ietere promotie toerisme nodig Kerkwerve kan Zandweg verspelen 11 Stormkracht overdondert kinderen Horeca blijft zich inzetten voor latere sluitingstijden Actiecomité wil busroute om Burgh en Haamstede Onderzoek toont dat eiland steeds minder nieuwe recreanten trekt Gereedschap gestolen zeeuwse almanak Nieuw Zeeuws 'ZC waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 SCHOUWEN-DUIVELAND donderdag 20 maart 2003 Eunice van Loon [ffEBKERK - Schouwen- creland heeft toeristen veel een goed product te bieden, irffloet dat beter aan de man wen om nieuwe recreanten tkken. Tot die conclusie ko- i gemeente Schouwen-Dui- pnd en ondernemers naar ^leiding van het recreatie- ijtrzoek van bureau Alterra. oenwerking tussen de recre- jjsKtor, gemeente, onder en, op het platteland en ,VYV is daan oor noodzake- merendeel van de toeristen procent) komt naar Schou- s-Duiveland om een tweede, [tevakantie te vieren. Slechts Kieide strijkt op het eiland ervoor zijn of haar hoofdva- De stroom recreanten - Ul hierdoor beter uitge- Krdover het hele seizoen: de tie piek in juli en augustus gaat niet meer De grootste ^ep bestaat uit twee volwas- Knsamen - zonder kinderen - [het zijn trouwe bezoekers, i zo blijkt allemaal uit het erzoek van Alterra, Schou- p-Duiveland weet ten op- jtevaneen aantal jaren gele- 0 steeds minder nieuwe risten te trekken. antrekkelijker =wel ze niet de hoofdmoot 1 het, recreatie-onderzoek men, krijgen deze cijfers, die nbeeld geven van het toeris- Eophet eiland, gisterenmid- v- tijdens een forumdiscussie wrderij De Stelle in Ouwer- rkveel aandacht. Met als he nrijkste pijlers de Regiovisie touwen-West en Project kouwen-Oost is in 1998 het rategisch Groenproject ge- ar, Het doel hiervan is via rinrichting van Schouwen re- atie, natuur en landbouw be- in te delen en het gebied zo itrekkelijker te maken voor woners, toeristen en onderne- js. Eens per twee jaar kijkt erraof deze ontwikkelingen, Meren klagen ter baldadige ingeren ERSEKE - De bewoners van niorenconiplex de Begonia- ifaan de Begonialaan in Yers- ueggen veel overlast te heb- ivan de plaatselijke jeugd. In brief aan de gemeenteraad jen ze over vernielingen en mdalisme. jeugd zou door de beplanting «n en takken uit sierbomen iken, zelfs in de tuinen.De «oners hebben de jongens en couriers benaderd, maar dat sft weinig zoden aan de dijk et De bewoners vragen om herinrichting van het gras- i zodat het onmogelijk Mt om er te voetba 1 len Advertentie Boekenweek toyx - leven cn dood in de beren Geschenl Ronald Giphart, Gala bi| aankoop van 11,11 aan boeken Thomas Rosenboom geïnterviewd door Frank van Docsclaar L'uvoiul vanaf 17.30 uur Brasseriemenu lentesoep en vegetarische wrap of' zalmschnitzel en ijs met chocoladesaus €11,50 of €9.00 (vege tarisch menu) 'Jtcrdag 22 maart zoals de aanleg van het Prunje- gebied, aansluiten bij de wen sen en eisen van recreanten en inwoners. Dat de discussie zich richt op de cijfers en hoe het eiland daar mee om moet gaan, vindt wet houder G. van de Velde-de Wil de terecht. „Het is nog steeds zo dat de toeristische motor één van de grootste is onder de eco nomie van Schouwen-Duive- land." Om deze kurk van de lokale economie drijvende te houden, zal het eiland naast zijn trouwe bezoekers nieuwe bron nen toeristen moeten aanboren, zo is de algemene stemming. Volgens E. Troost, voorzitter van de Recron Schouwen-Dui veland, hoeven die nieuwe re creanten niet enkel en alleen on der jongeren gezocht te worden. Heeft het eiland wat te bieden, dan zullen zij - als ze