Explosie van openhartigheid Kunst als protest tegen genetische manipulatie JÊlCHT Boerenschuur gaa verloren door een teveel aan regeltje Sluissenaar ontvangt eerste donaties voor behoud van PSD-boc Rustige zeeën en woeste golven Verwerking Inschrijvingen Zeeuwse Belofl Matthaus Passion in Willibrordusbasiliek kunst cultuur door Jacques Cats Buitensporig veel PZC-lezers heb ben gereageerd op de oproep om eigen indrukken van de watersnood ramp op papier te zetten en in te zen den. Het waren er bij elkaar zoveel, dat bij het afsluiten van de reeks pu blicaties van getuigenissen een aantal persoonlijke verhalen nog niet aan bod is gekomen. Niet eerder werd - ook via andere media - zo openhartig blijk gegeven van de gevoelens over de uilwerking van wat er in 1953 is ge beurd. Volgens psycholoog-psychotherapeut Henk Hermans uit Grijpskerke zijn er verschillende verklaringen denkbaar voor de grote uitingsdrang na vele ja ren van stilzwijgen. „Ik neem aan dat in de jaren vijftig de watersnoodramp in bepaalde milieus vooral gezien werd als i ets wat misschien een religi euze betekenis had, waar je geen vra- gen over mocht hebben. Vandaag de dag laten mensen dat soort verklarin gen voor natuurverschijnselen meer achter zich en durven daar wat objec tiever naar te kijken." Ook voor de verteller zelf heeft de wa tersnood een andere functie gekregen, meent Hermans. Na lezing van een aantal bijdragen in de rubriek Getui genissen heeft bij hem de indruk post gevat dat er personen aan het woord zijn gekomen die aan de ramp niet echt een trauma hebben overgehou den, maar die de gebeurtenissen zien als een bepaald ijkpunt in hun leven. „Zij raken er wel door geëmotioneerd, maar kunnen er met een zekere af stand op terugkijken." De psychotherapeut vindt het opval lend dat hij in zijn praktijk zelden mensen tegenkomt diemet de waters noodramp als achtergrond, hulp ko men vragen, terwijl hij wel te maken heeft met personen die nog steeds ge beschermend naar hun kinderen wor den, waardoor kinderen ook weer angsten kunnen ontwikkelen. Een van de therapieën bij mensen die een trauma achter de rug hebben, is ze in eerste instantie te leren zichzelf goed te ontspannen. Vervolgens wordt gepoogd om ze over hun ervaring te la ten praten zodat ze de film precies kunnen terugdraaien. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om daarover dingen op papier te zet ten. „Dat doen die mensen vaak met ontzettende tegenzin", weet Hermans uit de praktijk, „omdat ze door zulke heftige gevoelens worden overrom peld dat ze daarvan schrikken en er de voorkeur aan geven om het dan maar weg te stoppen." Hulpverlening Wanneer zich nu een calamiteit voor doet, staat de hulpverlening meteen in de startblokken om in actie te komen. Daaivan was ten tijde van de waters nood geen sprake. 'Gelukkig niet', meldde Stoffel van der Wekken uit Nieuwerkerk in de watersnoodbij lage van de PZC. 'Dat zou een ramp bij een ramp zijn geweest. Je ving elkaar op. Dat is de beste ondersteuning die je hebben kan. Je kunt niet vanuit een boekje ontleden wat een mens mee maakt.' Als die persoon dat zo ervaren heeft, is dat prima", reageert Hermans. „Daaruit blijkt dat er een bepaald ge meenschapsgevoel was waardoor men zich sterker voelde. Er was toen ook sprake van kleine gemeenschap pen waarin mensen elkaar kenden. De maatschappij van nu is anoniemer ge worden. Die steunverbanden vallen weg, waardoor mensen meer aange wezen zijn op professionele hulp." De inzenders van de persoonlijke ge tuigenissen hebben, meent de thera peut, voor zichzelf goed werk gedaan. „Ze hebben voor zichzelf die periode in hun leven kunnen uitwerken, de puzzel opnieuw in elkaar kunnen leg gen. Zo krijg je meer grip op ingrij pende gebeurtenissen." De samenleving heeft de afgelopen weken bol gestaan van de herdenkin gen en