ractie bepleit kinderopvang azc PZC Kamerlid stelt vragen over toerbusbranche Historisch kerkhof 't Oudeland hersteld Verveling staat niet in het woordenboek Horeca Renesse blijft strijden voor proef met openingstijden 13 toenLinks Middelburg wijst op belang Pippeloentje inorfietser ewond agenda ~l Eva Leclercq beste voorleester Hardrijders veroordeeld Fractievoorzitter PvdA stopt Autokraak in Wemeldinge De Rede in kangoeroewedstrijd Wedstrijd Ons Genoegen Vijvers Cultureel café Rommelmarkt donderdag 20 maart 2003 ïïfMarlia Berkelder 1 IDDELBURG - Het kinder- J «irblijf bij het asielzoekers- strum in Middelburg moet w open. De fracties van 1 penLinks in Middelburg en i jssingen willen dat de Wal- gemeenten financieel S springen. Het kinderdagver- t His sinds deze maand dicht ai het COA (Centraal Or- opvang Asielzoekers) er pinieer voor wilde betalen. OES - Een 45-jarige snorfiet- ruit Yerseke is gistermiddag «j drie uur gewond geraakt j«n aanrijding met een auto de Jacob Valckestraat in ;47-jarige bestuurder van de jsonenauto uit Goes stond stil i de Jacob Valckestraat om in parkeren. De bestuurder van 'snorfiets uit Yerseke zag dit laat en botste achter op de -enauto Hierdoor kwam snorfietser ten val; hij werd s beenletsel overgebracht aar het Oosterscheldezieken- D5 in Goes lereedschap estolen lES-Opeen bouwterrein aan Glenn Millerlaan in Goes iben onbekenden tussen Bdagmorgen en gistermor- een hoeveelheid gereed- MEKACTIVITEITEN *3» (Advertentie) "tercultureelfeest 'Iratuin Koudekerke -*»<fckjnde*eo Culturele speurtocht. Maori (Molukse band) REDACTIE kvelanden/tholen Voorstad 22 Postbus 31 "80 AA goes (0113) 273000 (0113) 273030 E-rnail: redgoes@pzc.nl tolf Bosboom ^ndHuibers van der Jagt ^bPaardekam lanter Maat Morale redactie gsouburgseweg 10 '580AAVUSSINGEN ïel: (0118) 484000 ^10118)470102 r-mail: redact.e@pzc.nl WERNET ^pzc.nl "»«il: web@pzc.nl De kinderopvang was bedoeld voor de bewoners van het asiel zoekerscentrum. Asielzoekers die een cursus volgden, konden hun kind naar de opvang bren gen. Kinderopvang Walcheren, die het dagverblijf exploiteerde, had gehoopt dat ook kinderen van buiten het centrum de op vang zouden bezoeken. Daar was echter weinig belangstel ling voor. Het COA wilde door kinderopvang aan te bieden, meer asielzoekers de mogelijk heid geven om een cursus te vol gen. Asielzoekers bleven vaak thuis omdat er niemand op de kinderen kon passen. Pippe loentje was het eerste kinder dagverblijf in een asielzoekers centrum in Nederland. Het dagverblijf is begin deze maand gesloten. „Die opvang is een jaar geleden met veel bom barie gepresenteerd", zegt het Middelburgse raadslid J. van Nieuwenhuizen. „Er maakten zeker dertig kinderen gebruik van." GroenLinks dient maan dag tijdens de gemeenteraad een motie in om de opvang weer open te krijgen. „Dat kost onge veer 70.000 euro, dat is natuur lijk weinig als je het vergelijkt met andere dingen. Zeker als je dat bedrag ook nog verdeelt over drie gemeenten Inburgeren GroenLinks betoogt dat het door sluiting van de kinderop vang voor asielzoekers niet lan ger mogelijk is om cursussen te volgen. Die zijn voor sommigen nodig om goed voorbereid terug te kunnen keren naar het land van herkomst. Mensen die in Nederland mogen blijven, heb ben de lessen nodig om goed te kunnen inburgeren. Het ROC wil dit najaar beginnen met een vervolgcursus. Ook daarvoor is het noodzakelijk om een kin derdagverblijf te hebben, vindt de