info Kamer verbaasd over PZC Criminelen dwingen bewoners achterstandswijk tot teelt wiet Regilio Tuur krijgt twintig maanden voor mishandeling Virus mogelijk oorzaak van sars Twee kinderen dood door brand Meer motorrijders zoek in Sahara Hippe bisdomposter over Pasen Vrouw overleden na brandstichting Zeppelins hooguit voor toeristen Pluimveehouders houden eieren vast vanwege prijs Tot en met zaterdag heeft u een luxeprobleem. Daklozen gefêteerd op Nijmeegse school Geen onderzoek naar hbo-fraude Ziekenfondsen terliezen fors jp beleggingen Commissie bouwfraude geeft boeken Koop Tjuchem vrij donderdag 20 maart 2003 ROTTERDAM - Twee kinderen van respectievelijk drie en vier jaar oud zijn in de nacht van dinsdag op woensdag overle den door brand in hun huis in Rotterdam. Hun 37-jarige moe der is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Aan de brand is hoogstwaarschijnlijk een explosie op de be gane grond voorafgegaan, zei een woordvoerder van de brandweer. De ooi-zaak daarvan is nog met bekend. Het vuur sloeg door naar de eerste etage, waar de kinderen zich bevon den. Ook was daar een hennepkwekerij. Ruiten in de hele straat zijn gesneuveld. In de straat ontstond hevige beroering door het incident. ANP DEN HAAG - Een Nederlandse motorrijder wordt al enkele weken vermist in het Algerijnse deel van de Sahara. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zou de man begin maart terugkeren van zijn reis. In totaal zijn elf motorrijders uit Duitsland, Zwitserland en Nederland zoek. Ze trokken in groepen door de woestijn, al dus de woordvoerder gisteren. De diverse landen bekijken of ze een zoekactie zullen beginnen. ANP ROERMOND - Het bisdom Roermond haakt dit jaar in op de sms-cultuur onder jongeren om de betekenis van het paas feest uit te leggen. Op een poster, die op scholen en in paro chies wordt verspreid, staat de tekst 'Het volbr8.'. Dat is een verwijzing naar de woorden (Het is volbracht) waarmee Jezus aan het kruis aangaf dat hij zijn missie had volbracht en klaar was om te sterven. Een tekst in kleinere letters onderaan de poster maakt duide lijk dat Jezus ook weer is opgewekt Christenen herdenken op Goede Vrijdag het lijden en sterven van Jezus en met Pasen zijn opstanding ANP IJMUIDEN - Een 68-jarige vrouw uit IJmuiden is dinsdag middag in het ziekenhuis overleden aan koolmonoxidever giftiging. Dat heeft de politie gisteren meegedeeld. De brand weer redde de vrouw zaterdag uit haar brandende woning. Uit onderzoek blijkt dat de brand is aangestoken. Het vuur greep snel om zich heen, omdat de vrouw oud papier in huis had voor een goed doel. De politie tast nog in het duis ter waarom de vrouw slachtoffer van brandstichting is ge worden ,,Voor zover nu bekend had zij geen vijanden, maar zette ze zich juist in voor anderen", zei een politiewoordvoer der. Kort nadat de brand was ontdekt, vond de brandweer de vrouw in haar keuken. ANP UTRECHT - De ontwikkeling en bouw van grote luchtsche pen in Nederland is niet haalbaar. Hooguit kunnen in 2004 be staande kleine zeppelins worden ingezet voor recreatie, ob servatie en reclame. Dat is de conclusie van een symposium dat gisteren in Utrecht is gehouden door het Platform Lucht schepen en Toerisme Recreatie Nederland (TRN). De conclusie is gebaseerd op onderzoek van het Delft Airport Development Center. Eerder gingen zeppelinbouwers Rigid Airship Design uit Lelystad en ook het Duitse Cargolifter failliet. In het buitenland wordt nog wel gewerkt aan de ont wikkeling van de luchtschepen. ANP DEN HAAG - Pluimveehouders die een bedrijf hebben in besmet of verdacht gebied, maar van wie de dieren zelf niet besmet of verdacht zijn, houden hun eie ren zolang mogelijk vast. Bij verkoop aan verwerkingsbe drijven zouden ze niet meer dan een a anderhalve cent per stuk opleveren. De boeren hopen dat de kippen op hun bedrijf worden aange stoken door dieren van een be drijf in de buurt. Op dat moment worden hun eieren 4 tot 5 cent waard. Want dat is het bedrag dat de overheid betaalt voor eie ren van besmette of verdachte bedrijven. Minister Veerman van Land bouw heeft gisteren bepaald dat hij alleen nog eieren zal vergoe den die vóór afgelopen maan