voor 800 zorgwoningen i:PZC PZC STEC speelt Bloemen voor Barbara Evenementenbeleid werpt vruchten af Middelburg wijst 33 locaties aan als vervanging van zorginstellingen Vogels te zien in Domburg Workshop normen en waarden Jerrycans met xtc-grondstof gevonden agenda bij nader inzien Van Stolbergschool in finale van webstrijd 13 Provincie stimuleert duurzaamheid Agressieve man krabt NS'er Auto gestolen in Aagje Dekenstraat Boete voor dronken bromfietser Dronken insluiper weet van niets LPF-voorzitter Smits houdt zich buiten conflict Kersseboom woensdag 20 november 2002 rfnnfNadia Berkelder )1IDDELBURG - De gemeente ïlï Middelburg heeft 33 locaties in -.c: de stad aangewezen voor groep- nde jes zorgwoningen. Op elke plek Me moeten 24 woningen komen hei ivnarin mensen zorg aan huis juinen krijgen. De wijken Kla renbeek en Nieuw Middelburg jjjnhet eerst aan de beurt, De Wethouder A. de Vries van volkshuisvesting maakte die 'aa plannen gisteren bekend op een en. discussieavond van de huur- an. dersverening Middelburg. Met an ajn mededeling liep hij vooruit re- op de Nota Wonen die in decem- an óer moet worden vastgesteld de „We moeten met voorrang iets doen voor ouderen verklaarde DeVrieszijnplannen. „Demen- in jen in de verzorgingshuizen zijn ht er het slechtst aan toe." tl Thuis ar Mensen willen zo lang mogelijk inhun eigen huis blijven wonen, e- Middelburg wil aan die wens te- i? semoet komen met een ambiti- it eus plan dat de hele stad omvat „We willen zoveel mogelijk in- ij tegratie van mensen die zorg be- i- hoeven. Op dit moment worden i- mensen uit de wijk naar de zorg gebracht. Waar we naar toe wil- len, is dat we de zorg naar de DOMBURG - Vogelvereniging ir De Nachtegaal in Domburg houdt in samenwerking met de 's verenigingen van Arnemuiden, Oost-Souburg en Vlissingen een regionale vogeltentoonstelling in het ontmoetingscentrum De Halve Maan in Oostkapelle. Er is een grote sortering kanaries, parkietachtige en andere tropi- sche vogels te zien. De tentoon- stelling begint donderdag om s 20.00. Vrijdag is de tentoonstel- ling te bezoeken van 14.00 tot 2 22.00 uur en zaterdag van van i 10.00 tot 17 00 uur. Vogelvereniging de Nachtegaal heeft vijftig leden. Zij viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. I MIDDELBURG - De praktijk I voor Gestalttherapie en Psychosociaalcoacliing in Mid delburg houdt zaterdag 30 no vember een workshop over 'Waarden èn Normen'. De workshop is bedoeld om een nieuwe betekenis te geven aan deze begrippen. Verder moet het spanningsveld tussen individu alisme en collectiviteit terugge bracht worden tot leefbaarheid. Een van de onderdelen van de workshop is dat de deelnemers met elkaar nadenken over de vraag 'wat is het effect van mijn gedrag op mijn omgeving' en hoe ga ik met mij n medemensen om'. Zo komen aspecten als res pect, zorg, taaibeschaving, op- voeding, moraal en fatsoen van- I zelf aan de orde. De bijeenkomst valt uiteen in een theoretisch en een praktisch deel. Er worden testen gedaan, er wordt een zogenoemd Socra tisch leerproces gehouden en de deelnemers werken met eigen krantenknipsels en video. De workshop wordt gehouden aan de Breestraat 83 in Middel burg van 9.15 tot 17.30 uur. Op geven kan op hetzelfde adres. REDACTIE WALCHEREN Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 E-mail: redwalch@pzc.nl Ab van der Sluis (chef) Nadia Berkelder Edith Ramakers Miriam van den Broek Ron Magnée Koen de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl mensen brengen, zodat het lijkt op een normaal huishouden in plaats van op een complex." Het is de bedoeling dat er woningen