partij. Ook de kinderen worden de du pe van de sluiting van Pippe loentje, vindt Van Nieuwenhui zen Het gaat om kinderen die vaak last van stress hebben. Juist voor hen is kinderopvang belangrijk omdat het een bij drage kan leveren aan hun soci ale en emotionele ontwikkeling. Van Nieuwenhuizen vindt dat de gemeente Middelburg er ei genlijk niet onderuit kan om het dagverblijf te ondersteunen. In het raadsprogramma dat vorig jaar is vastgesteld, staat dat de gemeente de kosten voor kinderopvang voor mensen die deelnemen aan inburge- ringscursussen (mede) blijft be talen. Ewaarde van de buit is niet be- kinderkleding 1HELMINADORP - In het ilhelminahuis in Wilhelmina- irp is woensdag 26 maart een ^orkledmg- en speelgoed- Inzameling voor de beurs Lndt24 maart van 9.00 tot 9.45 ts. De beurs begint om 1,30 uur. 'Oosterscheldeziekenhuis, 10.00- 00uur:lnloopochtend voor whiplash- i; Sportpunt Zeeland, 13.00 - 35uur: Line Dance door Country Club «Sounthern Riders; Wijkgebouw Jan Ittiart, 19.00 uur: Technika 10 voor asjes van 10 t/m 12 jaar; MNSZAND - Gebouw van de Scou- 'tDijkje,9.00 -11.30 uur: Kinder- I7ELLE - Complex Groenewoud, 1,9.00 -10.00 uur: Sport en spel (tossers; 12.00 - 13.00 uur: Bewegen xcarapatiénten; KTINGE Amicitia, 20.00 uur; Soiree fflceFrangaise, "iSEKE Prinses Beatrixhaven, 13.30 :Rondvaart op de Oosterschelde. lyminstuif lUININGEN - De gezamen- ie gymnastiekverenigingen mReimerswaal houden zater- fceen jongeremnstuif voor de ïgd van vier tot en met veer- Ejaar. activiteiten beginnen om Muur in de Reimerswaalhal trainingen. De wegens ziekte gekapte bomen op de eeuwenoude begraafplaats bij Tholen hebben gisteren in zestien kastanjes hun opvolgers gekregen. foto Willem Mieras door Steffan ter Maat THOLEN - Vrijwilligers van de Stich ting Landschapsbeheer Zeeland heb ben gisteren de beplanting van het his torische kerkhof 't Oudeland bij Tholen hersteld. De Kerkvoogdij van de Her vormde Gemeente in Tholen is er blij mee. Ze lieten - als eigenaar van het kerkhof - vorig jaar de oude bomen rooien en konden dat nu met behulp van de stichting herstellen. De oude bomen op het kerkhof waren ziek en moesten daarom weg. De nieu we bomen - zestien kastanjes - zijn dus danig geplant dat op dezelfde wijze twee rijen bomen zijn ontstaan. Daar naast zijn er enkele knotwilgen en een aantal struiken geplaatst. „Wij zijn er heel tevreden over dat we als landschapsbeheer zo kunnen bij dragen aan het zo origineel mogelijk houden van deze cultuurhistorische be graafplaats", vertelt Rudie Geus van de stichting. „We gaan het gras dat hier groeit ook beheren. Daar zitten nog en kele aparte plantensoorten in Verder moeten we in de toekomst bekijken of we de grafzerken kunnen opknappen. Sommigen zijn helemaal schuin ge zakt, of zelfs doorgebroken. Het zou mooi zijn als we hier ook het een en an der aan kunnen herstellen." De inmiddels monumentale begraaf plaats is al vele eeuwen oud. Volgens de Thoolse amateurhistoricus Henk Elen- baas moet de begraafplaats rond 1600 zijn aangelegd. Door het eeuwenlange gebruik als begraafplaats is niet be kend hoeveel mensen door de jaren heen op deze plek zijn begraven. Het kerkgenootschap heeft onlangs in elk geval besloten dat het kerkhof de func tie van begraafplaats verliest. Er is nog één persoon die jaren geleden het recht heeft verworven om op deze bijzondere plek te mogen worden begraven en dat zal tevens de laatste zijn. door René Hoonhorst DEN HAAG - Tweede-Kamer lid S. Dijksma (PvdA) wil van minister De Boer van Verkeer en Waterstaat weten of de arbeids omstandigheden voor touring carchauffeurs en de veiligheid van passagiers en bestuurders voldoende zijn gewaarborgd door bestaande wetgeving. Dijksma stelt vragen aan de mi nister na een gesprek met het Terneuzense kaderlid T. Ver- bunt van vakbond De Unie en een Zeeuws-Vlaamse touring carchauffeur. Verhalen over en foto's van de werkomstandighe den van reisbusbestuurders de den haar beseffen dat er nogal wat misstanden zijn in de tou ringcarwereld. De twee Zeeuws-Vlamingen vroegen het Kamerlid niet al leen naar de vervoersbedrijven te kijken. Zij zoeken de schuld vooral bij de grote reisorganisa ties die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten en toer- busondernemers verplichten de hand te lichten met de regels. De Stichting Keurmerk Busbe drijf, opgericht om kwaliteit en service van de toerbusbednjven op peil te houden, doet volgens De Unie weinig aan klachten van chauffeurs, omdat het be stuur bestaat uit toplieden van grote touroperators en reisorga nisaties. Verbunt: „Die mensen snijden niet in eigen vlees en la ten misstanden gewoon voort duren." Dijksma wil zonder harde be wijzen geen hele bedrijfstak zwartmaken. Maar de voorbeel den die ze van Verbunt en de chauffeur te horen en te zien kreeg, zijn voor haar aanleiding om opheldering te vragen. Rusttijden De werkomstandigheden voor chauffeurs en de rust- en rijtij den moeten in de CAO voor busbestuurders worden opge nomen. Omdat die werkom standigheden rechtstreeks invloed hebben op de verkeers veiligheid voor andere wegge bruikers én passagiers van de toerbussen kan het een taak voor de Tweede Kamer zijn om wetten of regels op te stellen of aan te scherpen. „Ik heb foto's gezien van een chauffeur die zijn benen nauwe- lij ks kan buigen achter het stuur en bijrijdersbedden waar men sen zich met moeite in kunnen wringen. Dat moet haast wel in strijd zijn met alle Arbo-wet- ten." De inspectie verkeer en water staat heeft gisteren ook al laten weten dat ze de klachten wil on derzoeken. door Mieke van der Jagt THOLEN - In hun appartement bij Ten Anker in Tholen hebben D. Bal en A. Bal-Faasse gisteren alvast een stukje van hun zestig jarig huwelijk gevierd. Het offi ciële deel, want het was precies zestig jaar geleden dat ze in het huwelijksbootje stapten, en de burgemeester kwam feliciteren. Zaterdag vieren ze het groter met familie en vrienden in het zaaltje van de Nederlandse Her vormde kerk. Dingenis Bal, Bruinissenaar van geboorte, werkte op Tholen in de oesterskweek toen hij zijn bruid Adriana Faasse, een jonge dochter uit een schippersgezin dat in Sint Philipsland de thuis haven had, meenam naar de ambtenaar van de burgerlijke stand en naar de hervormde kerk. Ze gingen op de oesterput ten in Tholen wonen, waar Bal werkte tot de rampzalige winter van 1962-'63, toen alle oesters doodvroren Bal begon gewoon een nieuwe loopbaan bij Timpa Foundations in Tholen. waar hij gepensioneerd werd als chef van desnijderij. Zij zijn nog net allebei 82 jaar, tot volgende week, want dan verjaart de bruid. Verveling komt in het woordenboek van het echtpaar Bal niet voor: ze gaan nog graag met z'n tweeën fietsen en als ze het verderop zoeken, pakken ze de auto. Hoewel de bruid vaak bang is geweest voor het water, als kind in het achteronder van een tjalkje vol suikerpeeën, zoekt het echtpaar het water nog wel graag