wat ouder zijn - ook na uitstapjes naar de Spaanse costas Schouwen we ten te vinden. Wat betreft dat toeristisch pro duct zit het wel snor, zo vinden de aanwezigen in De Stelle Maar de presentatie naar buiten toe is belabberd, omdat ieder zijn eigen toko aan de man brengt. „Het blijven nu losse pa reltjes, waar we gezamenlijk een snoer van moeten maken", vindt J Klapwijk, directeur van de VW-Schouwen-Duiveland. Daarbij moet dan niet alleen naar de recreatie op de Kop van Schouwen gekeken worden, maar ook naar het achterland. Naast zon, zee en strand moeten Scène uit de voorstelling Stormkracht van theatergroep Kwark. door Marcel Modde ZIERIKZEE - De zee blikt grimmig de zaal in, maar lijkt niet van plan echt ge vaarlijk te worden. Totdat de storm de maan weet te verleiden een beetje meer van haar aantrekkingskracht in de strijd te gooien. En de aarde? Die slaapt, net als de mensen hun ogen slui ten voor het naderende gevaar. Theatergroep Kwark uit Middelburg speelde gisteren in het ZierikzeeseBro- gum de voorstelling Stormkracht, een eigentijdse vertelling over de watersnood van 1953. Het gezelschap toert met het speciaal voor de vijftigja rige herdenking geschreven stuk sinds januari door Zuidwest-Nederland voor in totaal tachtig voorstellingen. Iets meer dan de helft zit er nu op. Het pro ject mist zijn uitwerking niet, consta teert Francis Vervaet - één van de vier acteurs - tevreden. Stormkracht richt zich hoofdzakelijk op de kinderen van de basisschool, maar trekt daarnaast ook aardig wat volwassen 'meekomers'. Het is abso luut geen zwaar en suffig stuk over een aangrijpende periode uit de vaderland se geschiedenis, benadrukt Vervaet ten overvloede. „We leggen op verschillen de momenten heel duidelijk de link met de huidige leefwereld van de jongere generatie." Dat wordt onder meer treffend in beeld gebracht met de scène waarin links en rechts indringend gerinkel de nachte lijke stilte doorbreekt. Telefoons - voor zover je die toen al had - hingen in 1953 in de gang of stonden in de woonkamer, maar zeker niet naast het bed. Om van een 'mobieltje' al helemaal niet te spre ken, zo wordt de gebrekkige communi catie van indertijd simpel uit de doeken gedaan. De constante schakeling tus sen verleden, heden en de ingestudeer de uitleg die de vier spelers tussendoor geven bij de verschillende situaties waarin ze verzeild raken, zorgt voor een speelse benadering van een rampzalige gebeurtenis die zich zo ongemerkt nes telt in het geheugen van de kinderen. Bijzonder Want wat is er nou zo bijzonder aan een watersnoodramp van vijftig jaar gele den, stellen de dame en heren van Kwark zichzelf plots de retorische vraag wanneer de storm, zee en maan aan hun verwoestende spelletje zijn be gonnen. Waarom niet de Bijlmerramp gedaan, of de mkz-crisis, de aanslagen van 11 september in de Verenigde Sta ten of de oorlog met Irak gekozen als onderwerp? Luchtig wordt gewezen op de grote gevolgen (1836 doden) voor mens en landschap, de bouw van de Deltawerken en de waarschuwing dat de strijd tegen het water nimmer ge streden zal zijn. Joske (11), Camille (10) en Maaike (11) foto Marijke Folkertsma van De Schoener uit Brouwershaven hebben een dik'uur lang ademloos toe gekeken „Doordat ze steeds overscha kelen in de tijd, kun je je goed inleven", zegt Joske. „Al is dat af en toe ook best wel lastig", vindt Camille. Ze zijn het er over eens dat de spaarzame verhalen van opa's en oma's dankzij het 'toneel stukje' nu meer tot de verbeelding zijn gaan spreken. „Het is échter