ractie bepleit kinderopvang azc Natuur slokt nieuwe kippenschuur op 11 SSHËI1 Te laat in de klas door nieuwe busdienst Werkstraffen voor jonge verdachten brand Goese Polder 11 homas Rosenboom I orasseriemenul enLinks Middelburg wijst op belang Pippeloentje Ouderen klagen over voetbaljeugd Geparkeerde auto bekrast in Vlissingen Kamerlid stelt vragen over wetten en regels in toerbusbranche Bank herbouwt dienstwoning in Koudekerke zeeuwse almanak Nieuw Zeeuws (Advertentie) w Sn* - leven cn dood in de I heren Ronald Giphart, Gala !,|i -unkoop van 11,11 aan hoeken unmiJdag 16.00 uur - mterviewd door nk van Doeselaar 1-ntesoep en vegetarische wrap ol zalmschnitzcl cn 'is niet chocoladesaus 11,50 of 9,00 (vege tarisch menu) tfilag 22 maart '5.00-16,30 uur R"' van het Zeeuws orkest 'hos en strijkduetten ''ik ook op ^jmkkenimiddylhl^ n' door Edith Ramakers VLISSINGEN - De klassen van een aantal middelbare scholen in Vlissingen zitten het eerste uur halfvol. Veel meer leerlingen dan verwacht komen te laat. De reden: de nieuwe busdienstregeling. Die ervaring heeft een aantal leerkrachten. P. Jansen, mana ger Beheer en Onderhoud, af deling gezondheidszorg, wel zijn en educatie van het ROC Zeeland, verzamelt alle klach ten van de cursisten en bereidt overleg met de vervoerder Connexxion voor. Ongeveer honderd vijf tig stu denten van de vestigingen van het ROC Zeeland aan de Dreesstraat, H. Segherslaan en Verlengde Bonedijkestraat in Vlissingen hebben proble men met de nieuwe regeling, die afgelopen weekeinde is in gegaan. Cursisten van alle ves tigingen worden opgeroepen te reageren. Inmiddels heeft Jansen meer dan twintig 'op stellen van cursisten' ontvan gen. ,Er volgen er nog meer. Ik noem een voorbeeld: Het is vrij buitensporig dat eén leerling rond half zeven de trein moet pakken in Biezelinge om om half negen op school in Vlis singen te zijn." Onderzoek Jansen verzamelt de voorbeel den, overlegt met collega's en gaat zelf op onderzoek uit. Hij volgde bussen tijdens de och tendspits. Vanaf het station in Vlissingen zag hij ongeveer Voor het Ziekenhuis Walche ren aan de Koudekerksestraat stapten de studenten uit voor de locaties aan de Dreesstraat en Verlengde Bonedijkestraat. Een wandeling van circa één kilometer. ,,Het is moeilijk te accepteren dat de bus wel ver der rijdt in de richting van de school, dat er ook een halte is, maar dat de bus daar niet meer stopt. Als het openbaar ver voer niet oppast, raakt het zijn klanten kwijt." Een meisje uit Sluis schrijft dat ze de boot naar Vlissingen pakt, waar ze om tien voor acht aankomt. Ze miste de bus. „Bij het Scheldeplein wilde ze overstappen op een klein bus je. Het zat vol en de volgende kwam een kwartier later. Ze is op zowel de heen- als terugweg een uur langer onderweg dan vroeger." Bij scholengemeenschap Scheldemond in Vlissingen zijn tal van negatieve reacties binnengekomen, „We hadden een mooi systeem", reageert H. Kramer, directeur alge mene zaken van Scheldemond in Vlissingen. „Maar nu loopt het niet goed meer. Veel leerlingen komen te laat in de les." Veelgehoorde opmerking is dat ze langer moeten wachten bij het overstappen omdat de kleine busjes vol zitten. Kra mer merkt op dat Schelde mond streng controleert op absentie. „Nu moeten we vaak concluderen dat leerlingen er geen schuld aan hebben dat ze te laat komen. Dat het over macht is." WALCHEREN donderdag 20 maart 2003 Hij staat er nog maar net, maar binnenkort moet de loods van Kippenboerderij Sturm alweer het veld ruimen. foto Lex de Meester door Anita Janse RITTHEM - De nieuwe kippen schuur van Kippenboerderij Sturm aan de Scheeweg in Rit- them is net klaar. Nu moet het bedrijf weer afgebroken wor den in verband met de aanleg van een natuurgebied. „Iedere spijker die wij slaan, is