toekomst platteland in gevaar !C ROC kookt en kapt over de grens feruggang Duits lezoek door slechte lewerking markt Studie naar halen en brengen leerlingen Slechte score politie op schietvaardigheid geeft vertekend beeld 15 Jfdeputeerde vraagt minister bezuinigingen ongedaan te maken iariton en orgel Gun Jezelf een pleziertje. Actiedag van Lokale Omroep Zierikzee PvdA Hulst wil onderzoek opkomst Studie rijbewijs landbouwtrekkers Celstraf voor achterhouden erfenis Gewonde bij botsing Kloosterzande Scholieren ruiken aan atletiek Opbrengst actie Rotary voor stichting Polio donderdag 20 maart 2003 gBimis Anton isse rtjiDlJKE - Een nieuw kabi- |Boet meer doen om de toe- -stvan het landelijk gebied pj te stellen. Bezuinigingen ongedaan gemaakt te «jen en er zijn goede afspra- oodig over uitvoering van paen voor aanpassingen in iboitengebied. •et bijzonder de toezeggin- joter het uitbreiden van de r-j via de zogenoemde Eco- tóe Hoofdstructuur, moe- torden nagekomen. ..De «beid heeft op dit punt iets Éiemaken", zei gedeputeer de Kok gisteren in IJzen- bij de afsluiting van de inrichting Ponte. jieëd een beroep op de aan- jjge minister Veerman van jdbouw, Natuurbeheer en gerij (LNV) om bezuinigin- ec{i de landinrichting en na- patwikkeling terug te £en Ook wethouder J. Pro- Bi van Sluis greep de gele id aan om de bewindsman -geld te vragen, met name /de nieuwe inrichting van S-Zeeuws-'Vlaanderen, "regiostaat onder grote druk, saupenng dreigt, stelde Pro- Bi. Hij noemde de slechte si- üiein landbouw en visserij, iBgrijzingen afnemend Bel- ibezoek (vooral doorbelas- «naatregelen en invoering loi. Om dat te onderstrepen üelde de wethouder dat het dal arbeidsplaatsen bij één Kinstelling daalde van 139 r9. „En deze bank is niet de iff' i wethouder betreurde het erdat Den Haag de geldkraan itdraait voor het gebiedsge- iite project West-Zeeuws- ST PHILIPSLAND - In de derlandse Hervormde kerk ïSint Philipsland geeft bari- Karei Bogerd zaterdag 29 irt een concert. Hij wordt be- fiddoor organist Johan den en begint om 19.00 uur. Vlaanderen, dat juist bedoeld is om de regio nieuwe (economi sche) kansen te bieden. Voor 2003 is er vanuit LNV geen geld voor beschikbaar, evenmin voor het plan voor aanleg van een 'proeftuin' (175 hectare natuur beheer). Bovendien heeft Rijks waterstaat de voorbereiding van verkeersplannen op een laag pitje gezet. „Helpt u mee te voorkomen dat de regio een ver dere achterstand oploopt", ver zocht Provoost aan minister Veerman. Die deed geen toezeggingen. Wel erkende hij dat de agrariërs in (West-)Zeeuws-Vlaanderen het moeilijk krijgen als vanuit de Europese Unie meer nadruk wordt gelegd op marktwerking. Volgens hem zal meer markt werking de boeren in de regio niet uit het slop halen. „Zeeuws-Vlaanderen heeft moeite de wereldmarktcondi ties het hoofd te bieden." Veer man stelde dat de boeren moe ten inzetten op 'produceren' voor het publieke belang, zoals natuur en landschap, ook al legt dat beperkingen op. Drager De minister onderstreepte dat de landbouw wel drager blijft van de activiteiten in het bui tengebied. „Verdwijnt de land bouw, dan verdwijnt ook de leefbaarheid van een gebied." Hij merkte op dat voor agrari sche bedrijven met 'natuurlijke beperkingen' voorzieningen no dig zijn. Veerman liet zich er niet over uit hoe dat gestalte krijgt. Wel gaf hij aan dat de aanpak van gebiedsgericht be leid op de helling moet. De minister wil een investeringsbe leid landelijk gebied en omvor ming van de Landinrichtings wet in een Wet Inrichting Landelijk gebied. Veerman verwacht dat deze ver