pakt oude belten aan Oud politiebureau tegen de vlakte 11 Minister Veerman prijst snelheid ruilverkaveling De Rede herstelt talentenjacht in ere Kamerlid stelt vragen over wetten en regels in toerbusbranche Onderzoek stortplaatsen Axel, Hulst, Westdorpe en Sas van Gent Meren klagen iter vernelingen Maxima doopt vierde fregat in Vlissingen Te laat door nieuwe buslijn Dubbele boete almanak Nieuw Zeeuws yTnnny van Gremberqhe igX - De provincie wil dit en end jaar vervolgonderzoe- p, laten uitvoeren op vier „onnalige stortplaatsen in ivVlaanderen. Op deze pen werd in de jaren zestig en «tnlig een behoorlijke hoe- ^Iheid bedrijfsafval gestort keen bedreiging kan vormen urbodem en grondwater. De («rzoeken moeten uitwijzen «nering van de storten nodig [dat andere beheersmaatre- Bmoeten worden getroffen. Üens ZEEUWS-VLAANDEREN donderdag 20 maart 2003 (Advertentie Boekenweek l^jescnenK Ronald Giphart. Gala bij aankoop van 11,11 aan boeken inmiddae 16.00 uur Kosenboom lentesoep en vegetarische wrap ol zalmschnitzcl en ijs met chocoladesaus €11.50 of €9,00 (vege- tarisch menu) uterdag 22 maart I">00-16.30 uur jyden van het twee dingen. Het beschikbare geld en de keuzes van het pro vinciebestuur in het recent ver leden. „Wat het laatste betreft; de voorbije jaren hebben we eerst, met financiële steun van Delta, - de terreinen van voor malige gasfabrieken gesaneerd. Die terreinen lagen hoofdzake lijk binnen de bebouwde kom, waardoor de noodzaak om de boel op te ruimen wat dringen der was dan het opruimen van storten in het buitengebied. Omdat we nu voor bodemsane ring minder geld van het Rijk krijgen dan we eigenlijk wense lijk achten, zijn we genoodzaakt om de resterende storten één voor één aan te pakken. Voor Zeeuws-Vlaanderen staan er in het meerjarenprogramma bo demsanering, dat tot 2004 loopt, nog vier projecten op de rol", aldus Poppelaars. Volgens milieu-ambtenaar Jan- se is nog niet duidelijk wat er op de vier storten gebeuren gaat. „Afgraven is een mogelijkheid, maar die is ontzettend kostbaar. Gedeeltelijk afgraven kan ook, maar dan moet je ook nog ande re maatregelen treffen om de si tuatie beheersbaar te maken. Dat betekent dat vervuilde stof fen in de bodem blijven zitten, maar voorkomen wordt dat schadelijke stoffen doorlekken in de bodem of in het oppervlak tewater", aldus Janse. Kosten Overigens zal de provincie bij de onderzoeken ook nagaan waar het afval vandaan gekomen is. Is dat duidelijk, dan worden be drijven wel aansprakelijk ge steld. Of de saneringskosten dan op die bedrijven verhaald kunnen worden is niet duide lijk. Probleem vormt namelijk een arrest van de Hoge Raad die bepaalde dat bedrijven niet meer verantwoordelijk kunnen worden geacht voor stortings praktijken van voor 1975. Dow Chemical betaalt dan ook niet mee aan de sanering van de stort in de Huissenspolder bij Zaamslag, waar in de jaren zes tig honderden vaten met Dow- afval zijn gedumpt. De landsad vocaat houdt evenwel Dow na mens het Rijk nog altijd verant woordelijk voor die stortingen. Het bedrijf, zo liet woordvoer der F. Neve weten, krijgt nog op gezette tijden stuitingsbrieven van de landsadvocaat, waarin Dow te kennen wordt gegeven dat de verjaringstermijnen voor stortpraktijken weer zijn ver lengd. Voor stortpraktijken op de stortplaats Quaak gaat het ar rest van de Hoge Raad evenwel niet of slechts gedeeltelijk op. Op die plek werd afval gedumpt in de jaren 1969-1970, maar ook nog in 1977. milieu-ambtenaar Janse van de provincie is het bedoeling dat binnenkort be- n wordt met bodemon- iken op de stortplaats fjaak. oostelijk van Axel en de «matige stort aan de Stelle ns bij Hulst. Later storten i milieudeskundigen zich op jbeitenin de Kanaalpolder bij jvan Gent en de Dekkerspol- rbij Westdorpe. De stapsge- nze manier van aanpakken alles te maken met het handen zijn van een be fte hoeveelheid middelen ïde onderzoeken, ogenomen wordt dat op de Ktplaats Quaak een aanzien- hoeveelheid arseenhou- bedrijfsafval, afkomstig