terugblikken. Dat haalt niet alleen herinneringen boven, meent Hermans. „Het roept naast verdriet ook angst op. Gevoe lens van onveiligheid. Ik denk dat dat wel weer gaat terugkeren. Dat is las tig, maar het kan ook positief door werken als je daar met anderen over kunt praten." door Rinus Antonisse NISSE - Pogingen tot behoud en herstel van historische boer derijen in Zeeland verlopen ui terst moeizaam. „We zitten ei genlijk in een impasse", zegt voorzitter Gerard Smallegange van de Zeeuwse Boerderijen stichting. Volgens hem stranden de inspanningen om boerderij en, met name schuren, te redden vooral op een enorme bureau cratie. „De hele vitalisering van het platteland dreigt in bureaucra tie te verzanden. Elke twee we ken zijn we een boerderij aan het verliezen. Tijdens de okto- berstorm van vorig jaar is er overal veel schade aangericht", vertelt Smallegange. „We kun nen op twee plaatsen als Boer derijenstichting gebint opha len, in verband met sloop." De hoop dat het uitroepen van 2003 tot nationaal Jaar van de Boerderij meer vaart zal zetten achter het behoud van de cul tuurhistorisch waardevolle en onvervangbare gebouwen, is tot nu toe vergeefs gebleken. Voor zitter Smallegange is op zich blij dat er door het speciale jaar meer aandacht is gekomen voor de situatie waarin de hoeves in Zeeland verkeren. „Ik weet dat er geïnventariseerd wordt, dat er een proefproject komt - dat is prachtig, maar we moeten ge woon een keer een doorbraak zien te forceren." Herbestemming Het gaat om een ernstige zaak, stelt Smallegange. „Ons grote boerderijenbestand is sterk aan het verloederen." Hij wijst erop dat de meeste oude Zeeuwse boerenschuren erg groot zijn. Echter voor een hedendaags agrarisch bedrijf zijn ze weinig doelmatig meer. „De boeren willen ze niet meer gebruiken. Ze zijn groot en duur in onder houd. Je moet er een redelijke herbestemming voor zien te vin den", betoogt Smallegange. De voorzitter van de Boerderij enstichting beklemtoont dat het geven van een nieuwe bestem ming in de ambtelijke mole veel struikelblokken stuit,, voorbeeld de schuren inric voor verblijfsaccommoi kan heel goed. Maar danl weer iemand bij de prov ontdekt dat het alleen dagn atieve voorzieningen ku zijn. Daar word je soms mismoedig van." Smallegange merkt op dat het opzetten van een zorg! derijwaarvoor best belang ling bestaat, op veel tegen' stuit. „Daar zitten zó versd kelijk veel regeltjes aan." Smallegange blijft optimist rekent erop dat de extra dachtdoor hetJaarvan del derij, politici ertoe zal bew het niet bij mooie woordent ten. „Iedereen van de politii Zeeland zegt: jullie hebber lijk, we moeten er wat aand Dan gebeurt er vervolgensi Wat mij betreft mag het bel van de historische boerde: best deel uitmaken van de kiezingscampagne voor Pro ciale Staten." pagina 20: straks geen hoeve VLISSINGEN - De Stich Popmuziek Zeeland zi bands, singer/songwrii dance-acts en hiphoppers' de jaarlijkse popcompetitii Zeeuwse Belofte. De winnaars van deze vierc gorieën gaan door naar eer gionale finale en eventueeli De Grote Prijs van Nederlar Amsterdam. Geïnteresse muzikanten kunnen zichtc met 14 maart aanmelden. Inschrijfformulieren zijn te den op www.popmuziek land.nl. Ook moet ereenreo demo of cd worden opgestu De voorronden zijn op 11a] 26 april en 17 mei. De final het Arsenaaltheater in Vlis gen is gepland op zaterdat juni. bukt gaan onder hun ervaringen tij dens de Tweede Wereldoorlog en daar ook heel moeilijk over kunnen praten. Die zijn zelfs voor hun kinderen onbe reikbaar. Dat de Tweede Wereldoorlog over het algemeen een gemakkelijker ge spreksonderwerp is geweest, heeft volgens hem in belangrijke mate te maken met de tijdsduur. Hermans: „Als je gedurende langere tijd in zo'n situatie zit, ga je je daarmee verzoe nen en treedt er een bepaalde berus ting op. En je