Van Pietje Bell tot Harry Potter De zeereis naar Indië PZC Rudy Kousbroek vertelt Activiteiten in Zeeland Kinderfxwkcnweek 2002 - 2 t/m 12 oktober Bibliotheken, b9ekwinkels en scholen in Zeeland heb ben voor de komende Kinder boekenweek (van woensdag 2 t/m zaterdag 12 oktober) tal van activiteiten gepland. Thema dit jaar is 'Ay ay kapitein: boeken over boten'. Het startschot voor de Kinder boekenweek wordt in Zeeland gegeven op dinsdag 1 oktober. Dan wordt in de Zeeuwse Bi bliotheek en in boekhandel De Drukkerij in Middelburg het Kinderboekenfeest gehouden. Het feest, bedoeld voor kinde ren van acht tot twaalf jaar. be gint om 17.00 uur. Rindert Kromhout (schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk Boris en het ivoeste waterzal het feest in de bieb openen. Daarna zingt het kinderkoor van de Zeeuwse Muziekschool zeemansliederen. Na een stevig zeeliedenmaal gaan alle feest gangers in optocht naar De Drukkerij. Daar worden van 18.30 tot 20.00 uur workshops georganiseerd met tekenen, ge dichten schrijven, voorlezen en boekenleggers drukken. Daar bij zijn aanwezig: Rindert Kromhout, Johanna Kruit (dichter), Ben Slingenberg (schrijver), Robert-Jan Swiers (schrijver), Benno Vrancken (te kenaar), Markus (stripteke naar) Lucy cle Graaf (tekenaar) Marijke van Veldhoven (teke naar) en Henk Doets (drukker). In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg is van 2 t/m 9 okto ber een tentoonstelling te zien van scheepsmodellen en scheepsvoorwerpen. Op 9 okto ber is ervan 13.30-14.15 uur en van 15.30-16.15 uur de diaver telling Joris en de Walvis, naar het prentenboek van Nannie Kuiper en Harmen van Straaten. Deze is bedoeld voor kinderen van vier tot acht jaar. Boekhandel De Drukkerij in Middelburg richt een expositie in met tekeningen van scheeps wrakken van striptekenaar Benno Vranken. De tentoonstel ling duurt de hele maand okto ber. Ook zijn in De Drukkerij tekeningen over het kinderboe kenweekthema te zien van kinderen van het asielzoekers centrum in Middelburg. De te keningen zijn te zien van 2 t/m 12 oktober. Op zaterdag 12 oktober wordt van 10.00-16.00 uur in De Drukkerij de Zeeuwse competi tie van het spel Kolonisten van Catan gehouden. Bibliotheken in de gemeenten Kapelle, Borsele, Goes, Rei- merswaal, Schouwen-Duive- land, Noord-Beveland en Tholen houden een bootbouw- wedstrijd voor leerlingen van de lagere scholen. De winnaars gaan op 1 oktober vanuit We- meldinge een tocht maken met een rondvaartboot. Voor de Vlissingse en Oost-Sou- burgse basisscholen is er een musicalwedstrijd rond het the ma 'Ay ay kapitein'. De winnen de groep wint een boottocht. En dan wordt Zeeland natuur lijk ook weer bezocht door tal van kinderboekenschrijvers: Vrijdag 4 oktober: Floortje Zwigtman houdt een lezing voor leerlingen van de Pontes Scholengroep in Zierikzee, boekhandel De Vries, Zierikzee, 10.00-12.00 uur. Zondag 6 oktober: basisschool kinderen interviewen Lineke Dijkzeul, De DrukkerijMid delburg, 14.00-15.00 uur. Maandag 7 oktober: Thijs Goverde houdt een lezing voor kinderen van De Beatrixschool en 't Kofschip in Zierikzee, boekhandel De Vries, Zierikzee, 13.30-15 30 uur Woensdag 9 oktober: lezing en signeren Sjoerd Kuyper, boek handel De Koperen Tuin, Goes, 15.00-17.00 uur. Donderdag 10 oktober: stripte kenaar Markus geeft een lezing over hoe je een strip tekent, boekhandel De Drukkerij, Mid delburg, 19.00-20.00 uur. Zaterdag 12 oktober: lezing Leendert Jan Vis, boekhandel De Koperen Tuin, Goes, 15.00- 17.00 uur Zaterdag 12 oktober: lezing