dag zijn gelegd. De eierberg wordt hem te groot. ANP Advertentie De komende dagen staat u voor een moeilijke keuze. Want voor één week doet de Fiat-dealer alle show room-modellen in de aan bieding. Uw voordeel kan, afhankelijk van het model, oplopen tot wel 2500,-1 Het werkt heel eenvoudig: ge woon naar de Fiat-dealer gaan, uw favoriete Fiat uitzoeken en snel rijden. Als dat geen luxe is. Vraag de Fiat-dealer dan ook naar de voorwaar den en de zeer voordelige financieringsmogelijkheden Tot 2500 voordeel op alle showroom-modellen. De week van Fiat. Tot en met zaterdag a.s. sataa Actievoorwaarden: actie geldt alleen voor nieuwe auto's die uit voorraad leverbaar zijn en registratie dient vóór 1 april 2003 te geschieden. Actiepenode 18 t/m 22 maart 2003 Wijzigingen voorbehouden. Bel voor de dichtstbijzijnde Fiat-dealer: 0800 - 099 88 80. HAAG - De Nationale mbudsman heeft in 2002 min- r klachten ontvangen over de migratie- en Naturalisatie- it (1ND), maar het aantal ichten over het ministerie van ilkshuisvesting (Vrom) is fors (genomen. it blijkt uit het jaarverslag s de Nationale Ombudsman {gisteren is overhandigd aan voorzitter van de Tweede Ka- E totaal kwamen er vorig jaar i43schriftelijke klachten bin- E. iets meer dan de 9528 van 01 Daarvan hadden er 1216 trekking op de IND, ruim iehonderd minder dan het ir daarvoor. Bijna 17.500 Hisen zochten telefonisch -tact met de ombudsman, jna de helft van alle klachten tp over het gebrek aan Krtvarendheid van de over- id. Net als in 2001 klaagden dg jaar veel mensen (586) fvde vreemdelingendiensten, (problemen met de huursub- leidden tot een forse toena- (vanhet aantal klachten over O: van 153 in 2001 tot 372 fig jaar. ANP NIJMEGEN - Leerlingen van het Montessori College in Nijmegen dienen eten op aan een aantal dak- en thuislozen. Drie leerlingen kwamen op het idee om een groep Nijmeegse dak- en thuislozen op een heerlijk diner te trakteren. Het menu: groentesoep, macaronischotel en een bananensplit als toetje. foto Koen Verheijden/AN P door Hans Leber DEN HAAG - In achterstands wijken worden bewoners door criminelen gedwongen hun huis beschikbaar te stellen voor hen nepteelt. Alleenstaande vrou wen worden bedreigd, stellen een deel van hun huis ter be schikking en krijgen daar een kleine maandelijkse vergoeding Dit melden de onderzoekers F. Bovenkerk en W. Hogewind van het Utrechtse Willem Pompe In stituut in hun gisteren gepre senteerde onderzoek 'Hennep teelt in Nederland'. De thuisteelt is zo hard ge groeid, dat de overheid de grip er op kwijt is, concluderen de onderzoekers Het huidige jus titieoptreden maakt geen enke le indruk op de illegale onderne mers. Het kweken van wiet wordt steeds vaker beheerst door de georganiseerde mis daad, die door de politie echter amper wordt aangepakt. De gedwongen teelt is vaak in de hele buurt bekend en onder mijnt zo het gevoel voor orde en gezag. Buurtbewoners die er overlast van ondervinden, dur ven dit door intimidatie niet te melden. De cannabisteelt wordt door veel bewoners niet als iets ergs gezien, wat er volgens Bo venkerk toe leidt dat in deze buurten ook andere normen en waarden onder druk staan. Bedreigingen van buurtbewo ners zijn voorgekomen in ach terstandswijken in Heerlen, Maastricht, Den Bosch, Bergen op Zoom, Sittard, Amersfoort, Utrecht. Deventer, Nijmegen, Waalre, Enschede. Groningen, Den Haag, Haarlem, Dordrecht, Eindhoven en Hilversum. Overheid, nutsbedrijven, poli tie, justitie en woningbouwver enigingen moeten volgens de onderzoekers beter samenwer- evcf1 VEfl-BoRIE, W/1 t-HTEN JULUe. NOU y. TOT 3£- DEL OB5,r U'EHOORÜ HËBV1 ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam heeft gisteren bokser Regilio Tuur veroor deeld tot vijftien maanden cel wegens mishandeling van zijn vriendin. Tuur moet ook de vijf maanden die hij bij een eerdere veroordeling voorwaardelijk kreeg opgelegd, uitzitten. Tegen Tuur was vier jaar geëist voor poging tot doodslag. Tuur mishandelde zijn vriendin in juli 2002 dusdanig dat artsen blauwe plekken, een hersen schudding en mogelijk hersen letsel constateerden. Het was niet de eerste keer dat de bokser zijn vriendin mishandelde. In 2000 werd hij daar ook