[avens schreeuwen om mensen Holonite wil sterk zijn in prefab 21 Uitkering lijfrente roept vragen op Uitkeren dividend raakt uit de mode sport Veracht jaar minimaal 1500 mensen nodig in Vlissingen en Terneuzen UPC loopt veel geld mis door labelpi raten het bedrijf profijt zc donderdag 20 maart 2003 y^iptfrevKutterink jjSSlNGEN - Het tekort aan «meel in de Zeeuwse havens a| op de loer. Hoewel de ste bedrijven in de havens Vlissingen en Terneuzen redelijk goed aan personeel (tn komen, is het aantrek- van voldoende flexibele ar- jfcbachten in Vlissingen nu «n probleem voor sommige «nbedrijven. i Adviseurs schetst in zijn lot over de werkgelegen- ieen niet al te florissant toe- astbeeld van de werkgele ed in de Zeeuwse havens, [beschrijft in zijn eindrap- t aan provincie en haven- ap Zeeland Seaports twee -sario's: één waarin wel en swaarin geen rekening wordt [ouden met de komst van de sterschelde Container Ter bet zogenoemde mini- Bscenario groeit de werkge- aibeid in de lagere logistieke ictiesmet 640 banen. Inclu- i de banen die vrijkomen crdat mensen met pensioen is zijn er binnen acht jaar K mensen nodig. Driekwart e de vraag komt voor reke- ig van Vlissingen, aldus het nesbureau. het maximumscenario (met WCT) groeit het aantal logis- ke banen tot 2010 met 1600, arvan 1200 in Vlissingen en Iin Tterneuzen. Inclusief de njkomende banen zijn binnen iljaar 2700 mensen nodig. «gistiek de havens van Vlissingen en meuzen werken bij de haven- Injven ongeveer 700 mensen mi logistieke functie. Daar- izijner200 werkzaam in Ter men en 500 in Vlissingen oral de vraag naar logistiek rsoneel zal in beide havens toenemen, verwacht Etin. Tbrneuzen ontstaat meer raag door de uitgifte van het luepark Terneuzen en de Ax- Vlakte. De vestiging van In de Zeeuwse havens dreigt vooral een tekort aan logistiek personeel. Cobelfret in Vlissingen doet aan die kant van de Westerschelde de vraag naar logistiek perso neel toenemen. Door de sterke groei ontstaat in alle geledingen van de haven krapte aan personeel, voorspelt Etin. Het onderzoeksbureau vindt het dan ook van groot be lang dat de havenbedrijven en andere betrokken partijen op de signalen reageren. Maar, schrij ven de onderzoekers, de bedrij ven realiseren zich nog niet de omvang van de mogelijke tekor ten en de gevolgen ervan. Toch krijgen ze er alle mee te maken. Wanneer de vraag naar mensen toeneemt door de komst van nieuwe bedrijven, is dat in eer ste instantie een probleem voor die ondernemingen zelf. Maar, waarschuwt Etin Adviseurs de provincie en het havenschap, sommige zullen wel aan mensen kunnen komen door ze elders weg te kapen (de container branche bijvoorbeeld betaalt relatief goed). Andere nieuwe bedrijven krij gen daardoor direct veel moeite om voldoende personeel te vin den. Door de grote druk die op de arbeidsmarkt ontstaat, zal het probleem zich snel verplaat sen naar de grotere overslagbe drijven in de havens. Deze zul len vervolgens mensen werven bij industriële bedrijven en aan bieders van flexibele arbeid. En daarmee wordt het probleem nog verder uitgesmeerd, aldus Etin Adviseurs. De problemen vergen daarom serieuze aandacht, want de op lossingen lijken minder voor de hand liggen dan op het eerste oog lijkt. De groei van de (be- foto Ruben Oreel roeps)bevolking ligt in Zeeland ongeveer op het landelijk ge middelde. Wel is die relatief oud. Dat betekent dat er in de toekomst relatief gezien boven gemiddeld meer mensen nodig zijn om de pensionado's te ver vangen. De adviseurs schetsen dat het lastig zal zijn om het personeel te vinden in de 'stille reserves'. De groep, die in Zeeland bestaat uit 7000 mensen, kan wel wer ken, maar staat niet als werk zoekend ingeschreven. Negen tig procent van die groep bestaat uit vrouwen. Veel 'stille reservisten' hebben al aangege ven niet graag in de logistiek te willen gaan werken. De bijna 11.000 Zeeuwse werk