ldevoormalige NSM, nu Hy- Agri Sluiskil) gedumpt is. i-ier onderzoek in de jaren ditigweesdit uit. Ook werden stijds hoge concentraties ko- srenlood in de grondmonsters fetroffen. staan de Hulster Stellestraat (bedrijfsafval gedumpt is, is tgens Janse niet bekend. Van twee belten op het grondge- tdvan de voormal ïge gemeen tes van Gent wordt aangeno- a dat er bedrijfsafval van wwChemical ligt. asfabrieken il de provincie pas nu werk igaan maken van het oprui- a van de storten heeft vol- is milieugedeputeerde Poppelaars te maken met ERSEKE - De bewoners van raiorencomplex de Begonia- kfaan de Begonialaan in Yer- ikezeggen veel overlast te heb- «nvandeplaatselijke jeugd. In brief aan de gemeenteraad gen ze over vernielingen en mdalisme. (jeugdzoudoor de beplanting en en takken uit sierbomen ien, zelfs in de tuinen.De fwoners hebben de jongens en nouders benaderd, maar dat ieft weinig zoden aan de dijk at. Daarom zou de gemeente (probleem op moeten lossen, s bewoners vragen om een ïinrichting van het grasveld, «at het onmogelijk wordt om («voetballen. Elise en Maureen repeteren voor de laatste keer hun Cocoon-Fantasy voor de talentenjacht van scholengemeenschap De Rede. door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - De verwachtingen zijn hooggespannen. De plankenkoorts stijgt. Vanavond treden voor een uit verkocht Scheldetheater in Terneuzen jonge talenten van scholengemeen schap De Rede op tijdens een Talenten jacht. Gisteren was de generale repeti tie van het evenement, dat na vier jaar weer nieuw leven is ingeblazen. De 650 kaartjes voor de Talentenjacht waren in een mum van tijd uitverkocht. Wie een kaartje heeft kunnen bemach tigen zal er geen spijt van krijgen, voor spelt docente Tonni Gubbens, die het evenement in goede banen leidt. „De kwaliteit is heel hoog. De optredens be staan uit een scala van heel verschillen de acts op het gebied van dans, muziek en zang. Ook zijn er nog een paar 'speci al acts'." Zo treden leerlingen op met zelf ge schreven nummers, is er een djembé- groep, een imitatie van André van Duin en een verrassende variant op het be kende toneelstuk Romeo en Julia. In to taal zijn er twintig optredens. Daar naast heeft ook een aantal ouders een verrassingsact ingestudeerd en is er tij dens het overleg van de jury ook een op treden van docenten. De laatste Talentenjacht van de Rede was in 1999. „Op initiatief vanuit de leerlingen is besloten om dit evenement opnieuw leven in te blazen", zegt Tonni Gubbens. „We zijn eigenlijk al bezig van voor het eind van vorig schooljaar. We hebben ontzettend veel hulp gehad van de ouderraad. Ook die heeft knoer- hard gewerkt En nog, want ook nu weer helpen ze mee om alles op tijd in orde te krijgen." Na enkele oproepen meldden zich vier- foto Peter Nicolai enveertig acts aan, waarvan er na twee audities uiteindelijk twintig zijn over gebleven. In totaal betreden zo'n vijftig leerlingen vanavond het podium. De optredens worden beoordeeld door een jury van deskundigen en een publieks jury De winnende act krijgt de wissel trofee. „Jazeker, een wisseltrofee. Want we willen ook volgend jaar opnieuw een talentenjacht organiseren. We hopen dat het weer een traditie wordt." De eerste artiesten betreden vanavond om 19.30 uur het podium. Als alles op rolletjes loopt valt rond 23.15 uur het laatste doek. VLISSINGEN - Prinses Móxi- ma doopt op 19 april het lucht- verdedigings- en comman dofregat Evertsen. Het schip wordt in opdracht van de Koninklijke Marine ge bouwd door de Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen. Het is het vierde en laatste fre gat uit een serie van vier. De luchtverdedigings- en com mandofregatten zijn gebouwd in het overdekte dok van de KSG in het centrum van Vlis singen De schepen zijn in blok ken opgebouwd, compleet met apparatuur en leidingen. De af bouw en in bedrijf stelling vindt plaats op de KSG-werf in Vlis- singen-Oost De Evertsen is 144 meter lang, 18,8 meter breed, heeft een diepgang van 5 meter