komen die zo gebouwd zijn dat mensen er lang kunnen blijven. Verder moeten er groepswonin gen komen voor zes mensen die bijvoorbeeld dementerend zijn. De aanwezigen, vertegenwoor digers van de verschillende be wonerscommissies in Middel burg, ontvingen de plannen met OOSTKAPELLE - Een jacht opziener heeft gisteravond bij Oostkapelle een aantal jerry cans met vermoedelijk een grondstof voor xtc gevonden. De vloeistof is door de brand weer opgeruimd. De politie stelt een onderzoek in naar de aard en herkomst van de spullen die werden gevonden in de buurt van de Vroonweg. I STREEKACTIVITEITEN BIGGEKERKE - Kaasboer Biggekerke. 9.00-12.00 uur:Tossen Inschrijving 8.45- 9.00 uur; MELISKERKE - Ons Huis, 13.30 uur: Bil jarten bejaardensoos: MIDDELBURG - Kinderboerderij De Klepperhoeve, 13.30-15.30; Werken op de boerderij; SEROOSKERKE - Zandput, 13.30 uur: Koersbal, biljarten en kaarten; VLISSINGEN - Wijkcentrum Open Hof, 13.30 uur: Soosmiddag vijftigplussers; lp- en Uitloophuis, Van Goghlaan 241a, 13.30 -16 00 uur; Sociaal spreekuur. In een artikel over het jubilerende gos pelkoor Glorify van 18 november is een fout geslopen. Het koor houdt niet aan staande zaterdag een verkoop in de Gast- huiskerk in Middelburg, maar op zater dag 30 november. Daar is dezelfde avond om 20.00 uur ook een Sing-in. gemengde gevoelens. „Dat u daar nu pas mee komt", zei een wouw. „Dat is toch al jaren be kend?" De Vries beaamde dat en wees erop dat het nog niet een voudig is om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. „U moet van mij aannemen dat het een hele klus is. We moeten in al le wijken en dorpen locaties vin den waar we moeten bouwen." De nieuwe woningen worden geen dure koopappartementen door Britta Janssen OOST-SOUBURG - Het Sou- burgse Toneel En Cabaret (STEC) speelt zaterdag 23 en 30 november het toneelstuk 'Bloe men voor Barbara'. Het blijspel is beide dagen te zien in wijk centrum De Zwaan in Oost- Souburg. „Het is een vrolijk stuk en ge schikt voor de hele familie", zegt Viona Coster, een van de to neelspelers. Het gezelschap heeft een half jaar gerepeteerd voor het stuk. Bloemen voor Barbara bevat onder meer de volgende ingredi ënten: een nog aan te stellen di recteur van een diamantenhan- del, een twijfelachtige aankoop van een grote partij diamanten, een bezorging en ontvangst van een bos bloemen en talloze ge beurtenissen in het gezin van Ivo en Gella Smit. En waar blijft Barbara? „Die is de hele avond niet te zien", laat Coster weten. Regie De personages worden behalve door Coster vertolkt door onder anderen Eddy Zaman, Izaak Wondergem, Kees Wielemaker, Lianne Jochems en Ankie Neve. Voor de regie tekende Bert Goe- mans. De zaal gaat beide keren om 19.30 uur open en de voorstel ling begint om 20.00 uur. voor mensen van buiten Zee land, benadrukte de wethouder. „We willen vooral weer huur woningen bouwen. De wonin gen moeten met voorrang be schikbaar komen voor mensen uit de wijken. We zitten nog wel met mensen uit zorginstellin gen. Voor die mensen moeten we eerst alternatieve woonruimte maken." Volgens een aantal aanwezigen wil het pex-soneel dat nu in zorg instellingen werkt helemaal niet in kleinere huizen aan de slag. „Dan moeten ze gaan schoonmaken en aardappels schillen", zei een man. „Je ziet het nu met personeel van De Poort. Die gaan allemaal naar Sint Willibrord of andere instel lingen. Hij pleitte voor een gro tere concentratie van woningen, bijvoorbeeld vierhonderd bij el kaar. „Ik ben daar op tegen", zei De Vries. „Mensen die zorg no dig hebben, moeten in hun eigen omgeving blijven, waar ze ldn- deren zien spelen