voor de sloop bedoeld", aldus een ver bouwereerde Sturm. Ter compensatie van het gebied dat verloren gaat door de aanleg van de Westerschelde Container Terminal, moet nieuwe natuur gecreëerd worden. Dit gebied omvat de hectares die gelegen zijn tussen de Koedijk en de Nieuwlandseweg in Ritthem De noordgrens wordt gevormd door de Sloeweg-Noord. Grondbezitters en bewoners van de betreffende hectares kre gen in oktober 2000 de medede ling dat ze waarschijnlijk plaats moesten maken voor schorge- bied en zeevogels. Volgens hen bleef enig uitsluitsel echter uit, zodat de Ritthemers de kans groot achtten dat ze toch in het gebied konden blijven wonen en werken. Zo ook Wim en Karin Sturm. Zij bezitten samen met M. Wouters een pluimveebedrijf aan de Scheeweg in Ritthem. Het be drijf had al een tijdje de behoef te uit te breiden. Daarvoor richtte Sturm zich tot de ge meente Vlissingen, die hem doorverwees naar Zeeland Sea ports, dat verantwoordelijk is voor de aanleg van het natuur gebied. Binnen enkele weken ontving hij een brief met de me dedeling dat hij gewoon door kon gaan met zijn plannen. Sturm: „Het verbaasde ons dat we meteen toestemming kregen van Seaports. We concludeer den dat de plannen voor natuur gebied van de baan waren." In plaats van 16.000, moesten er 50.000 kippen in het nieuwe be drijf komen. Sturm investeerde minstens één miljoen euro in de schuur. In december 2002 kwa men de eerste kippen, hoewel de verbouwing nog niet helemaal afgerond was. Amper een maand later kreeg Sturm een te lefoontje van Zeeland Seaports met de mededeling dat men eens wilde komen praten. „Ik kreeg die dag niets meer uit mijn han den", vertelt Sturm. Hij ver volgt; „Ik beschik over twee hectare grond en vermoedde dat ik in de toekomst niet verder uit mocht breiden.Wat ze hem uit eindelijk vertelden, was wel het laatste waarmee Sturm reke ning had gehouden. Het bedrijf stond binnen de grenzen van het gebied waar alsnog natuur moest komen en dus moet de schuur weer afgebroken wor den. Dat was een ontzettende afknapper voor de onderne mers. „Het was een klap in ons gezicht. We hebben al onze tijd in de bouw gestopt, straks kun nen we weer opnieuw begin nen." Volgens H. de Bruine van Sea ports is het voor 99 procent ze ker dat het gebied ontruimd wordt. Hij verklaart het verhaal van Sturm als volgt: „In het toenmalige bestemmingsplan was het toegestaan om te bou wen. We hadden nog geen nieuw bestemmingsplan, dus hielden we hem niet tegen. Bovendien hoopten we dat Sturm in het ge bied kon blijven, maar dat lieten de milieueisen niet toe." Uitkopen Uiteindelijk heeft Seaports nu zelf de meeste pijn, geeft De Bruine toe, want het bedrijf moet Sturm met een evenredig bedrag uitkopen. Zeeland Seaports doet nu zijn best om een nieuwe bestemming voor de kippenloods te vinden Waarschijnlijk krijgt Sturm een paar hectare aan de Nieuwland- se weg in Ritthem. Dat is precies een kilometer van zijn huidige bedrijf vandaan. Sturm is inmiddels over zijn grootste frustratie heen, „In het begin was ik verontwaardigd, mede omdat hetzelfde gebied ontsierd wordt door hoogspan ningsmasten, die wel mogen blijven staan. Nu hoop ik dat we er gewoon een mooi bedrijf voor in de plaats krijgen. Ik zie het maar als een uitdaging." door Rob Paardekam YERSEKE - De bewoners van seniorencomplex de Begoniahof aan de Begonialaan in Yer- seke zeggen veel overlast te hebben van de plaat selijke jeugd. In een brief aan de gemeenteraad klagen ze over vernielingen en vandalisme. Elf bewoners beklagen zich over het feit dat tien tot vijftien jongeren bijna dagelijks voetballen op het grasveld achter hun woningen, terwijl het daar niet voor bedoeld is. Volgens de briefschrij vers gaat het gedrag van de kinderen alle perken te buiten Ze zouden door de