verlast Stationsstraat aangepakt PZC Opruimen restanten Goese nieuwjaarsbrand begonnen km ollege wil gymzaal (rabbendijke toch erder opknappen PZC Oudere Tholenaren krijgen fitheidstest 13 7neente, politie en Domburgse ondernemers werken samen aan oplossing Expositie over dagroofvogels in Oostkapelle Snelheidsovertreders voor Middelburgs gerecht Fractievoorzitter PvdA stopt Verwarring bij rotonde Nieuw bestuur Recron Turegluren langs Schouwse kust Eva Leclercq beste voorleester Dansavond agenda donderdag 20 maart 2003 QMBUBG - De politie, de ge- «nie Veereen ondernemers in mburgslaan de handen ineen ,feneinde te maken aan over- io de Domburgse Stations- al Ook proberen ze een halt ie roepen aan de illegale ktijken op het aangrenzende uieerterrein. [horecaondernemers uit de juonsstraat, de burgemees- - de politie en ambtenaren ade afdeling Veiligheid zijn Ijovember met elkaar om de i gaan zitten om de overlast «Stationsstraat te bespre- De partijen zijn het er over i dat de overlast die veroor- wordt door stappers, te- landeltocht JSSINGEN - Wandelvereni- g De Vrolijke Tippelaars all zaterdag 22 maart een wjaarstocht. itpunt is het clubhuis van dand Sport aan het Basken- Rplem in Vlissingen. Deel tere kunnen kiezen voor [schillende afstanden, uit kopend van vijf tot veertig ometer. istarttijd voor de veertig kilo- •.eris 9.00 uur. Voor de overi- afstanden mogen deelnemers en de 10.00 en 13.00 uur be- ooravond ïMeliskerke EUSKERKE - In de kerk van gereformeerde gemeente van rliskerke vindt zaterdag- rand een koor- en samenzang- ngerenkoren uit Aagtekerke Meliskerke zullen hun reper- itengehore brengen. De op- ergst van de zangavond is be eld voor Eleos, een stichting e hulpverlening biedt aan nsen met psychische proble- i), De kooravond begint om 30 uur. ^Miriam. van den Broek ruggebracht moet worden. Om dat voor elkaar te krijgen, let de politie voortaan extra op ge luidsoverlast, drank op straat, urineren in het openbaar en dealen. Een belangrijke maatregel die genomen wordt, is het vernieu wen van de straatverlichting op het parkeerplein. De vier oude lantaarnpalen geven weinig licht af. Een groot gedeelte van het terrein kan zelfs worden aangemerkt als 'zeer slecht ver licht'. Gewone parkeerders vinden het niet prettig hun auto daar weg te zetten. Ze zijn bang bij terug komst te moeten constateren dat hun wagen is opengebroken. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen die er wel parkeren, uit hun auto drank of (soft)drugs halen en die ter plaatse nutti gen. Veiligheidsgevoel Het gemeentebestuur denkt dat het aantal illegale activiteiten afneemt als de overtreders straks in het volle licht staan. Bovendien vergemakkelijkt de nieuwe verlichting het werk van surveillerende agenten Het is eenvoudiger te zien wat zich in de avonduren op het plein alle maal afspeelt Verder vergroot een betere verlichting het vei ligheidsgevoel van aan wonen den of bezoekers. Het aanbren gen van die nieuwe verlichting kost de gemeente ongeveer 7500 euro. De politie heeft beloofd in het zomerseizoen permanent twee extra agenten in de omgeving van de Stationsstraat te plaat sen tussen 22.00 en 3.00 uur. De ze agenten komen bovenop de normale bezetting. Extra politietoezicht en extra verlichting zijn twee van de maatregelen die verbetering moeten brengen in de Domburgse probleemstraat. foto Ruben Oreel lorRob Paardekam ÜABBENDIJKE - Als het aan ifljemeester en wethouders Reimerswaal ligt, wordt de izaal van Krabbendijke vol- d jaar gerenoveerd. Dat md aanvankelijk op de rol ir2006, maar zo lang wach- iouonverantwoord zijn. ^gymzaal dateert uit 1965 en niet meer toegerust op de fasen en eisen van deze tijd. verwachting is dat het aantal tóten snel zal toenemen en de uitstraling wordt er niet iet op. Een snelle renovatie ikent volgens de gemeente r.der onderhoudskosten voor '«komst, terwijl nog langer tóten juist het omgekeerde v betekenen. Het