fatuur slokt kippenschuur op Sloop afgebrande scholen begonnen 11 Vmbo'ers voeren dansshow op kerkstraffen voor jonge verdachten brand Goese Polder Oudere Tholenaren krijgen fitheidstest College wil gymzaal Krabbendijke toch eerder opknappen Ouderen klagen over baldadige jongeren 0pensatie voor containerkade dupeert pluimveebedrijf Maxima doopt vierde fregat in Vlissingen almanak Nieuw Zeeuws ;c BEVELANDEN/THOLEN donderdag 20 maart 2003 rAnitaJanse piDe nieuwe kippen- r van Kippenboerderij aan de Scheeweg in Rit- s net klaar. Nu moet het Jweer worden afgebro- J, verband met de aanleg «n natuurgebied. „Elke tr die wij slaan, is voor de «bedoeld", aldus een ver arde Sturm. men de eerste kippen, hoewel de verbouwing nog niet helemaal was afgerond. Amper een maand later kreeg Sturm een te lefoontje van Zeeland Seaports met de mededeling dat men eens wilde komen praten. „Ik kreeg die dag niets meer uit mijn han den", vertelt Sturm. Hij ver volgt: „Ik beschik over twee hectare grond en vermoedde dat ik in de toekomst niet verder mocht uitbreiden." Wat ze hem uiteindelijk vertelden, was wel het laatste waarmee Sturm re kening had gehouden. Het be drijf stond binnen de grenzen van het gebied waar alsnog natuur moest komen en dus moet de schuur weer worden afgebroken. Dat was een ont zettende afknapper voor de on dernemers. „Het was een klap in ons gezicht. We hebben al onze tijd in de bouw gestopt, straks kunnen we opnieuw be ginnen." Volgens H. de Bruine van Sea ports is het voor 99 procent ze ker dat het gebied wordt ont ruimd. Hij verklaart het verhaal van Sturm als volgt: „In het toenmalige bestemmingsplan was het toegestaan om te bou wen. We hadden nog geen nieuw bestemmingsplan, dus hielden we hem niet tegen. Bovendien hoopten we dat Sturm in het ge bied kon blijven, maar dat lieten de milieueisen niet toe." Uitkopen Uiteindelijk heeft Seaports nu zelf de meeste pijn. geeft De Bruine toe, want het bedrijf moet Sturm met een evenredig bedrag uitkopen. Zeeland Sea ports doet nu zijn best om een Rock 'n roll was slechts één van de danssoorten waarmee leerlingen van het Goese Lyceum gisteren een reis door de tijd maakten. foto Willem Mieras door Mieke van der Jagt GOES - De tweede helft van de twintigste eeuw kwam gisteren voorbij in de aula van het Goese Lyceum. Film en dans waren de inspiratiebronnen voor de leer lingen van de vierde klassen vmbo die culturele kunstzinnige vorming in hun examenpakket hebben zitten. Het werd een complete show waarin de bekendste dansklassiekers direct herkenbaar waren. Singing in the Rain, Rock around the Clock, Saturday Night Fe ver, Grease, Dirty Dancipg en Save the Last Dance bleken qua sfeer, costumering en choreografie jonge dansers en verwonderde oudere toeschouwers zeer aan te spreken. De leerlingen in de vmbo-examenklassen kwamen zelf met het idee op de proppen om aan de hand van films dansoptredens te maken. Dansleraren kwamen via het Centrum voor de Kunsten speciale workshops geven. Voor de kleding gingen de leerlingen met veel improvisatietalent aan de slag, zodat bij elk optreden de tijd leek te verspringen Van de tapdans net na de oorlog naar de rock 'n roll van de jaren vijftig langs puntkragen en discogoed naar de streetdance van nu nog steeds. Het was niet altijd even gemakkelijk om kleren te vinden, want petticoats en tapdansschoenen hebben veel mensen niet meer ergens liggen. Een Goe se schoenmaker bleek