Steun en toeverlaat Staten Geef cultuur financieel ruimte Uitzonderingen in vervoersverbod van pluimvee taboe 17 PZC agenda bezoektijden Jieland Ziekenhuis Walcheren (jjdeteffcseweg 88. jjjEE Vlissmgen rTfll 18) 425000 115.00-20 00 uur i Kinderafd. ouders gehele «overig bezoek 14.00-19.00 uur jKtriedag 19 00-20 00 uur ■•Oft *aen z0 14.00-16.30 uur CCCU en Stroke unit CVA S 1500-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterscheldeziekenhuis ■Gravenpolderseweg 114, ^oRAGoes tel (0113) 234000 fl13.00-l3.45en 18.30-19 45 uur itjeüng A/B (kinder/kraamafdeling): A ouders doorlopend bezoek; «Spartners doorlopend bezoek 3Su5.19.30 uur SüngH (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 'lW-14.30 en 19 00-19.30 uur „denhof revalidatie .■Gravenpolderseweg 114a, i^RAGoes, tel.10113) 236236 vrij 14 00-21 00 uur menzon 12 00-21.00 uur Emergis „lenweg 101,4481 PM (Mtogetel. (0113) 267000 r» zaten zo 14.00-21.00 uur -«.dm. don en vrij 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen LxitieOeHonte (.t'mgenlaan 2. ÖSPATerneuzen 0115)688000 x 14.00-14.45 en 19.00-20.00 uur; Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; „..weekeinde, feestdagen 14.00- '530 uur en 18.00-20.00 uur; afd. CCCU dag. 14-14.30 en 19-19.45 i/ kmderafd. ouders gehele dag, :rtng bezoek 14.00-19.00 uur. IxatieAntonius ijsioor van Genklaan 6, 4501 AJ JsJiurgtel, (0117) 459000 sg. 14.00-15.00 en 18.30- 1J30 uur, Kinderafd. ouders 8.00- jOOOuur, overig bezoek (afd. 4) dag. JCO-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Sationsweg 22, 3247 BW Dirksland H (0187) 607300 «aj, 16 00-17.00 en 17.45- lS30uur,zo idem tot 20.00 uur iergen op Zoom Éenhuis Lievensberg, lerhaaveplein 1 iKüVTBergenopZoom ,(0164)278000 14.30-15.15 en 18.30-20 00 uur lenzo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 (Westelijk Noord-Brabant Dofdlaan 8,4661 AA Halsteren I01641289100 ensdag, zaterdag en zondag 0-17.00 uur otterdam lijkzigt Molewaterplein 40 6GD Rotterdam 4639222 (voor inlichtingen «zoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dt Molewaterplein 60 X15GJ Rotterdam S- (010) 4636363 Sezoektijden ouders: 07.00- uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20 00 uur. MdVerloskunde: dag. 11.00-12.00 enl8.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Danièl den Hoed Goene Hilledijk 301 3C75EA Rotterdam «.(OIO) 4391911 ög. 16 00-20.00 uur België "gemeen Ziekenhuis Sint Jan Srjgge fcddershovelaan '0032)50452111 ag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en vaking) (en Ziekenhuis Sint Lucas fyge «Lucaslaan 29 eL (0032) 50 369111 kg. 14.00-20 00 uur (m.u.v. IC en •Hbewaking) keersitair Ziekenhuis Gent Pintelaan 185 810032)92402111 H 14-30-20.00 uur «nitair Ziekenhuis Antwerpen ïkstraat 10 lEdegem, tel. (0032) 38213000 bezoekuren: werkdagen 16.00- UO uur, weekend en feestdagen *00-20.00 uur {•4 31 (cardiologie) dag 16.00- ^30en 18.30-20.00 uur Afd IC dag. -400-14.30 en 19.00-19.30. ^Provinciale Zeeuwse Courant waarin opgenomen de Middel- ■wjsche, Vlissingsche, Goesche ifBreskensche Courant, Vrije »mmen en de Zierikzeesche v«uwsbode - is een onafhankelijk *3b[ftd, dat zich niet bindt aan le- ^sbeschouwelijke en politieke ''•"Hingen, stromingen of partij- bronvermelding "Hactie van de Provinciale lttvwuCourant maakt naast de ei- I* nieuwsgaring gebruik van de ?9*nde bronnen: ^aocieerde Pers Diensten (GPD), Semeen Nederlands Persbureau .