op als het rustig is Oes ters staan niet meer zo vaak op het menu, maar een maaltje krukels wordt er nog regelmatig geraapt. Drie zonen heeft het echtpaar grootgebracht en inmiddels zijn de tien kleinkinderen ook al vol wassen. De vijf achterkleinkin deren zullen er zaterdag ook bij zijn. BRUINISSE - Eva Leclercq (12 jaar) uit Zierikzee, leerlinge van de Theo Thijssenschool, heeft gisteren in Bruinisse de tweede Schouwen-Duivelands/Thoolse voorleeswedstrijd gewonnen. Eva las een fragment voor uit 'Brief voor de ko ning' van Tonke Dragt en deed dat zo overtuigend dat ze de andere zeven deelnemers overtuigend achter zich liet. Eva mag zaterdag 12 april samen met de winnaar van de eerste voorronde Merijn Dam uit Oud-Vossemeer naar de Zeeuwse finale in Middelburg. De winnaar daarvan mag 14 mei mee doen aan de in Utrecht te houden landelijke finale. MIDDELBURG - Een 20-jarige inwoner van Middelburg is gisteren door de kantonrechter in zijn woonplaats veroor deeld tot een boete van 252 euro en 4 maanden voorwaardelij ke rijontzegging. De man reed in mei vorig jaar in Buttinge 86 kilometer per uur waar 50 is toegestaan. Officier van justitie J. Zondervan had dezelfde straf geëist. Hij rekende de man de snelheidsovertreding zwaar aan omdat de man voor de twee de keer binnen een jaar de fout in ging. Een 31-jarige man uit Maasland kreeg een boete van 261 euro en vier maanden voorwaardelijke rijontzegging. De man reed in september 2001 in de bebouwde kom van Serooskerke 36 kilometer te hard. De man verklaarde met spoed op weg te zijn naar een afspraak voor zijn werkgever KPN Officier van jus titie J. Zondervan snapte de noodzaak van deze snelheids overtreding niet. „Ik begrijp niet dat uw werkgever, die zo veel reclame maakt voor vergaderen via moderne technieken, zelf niet werkt met die technieken." Rechter B. Doorewaard Boekhout hield in zijn vonnis rekening met het feit dat de man al veroordeeld is voor een identieke snelheidsovertreding, eerder op die dag op dezelfde plek. DOMBURG - Dorien Maas-Stevens, fractievoorzitter van de PvdA-GroenLinks in Veere heeft het voorzitterschap van de raadsfractie overgedragen aan raadslid Doede Holtkamp. Maas verklaarde dat ze, om redenen die niets met de fractie en de gemeenteraad van doen hebben, het rustiger aan wil doen. Maas blijft lid van de raad en van de commissie Financiën en Algemeen Beleid. WEMELDINGE - In de Oosterscheldestraat in Wemeldinge hebben onbekenden dinsdagavond een bedrijfsauto openge broken. De buit bestond uit een mobiele telefoon. TERNEUZEN - De Terneuzense scholengemeenschap De Re de doet vrijdag 21 maart voor de achtste achtereenvolgende keer mee aan de Europese Kangoeroe wiskundewedstrijd. Maarliefst 112 leerlingen uit de klassen 1 toten met 5 van alle schooltypen hebben zich ingeschreven. De kangoeroe wedstrijd komt uit Australië. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n wiskundewedstrijd georganiseerd maar voor alle middelbare scholieren. Het succes inspireerde Fran se wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Au straliërs doopten zij hun wedstrijd 'kangoeroe'. Later is het initiatief overgewaaid naar Nederland. Deelnemers met een hoge score in de klassen drie, vieren vijf van havo en vwo krij gen een uitnodiging om deel te nemen aan de tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade in september. D. Bal en A. Bal-Faasse, zestig jaar getrouwd. foto Willem Mieras door Famke van Loon