al voor veroordeeldal bleef het toen bij dienstverlening en een vrijwilli ge behandeling om zijn agressie onder controle te krijgen. Ook voor de mishandeling van zijn ex-vrouw werd Tuur in 1999 tot dienstverlening veroordeeld. „Helaas is het weer zo ver", zei officier van justitie R. Lam- brichts dan ook tijdens de be handeling van de zaak twee we ken geleden. Hij zei herhaling te vrezen, hoewel dat niet bleek uit onderzoek in het Pieter Baan- centrum. Tuur werd overigens tevens veroordeeld wegens de mishandeling van een agent een maand voor de aangifte van zijn inmiddels ex-vriendin. Poging tot doodslag achtte de rechtbank niet bewezen, maar de kans dat er zwaar lichamelijk letsel zou ontstaan was aanmer kelijk. De rechtbank rekende het Tuur zwaar aan dat hij als (ex-)prof bokser zijn zelfbeheer sing niet had kunnen bewaren. Het openbaar ministerie en Tuurs advocaat wisten gisteren nog niet of ze in beroep zouden gaan tegen het vonnis. Het OM was wel blij dat de rechtbank nu een gevangenisstraf had opge legd. Daar was bij de tweede rechtszaak ook al om gevraagd door het OM, maarde rechtbank besloot destijds toch dienstver lening op te leggen. ANP ken in de strijd tegen de hennep teelt. Daarbij moeten instellin gen als de sociale dienst, de nutsbedrijven en de woning bouwverenigingen met de poli tie een netwerk vormen om ade quaat op te treden. Uitkeringen moeten worden gekort om de verdiende gelden terug te beta len, naheffingen van de belas tingen kunnen eenzelfde functie krijgen. Winsten Volgens het onderzoek is de hui dige politie-inzet vooral gericht op het ontmantelen van planta ges, maar heeft dit weinig zin. De 'ondernemers' missen veelal slechts de opbrengst van één oogst en betalen gemiddeld 2000 euro boete De winsten daarentegen, bedragen met vier tot vijf oogsten per jaar een veelvoud daarvan. Dat de poli tie niet verder rechercheert om de bazen te pakken (de georga niseerde misdaad), is volgens Bovenkerk een slechte zaak. Volgens de onderzoekers komt de hennepteelt in Zuid-Neder land meer voor dan in het mid den en noorden van ons land. Bovenkerk schrijft dit toe aan historische achtergronden, zo als de oude tradities van het smokkelen en de illegale alco holstokerijen. GPD DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet toch af van een parlementair onder zoek naar de hbo-fraude. Dat bleek gisteren tijdens een debat over het vervolgonder zoek naar misbruik van over heidsfinanciering in het hoger onderwijs. Vorige maand vond een Kamer meerderheid dit onvoldoende, omdat eerdere onderzoeken on der verantwoordelijkheid van de bewindslieden ontoereikend waren. ANP ROTTERDAM - De dodelijke longontsteking sars wordt mo gelijk door een virus veroor zaakt. Onderzoekers in Frank furt en Hong Kong hebben hij patiënten met de geheimzinnige ziekte een virus gevonden dat familie is van de veroorzaker van de mazelen en de bof. Ik zou het nog niet tot dé door braak willen bombarderen", reageert de Rotterdamse viro- loog prof. dr. Ab Osterhaus, „maar het virus lijkt me wel een van de belangrijkste kandida ten als veroorzaker van de ziek te." Overal in de wereld zijn weten schappers op zoek naar de oorzaak van de gevaarlijke longziekte sars (severe acute respiratory syndrome). Is het een bacterie of een virus? In la boratoria in Frankfurt en Hong Kong werd gisteren, onafhan kelijk van elkaar, een virus ge vonden dat de mogelijke ver oorzaker zou kunnen zijn. Het virus hoort tot de familie van de paramyxovirussen, een grote groep waartoe ook de veroorza kers van de mazelen, de bof en de zeehondenziekte horen. De Duitse wetenschappers heb ben direct monsters van het vi rus gestuurd naar het gespecia liseerde Nationaal Influenza Centrum van viroloog Oster haus in Rotterdam. Daar wor den de monsters onderzocht. Osterhaus wil het virus zo snel mogelijk karakteriseren om daarna een diagnostische test te kunnen maken. Volgens de viro loog kan dat wel enige weken duren. Osterhaus waarschuwt voor overdreven optimisme. „We hebben pas een aanwijzing dat dit virus mogelijk de verwekker is." Zijn laboratorium overlegt dagelijks met andere laborato ria in de wereld die op zoek zijn naar de oorzaak van