^.Associated Press (AP), Bridge, "e Presse Agentur (DPA), sroTtFrance Press (AFP|- Reu,ers 1 oelga en European Press-pho- 3 ^ncy (EPA). donderdag 20 maart 2003 beeldrecht -Publicatierechten van werken van •^«nde kunstenaars aangesloten J*1 ^SAC-organisatie zijn gere nwet Beeldrecht te Amstelveen. doorMaurits Sep MIDDELBURG - De provincie bestuurders willen vaker in contact komen met 'de gewone Zeeuw'. Bregina Allewijn, die vandaag wordt geïnstalleerd als griffier van Provinciale Staten, gaat ervoor zorgen dat ze hun belofte nakomen. „Dat is essen tieel voor een democratisch or gaan: ze moeten gehoord heb ben wat er onder de mensen leeft vóórdat ze een beslissing ne men." Allewijn (38) gaat een functie bekleden die tot vandaag niet bestond: Statengriffier. Onder steuner en stimulator van Pro vinciale Staten, vertaalt ze. „Ik moet de voorwaarden scheppen die het de Staten mogelijk ma ken hun werk goed kunnen doen, namelijk het controleren van de gedeputeerden. Daar naast ben ik een stimulator, om dat er veel verandert voor de Staten. Ze worden nog meer dan voorheen een volksvertegen woordiger." De provinciale politici hebben al duidelijk gemaakt hoe ze die rol willen oppakken: meer in ge sprek komen met de omgeving. „Dat schijnt nodig te zijn ja", lacht Allewijn. En dat is ook wel zo, vindt ze. „Provinciale Staten zijn en blijven natuurlijk een democratisch orgaan." Hoe beter ze weten wat er leeft onder de Zeeuwen, des te beter de beslissingen die ze nemen. Hoorzittingen, werkbezoeken, vergaderingen op locatie, ge sprekken met belanghebben den, het behoort allemaal tot de mogelijkheden, zegt Allewijn. Net als voortzetting van het Zeelanddebat, ook een wens van de Staten. Ploeg Onder leiding van CD A-lijsttrekker A. Poppelaars zijn de be sprekingen over een nieuw dagelijks pro vinciebestuur en een 'regeerakkoord' be gonnen. Naast de wen sen van de politieke partijen zelf, zijn er die van belangengroepe ringen. Waar moet re kening mee worden gehouden? In een aan tal brieven aan de for mateur doen PZC-ver- slaggevers enkele handreikingen. Van daag over cultuur in Zeeland. Bregina Allewijn: „Ik zou dit werk niet voor Drenthe kunnen doen.' De Statengriffier wordt de steun en toeverlaat van de Sta tenleden. Als zij informatie wil len hebben, kunnen ze een be roep op haar doen. Zij kan dan ambtenaren inschakelen. Alle wijn dient - mét een ploeg van acht medewerkers - ook advie zen te geven (juridisch, financi eel, communicatief), de post te beheren en vergaderagenda's te maken. En verder? Verder mag ze haar werk naar eigen inzicht invul len. Het is immers een nieuwe functie. „Fantastisch", glun dert ze. „Ik heb zelf invloed op wat we gaan doen. Ik moet mijn eigen werkplan maken en bepa len hoeveel mensen en geld ik daarvoor nodig heb." Dat maakt de baan ook zo aan trekkelijk. Toen haar moeder de advertentie uit de PZC naar haar opstuurde, viel dat wel op. Ze koesterde met haar eveneens van oorsprong Zeeuwse man toch al de wens terug te keren naar haar geboortegrond. Alle wijn werd in 1964 geboren in Kloetinge en ging naar het Christelijk Lyceum in Goes Op haar achttiende vertrok ze naar Amsterdam, waar ze poli ticologie ging studeren. „Ver weg van