en verkeer voorbij zien komen." Als de gemeente, samen met de zorginstellingen, de hele opera tie wil uitvoeren, is veel geld no dig. „Ik roep wel dat ik dit alle maal wil", zei De Vries. „Maar of ik het allemaal waar kan ma ken, is de vraag. Het wordt bik kelen en strijden om het geld bij elkaar te slepen." door Rolf Bosboom KAMPERLAND - H. Smits ont kent elke betrokkenheid bij het conflict tussen haar partner P. Kersseboom en het Noord-Be- velands Belang (NBB). „Ik sta hier absoluut buiten", zegt Smits, oud-voorzitter van de partij, naar aanleiding van uit latingen van J. van Pelt, woord voerder van het partijbestuur. Fractievoorzitter A. Oudshoorn deed maandag bij de politie aangifte tegen Kersseboom. Hij beschuldigt hem van stalking, bedreiging en smaad. Kersse boom zou op allerlei manieren proberen het functioneren van Oudshoorn aan de kaak te stel len, reden waarom hij zes weken geleden door het partijbestuur is geschorst als bestuurslid. Van Pelt zei gisteren in deze krant namens het bestuur zich te erge ren aan het 'mail-terrorisme' van Kersseboom en noemde daarbij ook diens partner. Smits was voorzitter van de NBB, totdat zij in september werd gekozen als voorzitter van de Zeeuwse afdeling van de Lijst Pim Fortuyn. De 'aantij gingen' van het partijbestuur neemt ze hoog op. „Ik distanti eer me volledig van wat Paul (Kersseboom, red.) doet. Sinds ik geen voorzitter van de NBB door Steffan ter Maat SINT-MAARTENSDIJK - De Juliana van Stolbergschool in Sint Maartensdijk heeft zich ge plaatst voor de finale van 'ThinkQuest voor de Klas', een wedstrijd in het maken van edu catieve websites voor het pri mair of voortgezet onderwijs. Met de site 'De bijbel: oud, maar toch actueel' dingt de school op zaterdag 23 november met 33 andere kandidaten naar de hoofdprijs. ThinkQuest is een onderdeel van Kennisnet. De organisatie houdt webstrijden voor het on derwijs om het internetgebruik op scholen te stimuleren. De landelijke webstrijd is bedoeld ben, heb ik me er ook expres niet meer mee bemoeid. Het is zijn pakkie-an. Bovendien heb ik het druk genoeg als LPF-voor- zitter." Zij overweegt partijge noot O. Hammerstein als advo caat in te schakelen. Sinds haar aftreden stelt Smits, die nog steeds lid is van de partijslechts vier mailtjes richting de NBB te hebben gezonden: drie aan het bestuur en één aan alle leden. In de laatste, eind vorige week. heeft zij de partij erop gewezen dat voor de ledenvergadering op 27 november de voorzitters functie open moet worden ge steld. In de uitnodiging was daarvan geen melding gemaakt. Politie Kersseboom wil pas inhoudelijk op de aangifte van Oudshoorn reageren nadat hij er kennis van heeft genomen. „Daarvoor heb ik mezelf inmiddels uitgeno digd bij de politie." Het ge schorste bestuurslid wijst wel, als verklaring van zijn campag ne tegen de fractievoorzitter, op de noodzaak om het functione ren van raadsleden kritisch te volgen. „Ik vind datje als burger en zeker als bestuurslid van een partij het recht en de plicht hebt om de gekozen volksvertegen woordigers te controleren en in dien nodig ter verantwoording te roepen." voor docenten en studenten die zijn verbonden aan een Neder landse onderwijsinstelling. Alexander Wieringa en Marja Visser maakten als docenten van de Stolbergschool de websi te voor kinderen in het basison derwijs die meer over de bijbel willen weten. „We hebben ge zocht naar iets aansprekends en waar op educatief gebied nog niet veel over te vinden is op in ternet", legt Wieringa uit. Er zijn 56 sites aangeleverd voor webstrijd ThinkQuest voor de Klas. De 34 finalisten tonen