Ouderenbeleid staat op de rails PZC PZC Bouw van Emulsion begonnen Vmbo'ers voeren dansshow op amerlid stelt vragen over wetten en regels in toerbusbranche Oudere Tholenaren doen fitheidstest 13 betrokkenen 'op hoofdlijnentevreden over koers en resultaat plan i 0\ Christenvrouwen vergaderen agenda Turegluren aan Schouwse kust Verwarring bij rotonde Nieuw bestuur Recron Eva Leclercq beste voorleester Hardrijders veroordeeld Maxima doopt vierde fregat in Vlissingen donderdag 20 maart 2003 ^Marcel Modde LflKZEE - Het ouderenbe- van de gemeente Schou- «n-Duiveland slaat goed op de als. Zowel de seniorenorgani- atjfi als de zorgaanbieders en ffoningbouwcorporatie zijn •«hoofdlijnen' tevreden over r* ^gezamenlijke koers die is in- 1 «eten het huidig bereikte re- s oliaatvanhetmei 2001 vastge- ïlde werkplan. Dat valt af te «jen uit de evaluatie van het '■6 ^a| ouderenbeleid over het gelopen jaar. Revaluatie is opgesteld in sa- iraak met de eilandelijke ^.jenraad en de Stichting fcijn Ouderen. Wat er vol- gemeentelijke welzijns waar F. Babijn uitspringt, noodzaak van een meer ft-duidig systeem voor zogehe- - zorgabonnementen en een ?roverleg rond de toewijzing specifieke individuele zorg ^zelfstandig wonende oude- i Een ander 'verbeterpunt' sar met name de Senioren aad op aandringt, is de voor erving over specifieke ge- ïtelijke voorzieningen. ...zitter H. Klatter van de Se- n Onraad zei gisteren in een shchting op de evaluatie ook hechten aan een integrale af- —emming van ouderenhuisves- jgen de beschikbaarheid van enbaar vervoer. Hij heeft de drukdat de gemeente daar nu „vrijblijvend mee omgaat en undt dat er op dat gebied meer nik moet worden uitgeoefend, itter wijst op de diverse ser- jcomplexen die de komende m op Schouwen-Duiveland den gebouwd. Het evalua- ieverslag beperkt zich tot de merking dat de bereikbaar- ddvan het openbaar vervoer i geval van uitbreidingsplan- ien wordt bekeken. Daarnaast egt de gemeente toe attent te ijven op het behoud en even- ïeel verbeteren van de busver- unding tussen Zierikzee en het iekenhuis in Goes. Ook hecht ie gemeente sterk aan een be- aalbaar aanvullend vervoer en rkentde noodzaak van een be- se publiciteitscampagne over dit alternatief voor reguliere busdiensten. Babijn wil zo snel mogelijk toe werken naar concrete afspra ken tussen de koepelorganisatie Arcus Zorgcentra, De Wieken, woningbouwcorporatie Zeeuwland en het Zorgkantoor over een evenwichtige samen stelling van ouderen in woon zorgcomplexen. Dat kan wor den geregeld via de mate van individuele zorg die wordt aan gevraagd en toegewezen. Een dergelijk gericht beleid heeft tot doel oudere inwoners zo lang mogelijk de kans te bieden op een zelfstandige huishouding. Die situatie moet verder worden bevorderd door plannen van ou derenhuisvesting consequent te toetsen aan de praktische bruikbaarheid van de omge ving. In die zin wordt een relatie gelegd met het project duurza me sociale ontwikkeling en het totaal aan voorzieningen in een woonplaats. Gepleit wordt voor een bredere functie van de dorpshuizen als ontmoetings punt, bijvoorbeeld met een in ternetcafé. Balsporten Opvallend is de verwijzing naar de noodzaak van 'breedtesport'. Voorgesteld wordt actief spor tende senioren te benaderen om overdag groepen leeftijdsgeno ten te begeleiden bij activiteiten zoals wandelen, volksdansen en balsporten. Vorige week werd bekend dat de gemeente een aanbod van de Sportraad Zee land, zich aan te sluiten bij een landelijk sportstimuleringspro- ject, heeft afgeslagen. De ge meente heeft noch de mensen noch het geld voor zo'n project. Klatter: ,,In hoofdlijnen zijn we tevreden over de manier waarop het overleg met de gemeente plaatsvindt en hoe daar uitvoe ring aan wordt gegeven. Ook al zou er op een aantal onderdelen wat effectiever mogen worden omgesprongen met zaken die wij aandragen." De