Zeeland, zoals alle jon geren op die leeftijd", beaamt ze. Tijdens haar studie groeide de belangstelling voor het open baar bestuur. Ze studeerde af in de bestuurskunde en kreeg een baan aan de bestuursacademie Utrecht. Ze begeleidde de fusie van deze academie met die van Noord- en Zuid-Holland. Tege lijkertijd werkte ze twee dagen per week bij de gemeente Delft. Na negen jaar stapte Allewijn over naar organisatie-advies bureau Atos KPMG Consulting. Ze was er 'verandermanager'. ,,Ik hielp bedrijven en overhe den die bezig waren met grote veranderingen. Een nieuwe cul tuur, een nieuwe organisatie vorm, een nieuw productiepro ces. Ik begeleidde ze bij het bepalen wat ze wilden, hoe ze dat wilden, wat daarvoor nodig was en hoe ze dat moesten com municeren." Deze ervaring bracht de provin cie Zeeland er mede toe Alle wijn aan te trekken als Staten griffier. „Want", verklaart ze, „ook in het provinciebestuur moet veel veranderen." De ver houding tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten wordt anders door de invoering van het dualisme. Het zal wen nen worden, beseft ze. „Dat is altijd zo met veranderingen. Die foto Lex de Meester kunnen jaren duren. Sommigen denken dat er wel een paar pe riodes van vier jaar overheen zullen gaan voordat het dualis me goed werkt. Ik ben iets ambi tieuzer, maar we zien wel." Verdriet Het helpt zeker dat ze in Zee land geboren is, knikt Allewijn. „Ik begrijp de mensen hier. Ik ken de eilandenstructuur, weet hoe de mensen denken." Het verdriet over het verlies van de veerboten, ze kan erin mee voelen ,Ik wil iets voor Zeeland betekenen. Ach, wat klinkt dat zwaar Ik héb gewoon iets met Zeeland. Ik zou dit werk niet voor Drenthe kunnen doen." Het ontwerp van de tapijtenzaal in het Zeeuws Museum. illustratie Zeeuws Museum Geachte formateur, beste Toine, Je bent vast al overspoeld met brieven en verlanglijstjes. Heb ]e er bezwaar tegen als ik er nog één aan toevoeg? Misschien komt 'ie wel bovenop het epistel te liggen dat de Raad voor de Cultuur Zeeland je heeft toege zonden. Of is het ongevraagde advies aan de formateurs van een nieuw college van Gedepu teerde Staten nog niet binnen gekomen? In dat geval wil ik je wel even bijpraten, want ik heb de vergadering bijgewoond waarin de raad zijn definitieve verlanglijstje vaststelde. Ik betwijfel of je er blij mee bent. Volgens de Raad voor de Cultuur is het cultuurbeleid een van de belangrijkste instrumen ten om het leefklimaat in Zee land te bevorderen. Cultuur draagt bij aan het positieve ima go van de provincie. Tegen cul turele evenementen van een hoog en aansprekend niveau, zoals het Zeeland Nazomer Fes tival, Film by the Sea en Zonne- maire Buitengewoon, kan geen reclamecampagne op, aldus de culturele adviseurs Die stelling wil je ongetwijfeld onderschrijven, maar nu komt het. Volgens de Raad voor de Cultuur Zeeland zit het cultuur beleid te vaak in een onderge schoven positie. Daarom zou het 'een daad van wijs beleid zijn in deze tijd van economi sche malaise het cultuurbudget op het huidige niveau te houden, zo niet te verhogen'. In een pe riode van toenemende werk loosheid en teruglopende koop kracht is het van belang dat zoveel mogelijk burgers deelne men aan culturele activiteiten, zodat zij bij de samenleving be trokken blijven, vindt de raad. Uitlatingen