en is voor zien van een stealth-uiterlijk. Daardoor is het schip voor de radar onzichtbaar. Het schip wordt voortgestuwd door een combinatie van gasturbines en diesels met een maximumsnel heid van 29 knopen (ruim 53 ki lometer per uur). Koningin Beatrix verrichtte in 2000 de doop van het eerste fre gat. de Zeven Provinciën. Dit schip werd begin 2002 overge dragen aan de Koninklijke Ma rine. Het tweede, de Harer Ma jesteit Tromp, is vorige week vrijdag aan de Marine overge dragen, De Ruyter en Evertsen worden begin 2005 aan de Ne derlandse vloot toegevoegd. TERNEUZEN - De bouw van het nieuwe politiebureau aan de Rosegracht in Terneu zen is inmiddels een heel eind gevorderd. Sterker nog, de nieuwbouw is al in gebruik genomen. Binnenkort houdt de politie open huis voor deTerneuzense bevolkingen vindt de offici ële opening plaats. Eerst moet echter de slo pershamer er nog aan te pas komen om het oude gebouw van de aardbodem te doen verdwijnen. Op de plaats van het oude poli tiebureau komen namelijk parkeerplaat sen. De nieuwbouw is ongeveer een jaar geleden gestart en kost ruim drie miljoen euro. Het politiekantoor biedt straks een werkplek aan ruim zeventig dienders uit Terneuzen, waaronder ook de recherche en de staf van door Rinus Antonisse IJZENDIJKE - Hoe verder met de landinrichting? Deze vraag stond centraal nadat de ruilver kavelingen Biervliet en Aarden burg waren afgestemd. Dat lot dreigde ook voor het project Py- ramide-Turkeije en daarom werd in 1997 gekozen voor de vrijwillige landinrichting Pon- te. Die ombuiging zorgde voor uitvoering van de eerste vrijwil lige landinrichting in Neder land. Volgens de uitvoerders een ge slaagd project, bleek gisteren tijdens de afsluiting in IJzendij- ke, waar notaris E. Verhage de laatste acte voor een vrijwillige kavelruil passeerde. „In Ponte is geschiedenis geschreven", zei hoogleraar A van den Brink van Wageningen Universiteit, die onderzocht hoe het project verliep. „De experimentele aan pak leidde tot een uitruil van be langen en de vorming van een nieuwe coalitie tussen land bouw en natuur." Landbouwminister Veerman prees de snelle uitvoering van Ponte. „Gemiddeld duurt land inrichting tien jaar en er zijn projecten die langer duren. Dat Ponte in vijf jaar gereed kwam, is vooral te danken aan de vrij willigheid." Hij constateerde dat het oude systeem van land inrichting onvoldoende is toe gerust om het snel veranderende plattelandsbeleid bij te benen. Gedeputeerde G. de Kok wees erop dat aanpak van landin richting via grote, langdurende projecten - zoals bijvoorbeeld de ruilverkaveling Walcheren - in Zeeland tot het verleden be hoort. In de toekomst wordt ge kozen voor korte, overzichtelij ke projecten, of inpassing van landinrichting in een totale ge- biedsinrichting van een regio, aldus De Kok. Voorzitter T. Wijffels van de Landinrichtingcommissie Pon te doorliep de voor- en nadelen die aan een vrijwillige kavelruil verbonden zijn. Als groot plus punt van het toegepaste systeem zag hij dat naderhand in de streek geen kwade gezichten zijn. Wijffels merkte op dat voor de ontwikkeling van nieuwe na tuur en bos gebruik kon worden gemaakt van de minst goede landbouwgronden langs de Pas- sageule Dat was een meevaller. De com missievoorzitter raadde aan in het vervolg in plaats direct na tuurgebieden aan te kopen, grond op afstand zien te verwer ven en die vervolgens te ruilen „Dat gaat wellicht makkelij ker." pagina 15: toekomst platteland in gevaar VLISSINGEN - De klassen van een aantal middelbare scholen in Vlissingen zitten het eerste uur halfvol. Veel meer leerlin gen dan verwacht komen te laat door de nieuwe busdienst. P Jansen, manager Beheer en Onderhoud, afdeling gezond heidszorg, welzijn en educatie van het ROC Zeeland, verza melt alle klachten van de cursis ten en bereidt overleg met de vervoerder Connexxion voor. Ongeveer honderd vijf tig stu denten van het ROC Zeeland in Vlissingen hebben problemen met de nieuwe regeling, die af gelopen