zo." De twee voorstellingen voor de basis scholen op Schouwen-Duiveland wa ren ingekocht door de gemeente. De belangstelling voor een kaartje was volgens onderwijsmedewerker Eef van Brummelen dermate groot, dat drie scholen naast de pot grepen. Des te zuurder was gisteren de ervaring dat obs Duiveland en de Jan Wouter van den Doelschool zonder bericht wegble ven. waardoor Kwark voor een half ge vulde zaal stond. „Dat is niet netjes", concludeert Van Brummelen melodra matisch. door Ali Pankow KERKWERVE - „We zijn er al lemaal schuldig aan als de Zandweg straks wordt afgeslo ten en alleen nog maar toegan kelijk is voor landbouw- en be stemmingsverkeer. Dat zouden we dan met elkaar bereikt heb ben met ons rijgedrag." Aldus luidt de waarschuwing van voorzitter R. van Kan van de dorpsraad Kerkwerve, om dat het Waterschap Zeeuwse Ei - landen al eerder een voorstel lanceerde de Zandweg af te slui ten voor autoverkeer. Het onderwerp kwam aan de or de tijdens het kernbezoek dat het dagelijks gemeentebestuur deze week aan Kerkwerve bracht. De bevolking zou niet blij zijn met de afsluiting van de Zandweg. Veel bewoners ge bruiken deze route als snelle verbinding naar Zierikzee. Het waterschap opperde in sep tember 2001 het plan op de Zandweg alleen nog maar be stemmingsverkeer toe te laten als onderdeel van de invoering van zestig-kilometerzones in het Schouwse middengebied. Dat stuitte toen op veel bezwa ren vanuit Kerkwerve en daar mee was het voornemen van de baan De drastisch maatregel werd overwogen omdat de Zandweg vaak als sluiproute wordt ge bruikt als het erg druk is op de N59 tussen Zierikzee en de Westhoek. De ruim vier meter brede polderweg heeft een maximale capaciteit van 650 voertuigen per dag, maar be reikt vaak uitschieters van 1200 voertuigen. Dit komt de ver keersveiligheid niet ten goede aangezien de weg ook door veel fietsers gebruikt wordt. Volgens Van Kan wordt er voortdurend te hard gereden. Hij acht het niet onmogelijk dat het waterschap er alsnog toe zal overgaan de Zandweg voor au toverkeer af te sluiten. De op merking van de dorpsraadvoor zitter dat de inwoners van Kerkwerve dat aan zichzelf te wijten zouden hebben, wordt hem niet door iedereen in dank af genomen. Volgens voorlichtster S. Minne- boo is het waterschap overigens beslist niet meer van plan de Zandweg af te sluiten. „Er kwam vorig jaar zoveel kritiek op dat voorstel, dat we het snel hebben laten varen. Het was ons absoluut duidelijk dat er geen enkel draagvlak voor Verbolgen „Ze kunnen net zo goed een dam rond Kerkwerve heen leggen dan is het helemaal van de bui tenwereld afgesloten", zegt re- creatieondememer en agrariër R van Langeraad. Hij is verbol gen over alle inbreuken op de leefbaarheid van zijn dorp. Als ander voorbeeld noemt hij het plotselinge schrappen van de reguliere busverbinding door Connexxion. Verder maakt hij zich zorgen over mogelijke tra céwijzigingen van de Heuvels- weg in de toekomst. Vele malen eerder al uitte Van Langeraad zijn zorgen over de plannen van de gemeente van de Heuvelsweg de doorgangsroute van oost naar west te maken. Volgens wethouder L. Geluk-Poortvliet van Verkeer echter staat de nieuwe toeristen gewezen wor den op de natuur, die het eiland te bieden heeft, en andere acti viteiten, die bijvoorbeeld bij boerenbedrijven te doen zijn. N. Deist van de Stichting Platte landsvernieuwing: „Je kunt niet zonder elkaar. Het is een klein eilandje en je komt elkaar steeds tegen. We moeten de toerist ge zamenlijk benaderen." door Famke van Loon