Tsja, dat spoort bepaald niet met jouw uitlatingen tijdens het lijsttrekkersdebat in Middel burg. Daar betoogde je dat er in financieel moeilijke tijden wel bezuinigd kan worden op de zachte sector, waartoe je ook cultuur rekende. Je gaf er zelfs voorbeelden bij. „Nieuwe Mu ziek, podiumkunsten, beelden de kunst. Voorzieningen waar weinig mensen veel plezier aan beleven." Velen zullen jouw stelling, die kennelijk de steun heeft van de beoogde coalitiegenoten WD en SGP, opmerkelijker vinden dan de wens van de Raad voor de Cultuur. Want ook in voorspoe dige tijden is in Zeeland, als het om cultuur gaat, schraalhans altijd keukenmeester geweest. In cultureel Zeeland bestaat de indruk dat in het provinciehuis, dus ook in de Statenzaal, nie mand enig benul heeft van wat cultuur eigenlijk kost, waar door instellingen in Zeeland al tijd met een te krap budget wor den afgescheept. Kijk naar het Zeeuws Museum, kijk naar de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, kijk naar Scoop. Waarom reageert iedereen toch altijd zo verbaasd als je op grond van het beleid en de daar bij behorende budgetten de te genvallers gewoon kan zien aankomen"' Alleen al voor zijn eigen hachje zou de nieuwe ge deputeerde voor cultuur - je partijgenoot Harry van Wave- ren? - er goed aan doen organi saties nu eens de middelen en de speelruimte te geven die ze no dig hebben. Het Zeeuws Museum is een tref fend voorbeeld. Ineen onafzien bare reeks van blunders en poli tiek gestuntel is - daarover zijn vriend en vijand het eens - de laatste jaren één uitstekende beleidsdaad verricht: de aan trekken van Valentijn Byvanck als directeur. Natuurlijk resul teerde dat direct in een nieuwe tegenvaller, omdat hij jullie als eerste exact heeft voorgerekend wat er moet gebeuren voor het museum zijn deuren weer opent Heb je zijn presentatie gezien tijdens de open dag van de pro vincie, twee weken geleden? Dan zul je toch moeten toegeven dat het Zeeuws Museum dat hij voor ogen heeft - en dat betaal baar is - iets is waar iedereen in de provincie trots op kan zijn Laat zo'n man niet verzuipen in de stroop van de provinciale ambtenarij, maar neem een voorbeeld aan zijn daadkracht En zet een premie op elke dag dat het Zeeuws Museum eerder open kan, net als bij de tunnel. Wie weet beleven we de herope ning dan nog in de komende be stuursperiode van het door jou te formeren college. Die periode wordt er sowieso één van keuzes in het cultuurbe leid. Dus niet alleen van bezui nigen of niet bezuinigen. Ook bij een gelijkblijvend budget moet voor een aantal culturele in stanties meer ruimte worden ge creëerd. Dat betekent aan ande ren 'nee' verkopen. Dat kan alleen op basis van een visie. Ie dereen die in Zeeland iets met cultuur doet, is het er inmiddels over eens dat het daaraan in de huidige cultuurnota 'De kracht van cultuur' vrijwel ontbreekt. Visie Eind volgend jaar moet een nieuwe cultuurnota verschij nen. In plaats van wat mode woorden als cultuureducatie en cultuurparticipatie uit de lan delijke politiek over te nemen, kan misschien een Zeeuwse vi sie worden ontwikkeld De lan delijke cultuurpolitiek is nauw verwant aan het grote-steden- beleid, een alom gehoorde sug gestie is dat een provincie als Zeeland het beter kan zoeken in wat kenmerkend is voor het lan delijke gebied. Behalve sterkte wens ik jou en je gespreksgenoten durf toe bij de formatiebesprekingen. Met vriendelijke groet, Ernst Jan Rozendaal EVENEMENTEN BERGEN OP ZOOM - Stadsschouwburg De Maagd, 20 15 uur: De Vliegende Pan ters; HEINKENSZAND - Informatiecentrum Zeeuwse schaapskudde. 