anderingen zorgen voor een slagvaardiger werken in de plattelandsgebieden. De bedoe ling is dat het Rijk met de pro vincie een prestatiecontract afsluit. Het betekent dat de pro vincie een belangrijker rol gaat spelen bij de vernieuwing van het platteland. or Jacques Cats pERLAND - Dat er min- iDuitsers voor vakantie naar *land komen wordt bij voort - Hing toegeschreven aan de tocomisch slechte situatie in «land van de oosterburen. Ten whte, vindt directeur H. van meringe van Roompot Re latiebeheer in Kamperland, 1 grootste aanbieder van va- Btkaccommodaties in de re ik denk dat Zeeland de «merciële middelen mist om 'Duitse markt naar behoren te Baen informeren." iKoeveringe is een van de ekersop een symposium dat ngen wordt gehouden in de ^aal van het provinciehuis Middelburg. Organisator is International Noord-Bra- t'. en Zeeland, een club van É&sche managers. Het V&onderwerp van het sym- "Bffliluidt: isdeZeeuwse kust «armee de gehele Neder- ■dsekust nog wel aantrekke- tffnoeg voor de Duitse toe s'Inleider is George de Vink, ®t management toeristi- finstemmingen Nederland, fct forum hebben zitting 'ads commissaris der ko- i W. van Gelder, Van Koe- Minister Veerman was gisteren in IJzendijke voor de afsluiting van het vrijwillige landinrichtingsproject Ponte; voorzitter T. Wijffels van de Landinrichtingcommissie tekent daarvoor de notariële akte; rechts naast hem minister Veerman en links (zittend) gedeputeerde G. de Kok. foto Peter Nicolai. door Harold de Puysseleijr MIDDELBURG - Het Regio naal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV), het Zeeuws Coördinatie punt Fiets en de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) houden op vijf basisscholen in de provincie een proef om de manier waarop ou ders hun kinderen brengen en halen in beeld te brengen. Het gaat om scholen in Zeeuws- Vlaanderen, Zuid-Beveland en op Schouwen-Duiveland, waar het halen en brengen van kinde ren met de auto gevaarlijke situ- aties oplevert. Het doel van het project is ouders en scholen te wijzen op die gevaren en te sti muleren dat kinderen lopend of met de fiets naar school toe ko men. De auto is tegenwoordig een standaard vervoermiddel om kinderen naar school te brengen. Vaak gebeurt dat, om dat de omgeving niet veilig is. Zo ontstaat doorgaans wel een vicieuze cirkel: omdat de omge ving niet veilig is, worden de kinderen met de auto gebracht, maar dat levert vervolgens weer onveilige situaties op. Gevolg is ook dat kinderen minder fiets- ervaring opdoen en dat is weer nadelig voor hun fietsgedrag als ze naar de middelbare school toe gaan. Het ZCF en de ZMF werken mee aan het initiatief om het autogebruik terug te dringen en fietsen te stimuleren. Op de drie scholen die meedoen aan de proef inventariseert een projectgroepje de knelpunten, waarna naar oplossingen wordt gezocht. Die kunnen per school verschillen, want naast ge dragsbeïnvloeding kunnen fac toren als de wegenstructuur een rol spelen. Slaat het experi ment op de drie scholen aan, dan krijgt de proef navolging op andere scholen in de provin- veringe, L. Peters, specialist op de Duitse markt en R. de Reus, directeur van het Bureau voor Toerisme Zeeland. Volgens de directeur van de Roompot-organisatie wordt het vermarkten van het Zeeuws kampeerproduct allengs een groter probleem. „Het verlen gen van het seizoen bereik je niet alleen door verwarmde toi letgebouwen neer te zetten. Je moet ook een markt kunnen be naderen waaraan je dat uit- legt." Ontoereikend Van Koeveringe acht het VW- wezen als verkoopkanaal on toereikend. Hij ziet