echter nog in staat tapdans schoenen te maken voor de 'hoofers' van Singing in the Rain. Om de sfeer op te snuiven en de techniek van het dansen onder de knie te krijgen, bekeken de leer lingen de films thuis telkens opnieuw en vrijdagmid dag werd er in de workshops nog een beetje aan ge schaafd en gebeiteld. Het resultaat was verbluffend. In het vak ckv maken de leerlingen van het vmbo ken nis met alle kunstdisciplines. Dat er dit jaar een dans- dag uit voortvloeide komt doordat de vierdeklassers daar met z'n allen voor kozen. door Patrick de Block GOES - In de Goese Polder is gisteren begonnen met de sloop van de twee afgebrande scholen en wijkgebouw De Spinne. Ver wacht wordt dat de werkzaam heden vier tot zes weken gaan duren. Het complex brandde tijdens de jaarwisseling helemaal uit. De resten van de gebouwen hadden al veel sneller opgeruimd moe ten zijn, maar de verzekerings maatschappij zorgde voor vertraging. Die eiste dat de ge meente Goes bij verschillende aannemers offertes opvroeg Hierdoor werd de sloop uitge steld, met als gevolg dat omwo nenden begonnen te klagen. Zij vonden dat ze lang genoeg tegen de geblakerde resten van de scholen en het wijkgebouw had den aangekeken Verder zou het niet goed zijn voor het verwer kingsproces van de scholieren van de Holtkampschool en het Noorderlicht. Gisteren is de sloop dan toch be gonnen. Omwonenden moeten rekening houden met enige overlast, omdat er onder meer met kranen en vrachtauto's wordt gewerkt. Aan- en afvoer van materiaal gebeurt via de Troelstralaan en de Europa laan. De gymzaal wordt niet ge sloopt, omdat deze slechts lichte schade heeft opgelopen. Voetbalveldje De leerlingen van de twee scho len krijgen nu les in enkele noodgebouwen in Goes-Zuid. De gemeente zoekt nog steeds naar een andere oplossing. Zo wordt er gesproken over het plaatsen van noodlokalen op het voetbalveldje aan de Mars hallstraat in de Goese Polder. Bewoners van deze straat zijn het daar niet mee eens. Zij den ken dat het grasveld naast de dependance van de Holtkamp school aan De Spinne een betere locatie is, omdat er meer par keergelegenheid is en er minder groen hoeft te verdwijnen. De afgebrande scholen en wijkgebouw De Spinne in de Goese Polder gaan na lang uitstel uiteindelijk tegen de vlakte. foto Willem Mieras ^gplor Dooms DELBURG - De kinderrechter in «Iburg heeft gisteren vijf jongens ^ln de leeftijd van veertien, vijf- ttzestien jaar voor hun aandeel in 'Wnenbrand tijdens de jaarwis- ^'ndeGoese Polder tot werkstraf- 'an zeventig en negentig uur •Mteld. Drie jongens werden vrij- v' ken. ^basisscholen en het wijkgebouw brandden 1 januari tot aan 5- ndaf. lp de strafmaat werden «Wdingen aan de ruiten van de ,mPschool meegenomen. De ontstond 's nachts omstreeks '*ee toen vanuit de groep vuur de Holtkampschool naar bin nen werd gegooid Een van de jongens riep 'brand, brand', waarna ze zich al lemaal snel uit de voeten maakten. De gevolgen waren rampzalig. Kinderrechter E. van der Lende-Mul der Smit achtte de brandstichting bewezen, omdat de kinderen met het gooien van vuurwerk in een ge bouw de kans voor lief hadden geno men dat er een grote brand zou ont staan. Je hebt de gevolgen niet meer in de hand. Vuurwerk hoort op straat thuis. Dit gaat baldadigheid ruim te boven." Bang De kinderrechter vroeg zich af waarom de jongens niet de brandweer of de po litie hadden gebeld. Ze zeiden bang te zijn geweest dat ze dan