gemeente wil een hbo-stageplaats open stellen voor het actualiseren en analyseren van de beschikbare gegevens op het gebied van ou derenbeleid. aorRené Hoonhorst DEN HAAG - Tweede-Kamer- id S. Dijksnia (PvdA) wil van linisterDe Boer van Verkeer en ffaterstaat weten of de arbeids- mstandigheden voor touring- srchauffeurs en de veiligheid passagiers en bestuurders aldoende zijn gewaarborgd Iwrivetten en regels. kiksma stelt vragen aan de mi- ster na een gesprek met het fmeuzense kaderlid T. Ver hit van vakbond De Unie en e Zeeuws-Vlaamse touring- twhauffeur. Verhalen over en fcto'svan de werkomstandighe id van reisbusbestuurders de- fc haar beseffen dat er nogal Rt misstanden zijn in de tou- rqjcarwereld twee Zeeuws-Vlamingen jwgen het Kamerlid niet al ien naar de vervoersbedrijven f'kijken Zij zoeken de schuld Mralbij de grote reisorganisa tie voor een dubbeltje op de REDACTIE schouwen-duiveland Grachtweg 23a 1 Postbus 80 *300 ab zierikzee Jel: (0111) 454647 fa: 1011 1)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Varcel Modde (chef) ^stKleemans 'amkevan Loon A'iPankow Esme Soesman Rudy Boogert (sport) sjntrale redactie wstsouburgseweg 10 Postbus 18 f330aa vlissingen 510118) 484000 fa: (0118) 470102 '■mail: redactie@pzc.nl WERNET **wpzc.nl mail: web@pzc.nl Voordat de show werd opgevoerd, maakten de leerlingen via workshops kennis met de verschillende dansen. foto Willem Mieras doorMiekevan derJagt GOES - De tweede helft van de twintigste eeuw kwam giste ren voorbij in de aula van het Goese Lyceum. Film en dans waren de inspiratiebronnen voor de leerlingen van de vier de klassen vmbo die culturele kunstzinnige vorming in hun examenpakket hebben zitten. Het werd een complete show waarin de bekendste dans- klassiekers direct herkenbaar waren. Singing in the Rain, Rock around the Clock, Satur day Night Fever, Grease, Dirty Dancing en Save the Last Dance, bleken qua sfeer, cos- tumering en choreografie jon ge dansers en oudere toe schouwers zeer aan te spreken. De leerlingen in de vmbo-exa- menklassen kwamen zelf met het idee op de proppen om aan de hand van films dansoptre- dens te maken. Dansleraren kwamen via het Centrum voor de Kunsten speciale work shops geven. Voor de kleding gingen de leerlingen met veel improvisatietalent aan de slag, zodat bij elk optreden de tijd leek te verspringen. Van de tapdans net na de oorlog naar de rock'n roll van de jaren vijf tig langs puntkragen en disco- goed naar de streetdance van nu. Het was niet altijd even ge makkelijk om kleren te vin den, want petticoats en tap dansschoenen, hebben veel mensen niet meer.Een Goese schoenmaker bleek echter nog in staat tapdansschoenen te maken voor de 'hoofers' van Singing in the Rain. Om de sfeer op te snuiven en de tech niek van het dansen onder de knie te krijgen, bekeken de leerlingen de films thuis tel kens opnieuw en vrijdagmid dag werd er in de workshops nog een beetje aan geschaafd en gebeiteld. Het resultaat was verbluffend. In het vak ckv maken de leer lingen van het vmbo kennis met alle kunstdisciplines. Dat er dit jaar een dansdag uit voortvloeide komt doordat de vierdeklassers daar met z'n al len voor kozen. eerste rang willen zitten en toer- busondernemers verplichten de hand te lichten met de regels. De Stichting Keurmerk Busbe drijf, opgericht om kwaliteit en service van de toerbusbedrijven op peil te houden, doet volgens De Unie weinig aan klachten van chauffeurs, omdat het be stuur bestaat uit toplieden van grote touroperators en reisorga nisaties. Rusttijden De werkomstandigheden voor chauffeurs en de rust- en rijtij den moeten in de CAO voor busbestuurders worden opge nomen. Omdat die werkom standigheden rechtstreeks in vloed hebben op de verkeers veiligheid voor andere wegge bruikers én passagiers van de toerbussen kan het een taak voor de Tweede Kamer zijn om wetten of regels op