Fractie bepleit kinderopvang azc fiKSSS. Sloop afgebrande scholen begonnen CJP YOUR CULT GUIDE GroenLinks Middelburg wijst op belang Pippeloentje Werkstraffen VOOr Schaaktoernooi scholieren in Scharendijke www.cjp.nI/uit:agenda donderdag 20 maart 2003 door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Hel kinder dagverblijf bij het asielzoekers centrum in Middelburg inoet weer open. De fracties van GroenLinks in Middelburg en Vlissingen willen dat de Wal- cherse gemeenten financieel bijspringen. Het kinderdagver blijf is sinds deze maand dicht omdat het COA (Centraal Or gaan opvang Asielzoekers) er niet meer voor wilde beta len. De kinderopvang was bedoeld voor de bewoners van het asiel zoekerscentrum. Asielzoekers die een cursus volgden, konden bun kind naar de opvang bren gen Kinderopvang Walcheren, die het dagverblijf exploiteerde, bad gehoopt dat ook kinderen van buiten het centrum de op vang zouden bezoeken. Daar was echter weinig belangstel ling voor. Het COA wilde door SCHARENDIJKE - Ter afslui ting van de schaaklessen bij christelijke basisschool Hel- chersee in Scharendijke wordt dinsdagavond vanaf 19.00 uur een grote simultaanschaakwed- strijd gehouden. •Circa vijfentwintig leerlingen -van basisschool Helchersee, -verdeeld over de groepen vier tot en met acht, spelen tij dens deze avond tegen de lande lijk bekende amateurschaker .Leonard Oosters uit Woudri- ehem. De schaaklessen bij de Hel- cherseeschool worden sinds vo rig jaar buiten de normale schooltijden om verzorgd door twee leden van de Schaakver eniging Zierikzee. De twee leden van de schaak verenigingen nodigden ook Oosters uit voor deze simul- ,taanwedstrijd ter afsluiting van het lesprogramma. kinderopvang aan te bieden, meer asielzoekers de mogelijk heid geven om een cursus te vol gen. Asielzoekers bleven vaak thuis omdat er niemand op de kinderen kon passen. Pippe loentje was het eerste kinder dagverblijf in een asielzoekers centrum in Nederland. Het dagverblijf is begin deze maand gesloten. ,,Die opvang is een jaar geleden met veel bom barie gepresenteerd", zegt het Middelburgse raadslid J. van Nieuwenhuizen. „Er maakten zeker dertig kinderen gebruik van." GroenLinks dient maan dag tijdens de gemeenteraad een motie in om de opvang weer open te krijgen. „Dat kost onge veer 70.000 euro, dat is natuur lijk weinig als je het vergelijkt met andere dingen. Zeker als je dat bedrag ook nog verdeelt over drie gemeenten." Inburgeren GroenLinks betoogt dat het door sluiting van de kinderop vang voor asielzoekers niet lan ger mogelijk is om cursussen te volgen. Die zijn voor sommigen nodig om goed voorbereid terug te kunnen keren naar het land van herkomst, Mensen die in Nederland mogen blijven, heb ben de lessen nodig om goed te kunnen inburgeren. Het ROC wil dit najaar beginnen met een vervolgcursus. Ook daarvoor is het noodzakelijk om een kin derdagverblijf te hebben, vindt de partij. Ook de kinderen worden de du pe van de sluiting van Pippe loentje, vindt Van Nieuwenhui zen. Het gaat om kinderen die vaak last van stress hebben. Juist voor hen is kinderopvang belangrijk omdat het een bij drage kan leveren aan hun soci ale en emotionele ontwikkeling. Van Nieuwenhuizen vindt dat de gemeente Middelburg er ei genlijk niet onderuit kan om het dagverblijf te ondersteunen. In het raadsprogramma dat vorig jaar is vastgesteld, staat dat de gemeente de kosten voor kin deropvang voor mensen die deelnemen aan inburgerings- curssussen (mede) blijft beta len. Ze wees op de financiëleeneaJ tionele schade voor de ku kenen. „Ze zijn letterlijk^ kwijt. Er zijn leermiddelen U meubilair, de completeadijjri stratie en dierbare spullen loren gegaan. Ook het vei gingsleven is ernstig ged^ door het afbranden van h wijkcentrum." Den Hartog vond het ham» warmend dat er van alle kin inspanningen zijn geleverd) de gedupeerden te helpen.; zijn de leerlingen ond© bracht in dependances vy i dere scholen en is er voorg nieuwe schoolinventaris j zorgd. De officier sprak over n* jongens, die rottigheid nft uithalen. „Het waren geen# criminelen." Goed gevoel Positief vond ze dat de jour de confrontatie waren aa-i gaan met de directeuren van scholen en de leiding vat; wijkcentrum. Ze verteldenj teren dat ze aan het gesprek) goed gevoel hadden overgeho den, zodat ze meer besef 1^ wat ze hadden aangericht, Aan de brand ging vandalg vooraf. Een aantal jongerenh zich op oudejaarsavond va meld om vernielingen aai richten door vuurwerk op ruiten van de Holtkampsci; vast te plakken en op te blaa Na de jaarwisseling keerde; terug naar de achterkant va school om vuurwerk af tes ken. Enkelen gooiden rotje het kleuterlokaal naar bias waardoor een bed vlamvat» de brand zich snel uitbreid „Dit was geen baldadig meer. Er heerste een opgei sfeertje", merkte de officie?; justitie op. Drie jongens waren er bij,n hielden zich afzijdig. Zij wei vrijgesproken. Het vijftal j vijftien dagen in vooran heeft gezeten, hangt noga schadeclaim van ettelijke: joenen euro's boven het hoe De advocaten voerden vem: tende omstandigheden aai vroegen hun jonge cliënten; te spreken. We hopen op een bijdrage van 4,50 per maand, maar u kunt al lid worden vanaf 10,00 per jaar. ik machtig Amnesty International 4,50 per maand anders, nl. per maand/jaar* af te schrijven van mijn rekeningnummer li i i 1 Naam/voorletters Straat Postcode/woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Datum Handtekening *Doorhaien wat niet van toepassing is. Wij willen u graag informeren over de besteding van uw giften. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aangeven via onderstaand adres of telefoonnummer. Stuur deze bon in een envelop naar: Amnesty International, Antwoordnummer 10840,1000 RA Amsterdam, (postzegel mag, hoeft niet). Of bel (020) 626 44 36 of kijk op www.amnesty.nl Support our fight for human rights Vrijheid is voor u vanzelfsprekend. In veel te veel landen is diezelfde vrijheid echter helemaal niet zo van zelfsprekend. Nog steeds worden overal ter wereld dagelijks mensenrechten geschonden. Amnesty International doet er al meer dan 40 jaar alles aan om dat tegen te gaan. En met succes. Zo hebben na snelle acties talloze mensen hun vrijheid herkregen en hebben we vele martelingen kunnen voorkomen. Voor ons werk zijn we volledig afhankelijk van u. Er is al veel bereikt. Maar er moet helaas nog veel meer gebeuren. Steun Amnesty. Nü. Want ook vandaag rekenen er mensen op Amnesty die niet tot mor gen kunnen wachten. door Aector Dooms MIDDELBURG - Dc kinder rechter in Middelburg heeft gis teren vijf jongens uit Goes in de leeftijd van veertien, vijftien en zestien jaar, voor hun aandeel in de miljoenenbrand tijdens de jaarwisseling in de Goese Pol der tot werkstraffen van ze ventig en negentig uur veroor deeld. Drie jongens werden vrijge sproken. Twee basisscholen en het wijkgebouw De Spinne brandden 1 januari tot aan de grond af. In de strafmaat wer den ook vernielingen aan de rui ten van de Holtkampschool meegenomen De brand ont stond 's nachts omstreeks half twee toen vanuit de groep vuur werk in de Holtkampschool naar binnen werd gegooid. Een van de jongens riep 'brand, brand', waarna ze zich allemaal snel uit de voeten maakten. De gevolgen waren rampzalig. Kinderrechter E. van der Len de-Mulder Smit achtte de brandstichting bewezen, omdat de kinderen met het gooien van vuurwerk in een gebouw de kans voor lief hadden genomen dat er een grote brand ontstaat. „Je hebt de gevolgen niet meer in de hand. Vuurwerk hoort op straat thuis. Dit gaat baldadig heid ruim te boven. De afgebrande scholen en wijkgebouw De Spinne in de Goese Polder gaan na lang uitstel uiteindelijk tegen de vlakte, foto Wi Hem M ieras door Patrick de Block GOES - In de Goese Polder is gisteren be gonnen met de sloop van de twee afgebran de scholen en wijkgebouw De Spinne. Ver wacht wordt dat de werkzaamheden vier tot zes weken gaan duren. Het complex brandde tijdens de jaarwisse ling helemaal uit. De resten van de gebou wen hadden al veel sneller opgeruimd moeten zijn, ware het niet dat de verzeke ringsmaatschappij voor vertraging zorgde. Die eiste dat de gemeente Goes bij verschil lende aannemers offertes op zou vragen. Hierdoor werd de sloop langere tijd uitge steld met als gevolg dat omwonende begon nen te klagenZij vonden dat ze lang genoeg tegen de geblakerde resten van de scholen en het wijkgebouw hadden aangekeken. Verder zou het niet goed zijn voor het ver werkingsproces van de scholieren van de Holtkampschool en het Noorderlicht. Gisteren is de sloop dan uiteindelijk toch begonnen. Omwonenden moeten volgens de gemeente rekening houden met enige over last, omdat er onder meer met kranen en vrachtauto's wordt gewerkt. Aan- en afvoer van materiaal gebeurt via de Troelstralaan en de Europalaan. De gymzaal wordt niet gesloopt, omdat deze slechts lichte schade heeft opgelopen. De leerlingen van de twee scholen krijgen nu les in enkele noodgebouwen in Goes- Zuid. De gemeente zoekt nog steeds naar een andere oplossing. Zo wordt er gespro ken over het plaatsen van noodlokalen op het voetbalveldje aan de Marshallstraat in de Goese Polder. Bewoners van deze straat zijn het daar niet mee eens. Zij denken dat het grasveld naast de dependance van de Holtkampschool aan De Spinne een betere locatie is, omdat er meer parkeergelegen heid is en er minder groen hoeft te verdwij nen. Bang De kinderrechter vroeg zich af waarom de jongens niet de brandweer of de politie hadden gebeld. Ze zeiden bang te zijn geweest dat ze dan opgepakt zouden worden. Ook was er pa niek geweest. Officier van Justitie H. den Har tog eiste tegen het vijftal hogere werkstraffen tot 120 uur en twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ze vond dat de grote gevolgen van de brand moest doorwegen in de straf maat. „De brand is een diepte punt voor Goes. Hier zijn dui zenden mensen de dupe van", zei de officier over de impact van de vlammenzee, die de scho len en het wijkgebouw in de as legden. De meest uitgebreide uitgaansagenda van Nederland voor alle informatie over film, theater, expo of muziek. KORTING INFORMATIE AANBIEDINGEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 34