1100-16.00 uur, expositie over de geschiedenis, de bloemdijken de flora en fauna van Zuid- Beveland; MIDDELBURG De Drukkery, 16.00 uur: Thomas Rosenboom interview met Frank van Doeselaar. Café Rooie Oortjes, 23.00 uur: Optreden Copycat, Nieuwe kerk, Concert door het Groot koor Zeeland samen en het Perlina En semble uit de Oekraine; TERNEUZEN Porgy Bess, 20 15 uur: Lezing Jan Siebelink; Stadsschouwburg, 20.00 uur, II Trovato- re. opera van Verdi door Opera Nationale Sofia; FILMS BERGEN OP ZOOM Roxy, Daredevil 20.00 uur; Hot Chick: 20.00 uur, Cinemactueel. The Ring. 20.00 uur; Lie ver verliefd: 20.00 uur; Sneak Preview. 20.30 uur GOES - 't Beest, De Tweeling: 13.30 uur (senioren), 20.30 uur. HULST - De Koning van Engeland, Open Haert: 20 30 uur. The Life of David Gale- 20.30 uur. Two weeks notice 20 30 uur; Daredevil: 20.30 uur; Liever verliefd' 20.30 uur; MIDDELBURG - Schuttershof. Ghost World: 20.00 uur; VLISSINGEN Cine City, Daredevil 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur; The life of David Gale: 16.15,19.00 en 21.45 uur. Liever verliefd. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur. Hot chick: 13.45 en 21.45 uur; I Spy 13.45, 19.00 en 21.45 uur, The ring: 19.00 en 21.45 uur. Jungle boek 2: 13 45 en 16.15 uur; Jackass. 16.15 uur; Two weeks notice 19.00 en 21.45 uur, Catch me if you can: 13.45 uur; Die another day 16.15 uur; De Tweeling: 16.15 en 19 00 uur; Pietje Bell 13 45 uur; l TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Galerie StuART, 12.00-17.00 uur: Jan Nijssen met schilde rijen en Jos Limpens met sculpturen (t/m13/4);Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Tentoonstelling watersnoodramp 1953 (t/m 23/3) en Schilderijen en beeldhouw werk van Lia Lambück en Gerhard Len- tink (t/m 30/3); Galerie Govert van Dijk: 12.00-17.00 uur: Michiel Teunen, sieraden (t/m 29/3); Interium, 10.00-17.00 uur: Triple Sec, Ni- kolaj Dielemans, Adranus van Otterlo en Frits Kloppers, schilderijen en beelden (t/m 28/3); BURGH HAAMSTEDE De Bewaerscho- le, 13.30-16.30 uur: Rogette Jonckiere, schilderijen en Jan Dekker, keramiek (t/m 29/3); Galerie Haamstede, 13 30-16.00 uur: Van oever tot oever (t/m 25/4) Galerie Kunst geen Kunst, 12.00-17 00 uur: Van Oever tot oever, thema-exp t.g.v opening Westerscheldetunnel (t/m 25/4); DOMBURG - Duingalerie, 12 00-21.00 uur: Yolanda Philippens en Doris Lenz, schilderijen en Stijn Eijsbroek en Anton Beijens, sculpturen (t/m 27/4); Galerie Pop, 9.00-18.00 uur: werken van Liesbeth Minderhoud; GOES - Galerie De Kaai, 9.00-16.00 uur. Werk van Petra de Jager (beelden), Ma rijke Minneboo (beelden) en Ad de Jonge (tekeningen) (t/m 26/4), Galerie v/d Berge, 13.00 -18.00 uur; Expo sitie LoekGrootjans (t/m 29/3) GRIJPSKERKE De Osseberg, boerderij galerie, 14.00-17.00 uur 'Boerderijen', Schilderijen, beelden en tekeningen van diverse kunstenaars (t/m 29/3); HEINKENSZAND Gemeentehuis, 8.30- 12.30 EN 17.00-20.00 uur: Linosneden van Alice Gaykema-Pels (t/m 6/4); 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur: Olie/acryl- schilderijen en aquarellen Nelly v/d Plas- se-Franse en Wilga v/d Wijngaart t/m 29/3); KAPELLE - Gemeentehuis. 