college wil renovatie van de gymzaal trom naar voren halen. Dat Kruim 350.000 euro. Verder •®Ben W 70.000 euro uit een voor de renovatie van REDACTIE WlCHEREN tostsouburgseweg 10 Postbus 18 *$0 AA VLISSINGEN ht (0118) 484000 te (0118) 470102 "Wil: redwalch@pzc.nl A®van der Sluis (chef) 'idaBerkelder ïtfth Ramakers "nam van den Broek "onMagnée IJWALE redactie weg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN 10118) 484000 P& (0118) 470102 "Wil: redactie@pzc.nl WERNET *w;Pic.nl web@pzc.nl de velden van de voetbalvereni ging in Krabbendijke. Ook dat karwei wordt waarschijnlijk al in 2004 uitgevoerd. Als gevolg van de uitbreiding van het Cal- vijncollege en de verplaatsing van het oefenveld zullen de ove rige velden namelijk intensiever worden bespeeld. Ook de kleed accommodatie van de voetbal vereniging wordt volgend jaar aangepakt. Daarvoor wordt 20.000 euro gereserveerd. Ook enkele velden van de voet balverenigingen uit Rilland, Kruiningen en Hansweert kun nen de komende jaren een reno vatie tegemoet zien. De totale kosten hiervan bedragen 289.000 euro. De tennisbanen in Krabbendijke worden in 2007 aangepakt voor 45.000 euro. OOSTKAPELLE - In het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle is van zaterdag 29 maart tot en met zondag 2 no vember de expositie 'Dagroof- volgels' te zien. Het dagelijks leven van Nederlandse dagroof vogels, zoals de torenvalk, sper wer, buizerd en havik, komt aan bod. In bijzonder vormgegeven ron de vitrines staan de leefwijze, het gebruik van de zintuigen, het menu en het leefgebied van de vogels centraal Door ge bruik van videopresentatie, elektrospelen, geprepareerde roofvogels, geluiden en foto's hoopt het museum een breed publiek te trekken van acht jaar en ouder. Voor kinderen vanaf vier jaar zijn er speciale vragen- en op drachtenformulieren ontwik keld Voor de basisscholen is een onderwijslespakket over roof vogels beschikbaar Schrijvers vereniging Pennevreugd heeft zich door het onderwerp van de tentoonstelling laten inspire ren. In de heemtuin zijn diverse roofvogelgedichten geplaatst. De opening van de tentoonstel ling wordt vrijdag 28 maart om 16 uur verricht door Coby Lou- werse, beheerster van vogel- en egelopvang De Mikke in Mid delburg. Later dan gepland gaan de resten van de gebouwen die tijdens de jaarwisseling afbrandden, nu tegen de vlakte. foto Willem Mieras door Patrick de Block GOES - In de Goese Polder is gisteren begonnen met de sloop van de twee afgebrande scholen en wijkgebouw De Spinne. Ver wacht wordt dat de werkzaam heden vier tot zes weken gaan duren. Het complex brandde tijdens de jaarwisseling helemaal uit. De resten van de gebouwen hadden al veel sneller opgeruimd moe ten zi jnware het niet dat de ver zekeringsmaatschappij voor vertraging zorgde. Die eiste dat de gemeente Goes bij verschil lende aannemers offertes op zou vragen. Hierdoor werd de sloop langere tijd uitgesteld, met als gevolg dat omwonenden begon nen te klagen. Zij vonden dat ze lang genoeg tegen de geblaker de resten van de scholen en het wijkgebouw hadden aangeke ken Verder zou het niet goed zijn voor het verwerkingsproces van de scholieren van de Holt- kampschool en het Noorder licht. Gisteren is de sloop dan uiteindelijk toch begonnen. Omwonenden moeten volgens de gemeente rekening houden met enige overlast, omdat er on- Officier van justitie J. Zonder van had dezelfde straf geëist Hij rekende de man de snel heidsovertreding zwaar aan omdat de man voor de tweede keer binnen een jaar de fout in ging- Rechter B. Doorewaard Boek hout hield in zijn vonnis reke ning met het feit dat de man al veroordeeld is voor een identie ke snelheidsovertreding, eerder op die dag op dezelfde plek. van onze regioredactie MIDDELBURG - Een twintig jarige inwoner van Middelburg is gisteren door de kantonrech ter in zijn woonplaats veroor deeld tot een boete van 252 euro en 4 maanden voorwaardelijke