opgepakt zou den worden Ook was er paniek ge weest. Officier van justitie H. den, Hartog eiste tegen het vijftal hogere werkstraffen, tot 120 uur, en twee maanden voorwaardelijke jeugdde tentie. Ze vond dat de grote gevolgen van de brand moest doorwegen in de strafmaat. „De brand is een dieptepunt voor Goes Hier zijn duizenden mensen de dupe van"zei de officier over de im pact van de vlammenzee. Ze wees op de financiële en emotionele schade voor de betrokkenen. „Ze zijn letterlijk alles kwijt. Er zijn leermidde len, het meubilair, de complete admini stratie en dierbare spullen verloren gegaan. Ook het verenigingsleven is ernstig gedupeerd door het afbranden van het wijkcentrum." Den Hartog vond het hartverwarmend dat er van alle kanten inspanningen zijn geleverd om de gedupeerden te hel pen. Zo zijn de leerlingen onderge bracht in dependances van andere scholen en is er voor een nieuwe school- in ventaris gezorgd De officier sprak over stoere jongens, die rottigheid wil den uithalen. „Het waren geen jonge criminelen." Positief vond ze dat de jongeren de con frontatie waren aangegaan met de di recteuren van de scholen en de leiding van het wijkcentrum. Ze vertelden gis teren dat ze aan het gesprek een goed gevoel hadden overgehouden, zodat ze meer besef kregen van wat ze hadden aangericht. Aan de brand ging vandalisme vooraf. Een aantal jongeren had zich op oud- jaarsavond verzameld om vernielingen aan te richten door vuurwerk op de rui ten van de Holtkampschool vast te plakken en op te blazen. Na de jaarwis seling keerden ze terug naar de achter kant van de school om vuurwerk af te steken. Enkelen gooiden rotjes in het kleuterlokaal naar binnen, waardoor een bed vlam vatte en de brand zich snel uitbreidde. „Dit was geen balda digheid meer. Er heerste een opgefokt sfeertje", merkte de officier op Drie jongens waren er bijmaar hielden zich afzijdig. Zij werden vrijgesproken. Het vijftal, dat vijftien dagen in voorarrest heeft gezeten, hangt nog een schade claim van ettelijke miljoenen euro's bo ven het hoofd. De verdedigers voerden verzachtende omstandigheden aan of vroegen hun jonge cliënten vrij te spreken. nieuwe bestemming voor de kippenloods te vinden. Waar schijnlijk krijgt Sturm een paar hectare aan de Nieuwlandse- weg in Ritthem, een kilometer van zijn huidige bedrijf. Sturm is inmiddels over zijn grootste frustratie heen. „In het begin was ik verontwaardigd, nu hoop ik dat we er gewoon een mooi bedrijf voor in de plaats krijgen." door Steffan ter Maat THOLEN - In Tholen is in sport hal De Meulvliet gisteren de fitheidstest gehouden die on derdeel uitmaakt van het sport- stimuleringsproject Gezond Actief Leven Model, kortweg Galm. Het project, uitgevoerd door de gemeente Tholen en Sport Zeeland, moet 55- tot 65- jarigen die weinig of niet actief zijn in de sport, stimuleren om te gaan bewegen. Zo'n 1200 inwoners van Sint Philipsland, Oud-Vossemeer en Tholen kregen per brief een uit nodiging voor het project. De genen die zich opgaven, werden gisteren op hun fitheid getest en kregen ook advies over voor hen geschikte sporten. Vanaf april kunnen ze beginnen met het Galm-bewegingsprogramma in Tholen en in Oud-Vossemeer. Als het project goed loopt, wordt bekeken of het ook in de andere dorpen gaat lopen. Tweehonderd deelnemers meldden zich gisteren voor de fitheidstest. „Uiteindelijk krijgt iedereen een uitdraai van de testresultaten", vertelt Den nis