Vrouwke Klapwijk en Erik de Gruijter, boekhandel De Boe kenmolen, Meliskerke, 13.30- 15.00 uur. Meer informatie: www.zeeuwsebibliotheek.nl, www.drukkerijmiddelburg.nl www.kinderboekenweek.nl woensdag 25 september 2002 Zodra tekens letters wor den, letters woorden vormen en woorden zinnen maken, gaat een nieuwe leeswereld open. Wonder land, van Pietje Bell tot Harry Potter, de grootste Nederlandse kinderboeken tentoonstelling ooit, wordt op 3 oktober (aan het begin van de Kinderboekenweek), in de Kunsthal in Rotterdam geopend. Er zijn twaalf the mapaviljoens, een kinder boekenfabriek en een 160 meter lange historische boe kenwand voor jong én oud. Kattekwaad van Kruimeltje of miauwen met Minoes: het boek hoef j e er tegenwoordig niet meer voor te kopen. In na volging van het bioscoopsucces van Annie M. G. Schmidts Abel- tje uit 1998 zijn er meer Neder landse kinderboekverfilmin gen. Zo trok Kruimeltje in 1999 1,3 miljoen bezoekers en de kerstfilm Minoes aHeen al in 2001 830.000 mensen. De opna mes voor De Kameleon zijn be zig en Pietje Bell verschijnt november in de bioscoop. Onbe twiste kinderboekenkampioen is natuurlijk Harry Potter. Zijn bioscoopsucces heeft-ie te dan ken aan de boekenverkoop. Maar bij de verfilming van Ne derlandse klassiekers gaat het precies andersom. Daar wordt eerst de bioscoop bezocht en vervolgens ook het boek ge kocht. Zo maken kinderen ken nis met wat hun ouders en grootouders lazen. Kunsthal De grootste historische collectie kinderboeken in Nederland - ongeveer 125.000 stuks - be vindt zich in de Koninklijke Bi bliotheek (KB) in Den Haag. Zo'n duizend exemplaren daar uit zijn te zien in de Kunsthal expositie Wonderland, van Pietje Bell tot Harry Potter. Daarmee is het volgens de orga nisatoren de grootste kinder boekententoonstelling ooit. De Kunsthal combineert de exposi tie met de Kinderboekenweek. De kinderboekententoonstelling Wonderland in de Kunsthal in Rotterdam. De expositie is bedoeld voor alle leeftijden. In de Grote Hal staat een vierzijdige boekenwand van 160 meter met kijkdozen waar oude kinderboeken in zit ten. Een historisch overzicht van jeugdliteratuur of een tijds lijn dus. Voor volwassenen is het jeugdsentiment. En voor kinde ren is het leuk om te zien wat him ouders leuk vonden. Maar ook de allerkleinsten worden niet overgeslagen. Iedere zon dagochtend is het voorlezen ge blazen. Verder zijn er twaalf themapa viljoens over reisavonturen, jongens- en meisjesverhalen, strips, dierenverhalen, griezels en monsters, buitenlandse ver tellingen, deugnieten, 'maf' ge vormde boeken, sprookjes, geschiedenis en rijmpjes, leer boeken en liedjes. Ook zijn er zitjes met kinderboeken om te lezen en allerlei andere attribu ten die met de hand te bedienen zijn, zoals een levensgroot ken- nis-elektrospel. In tegenstelling tot de meeste exposities, mag je in Wonderland een heleboel din gen aanraken. In de zijgalerij aan de oostkant van de Kunsthal wordt een 'kin derboekenfabriek' van twee verdiepingen opgezet. De fa briek is onderdeel van het edu catieve programma van Wonderland. Verspreid over 55 dagen krijgen in totaal bijna 50.000 schoolkinderen de gele genheid de tentoonstelling te bezoeken. Per persoon betalen ze alleen 1 euro toegang, want foto GPD het vervoer per bus wordt be kostigd door een sponsor.Het enthousiasme is enorm. De aan meldingen komen uit het hele land. Eppo König Wonderland. Van Pietje Bell tot Harry Potter: van 3 oktober tot en met 5 januari 2003 te zien in de Kunsthal in Rotterdam. Bij vertrek van de