lozen bieden ook weinig soe laas, volgens het adviesbureau. Veel ervan zijn moeilijk of zeer moeilijk aan de slag te helpen. Weliswaar is het voornamelijk lage opleidingsniveau niet het grootste probleem, maar leert de praktijk wel dat veel werklo zen zonder specifieke leerpro gramma's er niet in slagen om aan de slag te komen bij haven bedrijven. Ook het werven van personeel onder de 12.200 logistieke ba nen die er al in Zeeland zijn, sor teert geen effect. Die bedrijven vissen namelijk in dezelfde vij ver. Dus de concurrentie werkt ook andersom. Etin Adviseurs stelt dan ook een aantal oplossingen voor. Door mensen om en bij te scholen, is het zeker mogelijk personeel te vinden onder de bijna 11.000 Zeeuwse werklozen. Voor admi nistratieve banen zou zeker ge keken kunnen worden naar de groep stille reservisten. Tunnel Reclame maken en werven in andere regio's ligt niet direct voor de hand. Door de aanleg van de Westerscheldetunnel komt het dichtbevolkte Vlaam se achterland dichterbij voor Vlissingse bedrijven: Maar de adviseurs tekenen daarbij aan dat mensen met een lagere op leiding niet snel verhuizen voor een andere baan. Ook het en thousiasme om heen en weer te rijden is onder die groep niet groot. Etin Adviseurs verwacht meer van het verbeteren van het ima go van het werken in de havens. Voorlichting op scholen en bete re doorstromingsmogelijkhe den zijn daarvoor noodzakelijk, stellen de onderzoekers. En sa menwerking tussen bedrijven, met in het bijzonder het oprich ten van een havenpool, zal de druk van de ketel kunnen halen. door Miranda Megens AMSTERDAM - Alsof de kleine belegger nog niet ge noeg is gestraft door de beurs, raakte het dit jaar ook nog eens in de mode om geen dividend meer uit te keren aan aandeelhouders. Be stuursvoorzitters zeggen dat zij het geld hard nodig heb ben om het eigen vermogen op peil te houden of, veel er ger, om schulden af te lossen. Aegon werd zwaar afgestraft toen het bij de presentatie van de jaarcijfers begin maart een dividendverlaging aankondigde. In twee dagen tijd zakte het aandeel 21 pi o- cent. ING meldde dat het di vidend op peil blijft, maar in aandelen wordt uitgekeerd. Een koersdaling volgde. Ook bij Hagemeyer en Wegener gaat het dividend op de schop. Maar niet alleen wat divi dend betreft is het kommer en kwel. Door de bank geno men is er met ieder bedrijf wel wat aan de hand, zo blijkt uit de verschillende jaarcijfers. ABN Amro presenteerde een recordwinst, maar kampt met een enorme voorziening (1,7 miljard euro) voor slech te leningen. Aegon stelde te leur met een winstdaling van 35 procent in 2002 en moest ook nog 1,3 miljard euro op zijzetten voor kredietrisico's en beleggingsproducten met een gegarandeerde eindop- brengst ING stopte in 2002 meer dan 1,1 miljard euro in de stroppenpot, Fortis 613 miljoen Van de schuldpositie van en kele AEX-fondsen wordt ook niemand vrolijk. Buhrmann moet 1,7 miljard euro afbeta len en ook Getronics kampt met een enorme schulden last. KPN wil de schulden dit jaar met 1,9 miljard euro ver minderen De bank is een molensteen om de nek van sommige be drijven, voor andere is dat de afschrijving op de goodwill Daardoor leden LogicaCMG, Numico en Philips zware verliezen. De malaise op de aandelen markt teistert ook veel concerns. Banken en verze keraars moeten hun aande- lenportefeuilles afwaarde ren omdat die onder de aanschafwaarde komen te liggen De bedragen gaan van de winst af en leiden bij Fortis zelfs tot een afboeking van 1,7 miljard. Door de val van de beurzen moeten veel bedrijven extra pensioenlas ten nemen. Bij Akzo bijvoor beeld leidde dat tot een gat in het eigen vermogen van 1,1 miljard KPN meldde een recordver- lies over 2002 van 9,5 miljard euro. Toch zag topman Scheepbouwer een lichtpun tje: in ieder geval 'zijn de fi nanciële doelstellingen ge haald'. KPN rondt dit jaar een reorganisatie af die in 