9.00-18.00 uur:Schilderijen met verschillende tech nieken van Annie Dominicus-van Stel (t/m 11/4); Fruitteeltmuseum, 13.00- 17.00 uur- Al les over lieveheersbeestjes (t/m 12/4); KRUININGEN Gemeentehuis. 9.00- 12.00 en 13.00-17.00 uur: Expositie over de watersnoodramp (t/m 28/3), MELISKERKE Zijdemuseum. 10.00- 17.00 uur. Jovers in Silk (t/m 26/3); Quilts in Silk, werk van Nelleke v.d. Wege-v. Se- venhoven (t/m 30/4), MIDDELBURG Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: 'Afvaart gestaakt' ten toonstelling over de Westerschelde veerdiensten (t/m 29/3)'Temps d'aime', Florence Batarière en Morgan Séité, fo to's (t/m 31/3); De Drukkery, 9.00-18.00 uur: Exposities diverse kunstenaars o.a. Cor de Wolff. Ramon de Nennie, Lex Maes,Carel Bla zer, Ludmilla Kalmaeva, De Vleeshal. 13.00 17.00 uur Safe Haven, project Guus Beumer (t/m 23/3), De Kabinetten van de Vleeshal. 13-17 uur. Werk Johan Kuippers (t/m 23/3); Zeeuws Archief. 9.00-17 00 uur: Waters noodramp 1953 (t/m 7/6), Galerie Icon, 12 00-16 00 uur: Erotiek in de kunst, oude en moderne schilderijen en tekeningen en werken van Kees Mol (t/m 31/3); Galerie 'T', 11 00-16.00 uur: Schilderijen van Reinold Poot, Iréne Sturbell en Adolfo Ramón (t/m 29/3) Galerie 't Haentje te Paart, 14.00-16.00 uur. werk van Robert Joseph, Fred Knip pen en Riet Mooren (t/m 6/4) Galerie De Vier Gemeten, 12.00-18.00 uur. Bram Pihl, Een kleurrijk natuurta lent' (t/m29/3) Stichting Kunstuitleen Zeeland, 9 00- 17.00 uur: diverse werken Kees Wijker (t/m 6/4) OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Mu seum, 12.00-17 00 uur: Schilderijen op zijde van Dore van Wijk (t/m 23/3); Dyna miek in de Delta, zeeuwse natuur door de tijden heen (l/m 23/3); OOST-SOUBURG Watertoren, 12,00 17.00 uur: Second Skin, werk van diverse kunstenaars (t/m 6/4); TERNEUZEN Gemeentehuis, 9.00- 17.00 uur: Van oever tot oever (t/m 18/4) VLISSINGEN - Bibliotheek 't Spui, 10.00- 18.00 uur: 20 kleurige mandala's. Joke Floresse (t/m 7/4) MuZEEum, 10.00-17.00 uur: 'Met de boot mee' (t/m 1/2/04) en 'Water in Vlissingen' (t/m 6/4) Kunstcentrum Willem3,12 00-17 00 uur: Werk van Arjan Janssen, Narcisse Tor- doir en Ton Slits (t/m 6/4); Kunst'ique, 12.30-17 uur: tentoonstelling rond het vertrek van de PSD (t/m 20/3) IJZENDIJKE Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: Spelletjes van toen en nu voor jong en oud (t/m 7/6); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, 11.00- 17.00 uur: Katten in de hoofdrol, kunste naars uit Zierikzee (t/m 27/4), Galerie Beddeweeg, 13 00-16 30 uur: Schildersclub Perspectief (t/m 31/5), Galerie De Hase, 13 00-17 00 uur- Schil derijen van Lydia Jonkman (t/m 31/5); Galerie Galerij, 9.00-1600 uur: Kees Francke, Pagus Flandrensis (t/m 17/4) I HULPCENTRA Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767 (dag en nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel 0118-467003 (ma.,wo en vr 9.00-12 00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00- 20.00 uur Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230 Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur), Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker. Badhuisstraat 80, Vlissingen (ge opend