sars. GPD legen jaar voor loodslag op reefighter LKMAAR - Een 25-jarige is uit Alkmaar is gisteren ior de rechtbank in Alkmaar (Toordeeld tot een celstraf van (gen jaar wegens doodslag. Hij ncht freefighter Huseyin Cift 23 juni 2002 in Heerhugo- jard met acht kogels om het ien. De straf is comform de stweede verdachte, de 26-ja- «neef van de hoofdverdach- kreeg een celstraf van een tand opgelegd, omdat hij een luiddemper voor een vuurwa- e bezat. De man heeft zijn td na de schietpartij op de laats van het misdrijf opge- sld. Jgens justitie moet de neef op aminsthet vermoeden hebben iad dat er iets ernstigs was beurd, De rechtbank is het lar niet mee eens omdat hij jnauto niet heeft verlaten en twee niet over de dood van ilizouden hebben gesproken, (advocaat van cle hoofdver- ichte gaat in hoger beroep te- nde uitspraak. ANP lieer klachten ler Vrom bi j Imbudsman Projectontwikkelaars zouden in deze nieuwbouwwijken con currentie buiten spel zetten door zelf grond te kopen. Dat zou hen in staat stellen gemeen ten onder druk te zetten om hun eigen bouwplannen door te drukken. Regeling Verder werd duidelijk dat een Kamermeerderheid er niet voor voelt om een regeling te treffen met de bouwsector om de gele den schade te vergoeden. Een regeling zou ertoe kunnen lei den dat er geen rechtszaken ko men en dat schuldigen daardoor niet bestraft worden. ANP «1ST-Net als pensioenfond- - banken en verzekeraars jjidende Nederlandse zieken- ,dsen vorig jaar te lijden van malaise op de financiële „kien. Zij leverden op hun jpjffingsportefeuille 60 mil- ueuroin. uitgaven van de ziekenfond- sstegen vorig jaar bovendien g200 miljoen euro. De ver bis slonken met 20 procent grl.l miljard euro. "blijkt uit berekeningen van ^organisatie Zorgverze- sare Nederland Zieken- disen en particuliere verze- raais gaven vorig jaar samen i miljoen meer aan zorg uit igeraamd. Kostenstijgingen sfen vroeger vaak goed wor- i opgevangen door goede be- fingsopbrengsten, maar de kise op de financiële mark- rmaakt dit nu onmogelijk. I de situatie niet verbetert, r premieverhogingen niet uit sluiten, aldus Zorgverzeke- cs Nederland. ANP door Job Slok en Henk van Lierop DEN HAAG - De commissie- Vos moet vandaag in de Tweede Kamer uitleggen waarom zij onverwacht de schaduwboek houding van het bedrijf Koop Tjuchem heeft vrijgegeven. Tij dens een Kamerdebat gisteren rezen hierover vragen. Maar verder kreeg de commissie veel lof toegezwaaid voor haar on derzoek naar bouwfraude. De boekhouding, die werd aan gedragen door 'klokkenluider' Bos, gaf de aanzet tot de parle mentaire enquête Bouwnijver heid. Gemeenten die schade claims overwegen tegen aan nemers hadden aangedrongen op openbaarheid. De commissie liet het parlement eerder weten hierover te zullen adviseren. De Tweede Kamer zou dan zelf een besluit kunnen nemen. Maandag had de commissie echter al bekendgemaakt dat ze zelf had besloten het stuk open baar te maken. De oproep van WD-Kamerlid Hofstra giste ren om daar nog even mee te wachten, was vergeefs, omdat de schaduwboekhouding toen al elders in het Kamergebouw ter inzage lag. Het openbaar ministerie en de kartelwaakhond NMa zijn nog bezig met onderzoek naar bouwfraude, en eerder heeft de commissie met deze instanties afspraken gemaakt om te voor komen dat de verschillende on derzoeken elkaar in de wielen rijden. Privacy Veel van de schaduwboekhou ding van Bos was overigens al bekend door allerlei publica ties. De commissie-Vos kreeg echter ook de beschikking over nog niet vrijgegeven schaduw boekhoudingen van andere on dernemingen. De Kamer wil weten of het openbaar maken van een deel van de zogeheten schaduwboekhouding van Bos niet in strijd is met privacywet geving en de regels die gelden voor een parlementaire enquê te. De vrees bestaat dat het vrijge ven van de stukken het vertrou wen in toekomstige parlemen taire commissies zou kunnen schaden. Dergelijke commissies moeten het immers van vertrou welijkheid hebben om bepaalde informatie boven tafel te krij gen. De PvdA drong gisteren aan op een vervolg van de parlementai re enquête door meer onderzoek te doen naar Vinex-locaties.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 3