kon in de oorlog iets meer doen, door bijvoorbeeld in het verzet te gaan of te proberen je aan be paalde dingen te onttrekken. Maar dat was bij de watersnoodramp niet mogelijk." Verborgen De persoonlijke getuigenissen die in de krant kwamen, vormen geen volle dige afspiegeling van wat er precies leeft in dit gewest. Er zijn mensen die de watersnood ver in hun geheugen hebben verborgen. Die hebben nog steeds niet de moed gevonden om zich daarover te uiten. Hermans: .Als je bent geconfronteerd met een heel on veilige situatie, kan er vanuit je psy che een natuurlijk proces voortkomen dat je bepaalde herinneringen het liefst van je afzet. Je wilt het niet we ten. Wanneer dat proces van ontken ning doorgaat, ontstaat er een trau ma. Kenmerk van een trauma is dat je geregeld door bepaalde beelden van zo'n voorval overvallen wordt." Het is volgens de psycholoog-psycho therapeut goed mogelijk dat kinderen in het trauma van hun ouders zijn meegesleept. Ouders kunnen door de confrontatie met een geweldige on veiligheid uitermate voorzichtig en In het Watersnoodmuseuin in Ouwerkerk is op de plattegrond van Zeeland met kaartjes aangegeven hoe laat welke dij ken het begaven. foto Marijke Folkertsma dinsdag 4 februari 2003 door Raymond de Frel SLUIS - Sluissenaar Carlo van de Plasse heeft in de voorbije weken tien financiële toezeg gingen gehad voor zijn actie om één van de PSD-ponten te be houden. Dat hadden er veel meer kunnen zijn, denkt Van de Plasse. Zijn telefoonnummer is echter niet in de telefoongids te vinden en dat speelt hem nu par ten. Van de Plasse (63) baalt daar enorm van. „Op één of andere onverklaarbare wijze ben ik overgeslagen in het telefoon boek." De West-Zeeuws-Vlaming gaf twee weken geleden een aanzet tot actie ter behoud van één van de ponten. Hij hoopt van bedrij ven en particuliex-en geld te krij gen om een PSD-schuit aan te schaffen. „Er zijn zoveel moge lijkheden met zo'n boot. Wat dacht je van een restaurant of van een mega-dancing? Op de pont of het veerplein veroor- zaak je bijvoorbeeld geen ge luidsoverlast", zegt Van de Plas se. De Sluissenaar kreeg tot nu toe tien toezeggingen, variërend van honderd euro tot een oud or geltje, dat door een mevrouw uit Zierikzee lang geleden voor 14.000 gulden werd gekocht. Van de Plasse mag het instru ment verpatsen ten gunste zijn actie. Zelf lapt de Zeeuws-Vlaming duizende „Als er niet genoeg dona binnenkomen, moeten alle vers uiteraard hun geld ter krijgen. De familie Huisn die de catering op de boten veerpleinen in Kruiningen Perkpolder verzorgt, doeti mee. Nu is het zaak om bankrekening te openen, v deze actie moet natuurlijk' goed worden gecoördinee: aldus Van de Plasse. Hij wil menwerken met de voorzil van de stichting 'Fiets een ra: je met een pontje'burgeraeef C. van Liere. En met de Vlissi; se cultuurambtenaar Riekwel (die voorstander is: culturele activiteiten op de" lem Alexander) en R. Stof van de Partij voor Zeeland- Burgemeester Van Liere i Noord-Beveland wil mee? ken, Riekwel moet nog wori benaderd. Van de Plasse h zijn hoop met name gevest op Stoffels. Van de Plasse: ,1 zit in de politiek, die kan ga puteerde J. Hennekeij vra! hoeveel zo'n schuit moet kost Ik kan Stoffels echter niel makkelijk bereiken. Jamn want er zit toch flinke druk; de ketel. Straks zijn de boter verkocht." Van de Plasse is te bereiken: 0117-461861 en 06-5389308! het Dordts Kamer Orkest. I leiding is in handen van dirie Jo Ivens. Het verhaal van de lijdens* van Christus volgens de evar^ list Matthaus wordt gezoni door de solisten Ellen Schud (sopraan) en Eleonora Volt] (alt). Ludwig van Gijsegem'j nor) vervult de rol van de ev.' gelist Matthaus, Charles j Tassel (bas) zingt de partita van Christus, terwijl Alex meulen (tenor) en Julian Hs man (bas/bariton) de aria's hun rekening nemen. Orgaa is Jan