RENESSE - De Stichting Hore ca Renesse (SHR) wil de strijd voor de proef met de verruiming van de openingstijden voor ca fés en discotheken nog niet op geven. Verschillende mogelijk heden worden nu onderzocht. Zo bekijkt het bestuur of de proef juridisch of via de inscha keling van een particulier be veiligingsbedrijf alsnog valt af te dwingen. De gemeenteraad beslist volgende week definitief over de proef in Renesse. Weliswaar strijdbaar geeft SHR-secretaris L. Hart toe er een hard hoofd in te hebben dat de Renesser horeca onderne mers bij wijze van proef deze zo mer hun deuren een uurtje lan ger open mogen houden „Het grootste probleem is dat de bur gemeester het laatste woord heeft." Burgemeester J. Assel- bergs heeft eerder al in de com missie Samenleving en Bestuur de fracties gewaarschuwd voor de gevolgen van tóch doordu wen van proef. De teleurstelling over het afbla zen van de proef is nog altijd groot bij de horecastichtmg. Na jaren van verzoeken en plei dooien voor dat uurtje extra leek een proef met langere ope ningstijden voor cafés en disco theken deze zomer aanstaande. Maar het college wil van de proef afzien. De hoofdreden is dat het lik-op-stuk beleid, waarmee Renesse de laatste ja ren in toom is gebracht, op losse schroeven komt te staan. Zowel politie als Openbaar Ministerie zeggen niet voldoende mensen te hebben om de orde te bewa ken, wanneer de kroegen tot drie uur open zijn „We vinden het doodzonde dat het niet doorgaat en de argu menten enigszins zwak", stelt Hart. Op de ledenvergadering van de horecastichting heeft het bestuur duidelijk laten blijken de strijd voor de proef nog niet op te geven. Met nog ruim een week te gaan tot de gemeente raadsvergadering, waarin de fracties een definitief besluit over de proef moeten nemen, onderzoekt het SHR-bestuur welke mogelijkheden de onder nemers nog resten om de verrui ming van de openingstijden als nog af te dwingen. Naast gesprekken met de ver schillende fracties bekijkt het bestuur of de proef via de recht bank valt te verkrijgen. Volgens Hart bestaat er wat dat betreft al jurisprudentie, maar wil de SHR de andere horeca onderne mers op Schouwen-Duiveland hiermee niet in de wielen rijden. „We moeten kijken wat de con sequenties daarvan zijn voor de andere horeca." Lastpakken Een andere optie is de inhuur van een particulier beveili gingsbedrijf door de onderne mers. Die zou dan extra toezicht moeten houden in het Renesser uitgaanscentrum. Volgende week overlegt het SHR-bestuur hierover met de politie Hart be seft wel dat dit bedrijf alleen voor de ordebewaking kan zor gen; voor de aanhouding van lastpakken zal de politie alsnog ingeschakeld moeten worden. Mede om die reden is de inhuur van zo'n bedrijf voor J. Beuns, teamchef van de politie in Wes ten- en Middenschouwen, ei genlijk geen alternatief. Het korps komt mensen tekort, ook om in dat geval op te treden. Beuns: „Wat bepalend is, is dat de politie kan garanderen dat er een bepaald veiligheidsniveau is. En daarvoor moeten wij men sen inzetten." GOES - Op een bouwterrein aan de Glenn Millerlaan in Goes hebben onbekenden tussen dinsdagmorgen en gistermor gen een hoeveelheid gereed schap gestolen. De waarde van de buit is niet bekend. door Piet Kleemans BURGH-HAAMSTEDE - Het actiecomité Weststraat/Burgh- seweg heeft in haar strijd tegen het zwaar verkeer een plan ont wikkeld voor een busroute om Haamstede en Burgh. De Connexxion-bussen rijden nu dwars door beide dorpsker nen en dat geeft volgens het ac tiecomité veel trillingen. Die