een paar commercial-vrije dagen bij CNN. Om de kijkers niet te krenken, maar ook omdat adverteerders terugschrikken voor reclame tussen oorlogs nieuws. Dat is een weerkerend groot probleem voor een nieuwszender als CNN Oorlog is een klap voor de inkomsten, maar de verslaggeving kost vele miljoenen dollars extra. GPD door Maarten van Rossem Direct na de dubbele aanslag van 11 september 2001 meenden vele ge schokte waarnemers dat dit wel eens het begin van de Derde Wereldoorlog zou kunnen zijn. De Amerikaanse pre sident sprak weliswaar niet over een wereldoorlog, maar hij zei wel dat de Verenigde Staten nu in oorlog waren. Van een oorlog, laat staan een wereld oorlog, in traditionele zin was echter evident geen sprake. Het ging om een teiToristische aanslag, uitgevoerd door een los georganiseerd netwerk van reli gieuze radicalen Van een oorlog zou sprake zijn als de aanslag het werk was geweest van een natiestaat, die de VS tegelijkertijd ook op conventionele manier zou hebben aangevallen. Er is echter in de wereld geen enkele staat die het in zijn hoofd zou halen Amerika aan te vallen. Het zou gelijk staan aan zelfmoord. Van een wereldoorlog spreken we al leen wanneer grote mogendheden ja renlang strijden om de hegemonie in de wereld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stonden Engeland, Frankrijk en Rus land tegenover Duitsland en Oosten- rijk-Hongarije. In 1917 verklaarden ook de VS de oorlog aan Duitsland en dat leidde in 1918 tot de Duitse neder laag. Er waren toen tien miljoen mili tairen gesneuveld en twintig miljoen militairen zwaargewond geraakt. Eu ropa was totaal ontredderd. In de Tweede Wereldoorlog vochten Duitsland, Italië en Japan tegen een co alitie van Engeland, de Sovjet-Unie en de VS, waarbij moet worden opge merkt dat de Italiaanse bijdrage weinig indrukwekkend was. Dit conflict ver oorzaakte vijftig miljoen doden en een wereldwijde verwoesting. Merkwaardigerwijze is een wereldoor log op dit moment helemaal niet moge lijk. Voor een serieuze wereldoorlog zijn meerdere, liefst vrijwel even sterke grote mogendheden nodig. Dat was het geval in de Eerste en de Tweede We reldoorlog. De huidige machtspolitie ke constellatie zit fundamenteel an ders in elkaar Er is nu namelijk maar één grote mo gendheid. of misschien kunnen we be ter spreken van een super- of hypermo- gendheid, namelijk de Verenigde Staten. Op dit moment is er geen enkele natie die het met enige kans op succes tegen de VS kan opnemen. Er valt zelfs geen coalitie van naties te bedenken die dat zou kunnen. Zonder moeite valt te voorspellen dat deze situatie nog mini maal een kwart eeuw zal duren. Wat er daarna gaat gebeuren is duister. Als be staande trends kunnen worden doorge trokken, dan mogen we aannemen dat China en India zich in de tweede helft van deze eeuw zullen ontwikkelen tot economische giganten China heeft in ieder geval al een in drukwekkende start gemaakt. Of Chi na, of India te zijner tijd zal besluiten zijn economisch potentieel om te zetten in militaire macht is onvoorspelbaar. Zeker is wel dat de Amerikanen zich op de middellange termijn heel wat meer zorgen maken over China als mogelijke strategische concurrent dan over de 'schurkenstaten' waar nu zoveel over is te doen. Zo valt eenvoudig te concluderen dat een wereldoorlog naar alle Waarschijn lijkheid pas over een kleine halve eeuw weer mogelijk is. De inzet van dat con flict zal de hegemonie in Azië zijn. Ge heel theoretisch lijkt mij de kans dat de Europese Unie of Japan, tot het uiterste getergd door de arrogantie van de Amerikaanse machtsuitoefening, op relatief korte termijn zou besluiten de militaire competitie met de VS aan te gaanHet is natuurlijk wel zo dat de EU en Japan beide beschikken over de fi nanciën en de technologische moge lijkheden om het de Amerikanen knap lastig te maken. Ondanks al het mediageschet ter stel len de Amerikaanse interventies sinds het einde van de Koude Oorlog militair gezien en in vergelijking met de grote conflicten van de vorige eeuw helemaal niets voor. Noch Irak, noch Servië, noch Afghanistan was in staat serieuze tegenstand te bieden. De tweede straf expeditie tegen Irak zal door vriend en vijand al als een mislukking worden beschouwd als er enkele duizenden Amerikaanse militairen