Vuye, tevens repetitor"1 de Gentse Oratoriumvere] door Frank van Cooten HULST - De Willibrordusbasi liek in Hulst is ook dit jaar weer het decor voor een uitvoering van de Matthaus Passion. Op zondag 23 maart, twee we ken voor Pasen, wordt in de ba siliek om 14.00 uur voor de vier de maal in successie het grote passiewerk van Johann Sebas- tiaan Bach integraal uitge voerd. De aanvangstijd is ten opzichte van vorige uitvoerin gen met een half uur vervroegd. De kaartverkoop is vorige week begonnen. De Passiemuziek in de basiliek wordt uitgevoerd door de Ko ninklijke Gentse Oratorium vereniging, het jongenskoor van de Sacramentskerk uit Breda en gmg. I Kaarten zijn in de voorveria onder meer verkrijgbaar b:1 WV-kantoren in Hulst, Axf Terneuzen. door Anita Tournois CADZAND - In zijn atelier staat en hangt alles klaar om weggebracht te worden. Olie verfschilderijen van zeegezich ten, landschappen, sleepboten en van bijzondere plekjes in Zeeuws-Vlaanderen die ver dwenen zijn. Van 4 tot 26 febru ari exposeert Ben Misilje in Ga lerij Scharpoord in Knokke. „Ik schilder al veertig jaar en mijn doeken hangen overal in Europa. Door een ongeluk tij dens een brandweeroefening ging ik me er steeds intensiever mee bezig houden en het resul taat zie je hier." Ben Misilje is, naast zijn vak als huisschilder, ook kunstschilder. „Kijk, dit is het Zwin, en hier zie je het Kille- tje en dat daar is het haventje van Cadzand, anno 1930." Naast de vele zeegezichten vor men reeds verdwenen plekjes in West-Zeeuws-Vlaanderen een voorname inspiratiebron. „Het is jammer dat al dat bijzonders verdwijnt. Daarom wil ik het vastleggen." In zijn beginperio de schilderde Misilje vrij gede tailleerd, zoals te zien is in stil levens, vazen met bloemen en vroege dorpsgezichten van Cad zand, Retranchement en Sluis. Naarmate de tijd vorderde werd het werk steeds vrijer van opzet. Zijn hedendaagse schilderijen dragen een sterk expressief ka rakter en neigen soms naar ab stractie. Misilje is niet zuinig met verf. Vele lagen worden over elkaar geschilderd, waardoor plat afgewisseld wordt met re liëf. „Naast de kwast is mijn duim een belangrijk gereed schap. Daarmee kan ik veel uit drukken. Moet je hier zien, die schaduw in het water heb ik met mijn duim gemaakt. Dat lukt me waarschijnlijk nooit meer. Paalhoofden Om het juiste karakter te creë ren komt ook het paletmes er soms aan te pas, evenals verf in combinatie met kwarts. Rustige zeeën, woeste golven, beelden die hij ervaart als hij door zijn geliefde Zwin wandelt, worden vastgelegd met een rijk kleuren palet. Schuimkoppen blijven steevast wit. Zonsondergangen in diepe tinten rood, woeste ba ren in blauw met geel, de Zwin geul gevangen in een paarse gloed. Op veel van zijn zeege zichten vormen paalhoofden een wezenlijk onderdeel. Inge wijden in de wereld van de sleepvaart zullen zijn schilde rijen met sleepboten als Fighter, Smithbank en IJsland uit de ja ren tachtig zeker herkennen. Het merendeel van zijn werk heeft betrekking op zijn geboor testreek, maar soms schildert Misilje iets anders. Bijvoor beeld een groep ruiters te paard, een springruiter in actie of twee landarbeiders aan het werk. Andere technieken heeft hij ook uitgeprobeerd, in zijn vroegere pentekeningen en een aquarel. „Maar mijn hart ligt duidelijk bij olieverf", aldus de gedreven Cadzantenaar. Tentoonstelling van 4 tot 26 februari in de Galerij van Cultuurcentrum Scharpoord, Meerlaan 32, Knokke- Heist. Doorlopend geopend. Ben Misilje schildert veel zeegezichten. foto Peter Nicolai door Ernst Jan Rozendaal VLISSINGEN - Verspreid over vier locaties is deze maand in Vlissingen de Gentechvrije ob jecten- en schilderijenexpositie te zien. Gentechvrije kunst wil zeggen: kunst waarvoor geen genetisch gemanipuleerd mate riaal is gebruikt. Eigenlijk wordt met de titel een