trillingen tasten het woongenot ernstig aan en veroorzaken schade aan woningen. De bewo ners van de Weststraat klagen daar al jaren over, maar maatre gelen om de overlast terug te dringen zijn tot nu toe uitgeble ven. „We zijn hier als actiecomité al zes jaar mee bezig en we zijn nog niets opgeschoten", constateert J. de Roode van het actiecomité verbitterd. Een gesprek met wethouder verkeerszaken L. Geluk-Poortvliet heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. „Zij wil om tafel met Connex xion en de mensen van de AH- vestiging in Burgh. Dat heeft naar ons idee geen enkele zin Connexxion werkt ons tegen en de directie van de AH daar heeft absoluut geen invloed op het verkeersgedrag van chauffeurs van leveranciers" De gemeente heeft in oktober vorig jaar onderzoek laten doen naar de ernst van de trillingen. De onderzoekers constateren dat er sprake is van hinderlijke trillingen, maar achten de kans op schade aan woningen door die trillingen 'zeer gering'. Het actiecomité denkt daar héél an ders over „89 procent van de aangrenzende huizen heeft aan toonbare schade. Scheuren die wel degelijk veroorzaakt zijn door zwaar verkeer. Volgens een eigen onderzoek van het actiecomité wil 79 pro cent van de bewoners van West straat en Burghseweg de bussen van Connexxion uit hun straat hebben. Met dat gegeven in het achterhoofd heeft het actieco mité een plan uitgewerkt voor een busroute buitenom. Bussen komende vanaf de recreatiever- deelweg uit de richting Renesse zouden allereerst richting VW- kantoor moeten waar het kleine parkeerterrein omgevormd zou kunnen worden tot mim-bus- station. Via een uitrit op de Kloosterweg kan de bus vervolgens via de Se- rooskerkseweg naar de Kraaij- ensteinweg. Op de kruising met de Zandweg zou dan een tweede bushalte moeten komen. Een derde en laatste bushalte zou nabij de AH-vestiging en muse um De Burghse Schoole gereali seerd kunnen worden. Vanaf de Kraaijensteinweg zou dan een doorsteek-verbindingsweg moeten worden gemaakt naar die nieuwe bushalte. Nieuwe weg Volgens het actiecomité is voor die nieuw aan te leggen weg vol doende ruimte tussen de be staande bebouwing en het sportveld. Via dezelfde route kan de bus weer terug naar de Kraaijensteinweg om vandaar de rit richting Westerschouwen te vervolgen. Een degelijke route is in de visie van het comité niet alleen voor Connexxion, maar ook voor vrachtverkeer aantrekkelijk. Zij hoeven zich niet meer door de smalle straatjes van Haam stede en Burgh te wringen. Het actiecomité heeft zijn plan voorgelegd aan de gemeente, Provinciale Staten en vervoers maatschappij Connexxion. De Zandweg tussen Zierikzee en Kerkwerve wordt vaak als sluiproute gebruikt bij drukte op de N59. Vooral voor fietsers ontstaan daardoor vaak gevaarlijke situaties. foto Marijke Folkertsma Heuvelsweg vooralsnog op geen enkel toekomstig tracé ingete kend. Zij deed Van Langeraad de toezegging dat toekomstige tracéstudies betreffende de Heuvelsweg teruggekoppeld zullen worden naar de dorps raad Kerkwerve. Of je het ding nou saai vindt of, door de lengte en diepte, juist spannend; of je verdrie tig bent om het verdwijnen van de boten of blij vanwege het geringere tijdsbeslag, één bijwerking kan niet worden genegeerd: de Zeeuwse taele is de afgelopen dagen ver rijkt. Iedereen in dit gewest snapt zonder meer de twee thans meest gestelde vragen, die elders wenkbrauwen doen fronsenEén: „Ben je er al doorheen geweest Tivee: „Heb jij al een tietek?"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 31