meer heil in het inschakelen van touropera tors als het in Hannover geves tigde TUIdat over een ge weldi- ge verkooppotentie beschikt om Duitse klanten overal naartoe te brengen. Van Koeveringe stelt vast dat op de Vakantiebeurs in Utrecht het geweld van de tour operators elk jaar toeneemt en de impact van de Zeeuwse aan bieding daalt „Wij missen de slagkracht om die markt goed te bewerken." In de huidige vorm is het Zeeuws kampeerproduct volgens Van Koeveringe onvol doende interessant voor grote touroperators. Gedeputeerde Lous Coppoolse ontvangt de boekjes Grenzeloos koken en Grenzeloos kappen uit handen van Jeanette Freeke, leerlinge van de opleiding Horeca van het ROC. foto Peter Nicolai. door Rene Hoonhorst TERNEUZEN - Voor geroos terd wildzwijn a la Brampton of 'kernemelksmeus' met garnalen Advertentie ij een tweejarig Profile 50 of KPN Mobile 360 abonnement j KPN Mobile 240 abonnement. v-==i C&v i j Primafoon opent je wereld Prijs-, model-, of technische wijzigingen, spel-, zet- en drukfouten voorbehouden. Actie geldt t/m 3i-03-'03. Exclusief entreekosten t.w.v. 52.50. draaien leerlingen van de afde ling horeca van het ROC Wester- schelde hun hand niet om. Hore- castudenten uit het Engelse Bury St-Edmunds en het Vlaamse De Panne zetten tegen woordig ook makkelijk Saeftin- gelam met lamsoor of Koe- wachtse asperges met een gefrituurd scharreleitje op ta fel. Leraren van het Regionaal Op leidingen Centrum in Terneu- zen gingen het afgelopen jaar naar het West-Suffolk College en de Westhoekschool om hore- castudenten te laten kennisma ken met Zeeuws-Vlaamse streekgerechten. Natuurlijk leerden de buitenlandse studen ten tegelijkertijd van de Terneu- zense docenten hoe ze zelf mos selen op Philippiense wijze moeten klaarmaken of een Bier- vliets haringtartaartje in elkaar moeten steken. Terneuzense koks en obers in spe leerden van Vlaamse en Engelse docenten onder meer hoe ze Oostendse garnalensoep en Ipswich Al- mond pudding moeten bereiden en serveren. Leerling-kappers en andere studenten uiterlijke verzorging van het ROC Zeeland namen deel aan een gelijkwaardig uit wisselingsproject over plaatse lijke haartooien (kapsels) en klederdrachten Zij wisselden de plaatselijke specialiteiten uit met scholen in Ipswich en Ou denaarde. Het initiatief voor de uitwisselingsprojecten kwam van projectcoördinator P de Bruijn van het ROC Wester- schelde. Hij liet twee boekjes met historie en recepten ('Gren zeloos koken') en historische en moderne kapsels uit de ver schillende regio's ('Grenzeloos mooi') samenstellen door de Oost-Zeeuws-Vlaamse ama teur-historici P. Stockman en P. Everaers. Meerwaarde Beide publicaties werden giste ren gepresenteerd in Terneuzen. De boekjes werden aangeboden aan gedeputeerde L. Coppoolse. omdat de provincie tienduizend euro bijdroeg aan het uitwisse lingsproject, ongeveer eenzelf de bedrag als het Europees Plat form en het ROC Westerschelde. Samenwerking met scholen uit andere landen geeft opleidingen een meerwaarde en verrijkt de kennis en ervaring van leerlin gen en docenten, stelde de gede puteerde Bij het ROC Wester schelde zijn ze daar al langer van overtuigd, bevestigde De Bruijn. De afdeling horeca zet de samenwerking met de twee andere scholen en een Duitse in stelling uit Keulen daarom voort. Gedurende het volgende schooljaar 2003-2004 maken de vier scholen samen een kook boek met recepten uit de regio's waarin zij zijn gevestigd. ZIERIKZEE - De lokale radio zender Radio Schouwen-Dui veland houdt zaterdageen actiedag onder De Beuze in Zie rikzee. Tijdens de