beplanting lopen en takken uit sierbomen rukken, zelfs in de tuinen van omwonenden Verder wordt met crossfietsen en bolderkarren door de bosschages gereden. De bewoners van de Begoniahof zeggen zich enorm aan het gedrag van de jongeren te storen Ze hebben de jongens en hun ouders benaderd, zonder effect. Daarom vragen ze het nu aan de ge meente. De bewoners vragen om een herinrich ting van het grasveld, zodat het onmogelijk wordt om er te voetballen vijftig passagiers instappen in een grote bus. Bij het Schelde plein in Vlissingen stapte een grote groep uit. Een aantal wachtte op een minibusje, waar maximaal acht mensen in mogen. „Er bleven cursisten staan, omdat ze niet allemaal meekonden. Het volgende busje kwam niet snel." ÏUSSINGEN - Aan een lulodiegeparkeerd stond in de Glacisstraat in Vlis- angen zijn gisteren rond ineuur diverse vernielin- |fn aangebracht. De motorkap van het voertuig werd bekrast, en tok de rechterflank van te'voertuig moest er aan doven. Het linker-ach- terportier werd door de vandaal ingedeukt. De wogte van het totale thadebedrag is nog on bekend ROC-cursisten aan de Dreesstraat worden via pamfletten opge roepen hun slechte ervaringen met het nieuwe dienstrooster kenbaar te maken. foto Ruben Oreel ^larfia Berkelder DKLBURG - Het kinder- rerblijf bij het asielzoekers- mm in Middelburg moet open. De fracties van jaLinks in Middelburg en laxima doopt trde fregat Vlissingen gflfGEN - Prinses Maxi- fcoptop 19 april het lucht- Wirings- en commando- lEvertsen. shipwordt in opdracht van Koninklijke Marine ge- rd door de Koninklijke :1de Groep in Vlissingen. shet vierde en laatste fre tteen serie van vier. schtverdedigings- en com- iiofregatten zijn gebouwd b* overdekte dok van de C-in het centrum van Vlis- De schepen zijn in blok- opgebouwd. compleet met natuur en leidingen. De af- r en in bedrijf stel ling vindt li op de KSG-werf in Vlis- tOost. zichtbaar Artsen is 144 meter lang, meter breed, heeft een gang van 5 meter en is voor- i van stealth-technologie. irdoor is het schip voor de r onzichtbaar. Het schip dt voortgestuwd door een bmatie van gasturbines en iels met een maximumsnel- ivan 29 knopen (ruim 53 ki- terperuur). Égin Beatrix verrichtte in Idedoop van het eerste fre de Zeven Provinciën. Dit o werd begin 2002 overge ven aan de Koninklijke Ma- iHet tweede, de Harer Ma il Tromp, is vorige week lag aan de Marine overge- jen. De Ruyter en Evertsen den begin 2005 aan de Ne- landse vloot toegevoegd. jaar is vastgesteld, staat dat de gemeente de kosten voor kin deropvang voor mensen die deel nemen aan inburgeringscurs- sussen (mede) blijft betalen. Vlissingen willen dat de Wal- cherse gemeenten financieel bijspringen. Het kinderdagver blijf is sinds deze maand dicht omdat het COA (Centraal Or gaan opvang Asielzoekers) er niet meer voor wilde betalen. blijf te hebben, vindt de partij. Ook de kinderen worden de du pe van de sluiting van Pippe loentje, vindt Van Nieuwenhui- zen. Het gaat om kinderen die vaak last van stress hebben Juist voor hen is kinderopvang belangrijk omdat het een bij drage kan leveren aan hun soci ale en emotionele ontwikkeling. De kinderopvang was bedoeld voor de bewoners van het asiel zoekerscentrum. Asielzoekers die een cursus volgden, konden hun kind naar de opvang bren gen. Kinderopvang Walcheren, die het dagverblijf exploiteerde, had gehoopt dat ook kinderen van buiten het centrum de op vang zouden bezoeken. Daar was echter weinig belangstel ling voor. Het COA wilde door kinderopvang aan te bieden, meer asielzoekers de mogelijk heid geven om een cursus te vol gen. Asielzoekers bleven vaak thuis omdat er niemand op de kinderen kon passen. Pippe loentje was het eerste kinder dagverblijf in een asielzoekers centrum in Nederland. Het dagverblijf is