te stellen of aan te scherpen. „Ik heb foto's gezien van een chauffeur die zijn benen nauwe lijks kan buigen achter het stuur. Die omstandigheden moeten haast wel in strijd zijn met alle Arbo-wetten." Als be staande wetten en regels vol doende garantie voor veiligheid bieden, moeten volksvertegen woordigers er op aandringen dat ze beter worden nageleefd, stelt Dijksma. De inspectie ver keer en waterstaat heeft giste ren ook laten weten dat ze de klachten van de chauffeur en De Unie wil onderzoeken BRUINISSE - Christenvrou wenvereniging Passage komt vanavond om 19.45 uur bijeen voor een streekvergadering in het Nederlands Hervormd ge bouw aan de Deestraat in Brui- nisse samen met de leden van de afdelingen Zierikzee en Anna Jacobapolder. Voor deze bijeen komst is G. Smallegange uitge nodigd. Hij vertelt over typisch Zeeuwse boerderijen. Advertentie Intercultureelfeest bij Intratuin Koudekerke ....voor de kinderen Culturele speurtocht. ....Vrijdag: Maori (Molukse band) Oud-directeur K. Rasmussen sloeg onder het toeziend oog van onder anderen huidige directeur F. Erhald, op de voorgrond, de eerste paal voor de nieuwe fabriek van Emulsion Holland. foto Marijke Folkertsma door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Nog voor het eind van het jaar verhuist emulgato- renfabrikant Emulsion Holland van zijn huidige onderkomen aan de Grachtweg naar zijn nieuwe stek op het industrieter rein aan de Straalweg bij Zie rikzee. Gisteren werd de officië le eerste paal geslagen voor de nieuwe fabriek. Met de bouw van de fabriek is een bedrag van acht miljoen euro gemoeid. Het begon allemaal dik vijftig jaar geleden in een klein plaat stalen loodsje aan de Sint Domusstraat in Zierikzee. Na de Tweede Wereldoorlog bleek I STREEKACTIVITEITEN ZIERIKZEE - De Beuze, 10.00 - 17.00 uur: Actie Vluchtelingenwerk voor uitgepro cedeerde asielzoekers; Gemeentehuis, 10.00 uur: Workshops watervisie; Gemeentehuis, 20.00 uur: Raadsleden spreekuur; de aanvoer uit Denemarken van emulgatoren voor bakke- rijgrondstoffenfabrikant Zee- landia zo problematisch dat besloten werd een vestiging in Zierikzee op poten te zetten: Emulsion Holland In 1956 verhuisde de fabriek naar het terrein van de voorma lige gasfabriek op de hoek van Grachtweg en Scheepstimmer- dijk, een locatie pal tegenover het monumentale poortencom- plex De aanwezigheid van de fabriek weerhield de toenmali ge bestuurders van de gemeente Zierikzee er niet van vlakbij nieuwbouwwijk Malta uit de grond te stampen. Wat Emul sion veel klachten over stank overlast opleverde. Emulsion-directeur F. Erhald is blij met de verhuizing naar het bedrijventerrein aan de rand van Zierikzee. „Wegaan vaneen terrein van zesduizend naar een terrein van zestienduizend vier kante meter. Dat geeft veel mo gelijkheden. Ik kijk met verlan gen uit naar de opening." H. Doeleman van de Raad van Commissarissen van Emulsion zei het enthousiasme van Er hald te delen. „We hadden soms de champagne al klaar staan en hoorden dan vervolgens dat het weer was uitgesteld Volgens Doeleman was in de ne gentiger jaren van de vorige eeuw al duidelijk dat Emulsion op zijn stek aan de Grachtweg met steeds grotere ruimtepro blemen zou gaan kampen. Alles bij elkaar duurde het echter meer dan tien jaar eer de plan nen voor de bouw van een nieu we fabriek rond waren. Er werd zelfs overwogen om de produc tie maar te verhuizen naar moe derland Denemarken. Uitein delijk werd daar toch vanaf gezien. Op het eind dit jaar vrijkomen de terrein op de hoek van de Grachtweg en Scheepstimmer- dijk komen woningen. Project ontwikkelaar Willemsen-Min- derman vastgoed BV heeft tekeningen klaarliggen voor de bouw van statige kadewonin gen en een appartementenge bouw pal tegenover het poor tencomplex. SEROOSKERKE - De laatste Turegluur-winterexcursie in de nieuwe natuur van Plan Ture luur aan de zuidkust van Schou wen-Duiveland wordt zondag gehouden. De eerste broedvogels zijn in middels alweer gearriveerd in het gebied en vanaf de hoger ge legen randen van het gebied is dat heel goed te bekijken zonder dat de dieren worden verstoord. Een gids van staatsbosbeheer vertelt allerlei wetenswaardig heden over het natuurontwik kelingsgebied en wijst de weg. Deelnemers aan de excursie wordt geadviseerd om een ver rekijker mee te nemen en laar zen aan te trekken. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur en gaat om 13.30 uur van start vanaf de parkeerplaats bij de verkeerslichten bij Seroosker- ke. ZIERIKZEE - Bij de nieuwe rotonde op de kruising Laan van Saint Hilaire, Haringvlietstraat en Zuidwellestraat ontstaat vaak verwarring over de voorrangssituatie voor auto 's en fiet sers. Tijdens het kernbezoek van het dagelijks gemeentebe stuur aan Kerkwerve deze week werden daarover klachten geuit. Volgens sommige insprekers zou duidelijker aangegeven moeten worden of het fietspad tot de rotonde behoort of als naastgelegen fietspad moet worden beschouwd en welke voorrangsregels er precies gelden. Wethouder L Geluk- Poortvliet van Verkeer beloofde de situatie eens nader te be kijken. RENESSE - E. Troost volgt A. Hanse op als voorzitter van de Recron afdeling Schouwen-Duiveland. Tijdens een algemene ledenvergadering deze week hebben de zittende bestuursle den - voorzitter Hanse, secretaris Troost en penningmeester L. van der Graaf - hun functies neergelegd omdat de looptijd ervan voorbij was. Troost is door de leden gekozen als nieuwe voorzitter; H Brunée wordt de nieuwe penningmeester van de eilandelijke Recronafdeling. De andere bestuursleden - P. van Oost, M. Ruijtenberg en H. Zuijderend - blijven op hun plek zitten. Een nieuwe secretaris is nog niet gevonden. Troost hoopt bij de volgende ledenvergadering die plek in te vullen. BRUINISSE - Eva Leclercq (12 jaar) uit Zierikzee, leerlinge van de Theo Thijssenschool, heeft gisteren in Bruinisse de tweede Schouwen-Duivelands/Thoolse voorleeswedstrijd gewonnen. Eva las een fragment voor uit 'Brief voor de ko ning' van Tonke Dragt en deed dat zo overtuigend dat ze de andere zeven deelnemers overtuigend achter zich liet. Eva mag zaterdag 12 april samen met winnaar van de eerste voor ronde Merijn Dam uit Oud-Vossemeer de Schouwen-Duive lands/Thoolse eer gaan verdedigen op de Zeeuwse finale in Middelburg. De winnaar daarvan mag 14 mei meedoen aan de in Utrecht te houden landelijke finale. MIDDELBURG - Een twintigjarige inwoner van Middelburg is gisteren door de kantonrechter in zijn woonplaats veroor deeld tot een boete van 252 euro en vier maanden voorwaar delijke rijontzegging met een proeftijd van twee jaar. De man reed in mei vorig jaar in Buttinge 86 kilometer waar vijftig is toegestaan.Officier van justitie J. Zondervan had dezelfde straf geëist. Hij rekende de man de snelheidsovertreding zwaar aan omdat de man voor de tweede keer binnen een jaar de fout in ging. Een 31-jarige man uit Maasland is gisteren door de Middel burgse kantonrechter veroordeeld tot een boete van 261 euro en 4 maanden voorwaardelijke rijontzegging. De man reed in september 2001 in de bebouwde kom van Serooskerke 36 ki lometer te hard. De man verklaarde met spoed op weg te zijn naar een afspraak voor zijn werkgever KPN. Officier van justitie J. Zondervan snapte de noodzaak van deze snelheidsovertreding niet. „Ik begrijp niet dat uw werkgever, die zoveel reclame maakt voor vergaderen via moderne technieken, zelf niet werkt met die technieken." Rechter B. Doorewaard Boekhout hield in zijn vonnis rekening met het feit dat de man al veroordeeld is voor een identieke snelheidsovertreding, eerder op die dag op de zelfde plek. door Steffan ter Maat THOLEN - In Tholen is in sport hal De Meulvliet gisteren de fitheidstest gehouden die on derdeel uitmaakt van het