Indiëboot worden serpentines tussen kade en schip heen en weer gegooid. T Troeger bestonden er ook al kinde- V ren, ik was er een van. Ik was vijf toen we uit Holland teruggingen naar Indië, niet met een vliegtuig maar met de boot; dat was zo'n ongelofelijke be levenis dat ik mij er nog veel van herin ner. Een zeereis op een grote oceaanstomer, dat zou je één keer in je leven moeten meemaken. Jammer dat dat voor kin deren van nu niet meer is weggelegd: zulke passagiersschepen bestaan niet meer. Stel je voor dat je rondloopt in een reusachtig gebouw, het mooiste en grootste gebouw dat je kent, tien ver diepingen hoog, van binnen prachtig ingericht, met grote zalen, lange gan gen, glinsterende vloeren en schitte rend verlichte trappen - en dan voel je opeens dat het gebouw beweegt, het begint te trillen! Je denkt even dat je droomt maar dan dringt tot je door dat het hele gebouw in zee drijft, met al die tien verdiepingen; je kijkt naar buiten en je ziet dat er een straat, een heel plein van zeewater is ontstaan tussen het ge bouw waar je in zit en de kade waar mensen nog staan te wuiven. Je wuift terug en je ziet ze snel kleiner worden. Overal varen zeilscheepjes en motor boten. Dan klinkt onverwachts een overweldigend geluid, een dreunende stoot op de scheepstoeter - en nog een, en nog een, oorverdovend, en dan weet je: we varen, ik ben op een schip, we gaan de zee op. Even later mag je mee naar boven, naar het sloependek, een lange wandelweg met relings waar een hele rij houten boten hangt. Dat zijn de reddingsboten, voor als het schip ver gaat. Daarachter zie je de schoorsteen, groot en zwart; er komt een hijgerig puffend geluid uit. Daar sta je dan aan dek, in de wind. Er vliegen nog een paar meeuwen met het schip mee. Voor je uit is niets dan zee, en achter het schip een brede rechte weg van glad en woelend water; dat is het kielzog, veroorzaakt door de schroe ven, aangedreven door immense tril lende machines ergens helemaal on derin het schip. Nog weer later mag je met de machinist mee om ze te zien: er gaat een ijzeren deur open en je ver drinkt opeens in een onvoorstelbaar la waai. Daar staan ze, massieve zwarte machines van drie verdiepingen hoog, met ijzeren laddertjes en hekjes boven op, overal elektrische lampen en rood koperen buizen en meters met trülende wijzers. Als de ijzeren deur weer achter je dicht gaat is dat donderende lawaai weer ver weg, terugedrongen naar de ingewanden van het schip, maar je be seft dat het altijd blijft doorgaan; je staat weer in zo'n verlichte gang met links en rechts trappen naar boven en naar beneden. En dan weet je het weer, we zijn 'aan boord', we gaan terug naar Indië, naar ons eigen huis, met de boy en de baboe en de kebon en de poes en de honden en de blauwe bergen aan de horizon. Als je een beetje een idee wilt hebben hoe zo'n schip er van binnen uitzag, vraag dan of je eens rond mag kijken in Hotel des Indes in Den Haag, of in het Amstel Hotel in Amsterdam, of in de eetzaal van Hotel Krasnapolski - daar is ook een plafond dat helemaal van glas is gemaakt. Die had je op die sche pen ook, de eetzalen waren binnenin het schip en daarom waren er geen ra men. In plaats daarvan waren er van die grote glazen koepels, schitterend verlicht; overal kroonluchters en beeldhouwwerk en palmen, maar het allermooist waren de siertrappen in de eetzaal. Het was of de makers van die Indische mailboten besloten hadden met elkaar te wedijveren om die sche pen van binnen zo mooi mogelijk te ma ken, mooier dan enig gebouw