live-uitzending van 10 00 tot 17.00 uur zullen hon derden langspeelplaten in aller lei genres te koop worden aan geboden. Er zijn live-optredens van de Schouwse cabaretgroep Kantooi, de dweilband De No- tekluvers uit Brouwershaven en de band Frons. Er kan worden deelgenomen aan een speur tocht en in het centrum van de stad wordt een donateursactie gehouden. HULST - De PvdA in Hulst dringt bij de provincie aan op een onderzoek om aan de weet te komen waarom de opkomst voor de Provinciale-Statenverkiezingen in Hulst zo laag was. In de Reynaertstad ging 42,6 procent van de bevolking naar de stembus. Met Vlissingen scoort Hulst het laagst in Zeeland. De daling van het aantal stemmers ten opzichte van de vorige verkiezingen was met 3,9 procent zelfs het grootst in Hulst Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek moeten de nodige acties worden ondernomen, om de betrokkenheid van Hulstenaren bij de provinciale politiek te vergroten. De PvdA vraagt aan het Hulster college niet te wachten op de analyse van de provincie, maar zich sterk te maken voor za ken die de provincie aangaanzoals openbaar vervoer en klei ne kernenbeleid. De PvdA heeft wel een aantal vermoedens voor de lage opkomst in Hulst. Ze wordt onvrede over de bus sen en het fiets-voetveer genoemd. Ook zou men in de dorpen kunnen denken dat de provincie te weinig voor deze kernen heeft gedaan. DEN HAAG - Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat op korte termijn onderzoeken of voor landbouwtrekkers een rijbewijsplicht, een maximum toegestane snelheid en een pe riodieke keuring moeten worden ingevoerd. De studie vindt plaats om de verkeersveiligheid te verbeteren, heeft minister De Boer gisteren aan de organisatie voor beroepsgoederen- vervoer Transport en Logistiek Nederland (TLN) laten weten in een brief. TLN maakt zich zorgen over de concurrentie van landbouwtrekkers voor het beroepsgoederenvervoer Trek kers worden onder meer ingezet voor grondtransport, wat goedkoper is dan het gebruik van vrachtwagens. Verkeer en Waterstaat verwacht die oneerlijke concurrentie te kunnen bestrijden door kentekens in te voeren voor landbouwtrek kers In 2007 moet die kentekening afgerond zijn. niet alleen vanwege de concurrentie, maar ook vanwege de komst van een Europese typekeuring voor trekkers. MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren een 48-jarige inwoner van Veere wegens verduistering van bijna vier ton (in euro's) uit een erfenis veroordeeld tot vijftien maanden cel. De man had als executeur testamentair uit de nalatenschap van een oom 390.537 euro van drie erfgenamen achtergehouden. Zo had hij het geld uit de boedel doorge sluisd naar zijn BV en aanzienlijke bedragen per kas opgeno men. Ook had hij met het geld leningen afgelost. Toen de na bestaanden niets meer van hun familielid hoorden over de afwikkelling van de erfenis, trokken zij aan de bel en deden bij de politie aangifte van verduistering. Tijdens een huiszoe king eind 2000 stuitte de recherche op een ondeugdelijke ad ministratie. Officier van justitie R. Rammeloo had dezelfde straf geëist. KLOOSTERZANDE - Een 18-jarige bromfietser uit de ge meente Hulst is gistermiddag rond kwart over twee gewond geraakt bij een aanrijding op het Poolsplein in Kloosterzan de. De jongen reed over de rijbaan van het Poolsplein en wilde ter hoogte van de (brom)fiets oversteekplaats het fietspad aan de linkerzijde van de weg oprijden. Een 28-jarige automobi liste uit de gemeente Hulst, die achter hem reed, kon niet meer op tijd tot stilstand komen en schepte de bromfietser. De