Plantinga van Sport Zee land. „Als de deelnemers verder gaan met het Galm bewegings programma, krijgen de docen ten van de programma's ook de resultaten en kunnen ze reke ning houden met de mogelijkhe den van de deelnemers." Nel en Ger de Klerk uit Sint Phi lipsland zijn respectievelijk 60 en 62 jaar oud. Ze krijgen wel enige beweging omdat ze - in de zomer - tennissen, maar meld den zich toch aan. „Ik maak me niet al te veel zorgen over mijn fitheid, maar ben er wel nieuws gierig naar", zegt Nel de Klerk. „Ik ben net met pensioen, dus ik vind ook wel dat ik moet oppas sen dat ik nu niet te weinig ga bewegen." Haar man Ger twijfelt wel over zijn conditie: „Ik ben bang dat uit de testen blijkt dat ik niet echt fit ben. Dus ik hoop ook dat ik iets vind waarmee ik aan m'n conditie kan werken." De 59-jarige Kees Groeneveld uit Sint Philipsland vindt het een goed initiatief van de ge meente en Sport Zeeland. „Ik ben hier vanwege de uitnodi ging die ik thuis kreeg. Had ik die niet gehad, dan had ik waar schijnlijk zelf geen ander initia tief genomen. Ik ben sowieso wel benieuwd wat het mij ople vert. Ik loop namelijk bij een reumatoloog en ik mag geen krachtsporten doen. Ik hoop dat ik hier iets vind waaraan ik wel kan deelnemen." Bloeddruk Ger de Klerk ziet zijn gedachten over zijn fysieke gesteldheid na de eerste testen bewaarheid. Na de hand-oog coördinatietest, de handkrachttest en nog enkele andere proeven is hij niet bijster positief en zelfs enigszins cy nisch „Mijn wouw scoort op al le onderdelen beter dan ik. Ik heb haar alleen bij de bloed druktest verslagen, want daar scoorde ik veel hoger." VLISSINGEN - Prinses Maxi ma doopt op 19 april het lucht- verdedigings- en comman dofregat Evertsen. Het schip wordt in opdracht van de Koninklijke Marine ge bouwd door de Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen. Het is het vierde en laatste fre gat uit een serie van vier. De Evertsen is 144 meter lang, 18,8 meter breed, heeft een diepgang van 5 meter en is voor zien van stealth-technologie. Daardoor is het schip voor de radar onzichtbaar. Koningin Beatrix verrichtte in 2000 de doop van het eerste fre gat, de Zeven Provinciën. Dit schip werd begin 2002 overge dragen aan de Koninklijke Ma rine. Het tweede, de Harer Ma jesteit Tromp, is vorige week vrijdag aan de marine overge dragen. De De Ruyter en de Evertsen worden begin 2005 aan de Nederlandse vloot toege voegd. door Rob Paardekam KRABBENDIJKE - Als het aan burgemeester en wethouders van Reimerswaal ligt, wordt de gymzaal van Krabbendijke vol gend jaar gerenoveerd. Dat stond aanvankelijk op de rol voor 2006, maar zo lang wach ten zou onverantwoord zijn. De gymzaal dateert uit 1965 en is niet meer toegerust op de wensen en eisen van deze tijd De verwachting is dat het aantal klachten snel zal toenemen en ook de uitstraling wordt er niet beter op. Een snelle renovatie betekent volgens de gemeente minder onderhoudskosten voor de toekomst, terwijl nog langer wachten juist het omgekeerde zou betekenen. Het college wil de renovatie van de gymzaal daarom naar voren halen Dat kost ruim 350.000 euro. Verder willen B en W 70.000 euro uit trekken voor de renovatie van de velden van de voetbalvereni ging in Krabbendijke Ook dat karwei wordt waarschijnlijk al in 2004 uitgevoerd. Als gevolg van de uitbreiding van het Cal- vijncollege en de verplaatsing van het oefenveld zullen de ove rige velden namelijk