di., wo. en do. 14.00-16.00 uur), tel. 0118-413932; Hulst, Steenstraat 5-7, (geopend di. en do. van 14.00-16.00 uur): tel. 0114-371160, Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden-Zeeland, tel 0900-7673.437. door Raymond de Frel WATERLANDKERKJE - Die renarts T. van Bruinessen van Dierenartsencentrum West in Oostburg heeft tevergeefs ver woede pogingen gedaan om het vervoersverbod van pluimvee voor knelgevallen in West- Zeeuws-Vlaanderen op te hef fen. Van Bruinessen maakte zich in de voorbije dagen kwaad, om dat hij denkt dat er in de nacht van de ruiming bij het bedrijf van P. Lako in Breskens ondes kundig is gehandeld. Eerste on derzoeken wijzen uit dat er in Breskens geen sprake is van klassieke vogelpest. Het vervoersverbod blijft echter van kracht totdat voor de volle honderd procent is uitgesloten dat het gevreesde virus in West- Zeeuws-Vlaanderen rond waart. De penibele situatie waarin een aantal bedrijven in de tien-kilometerzone rond het verdachte bedrijf verkeert, neemt daardoor steeds ernstige re vormen aan. „Bij het Productschap en het crisiscentrum zijn ze ongeloof lijk star. Als ze nu uitzonderin gen maken en er blijkt uiteinde lijk toch vogelpest te heersen, dan lopen ze de kans dat Brussel niets betaalt. De vrees voor vo gelpest was overigens bij mij al niet groot, maar na de uitslag van de eerste tests is die angst helemaal weg", aldus Van Bruinessen. Tijdelijke oplossing In Sint Kruis heeft pluimvee houder J Serrarens een tijdelij ke oplossing bedacht voor zijn 25.000 kippen. Een deel van het pluimvee tokt nu in een als stal ingerichte landbouwschuur. Zijn collega en dorpsgenoot J. Lambregts kan nergens heen met zijn broedeieren en F de Maat uit Waterlandkerkje zit nog altijd met zo'n 45.000 vleeskippen in zijn stallen. „Die kippen zitten er nu zeven weken. Eigenlijk zouden ze vorige week - zoals altijd na zes weken - worden af gevoerd. Nu heb ik van de ZLTO vernomen dat het vervoersver bod ten vroegste op dinsdag 25 maart wordt opgeheven. Als er geen sprake is van vogelpest na tuurlijk. Dan zitten mijn kippen acht weken in de stal. Ik heb er overigens nog wel vertrouwen in dat ik ze kan verkopen", zegt De Maat. Wachten Er zit dus nog altijd niets anders op dan wachten. De Maat. „Ik moet die beestjes langer hou den. Dat kan niet anders, maar als blijkt dat er fouten zijn ge maakt. moeten de verantwoor delijken daarvoor instaan. Als ik slik op de weg gooi en een au tomobilist krijgt daardoor een ongeluk, dan stelt hij mij toch ook aansprakelijk?" De Maat heeft inmiddels zo'n 40.000 euro extra aan voer uit gegeven. „En dan praat ik nog niet over kleine posten als stroom en water", stelt hij. Zijn kippen wegen nu gemiddeld 2,8 kilo, terwijl de dieren normaal gesproken bij een gewicht van 2,3 kilo worden afgevoerd. „Straks zijn die dieren zo zwaar dat ze niet meer naar een regu liere slachterij kunnen", vreest Van Bruinessen. Woordvoerder A. Dierikx van de gemeente Sluis meldt dat de definitieve uitslag van het on derzoek rond het weekeinde wordt verwacht. „Dat kan dus ook net na het weekeinde zijn", weet hij. Advertentie Intercultureelfeest bij Intratuin Koudekerke I Vrijdag: Dosti (Hiodustaanse band) 16.00 uur ...presentatie buitenlandse tuinen/vensterbanken

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 17