rijontzegging met een proeftijd van twee jaar. De man reed in mei vorig jaar in Buttinge 86 ki lometer per uur waar 50 is toe gestaan. der meer met kranen en vracht auto's wordt gewerkt. Aan- en afvoer van materiaal gebeurt via de Troelstralaan en de Eu ropalaan. De gymzaal wordt niet gesloopt, omdat deze slechts lichte schade heeft opge lopen. De leerlingen van de twee scho len krijgen nu les in enkele noodgebouwen in Goes-Zuid De gemeente zoekt nog steeds naar een andere oplossing. Zo wordt er gesproken over het plaatsen van noodlokalen op het voetbalveldje aan de Mars- hallstraat in de Goese Polder. Bewoners van deze straat zijn het daar niet mee eens. Zij den ken dat het grasveld naast de dependance van de Holtkamp- school aan De Spinne een betere locatie is, omdat er meer par keergelegenheid is en er minder groen hoeft te verdwijnen. DOMBURG - Dorien Maas-Stevens, fractievoorzitter van de PvdA-GroenLinks in Veere heeft het voorzitterschap van de raadsfractie overgedragen aan raadslid Doede Holtkamp Maas verklaarde dat ze, door redenen die niets met de fractie en de gemeenteraad van doen hebben, het rustiger aan wil doen. Maas blijft lid van de raad en van de commissie Financi en en Algemeen Beleid. ZIERIKZEE - Bij de nieuwe rotonde op de kruising Laan van Saint Hilaire, Haringvlietstraat en Zuidwellestraat ontstaat vaak verwarring over de voorrangssituatie voor auto's en fiet sers. Tijdens het kernbezoek van het dagelijks gemeentebe stuur aan Kerkwerve deze week werden daarover klachten geuit. Volgens sommige insprekers zou duidelijker aangege ven moeten worden of het fietspad tot de rotonde behoort of als naastgelegen fietspad moet worden beschouwd en welke voorrangsregels er precies gelden. Wethouder L Geluk- Poortvliet van Verkeer beloofde de situatie eens nader te be kijken. RENESSE - E. Troost volgt A Hanse op als voorzitter van de Recron afdeling Schouwen-Duiveland. Tijdens een algemene ledenvergadering deze week hebben de zittende bestuursle den - voorzitter Hanse, secretaris Troost en penningmeester L. van der Graaf - hun functies neergelegd omdat de looptijd ervan voorbij was. Troost is door de leden gekozen als nieuwe voorzitter, H. Brunée wordt de nieuwe penningmeester van de eilandelijke Recronafdeling. De andere bestuursleden - P. van Oost, M. Ruijtenberg en H. Zuijderend - blijven op hun plek zitten. Een nieuwe secretaris is nog niet gevonden. Troost hoopt bij de volgende ledenvergadering die plek in te vullen. SEROOSKERKE - De laatste Turegluur-winterexcursie in de nieuwe natuur van Plan Tureluur aan de zuidkust van Schou wen-Duiveland wordt zondag 23 maart gehouden. De eerste broedvogels zijn inmiddels alweer gearriveerd in het gebied en vanaf de hoger gelegen randen van het gebied is dat heel goed te bekijken zonder dat de dieren worden verstoord. Een gids van staatsbosbeheer vertelt allerlei wetenswaardighe den over het natuurontwikkelingsgebied en wijst de weg. Deelnemers aan de excursie wordt geadviseerd om een verre kijker mee te nemen en laarzen aan te trekken. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur en gaat om 13.30 uur van start vanaf de parkeerplaats bij de verkeerslichten bij Serooskerke BRUINISSE - Eva Leclercq (12 jaar) uit Zierikzee, leerlinge van de Theo Thijssenschool, heeft gisteren in Bruinisse de tweede Schouwen-Duivelands/Thoolse voorleeswedstrijd gewonnen. Eva las een fragment voor uit 'Brief voor de koningvan Ton- ke Dragt en deed dat zo overtuigend dat ze de andere zeven deelnemers overtuigend achter zich liet. Eva mag zaterdag 12 april samen met winnaar van de eerste voorronde Merijn Dam uit Oud-Vossemeer de Schouwen-Duivelands/Thoolse eer gaan verdedigen op de Zeeuwse finale in Middelburg. De win naar daarvan mag 14 mei meedoen aan de in Utrecht te hou den landelijke finale. door Steffan ter Maat THOLEN - In Tholen is in sport hal De Meulvliet gisteren de fitheidstest