el kaar en het publiek hun sites tij dens de finaledag in de School voor de Toekomst in 's Herto- genbosch De site van de Stol bergschool is te vinden via www.jvanstolbergschool.org. Lianne Jochems, Izaak Wondergem en Eddy Zaman (zittend) spelen een rol in Bloemen voor Barbara. foto Ruben Oreel Na klachten van bewoners is extra verlichting aangebracht in de Beursstraat in Vlissingen. door Edith Ramakers VLISSINGEN - De gemeente Vlissin gen kreeg afgelopen jaar 29 klachten over geluids- en parkeeroverlast tij dens festiviteiten. Het muziekfestival Sunburn bij strandpaviljoen Panta Rhei leverde een hoos aan protesten op. Achttien Vlissingers uit de wijk Paau- wenburg stoorden zich aan het geluid. De klachten zijn ongegrond verklaard, omdat de muziek het aantal voorge schreven decibellen niet had overschre den. W. Ovaa van de gemeente Vlissingen: „Het waaide die dag hard en de wind kwam uit het zuidoosten. Door die windrichting en de bijzondere weers omstandigheden ervoeren de bewoners de muziek als herrieHet aantal klach ten is in totaal niet meer dan voorgaan de jaren. „Als we Sunburn niet meetel len, zijn het juist aanzienlijk minder klachten." In Vlissingen zijn 271 evenementen ge houden. Daar vallen de barbecues, straatfeesten, maar ook de grotere eve nementen zoals het Bevrijdingsfestival onder. Een Vlissinger stoorde zich in de nachtelijke uren aan het opbouwen van het podium voor het horecafestival. Ook een voetbaltoernooi aan de Iris laan wekte ergernis op. Vier klachten gingen over geluidsoverlast tijdens het Straatfestival. Deze zijn ongegrond verklaard. Tijdens Film bv the Sea werd vijf keer aan de bel getrokken. „Drie hadden niets met geluid te ma ken. Zij gingen over verkeerd parkeren voor de bioscoop. Een klacht over ge luidsoverlast was gegrond, een andere ongegrond." Burgemeester A. van Dok-van Weele gaf deze week tijdens een bijeenkomst voor bewoners van de Vlissingse bin nenstad uitleg over het evenementen beleid. „We denken op de goede weg te zijn met ons evenementenbeleid, maar we moeten ons telkens afvragen: kan het niet nog beter." Ze prees enkele ho recaondernemers die portiers bij de deur zetten en die hun clientèle in de toom weten te houden. „Het gaat meestal goed. Helaas zijn er ook andere voorbeelden geweest." De burgemeester verwees naar de schietpartij onlangs bij café Nationaal op het Bellamypark. Een portier raakte daarbij ernstig gewond. Een paar da gen na de schietpartij werd gesproken over het ophangen van camera's in de Beursstraat, het donkere straatje ach ter het Bellamypark. Bewoners hadden eerder ook geklaagd over overlast van drank- en drugsgebruikers in de Beurs straat. Van Dok: „In de Beurssti-aat is meer verlichting gekomen. Daardoor zal het veiligheidsgevoel worden ver groot." Klachten Klachten over een onveilig gevoel moe ten serieus genomen worden, beklem toonde ze. Ook het Bellamypark is on langs extra verlicht. „In camera's zie ik niet de oplossing", zei Van Dok. „Uit landelijk onderzoek blijkt ook dat een camera geen wondermiddel voor alles is. Het incident bij café Nationaal zou ook gebeurd zijn als er camera's hadden gehangen." Enkele bewoners van de boulevards mopperden tijdens de bijeenkomst over foto Lex de Meester overlast veroorzaakt door 'razende scooters die vaak in groepjes zijn'. „Bo vendien", vulde een bezoeker aan, „wordt de boulevard gebarricadeerd als er evenementen worden gehouden. Niemand kan er doorheen. Maar bij de wekelijkse zondagafsluiting van de boulevard staan er twee kleine hekjes waar zelfs auto's gemakkelijk voorbij rijden. Wat heeft die afsluiting dan