weekeinde is ingegaan. Cursisten van alle vestigingen worden opgeroepen te reageren. Inmiddels heeft Jansen meer dan twintig 'opstellen van cur sisten' ontvangen.Een meisje uit Sluis schrijft dat ze de boot naar Vlissingen pakt, waar ze om tien voor acht aankomt. Ze miste de bus. Ze wilde overstap pen op een klein busje. Het zat vol en de volgende kwam een kwartier later, waardoor ze op zowel de heen- als terugweg een uur langer onderweg was dan vroeger. door René Hoonhorst DEN HAAG - Tweede-Kamer lid S. Dijksma (PvdA) wil van minister De Boer van Verkeer en Waterstaat weten of de arbeids omstandigheden voor touring carchauffeurs en de veiligheid van passagiers en bestuurders voldoende zijn gewaarborgd door bestaande wetten en re gels. Dijksma stelt vragen aan de mi nister na een gesprek met het Terneuzense kaderlid T. Ver- bunt van vakbond De Unie en een Zeeuws-Vlaamse touring carchauffeur. Verhalen over en foto's van de werkomstandighe den van reisbusbestuurders de den haar beseffen dat er nogal wat misstanden zijn in de tou ringcarwereld. De twee Zeeuws-Vlamingen vroegen het Kamerlid niet al leen naar de vervoersbedrijven te kijken. Zij zoeken de schuld vooral bij de grote reisorganisa ties die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten en toer- busondernemers verplichten de hand te lichten met de regels Toplieden De Stichting Keurmerk Busbe drijf, opgericht om kwaliteit en service van de toerbusbedrijven op peil te houden, doet volgens De Unie weinig aan klachten van chauffeurs, omdat het be stuur bestaat uit toplieden van grote touroperators en reisorga nisaties. Verbunt: „Die mensen snijden niet in eigen vlees en la ten misstanden gewoon voort duren." Dijksma wil zonder harde be wijzen geen hele bedrijfstak zwartmaken Maar de voorbeel den en foto's die ze van Verbunt en de chauffeur te horen en te zien kreeg, zijn voor haar aan leiding de verantwoordelijke minister om opheldering te vra gen. De werkomstandigheden voor chauffeurs en de rust- en rijtij den moeten in de CAO voor busbestuurders worden opge nomen. Omdat die werkom standigheden rechtstreeks invloed hebben op de verkeers veiligheid voor andere wegge bruikers én passagiers van de toerbussen kan het een taak voor de Tweede Kamer zijn om wetten of regels op te stellen of aan te scherpen „Ik heb foto's gezien van een chauffeurdiezijn benen nauwe- lijkskan buigen achter het stuur en bijrijdersbedden waar men sen zich met moeite in kunnen wringen. Die werkomstandig heden moeten haast wel in strijd zijn met alle ARBO-wetten." Als bestaande wetten en regels wel voldoende garantie voor veiligheid bieden, moeten volksvertegenwoordigers er op aandringen dat ze beter worden nageleefd, stelt Dijksma De in spectie verkeer en waterstaat, de vroegere Rijksverkeersin spectie, heeft gisteren ook al la ten weten dat ze de klachten van de chauffeur en De Unie wil on derzoeken. TERNEUZEN - Een 31-jarige Terneuzenaar kreeg gisternacht rond kwart over twaalf in zijn woonplaats een rijverbod van twee uur en een boete opgelegd voor rijden onder invloed. Daarnaast kreeg hij een bekeu ring omdat zijn auto niet apk- gekeurd was. het district Zeeuws-Vlaanderen van de po litie. Met de gereedkoming van de bouw sluit de Zeeuwse politie het omvangrijke herhuis- vestingsprogramma af, waarbij de belang rijkste politiebureaus in de provincie zijn vernieuwd. In Zeeuws-Vlaanderen is eerder al nieuwbouw gerealiseerd in Hulst en Oostburg. fotoCamileSchelstraete Of je het ding nou saai vindt of, door de lengte en diep te, juist spannend; of je ver drietig bent om het verdwij nen van de boten of blij vanwege het geringere tijds- beslag, één bijwerking kan niet worden genegeerd: de Zeeuwse taele is de afgelopen dagen verrijkt. Ie dereen in dit gewest snapt zonder meer de twee thans meest gestelde vragen, die el ders wenkbrauwen doen fronsen: Eén: „Ben je er al doorheen geweest?" Twee: „Heb jij al een tietek?"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 39