open deur ingetrapt, omdat ge netisch gemanipuleerd hout en katoen in Europa (nog) niet op de markt zijn. Het doel van de tentoonstelling reikt dan ook verder. De kunstenaars willen het publiek bewust maken van de gevaren van genetische ma nipulatie. Initiatiefneemster van de ten toonstelling is Miep Bos uit Le lystad. Tijdens een congres over biotechnologie ontmoette zij enkele jaren geleden actrice Wieteke van Dort. Internet Toen bleek dat ze beiden schil derden, kwamen ze op het idee een expositie in te richten met werk van kunstenaars die actie voeren tegen genetische mani pulatie De meeste contacten zijn gelegd via internet. Inmid dels zijn op verschillende plek ken in Nederland groepsexposi- ties georganiseerd. Op het ogenblik is Vlissingen 'gentechvrij vertelaard' door middel van exposities in het Ar senaaltheater, het bioscoop complex CineCity, café Soif - alle tot eind maart - en de biblio theek - tot begin maart. Katoen Dat de getoonde kunst zelf gen techvrij is, spreekt bijna van zelf, zegt Bos. Maar ze houdt nog een slag om de arm. „Alleen in Amerika zijn proeven gedaan met genetisch gemanipuleerd hout. Dat is in Europa niet op de markt. En ook katoen waarin genetisch gemanipuleerd mate riaal is verwerkt, magin Europa niet worden verkocht. Normaal gesproken zijn alle schilderijen in Nederland dus gentechvrij. Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat zestig procent van het voedsel in de supermarkten genetisch gemanipuleerde stof fen bevat. Daarvoor willen wij aandacht vragen. En een kant tekening is wel dat de controle op het verbod op genetisch ge manipuleerd materiaal niets voorstelt. De Keuringsdienst van Waren geeft aan dat zij geen instrumenten heeft om vast te stellen of katoen dat wordt in gevoerd ook daadwerkelijk gentechvrij is. Dus kunnen we er niet helemaal zeker van zijn dat de titel van de expositie ook klopt." Gegokt Wat de éénentwintig exposan ten - onder wie Karin Starmans uit Vlissingen, tien leden van de Kunstkring Lelystad, en kun stenaars uit Nieuw-Zeeland, Engeland, Denemarken en de Verenigde Staten - gemeen heb ben, is dat ze het publiek willen waarschuwen voor genetische manipulatie. „Sinds 1996 zit ge netisch gemanipuleerd materi aal in ons voedsel", verklaart Bos. „Bijvoorbeeld via toege voegde soja of mais. Wij vinden het bezwaarlijk dat het niet op etiketten is aangegeven. Dat wordt niet nodig geacht, terwijl voldoende wetenschappers aangeven dat er wordt gegokt met genen. Het is onnatuurlijk om genen van verschillende soorten te combineren. Het is gevaarlijk, omdat virussen wor den losgelaten waarvan niet duidelijk is wat ze kunnen ver oorzaken. En mensen met aller gieën, bijvoorbeeld voor noten, kunnen ziek worden van pro ducten waarvan ze het helemaal niet verwachten." Bos is een van de weinigen die in haar werk rechtstreeks protes teert tegen genetische manipu latie. De meeste kunstenaars doen dat indirect, door nadruk te leggen op de natuur. Er zijn daarom veel schilderijen te zien van bloemen en planten, of fo to's van een natuurlijke omge ving die onder druk van de mens dreigt te verdwijnen. „De expo sitie zelf is het protest", aldus Bos. „De kunst is het middel waarmee we voorlichting ver schaffen die in Nederland ont breekt. Het is geen toeval dat het juist kunstenaars zijn die dit thema oppakken. Die zijn van nature kritisch, ze onttrekken zich sneller aan maatschappe lijke ontwikkelingen die de meeste mensen gewoon schijnen te vinden." Expositie gentechvrije kunst, tot eind maart in het Arsenaaltheater, CineCity en café Soif in Vlissingen, tot en met 3 maart in de bibliotheek in Vlissingen. Het werk van Miep Bos, dat in het Vlissingse café Soif hangt, verwijst rechtstreeks naar gene tische manipulatie. foto Lex de Meester

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 10