voor zin?" Van Dok-van Weele reageerde dat er deze week nog met een afvaardiging van de boulevardbewoners wordt ge sproken over de geluidsoverlast. De he le stad, zegt ze, heeft last van meer ver keer in de straten. „Ieder gezin vindt het normaal om twee auto's te hebben. Iedereen vindt dat het ook moet kunnen om voor zoon en dochter een scooter te kopen. De consequentie daarvan is dat het drukker wordt." De verwachting is dat de nieuwe evene mentenkalender rond februari wordt vastgesteld. Initiatiefnemers voor fes tiviteiten kunnen tot het einde van deze maand hun verzoek bij de gemeente in dienen. MIDDELBURG - Met het project 'Initiatieven voor Duur zaamheid' wil de provincie bewoners en organisaties stimule ren meer te doen aan duurzaamheid. Via een enquête, deze week in de huis-aan-huisbladen, probeert de provincie te we ten te komen hoe belangrijk duurzaamheid wordt gevonden en aan welke initiatieven mensen mee willen doen. Ook kun nen ze zelf voorstellen aandragen. De resultaten worden 30 januari volgend jaar gepresenteerd tijdens een werkconferentie. Daar worden ook ideeën uitge wisseld. Vervolgens worden ze uitgewerkt en in juni gepre senteerd. Het is de bedoeling dat de beste projecten in samenwerking met gemeenten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. VLISSINGEN - Een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de nacht van maandag op dinsdag aange houden bij het station van Vlissingen. Hij had een medewer ker van de NS gekrabd en met een steen bedreigd. De man wilde in een trein gaan slapen en was al een paar keer wegge stuurd. Nadat hij de medewerker had bedreigd, ging hij weg De politie heeft hem om half vijf aangehouden in een bushok je aan het Stationsplein. VLISSINGEN - In de nacht van maandag op dinsdag is in de Aagje Dekenstraat in Vlissingen een auto gestolen. Het gaat om een blauwe Ford Escort GT met het kenteken JV-FH-07. De auto heeft een waarde van meer dan tienduizend euro. MIDDELBURG - Een 56-jarige inwoner van Bruinisse had zich de gevolgen van zijn drankgebruik niet gerealiseerd. Op de zitting van de Middelburgse politierechter bleek gisteren dat de man nog in zijn proeftijd zat van zes maanden voor- waardelij ke rij ontzegging toen hi j 2 2 februari dit j aar in Brui nisse op zijn brommer werd aangehouden. Het alcoholpercentage van 305 microgram werd door de poli tierechter bestraft met 180 euro boete. Het hete hangijzer vormde het rijverbod. De man reageerde opgelucht op het be sluit van de politierechter om de proeftijd van zes maanden ri jontzegging, die de man boven het hoofd hing, met een jaar te verlengen. De Bruênaar zei die dag vijf biertjes op een cam ping te hebben gedronken. Toen hij vier uur later op zijn bromfiets in Bruinisse werd aangehouden dacht hij niet m overtreding te zijn. Uit de blaastest bleek hij 85 microgram boven de norm te zitten. MIDDELBURG - Een 25-jarige inwoner van Goes zei giste ren op de zitting van de Middelburgse politierechter zich niets meer te kunnen herinneren van de insluiping in een pand. Daarmee kon hij gisteren zijn straf niet ontlopen. Politierech ter A. Janssens-van Kampen veroordeelde de man tot hon derd uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevange nisstraf. De eigenaar van het pand betrapte de verdachte 10 september dit jaar in Goes. In zijn broekzak zat een bos sleutels. Volgens raadsman E. Smit had de Goesenaar zijn problemen willen wegdrinken. Hij vroeg de straf te beperken. De verdachte wist zelf niet meer wat hij had gedaan, omdat hij te veel had ge dronken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 13