begin deze maand gesloten. „Die opvang is een jaar geleden met veel bom barie gepresenteerd", zegt het Middelburgse raadslid J. van Nieuwenhuizen. „Er maakten zeker dertig kinderen gebruik van." GroenLinks dient maan dag tijdens de gemeenteraad een motie in om de opvang weer open te krijgen. „Dat kost onge veer 70.000 euro, dat is natuur lijk weinig als je het vergelijkt met andere dingen. Zeker als je dat bedrag ook nog verdeelt over drie gemeenten." GroenLinks betoogt dat het door sluiting van de kinderop vang voor asielzoekers niet lan ger mogelijk is om cursussen te volgen. Die cursussen zijn voor sommigen nodig om goed voor bereid terug te kunnen keren naar het land van herkomst. Voor mensen die in Nederland mogen blijven, zijn de cursussen nodig om goed in te kunnen bur geren. Het ROC wil dit najaar beginnen met een vervolgcur sus. Ook daarvoor is het nood zakelijk om een kinderdagver Van Nieuwenhuizen vindt dat de gemeente Middelburg er ei genlijk niet onderuit kan om het dagverblijf te ondersteunen. In het raadsprogramma dat vorig door René Hoonhorst DEN HAAG - Tweede-Kamer lid S. Dijksma (PvdA) wil van minister De Boer van Verkeer en Waterstaat weten of de arbeids omstandigheden voor touring- carchauffeurs en de veiligheid van passagiers en bestuurders voldoende zijn gewaarborgd door bestaande wetgeving. Dijksma stelt vragen aan de mi nister na een gesprek met het Terneuzense kaderlid T. Ver- bunt van vakbond De Unie en een Zeeuws-Vlaamse touring carchauffeur. Verhalen over en foto's van de werkomstandighe den van reisbusbestuurders de den haar beseffen dat er nogal wat misstanden zijn in de tou ringcarwereld. De twee Zeeuws-Vlamingen vroegen het Kamerlid niet al leen naar de vervoersbedrijven te kijken. Zij zoeken de schuld vooral bij de grote reisorganisa ties die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten en toer- busondernemers verplichten de hand te lichten met de regels. De Stichting Keurmerk Busbe drijf, opgericht om kwaliteit en service van de toerbusbedrijven op peil te houden, doet volgens De Unie weinig aan klachten van chauffeurs, omdat het be stuur bestaat uit toplieden van grote touroperators en reisorga nisaties. Verbunt: „Die mensen snijden niet in eigen vlees en la ten misstanden gewoon voort duren." Dijksma wil zonder harde be wijzen geen hele bedrijfstak zwartmaken. Maar de voorbeel den die ze van Verbunt en de chauffeur te horen en te zien kreeg, zijn voor haar aanleiding om opheldering te vragen. Rusttijden De werkomstandigheden voor chauffeurs en de rust- en rijtij den moeten in de CAO voor busbestuurders worden opge nomen. Omdat die werkom standigheden rechtstreeks invloed hebben op de verkeers veiligheid voor andere wegge bruikers én passagiers van de toerbussen kan het een taak voor de Tweede Kamer zijn om wetten of regels op te stellen of aan te scherpen. „Ik heb foto's gezien van een chauffeur die zijn benen nauwe lijks kan buigen achter het stuur en bijrijdersbedden waar men sen zich met moeite in kunnen wringen. Dat moet haast wel in strijd zijn met alle Arbo-wet- ten." Als bestaande wetten en regels wel voldoende garantie voor veiligheid bieden, moeten volksvertegenwoordigers er op aandringen dat ze beter worden nageleefd, stelt Dijksma. De in spectie verkeer en waterstaat, de vroegere Rijksverkeersin spectie, heeft gisteren ook al la ten weten dat ze de klachten wil onderzoeken KOUDEKERKE - De Rabo bank in Koudekerke wil de voormalige dienstwoning die twee jaar geleden is afgebrand, opnieuw optrekken. Het huis zal, zoals dat al een aantal jaren het geval was, niet dienen als dienstwoning, maar verhuurd worden aan particulieren. De dienstwoning naast het Ra- bobankkantoor werd in juni 2001 midden in de nacht, door brand verwoest. De Rabobank