sneuvelen. Bij de diverse Amerikaanse interventies sinds het einde van de Koude Oorlog zijn immers slechts enkele tientallen Amerikanen om het leven gekomen. Het is juist het enorme, nauwelijks te bevatten Amerikaanse militaire over wicht dat het moeilijk te begrijpen maakt waarom de Amerikanen zich zo panisch opstellen ten opzichte van de schurkenstaten. Kort geleden ver klaarde de Amerikaanse president weer eens dat Irak op dit moment een directe bedreiging voor de veiligheid van de VS vormt. Dat Irak is veel zwak ker dan in 1990, dat Irak wordt perma nent minutieus in de gaten gehouden, dat Irak wordt vrijwel dagelijks ge bombardeerd en de positie van de VS in het gebied van de Perzische Golf is veel sterker dan in 1990. Het Amerikaanse optreden tegen Irak is daarom militair overbodig en moet vooral gezien wor den als een symbolische demonstratie van de Amerikaanse hegemonie. DIKZAKKEN - In de Noord- Spaanse stad Bilbao is de Club de los Gordos (club van dikke mensen) opgericht. De leden moeten minimaal 110 kilo we gen en er rond voor uit willen komen, dat ze een overmatige omvang hebben. De oprich ting werd gevierd met een feestmaal. DRANKWEEK - Het Zeeuws Drankweercomité heeft tij dens haar vergadering moeten constateren dat de pogingen om in Zeeland een Consulta tiebureau voor Drankzuchti gen op te richten, tot nu toe niets hebben opgeleverd. De actie voor de Blauwe-Week- collecte is voorbereid. CHAMPIGNONS - ChaiBj nonkweker J. Varkevij heeft door de waters» ramp aanzienlijke schadej leden. Waar in het fort El mekens nu honderd toni met zaad zou moeten li; zijn er slechts veertig ote bleven. Ook heeft 1 water de waterbron opdt nenplaats verzilt. LECTUURHUISJE - Middelburg heeft nu eeni tuurhuisje van het RoaeK" Hier kunnen tijdschrifta andere lectuur worden verd. die dan meerdere» per week wordt vena naar Nederlanders i vreemde. Hoofdredactie: AL. Oosthoek D. Bosscher (adjunct) A.L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel (0118) 484000 Fax (0118)470102 E-mail redactie@pzc nl Vlissingen: Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel (0118)484000 Fax. (0118)470102 E-mail redwalch@pzc.nl Goes: Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113) 273000 Fax. (0113)273030 E-mail redgoes@pzc nl Terneuzen: Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC Terneuzen Tel. (0115) 645769 Fax (0115)645741 E-mail: redtern@pzc nl Hulst: Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB Hulst Tel (0114)372776 Fax. (0114) 372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel. (0111)454647 Fax (0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee. Goes en Hulst: 8 30-1700 uur Internet: www.pzc.nl Internetredactie: Postbus 18 4380 AA Vlissingen E:mail: web@pzc nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstijden; zaterdags tot 12 00 uur. Abonnementen (bij acceptgirob'etaiing geldt ees toeslag van 2.00) per maand 20.50 per kwartaal: 55.10 per jaar €209.90 Voor toezending per post gek* een toeslag. E-mail lezersservice@pzc.nl Beëindiging van abonnement* uitsluitend schriftelijk, 1 rmsxtf het einde van de beiaalpenofc Losse nummers per stuk maandag t/m vnjdag.€ J, 10 zaterdag: 1.65 Alle bedragen zijn inciustetföï* Bankrelaties ABN AMRO 4 7 70 65 597 Postbank 35 93 00 Advertenties Alle advertentie-orders worW uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Wegener NV en volgens de Regelen voor het Advertentiewezet Overlijdensadvertentie»! maandag t/m vrijdag- tijdens te*"1 zondag: van 16 00 tol 18.00W Tel. (0118) 484000 Fax(0118)470100 Personeelsadvertentie»! Tel (0118)484240 Fax (0118) 470100 Rubrieksadvertenties |W««P Tel (0118)484321 Fax:(0118)484370 Voor gewone advertentie* Noord-en Midden-Zeeland Tel: (0118) 484369 Fax: (0118) 484309 Zeeuws-Vlaanderen Tel: (0114) 372770 Fax (0114)372771 Internet www.pzc nl/adver*rf Auteursrechten voorbehouden Uilgevenj Provinciale Zeeuwse Courant 9V is een onderdeel van hel Wegener-»*0^ aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen *i een bestand dat »wx(* 9*^,', (abonnementen Jadmruslrabe en om u te (laten) informeren over voor u re'evarw ducten van de titels en de werkmaatschappiier van Wegener ct oox ens zorg*, o; Behoort tot LUGQGTlGr

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 4