bromfietser hield aan de aanrijding een pijnlijk been over. De voorruit van de personenauto raakte vernield. tificeerd. Daartoe behoren agenten met een bureaufunctie en langdurig zieken. Van alle agenten die een vuur wapen mogen gebruiken, moet minstens negentig procent ge certificeerd zijn, stelt staatsse cretaris Hessing als doel. Met twintig niet-gecertif iceerden op ruim zeshonderd 'vuurwa pen-agenten' voldoet de politie in Zeeland ruimschoots aan die norm. door Harmen van der Werf DEN HAAG - De regiopolitie Zeeland komt veel te negatief uit een landelijk onderzoek naar de schietvaardigheid van politieagenten. Het Zeeuwse korps scoort daarin het slechtst na de regiopolitie Haaglanden. Volgens politiewoordvoerder J. van Mourick is dat vertekend. Staatssecretaris Hessing van Binnenlandse Zaken heeft gis teren het landelijk onderzoek naar de Tweede Kamer ge stuurd. Voor de studie is 1 juli 2002 als teldatum gebruikt. Op die dag waren 93 van de 655 Zeeuwse politieagenten die een vuurwapen mogen gebruiken, niet gecertificeerd. Dat is veer tien procent. Alleen Haaglan den zat met zeventien procent hoger. Niet-gecertificeerde politie agenten moeten officieel hun vuurwapen afgeven. Staatsse cretaris Hessing schrijft de Tweede Kamer dat politiekorp sen daar de hand aan moeten houden. Hij vindt het 'onaccep tabel' dat agenten met te weinig schietvaardigheid rondlopen met een vuurwapen. In Zeeland had echter op ljuli 2002 niet één ongecertificeerde agent zijn vuurwapen ingeleverd. Politiewoordvoerder Van Mou rick heeft daar een duidelijke verklaring voor. „Juist 1 juli 2002 zaten we met een pro bleem. Onze schietbanen in Middelburg en Terneuzen wa ren allebei defect geraakt. We moesten uitwijken naar Os- sendrecht, maar die baan was niet direct beschikbaar." In de loop van juli 2002 hadden praktisch alle niet-gecertifi- ceerde politieagenten hun schietvaardigheid weer vol doende geoefend, aldus Van Mourick. „We hebben daar hard aan getrokken, want zeker in Zeeland kun je het niet maken om in de zomermaanden met niet-gecertificeerde mensen te werken." Bureaufunctie De schietbanen in Middelburg en Terneuzen zijn weer in be drijf. En wat betreft de vuurwa pen-geoefendheid ligt het Zeeuwse politiekorps op sche ma, verklaart Van Mourick. Iets meer dan twintig mensen die een vuurwapen mogen gebrui ken, zijn momenteel niet gecer- ZIERIKZEE - Op Sportpark Bannink in Zierikzee wordt za terdag 29 maart voor het zeven de achtereenvolgende jaar een atletiekfestijn gehouden voor basisscholieren. De organisatie is in handen van de plaatselijke vereniging Delta Sport. Het evenement is bedoeld om kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool op een speelse manier te laten kennis maken met de atletiek Ze wor den ingedeeld in leeftijdsgroe pen en beginnen om half drie met een aantal oefeniningen waarin de basisonderdelen springen, lopen en werpen aan bod komen. Dat gebeurt aan de hand van een hindernisbaan, een verspringbak, bal- en speer werpen, een duurloop en - voor de echte krachtpatsers - het ko gelstoten. Belangstellenden kunnen zich vanaf half twee inschnj ven voor deelname. De dag wordt tevens gebruikt om een aantal toon aangevende jeugdatleten van Delta Sport te lauweren voor hun prestaties in het afgelopen jaar. GOES - De rotary-afdelingen uit Goes en Zeeuws-Vlaanderen hebben 6000 euro overhandigd aan de stichting Polio de wereld uit. Het geld werd ingezameld tijdens de open dag in de Wes- terscheldetunnelwaar de Rota ry de catering verzorgde.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 15