2001 begon Ook ABN Amro, Akzo, ASML, Hagemeyer en Logica CMG waren of zijn bezig met een herstructure ring Van de AEX-fondsen moet alleen Ahold nog zijn jaarcijfers publiceren, maar dat belooft weinig goeds. Slechts enkele ondernemin gen (Akzo, KPN) doen uit spraken over het lopend boekjaar. De rest vindt de economische en politieke vooruitzichten te onzeker. Worstelen Verder maakte ieder bedrijf melding van de moeilijke marktomstandigheden. Sommige bestuursvoorzit ters zeggen niet eens onte vreden tc zijn, gezien het moeilijke economische kli maat. Maar door de hoge voorzieningen, afwaarderin gen van aandelenportefeuil- les, het snijden in de kosten, reorganisaties en het aflos sen van schulden blijft het worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen. GPD AMSTERDAM - Het ka belbedrijf UPC loopt maandelijks enkele ton nen aan inkomsten mis door mensen die illegaal via de kabel internetten. Volgens UPC zijn er zeke re enkele duizenden van dergelijke kabelpiraten. Zij worden door illegale bedrijfjes aangesloten. De zaak kwam in februari san het rollen toen de po litie zes mensen arresteer de, die betrokken zijn bij de diefstal van 240 kabel- modems uit het magazijn van UPC. Onder de arres tanten bevonden zich een monteur van het bedrijf en twee ex-medewerkers van toeleveranciers. Te- gffl betaling van 350 euro sloten zij de modems ille gal op de kabel aan. Ze iadden zelfs een eigen hulpdienst, die voor 50 «robij problemen te hulp *noot Bij UPC betalen gebruikers van de digitale snelweg UPC 50 euro per maand. Inmiddels is duidelijk dat -veel meer dan 240 mo- tens gestolen zijn. UPC ftbatdat aantal op 'enke- duizenden' Langzamer De kabelpiraten maken gebruik van capaciteit op bet netwerk die bestemd s voor legale gebruikers. Do capaciteit is afgestemd ?P bet totaal aantal ge- rw1618 m een straat -Op het moment dat zich baar illegale gebruikers J voegen, betekent dit 1111 het internet minder werkt", aldus de LJrC-woordvoerdcr. «o team van de Fiscale "komische Recherche «weert de illegale ge- •nukers op te sporen, noewel zes mensen zijn geresteerd, blijkt het il- •W circuit nog steeds te !'frken. Inmiddels zijn al verse ^legale aanslui pen afgesloten, hoeveel wil UPC niet zeg- 8®- Via civielrechtelijke probeert het bedrijf sohade te verhalen op "legale ïnternetge- nukers en bendeleden. door Desirée Schouten THOLEN - Holonite in Tholen maakt geprefabriceerde kunst stenen afbouwelementen voor de bouw. Het gaat om venster banken, raam- en deurdorpels, muurafdekkingen, vloerluiken, schuine en rolstoeldorpels, traptreden, plinten, gevelpane len, wasautomaat- en douche- bakken. „Veel van onze producten zijn ontstaan, doordat een klant met een ideetje kwam", zegt pro ductmanager Paul Jas. „Wepro- beren daarbij altijd net een beetje extra te doen. Zo hebben we een kaartje voor onze klan ten met een indeling van Neder land in windsnelheidsgebieden. Daarop kunnen ze snel zien, wat voor soort buitendeurdorpel ze nodig hebben." Het gebruikte materiaal is ge goten composietsteen, een mengsel van minerale vulmid delen als kwartszand en flint- stone, gebonden met kunsthars. Deze kunststeen wordt onder de naam Gecostone op de markt gebracht. Verder hanteert Holo nite nog enkele productnamen, zoals Premax voor buitendeur dorpels voor de nieuwbouw en Renomax voor deurdorpels voor bestaande panden. Jas- „We wilden voorkomen dat de bedrijfsnaam als soortnaam voor het materiaal gebruikt zou worden. De naam Gecostone voor gegoten composietsteen vonden we passend." De naam Holonite komt van de oprichters Hoppenbrouwers en Lodewijks. Zij begonnen in 1969 in Bergen op Zoom met de productie van vensterbanken van 'polymeer beton'. Het re cept daarvoor was na de oorlog in Duitsland ontwikkeld om puin te kunnen verwerken tot bouwelementen Maatvoering Jas: „In de jaren zeventig domi neerde de senebouw met stan daard maatvoeringen