intensiever worden bespeeld. Ook de kleed accommodatie van de voetbal vereniging wordt volgend jaar aangepakt. Daarvoor wordt 20.000 euro gereserveerd. Ook enkele velden van de voet balverenigingen uit Rilland, Kruiningen en Hansweert kun nen de komende jaren een reno vatie tegemoet zien. De totale kosten hiervan bedragen 289.000 euro. De tennisbanen in Krabbendijke worden in 2007 aangepakt voor 45.000 euro. door Rob Paardekam YERSEKE - De bewoners van .seniorencomplex de Begonia hof aan de Begonialaan in Yers- eke zeggen veel overlast te heb ben van de plaatselijke jeugd. In een brief aan de gemeenteraad klagen ze over vernielingen en vandalisme. Elf bewoners beklagen zich er over dat tien tot vijftien jonge ren bijna dagelijks voetballen op het grasveld achter hun wo ningen, terwijl het daar niet voor bedoeld is. Volgens de schrijvers gaat het gedrag van de kinderen alle perken te bui ten. Ze zouden door de beplan ting lopen en takken uit sierbo- men rukken. Verder wordt met crossfietsen en bolderkarren door de bosjes gereden. De bewoners hebben de jongens en hun ouders benaderd, maar dat heeft weinig zoden aan de dijk gezet. Daarom vragen ze de gemeente nu om een herinrich ting van het grasveld, zodat het onmogelijk wordt om er te voet ballen De brief van de bewoners staat als ingekomen stuk op de agen da van de raadsvergadering van volgende week dinsdag. Deze begint om 19.30 uur in het ge meentehuis in Kruiningen. Of je het ding nou saai vindt of spannend; één bijwerking kan niet worden genegeerd: de Zeeuwse taele is de afgelo pen dagen verrijkt. Iedereen in dit gewest snapt zonder meerde twee thans meest ge stelde vragen, die elders wenkbrauwen doen fronsen: Eén: „Ben je er al doorheen geweest Twee: „Heb jij al een tietek?" Ronald Giphart, Gala bij aankoop van 11,11 aan boeken 1 Boekenweek 1 I - leven en dood in de klieren I mmiddag 16.00 uur Thomas i Rosenboom I nterviewd door I irank van Docselaar I mavond vanaf 17.30 uur l wt trio's cn strijkduetten --"k ook op Brasseriemenu i lentesoep en vegetarische i wrap of zalmschnitzel 11 ijs met chocoladesaus 11 111.50 of 9,00 (vege tarisch menu) II 1 icrtlag 22 maart P ^00-16.30 uur 1 den van het 1 Zeeuws orkest eoopensatie van het gebied tdóren gaat door de aanleg lieWesterschelde Container ."nal moet nieuwe natuur jen gecreëerd. Dit gebied itdehectares die tussen de Éjken de Nieuwlandseweg jtthem liggen. De noord- s wordt gevormd door de «g-Noord. dbezitters en bewoners ie grond kregen in oktober I de mededeling dat ze rschijnhjk plaats moesten iff, voor schorgebied en zee- ds. Volgens hen bleef uit- slechter uit, zodat de Rit- srs de kans groot achtten jeioch in het gebied konden ai wonen en werken. ciiWimen Karin Sturm. Zij Ben samen met M. Wouters pluimveebedrijf aan de eweg in Ritthem. Het be- ibad al een tijdje de behoef- ail te breiden. Daarvoor [e Sturm zich tot de ge- ite Vlissingen, die hem terwees naar Zeeland Sea ts, dat verantwoordelijk is rde aanleg van het natuur- sd. Binnen enkele weken ling hij een brief met de me- éiing dat hij gewoon kon rgaan met zijn plannen, im:Het verbaasde ons dat neteen toestemming kregen i Seaports. We concludeer- datdeplannen voor natuur- iedvandebaan waren." Koontje laats van 16.000 moesten er Kil kippen in het nieuwe be- Ikomen. Sturm investeerde stens één miljoen euro in de aur. In december 2002 kwa- ■■H

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 27