gehouden die on derdeel uitmaakt van het sport - stimuleringsproject Gezond Actief Leven Model, kortweg Galm. Het project, uitgevoerd door de gemeente Tholen en Sport Zeeland, moet 55- tot 65- jarigen die weinig of niet actief zijn in de sport, stimuleren om te gaan bewegen. Zo'n 1200 inwoners van Sint Philipsland, Oud-Vossemeer en Tholen kregen per brief een uit nodiging voor het project. De genen die zich opgaven, werden gisteren op hun fitheid getest en kregen ook advies over voor hen geschikte sporten. Vanaf april kunnen ze beginnen met het Galm-bewegingsprogramma. Dat wordt in Tholen en in Oud- Vossemeer gegeven Als het project goed loopt, wordt be keken of het ook in de andere dorpen op Tholen wordt begon nen. Tweehonderd deelnemers meldden zich gisteren voor de fitheidstest in De Meulvliet. ,,De deelnemers vullen een lijst in met vragen over hun fysieke gesteldheid. Daarna worden ze gemeten, gewogen en doen we een aantal tests", vertelt Dennis Plantinga van Sport Zeeland. „Uiteindelijk krijgt iedereen een uitdraai van de testresulta ten. Als de deelnemers verder gaan met het Galm bewegings programma, krijgen de docen ten van de programma's ook de resultaten en kunnen ze reke ning houden met de mogelijkhe- den van de deelnemers." Nel en Ger de Klerk uit Sint Phi lipsland zijn respectievelijk 60 en 62 jaar oud. Ze krijgen wel enige beweging omdat ze - in de zomer - tennissen, maar meld den zich toch aan. „Ik maak me niet al te veel zorgen over mijn fitheid, maar ben er wel nieuws gierig naar", zegt Nel de Klerk. ,,Ik ben net met pensioen, dus ik vind ook wel dat ik moet oppas sen dat ik nu niet te weinig ga bewegen." Haar man Ger twijfelt wel over zijn conditie: ,.Ik ben bang dat uit de testen blijkt dat ik niet echt fit ben. Dus ik hoop ook dat ik iets vind waarmee ik aan m'n conditie kan werken." Krachtsporten De 59-jarige Kees Groeneveld uit Sint Philipsland vindt het een goed initiatief van de ge meente en Sport Zeeland: „Ik ben hier vanwege de uitnodi ging die ik thuis kreeg. Had ik die niet gehad, dan had ik waar schijnlijk zelf geen ander initia tief genomen. Ik ben sowieso wel benieuwd wat het mij ople vert. Ik loop namelijk bij een reumatoloog en ik mag geen krachtsporten doen. Ik hoop dat ik hier iets vind waaraan ik wel kan deelnemen." Ger de Klerk ziet zijn gedachten over zijn fysieke gesteldheid na de eerste testen bewaarheid. Na de hand-oog coördinatietest, de handkrachttest en nog enkele andere proeven is hij niet bijster positief en zelfs enigszins cy nisch: „Mijn vrouw scoort op al le onderdelen beter dan ik. Ik heb haar alleen bij de bloed druktest verslagen, want daar scoorde ik veel hoger." MIDDELBURG - Dansschool Bras houdt zaterdag een dans avond in het wijkcentrum van Dauwendaele in Middelburg Er wordt onder meer geoefend voor de internationale wed strijd die de dag daarna op het programma staat De aanvang is om 20.30 uur. STREEKACTIVITEITEN MELISKERKE - Ons Huis, 09.30 uur. Koersbal; MIDDELBURG - Kerksteeg 5.14.00-15.00 uur: Tai Chi voor vijftigplussers en men sen met chronische aandoeningen, Kerksteeg 5, 19.00-20.00 uur: Tai Chi voor beginners; Artemis Koudekerkseweg 133, 13 30 15.30 uur: Training voor vrouwen die te kampen hebben met hevige emoties; VEERE - Stadhuistoren. 15.00-16 00 uur Carillonbespeling door Kees van Eersel, VLISSINGEN - Theo van Doesburgcen trum. 14.00 uur Ontmoetingsmiddag vijftigplussers; De Oude Stad, 9 30 uur: Peutergym van 2,5 tot 4 jaar en 10.30 uur: Peutergym tot 2,5 jaar; In- en Uitloophuis, Van Goghlaan 241a, 9.30 - 12.00 uur: Koffie-coniaclochtend; Het Bolwerk, 13.00-13.45 uur en 14.00- 14.45 uur: Gymnastiek vijftigplussers; Sporthal Baskensburg, 9 00 - 16.00 uur: Snuffelmarkt.; Advertentie Intercultureelfeest bij Intratuin Koudekerke ....voor de kinderen Culturele speurtocht. Vrijdag: Maori (Molukse band)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 13