en er was veel vraag naar geprefabriceer de elementen. Holonite introdu ceerde maatvoering voor ven sterbanken. Tot die tijd werden die van losse stenen aan elkaar gemetseld, wat heel arbeidsin tensief was.Na tien jaar ver huisde het bedrijf wegens ruim tegebrek naar Halsteren. Sinds mei 2002 zijn hoofdkantoor en distributie op industrieterrein Welgelegen in Tholen gevestigd. De productie is gevestigd in Halsteren en Tholen. Het is de bedoeling op termijn alles op Welgelegen te concentreren. De firma Holonite maakt onder meer drempels met behulp van mallen. foto Willem Mieras Naam: Holonite B.V. Plaats: Tholen (nevenvestiging Halsteren) Opgericht: 1969 Aantal medewerkers: 104, waarvan 72 in Tholen Omzet: 13 miljoen Euro Na de verhuizing naar Halste ren kwam de ontwikkeling naar een breder assortiment. Van de vensterbank was het een kleine stap naar de raamdorpel, ver volgens kwam de deurdorpel Jas: „Het was vaak een kwestie van co-innovatie: een vraag van een klant leidt tot een nieuw- product. Op een gegeven mo ment wilden we zelf wel eens wat nieuws bedenken en toen kwamen we met de wasauto- maatbak, om lekkend water op te vangen en af te voeren. Dat was jarenlang een groot succes en hij wordt nu op grote schaal geïmiteerd." Een ander duwtje voor de ont wikkeling van nieuwe produc ten is het Bouwbesluit uit 1992 Dit bevat voorschriften voor de bouw voor onder meer milieu aspecten, gebruikte materialen en isolatie Een voorbeeld hier van is het door Holonite ge maakte vloerluik, aangepast aan de vereiste isolatiewaarde van vloeren. „We proberen steeds vooruit te lopen op nieuwe eisen", zegt Jas. „Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot de ontwikkeling van de Pre- maxdorpels. In 1997 werd erin het bouwbesluit een heel kleine maximumhoogte voor drempels opgenomen met het oog op de steeds grotere aantallen oude ren. Deze dorpel kan heel laag worden ingebouwd en zorgt dan toch nog voor de juiste wind- dichtheid en waterafvoer. Een aanpassing voor rolstoel of rol- lator is heel eenvoudig. In sa menspraak met de klant maken we precies wat nodig is in de juiste maten Holonite produceert voorname lijk op bestelling. Ruwweg is de levertijd gelijk aan de produc tietijd Er wordt vrijwel niet uit voorraad verkocht Klanten zijn vooral aannemers, bouw materiaalhandelaren en tim merfabrieken en een enkele particulier. Ook overheidsin stellingen en architecten weten het bedrijf te vinden. Milieuvriendelijk Holonite vindt het belangrijk dat het gebruikte materiaal als milieuvriendelijk is bestempeld door TNO. „In Nederland wor den milieu-eisen gesteld aan de gebruikte bouwmaterialen. Wij moesten bewijzen dat onze kunststeen niet milieu-onvrien delijk was. We hebben TNO een Levens Cyclus Analayse laten doen. Daar scoorden we heel goed in. Pluspunt is dat we in de steen veel afvalstoffen verwer ken. Het flintstonegruis dat we gebruiken, is een restproduct uit Engeland, kwartszand is af komstig van baggerprojecten. Gecostone heeft een beter mi lieuprofiel dan keramische te gels, vezelcement, kunststof en aluminium. Het is zelfs opgeno men in de handleiding Natio naal pakket woningbouw duur zaam bouwen", aldus Jas. Holonite werkt bij het ontwik kelen van bepaalde producten ook samen met andere bedrij ven. Als voorbeeld noemt Jas de vrij recente ontwikkeling van Lamikon Longlife gevelele menten voor de nieuwbouw. Hiervoor tekenden negen be drijven en instituten, waaron der Sigma Coatings, Scheuten Glasgroep, Buva bouwproduc ten, Dekker Houtgroep en TNO. „Het is een geprefabriceerd venster, afgewerkt en voorzien van glas en hang- en sluitwerk, precies op maat en direct te monteren. Ons aandeel zit in de waterdichte verbindingen. Dat is pas een mooi voorbeeld van co-innovatie." door Barenda van Dam Mijn lijfrenteverzekering gaat uitkeren. Wat nu?" Het is een van de meest gestelde vragen bij de Vereniging