RENESSE - De Stichting Hore ca Renesse (SHR) wil de strijd voor de proef met de verruiming van de openingstijden voor ca fés en discotheken nog niet op geven. Verschillende mogelijkheden worden nu onderzocht. Zo be kijkt het bestuur of de proef ju ridisch of via de inschakeling van een particulier beveili gingsbedrijf alsnog valt af te dwingen. De gemeenteraad be slist volgende week definitief over de proef in Renesse. SHR-secretaris L. Hart heeft er een hard hoofd in dat de onder nemers bij wijze van proef deze zomer hun deuren een uurtje langer open mogen houden. ,Het grootste probleem is dat de burgemeester het laatste woord heeft." Burgemeester J. Assel- bergs heeft eerder al in de com missie Samenleving en Bestuur de fracties gewaarschuwd voor de gevolgen van tóch doordu wen van proef De teleurstelling over het afbla zen van de proef is nog altijd groot bij de horecastichting Na jaren van verzoeken en plei dooien voor dat uurtje extra leek een proef met langere ope ningstijden voor cafés en disco theken deze zomer aanstaande. Maar het college wil van de proef afzien. De hoofdreden is dat het lik-op-stuk beleid, waarmee Renesse de laatste ja ren in toom is gebracht, op losse schroeven komt te staan. Zowel politie als Openbaar Ministerie zeggen niet voldoende mensen te hebben om de orde te bewa ken, wanneer de kroegen tot drie uur open zijn. „We vinden het doodzonde dat het niet doorgaat en vinden de argumenten enigszins zwak", stelt Hart Op de ledenvergade- KAPELLE - Muziekvereniging Ons Genoegen houdt zaterdag een solisten- en ensemblccon- cours voor haar eigen leden. De wedstrijd, waaraan onge veer zestig muzikanten deelne men, begint om 13.00 uur en wordt gehouden in het clubge bouw in Kapelle. ring van de horecastichting heeft het bestuur laten blijken de strijd voor de proef nog niet op te geven. Met nog ruim een week te gaan tot de gemeente raadsvergadering, waarin de fracties een definitief besluit over de proef moeten nemen, onderzoekt het SHR-bestuur welke mogelijkheden de onder nemers nog resten om de verrui ming van de openingstijden als nog af te dwingen. Naast gesprekken met de ver schillende fracties bekijkt het bestuur of de proef via de recht bank valt te verkrijgen. Volgens Hart bestaat er wat dat betreft al jurisprudentie, maar wil de SHR de andere horeca onderne mers op Schouwen-Duiveland hiermee niet in de wielen rijden. „We moeten kijken wat de con sequenties daarvan zijn voor de andere horeca." KAPELLE - In het verenigings gebouw van aquariumvereni ging De Vuurneon uit Kapelle wordt vrijdag 21 maart om 20 00 uur een lezing gehouden De heer Van Sloun legt uit hoe een goed opgebouwde vijver er uit behoort te zien. KATS - Het Noord-Bevelands cultureel café KIK houdt zater dag een culturele avond. Het programma bestaat uit dans en verschillende smartlappen. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in dorphuis De Vriendschap in Kats. GOES - Het Leger des Heils houdt zaterdag en dinsdag een grote overdekte rommelmarkt in de Meubelhal aan de Lelie straat 24 in Goes. Gelijktijdig zijn ook de meubel en kledingwinkel geopend. Om dat het aanbod erg groot is, zal er veel te koop zijn tegen lage prijzen. Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en dinsdag van 09.00 tot 15.00 uur. De opbrengst van deze rommelmarkt is be stemd voor de Maatschappelij ke Dienstverlening in Goes en omstreken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 29