sport - stimuleringsproject Gezond Actief Leven Model, kortweg Galm. Het project, uitgevoerd door de gemeente Tholen en Sport Zeeland - moet 55 - tot 65- jarigen die weinig of niet actief zijn in de sport, stimuleren om te gaan bewegen. Zo'n 1200 inwoners van Sint Philipsland, Oud-Vossemeer en Tholen kregen per brief een uit nodiging voor het project. De genen die zich opgaven, werden gisteren op hun fitheid getest en kregen ook advies over voor hen geschikte sporten. Vanaf april kunnen ze al vast beginnen met het zogenaamde Galm-bewe- gings-programma. Dit pro gramma wordt in Tholen en in Oud-Vossemeer gegeven Als het project uiteindelijk goed loopt, dan wordt bekeken of het ook in de andere dorpen op Tho len wordt gestart. Tweehonderd deelnemers meldden zich gisteren voor de fitheidstest in De Meulvliet. „De deelnemers vullen een lijst in met vragen over hun fysieke gesteldheid. Daarna worden ze gemeten, gewogen en doen we een aantal tests", vertelt D. Plantinga van Sport Zeeland. „Uiteindelijk krijgt iedereen een uitdraai van de testresulta ten. Als de deelnemers verder gaan met het Galm bewegings programma, dan krijgen de do centen van de programma's ook de resultaten en kunnen ze reke ning houden met de mogelijkhe den van de deelnemers." Nieuwsgierig Nel en Ger de Klerk uit Sint Phi lipsland zijn respectievelijk 60 en 62 jaar oud. Het echtpaar heeft wel enige beweging omdat ze - in de zomer - tennissen, maar meldde zich wel aan. „Ik maak me niet al te veel zorgen over mijn fitheid, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar", zegt Nel de Klerk. „Ik ben net met pensioen, dus ik vind ook wel dat ik moet oppassen dat ik nu niet te weinig ga bewegen Haar man Ger twijfelt wel over zijn conditie: „Ik ben bang dat uit de testen blijkt dat ik niet echt fit ben. De 59-jarige Kees Groeneveld uit Sint Philipsland vindt het een goed initiatief van de ge meente en Sport Zeeland: „Ik ben hier vanwege de uitnodi ging die ik thuis kreeg. Had ik die niet gehad, dan had ik waar- schijnlijk zelf geen ander initia tief genomen. Ik ben sowieso wel benieuwd wat het mij ople vert. Ik loop namelijk bij een reumatoloog en ik mag geen krachtsporten doen. Ik hoop dat ik hier iets vind waaraan ik wel kan deelnemen." Ger de Klerk ziet zijn gedachten over zijn fysieke gesteldheid na de eerste testen bewaarheid. Na de hand-oog coördinatietest, de handkrachttest en nog enkele andere proeven is hij niet bijster positief en zelfs enigszins cy nisch: „Mijn vrouw scoort op al le onderdelen beter dan ik. Ik heb haar alleen bij de bloed druktest verslagen." VLISSINGEN - Prinses Maxi ma doopt op 19 april het lucht- verdedigings- en comman dofregat Evertsen. Het schip wordt in opdracht van de Koninklijke Marine ge bouwd door de Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen. Het is het vierde en laatste fre gat uit een serie van vier. De luchtverdedigings- en com mandofregatten zijn gebouwd in het overdekte dok van de KSG in het centrum van Vlis singen. De schepen zijn in blok ken opgebouwd, compleet met apparatuur en leidingen. De af bouw en in bedrijfstelling vindt plaats op de KSG-werf in Vlis- singen-Oost. De Evertsen is 144 meter lang, 18,8 meter breed, heeft een diepgang van 5 meter en is voor zien van een stealth-uiterlijk. Daardoor is het schip voor de radar onzichtbaar. Het schip wordt voortgestuwd door een combinatie van gasturbines en diesels met een maximumsnel heid van 29 knopen (ruim 53 ki lometer per uur). Koningin Beatrix verrichtte in 2000 de doop van het eerste fre gat, de Zeven Provinciën. Dit schip werd begin 2002 overge dragen aan de Koninklijke Ma rine. Het tweede, de Harer Ma jesteit Tromp, is vorige week vrijdag aan de Marine overge dragen. De Ruyter en Evertsen worden begin 2005 aan de Ne derlandse vloot toegevoegd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 33