Consu ment Geldzaken in Amster dam. Moet ik nu al laten uitke ren of nog maar even wachten? En kies ik vooreen tijdelijke uit kering of voor een uitkering voor de rest van mijn leven? De Vereniging Consument Geldzaken heeft er samen met de onafhankelijke lijfrentead viseur Apple Tree een praktisch boekje over samengesteld Lijfrentepolissen zijn altijd in trek geweest als appeltje voor de dorst, aanvulling op het pensi oen of om de periode tussen stoppen met werken en pensio nering op te vullen. Het belast baar inkomen kon er immers mee worden verlaagd, terwijl je op het moment van uitkering, rond de pensionering, door gaans in gunstiger belastingta rief zat. In 2001 werd er in Ne derland bijvoorbeeld voor 3,5 miljard euro aan lijfrentepre mies gestort. Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de komende tijd jaarlijks voor zo'n 2,2 miljard euro aan uitkeringen zal wor den verstrekt. Als een polis afloopt, kan het opgebouwde kapitaal worden omgezet in een lijfrente. Over het algemeen zal de verzeke ringsmaatschappij zelf contact opnemen en een offerte uitbren gen met een aantal aanbiedin gen voor tijdelijke of levenslan ge uitkeringen Daar hoef je niet onmiddellijk op in te gaan. Je bent helemaal vrij om zelf een maatschappij te kiezen. En dat hoeft niet per se de maatschappij te zijn waar de polis is afgesloten. De zoektocht naar de verzekeraar met het hoogste rendement kan dus be ginnen. Tussenpersoon Consument Geldzaken advi seert om een gespecialiseerde tussenpersoon offertes te laten opvragen bij maatschappijen die met tussenpersonen werken en zelf navraag te doen bij een aantal zogenoemde direct wri ters, zoals Ohra, Zilveren Kruis Achmea en Centraal Beheer Achmea. De verschillen in ren dement kunnen oplopen tot twintig procent! Een offerte opvragen doe je niet zomaar. Eerst moet je weten wat de mogelijkheden en wensen zijn. Daarvoor is het nodig om de inkomsten en uitgaven te in ventariseren. Houd rekening met de AOW, het pensioen, in komsten uit vermogen, het weg vallen van de hypotheek en der gelijke. De huidige situatie is het start punt. Kijk vervolgens naar de situatie tot een aantal jaren na pensionering. Wie een partner heeft, moet bovendien rekening houden met het gegeven dat op termijn een van beiden wegvalt Laat vastleggen dat in die situa tie de lijfrente overgaat naar de langstlevende partner. Als het financiële plaatje duide lijk is, kunnen de volgende vra gen worden beantwoord. Ten eerste, wanneer laat ik uitke ren? Dat kan direct zijn, maar wie het geld nog niet nodig heeft of om fiscale redenen de uitke ringsfase 1 iever tot na het 65e le vensjaar opschuift, kan de op bouwfase verlengen. Ook dat hoeft niet per se bij de zelfde maatschappij. Overigens kunnen er bij polissen die onder het zogeheten nieuwe fiscale re gime vallen, leeftijdsregelsgel den voor het ingaan van de lijf rente. Hoog-laagconstructie Dan, hoe laat ik uitkeren? Een tijdelijke uitkering van vijf of tien jaar of een levenslange uit kering? Het is niet ondenkbaar dat er in de eerste jaren na pen sionering meer geld nodig is dan in de jaren erna. Bijvoorbeeld omdat de hypotheek nog door loopt, of omdat je de eerste jaren het actiefst zult zijn met reizen en hobby's. Die behoefte is vaak op te vangen met een hoog-laag- constructie, waarbij de eerste jaren een hoger bedrag wordt uitgekeerd. Tot slot, hoe vaak laat ik uitke ren? Maandelijks past mooi in het vertrouwde plaatje van de huishoudfinanciën, maar per kwartaal, halfjaar of jaarlijks kan door lagere administratie kosten wel voordeliger uitpak ken Kortom, er vallen heel wat keu zes te maken wanneer het aflo pen van de lijfrentepolis in zicht komt. Polissen die vallen onder het oude fiscale regime bieden meer mogelijkheden dan polis sen in het nieuwe regime. GPD Meer informatie: uyww.geldwijs.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 21