heeft nu een aan vraag ingediend voor de bouw van een nieuwe woning. Een nieuw huis dat verhuurd wordt aan particulieren, is in strijd met het bestemmingsplan. Dat bepaalt dat er uitsluitend een dienstwoning gebouwd mag worden. Het college van B en W wil aan de wijziging van het be stemmingsplan meewerken en vraagt de gemeenteraad bin nenkort een voorbereidingsbe- sluit te nemen. Daarmee kan de wijzigingsprocedure worden opgestart. door Aector Dooms MIDDELBURG - De kinder rechter in Middelburg heeft gis teren vijf jongens uit Goes in de leeftijd van veertien, vijftien en zestien jaar, voor hun aan deel in de miljoenenbrand tij dens de jaarwisseling in de Goe se Polder tot werkstraffen van zeventig en negentig uur ver oordeeld. Drie jongens werden vrijge sproken. Twee basisscholen cn het wijkgebouw De Spinne brandden 1 januari tot aan de grond af. In de strafmaat wer den ook vernielingen aan de rui ten van de Holtkampschool meegenomen. De brand ont stond 's nachts omstreeks half twee toen vanuit de groep vuur werk in de Holtkampschool naar binnen werd gegooid. Kinderrechter E van der Len de-Mulder Smit achtte de brandstichting bewezen, omdat de kinderen met het gooien van vuurwerk in een gebouw de kans voor lief hadden genomen dat er een grote brand ontstaat. Bang De kinderrechter vroeg zich af waarom de jongens niet de brandweer of de politie hadden gebeld. Ze zeiden bang te zijn geweest dat ze dan opgepakt zouden worden. Officier van Justitie H. den Har- tog eiste tegen het vijftal hogere werkstraffen tot 120 uur en twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ze vond dat de grote gevolgen van de brand moest doorwegen in de straf maat. „De brand is een diepte punt voor Goes. Hier zijn dui zenden mensen de dupe van", zei de officier over de impact van de vlammenzee, die de scho len en het wijkgebouw in de as legden. Ze wees op de financiële en emo tionele schade voor de betrok kenen. „Ze zijn letterlijk alles kwijt. Er zijn leermiddelen, het meubilair, de complete admini stratie en dierbare spullen ver loren gegaan. Ook het vereni gingsleven is ernstig gedupeerd door het afbranden van het wijkcentrum." Geen criminelen De officier sprak over stoere jongens, die rottigheid wilden uithalen. „Het waren geen jonge criminelen." Positief vond ze dat de jongeren de confrontatie waren aange gaan met de directeuren van de scholen en de leiding van het wijkcentrum. Ze vertelden gis teren dat ze aan het gesprek een goed gevoel hadden overgehou den, zodat ze meer besef kregen wat ze hadden aangericht. Aan de brand ging vandalisme vooraf. Een aantal jongeren had zich op oudejaarsavond verza meld om vuurwerk op de ruiten van de Holtkampschool vast te plakken en op te blazen. Na middernacht keerden ze terug naar de school om vuurwerk af te steken. Enkelen gooiden rot jes in het kleuterlokaal naar binnen, waardoor een bed vlam vatte en de brand zich snel uit breidde. Drie jongens waren er bij, maar hielden zich afzijdig. Zij werden vrijgesproken. Het vijftal, dat vijftien dagen in voorarrest heeft gezeten, hangt nog een schadeclaim van ettelijke mil joenen euro's boven het hoofd. De advocaten voerden verzach tende omstandigheden aan of vroegen hun jonge cliënten vrij te spreken pagina 13: sloop scholen begonnen Of je het ding nou saai vindt of, door de lengte en diepte, juist spannend; of je verdrie tig bent om het verdwijnen van de boten of blij vanwege het geringere tijdsbeslag, één bijwerking kan niet worden genegeerd: de Zeeuwse taele is de afgelopen dagen ver rijkt. Iedereen in dit gewest snapt zonder meer de twee thans meest gestelde vragen, die elders wenkbrauwen doen fronsenEén: „Ben je er al doorheen geweest Twee: „Heb jij al een tietek?"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 11