op het land, mooier dan een paleis, versierd met het beste dat modex-ne kunstenaars van die tijd konden maken. Zo kwam je terecht in een pracht en luxe die je anders als kind en zeker als Indisch kind nergens ooit te zien kreeg. Ik heb later zoveel ik kon over die sche pen gelezen, daardoor weet ik soms niet precies meer wat ik als kind zelf gezien heb en wat ik ken van foto's, maar wat ik me nog goed kan herinneren is hoe ik daar rondliep als in een droom. Er wa ren rooksalons en bars en danszalen, en dan al die mensen in prachtige kleren, mijn vader in smoking, dat had ik nooit eerder gezien, en mijn moeder in een lange zijden jurk; er werd gedanst op li ve music, walsen en tango's gespeeld door 'het strijkje', meestal een viool, een ceUo en een pianoMaar verder was het overal stil, geen muziek uit luid sprekers in de gangen, alleen op gezette tijden het geluid van de xylofoontjes die de Javaanse bedienden voor hun buik droegen en waarmee de passa giers naar de eetzaal werden geroepen. De reis duurde bijna drie weken. Je denkt nu: een vliegtuig gaat lekker vlug, je bent er in één dag, maar dat is het juist: je hebt 24 uur lang vastgebon den gezeten in een stoel, je komt gerad braakt aan en je hebt onderweg niets gezien. Het geweldige van de zeereis was juist geen haast te hebben, het on- beschrijfeijke gevoel van veilig 'aan boord' te zijn, 18 dagen lang, met niets te doen dan lekker eten en luieren in dekstoelen, kijken naar de zonsonder gangen op zee, naar de palmen en de woestijn met hier en daar een kameel wanneer het schip door het Suezkanaal voer, en dan de kale, rose en oker gloei ende bergen in de Rode Zee - en te gaan winkelen en sightsieën in de steden die onderweg werden aangedaan. De meeste Indiëgangers vertrokken met de trein uit HoHand en gingen aan boord in Marseille of Genua. Ik kan me dat nog vrij goed herinneren, en ook hoe we aan land gingen in Port Said en Colom bo. Daar werd je bestormd door goo chelaars die kuikentjes uit je neus haal den en wat Hollands spraken ('één kippetje twee kippetje! Sterk zeg! Ook heb ik daar slangenbezweerders gezien die maakten dat cobra's zich op richtten uit hun mand en wiegden op de fluitmuziek, en een fakir in een ge streepte jurk die een mangapit liet kie men zodat er een boompje uit groeide. Het indrukwekkendste was het weer aan boord gaan. vanuit een motorboot je, want dan keek je tegen dat giganti sche schip op, torenend uit het water als een grijze bergwand, vol klinkna gels en patrijspoorten en stralen water die hier en daar uit die muur klaterden. Ik vergat nog te zeggen dat er in de hut ten zout water uit de kraan kwam; ik zie nog het bad voHopen met zout water waar de zeep in bleef drijven: speciale zoutwaterzeep, want gewone zeep wil in zout water niet schuimen. Voor kinderen waren er speciale voor zieningen. Er was het 'kinderdek', waar we stomme spelletjes moesten doen onder leiding van 'de kinderjuf frouw', een soort verpleegster met een knoetje en een schort voor Onder haar leiding werd er gezongen in de kring, en halma of pingpong gespeeld en voorge lezen. Verjaar-dagen van kinderen wer den gevierd met limonade en feestmut- sen, en aan het eind van de reis was er ook een gekostumeerd bal, net als voor de volwassenen. Achteraf begrijp ik beter wat voor angsten er moeten heb ben bestaan dat een kind iets zou over komen, overboord vaUen of aHeen maar zoekraken. Zo'n schip was een onvoorstelbare doolhof met al die trap pen en gangen, verdwalen was er dood gemakkelijk, zelfs voor volwassenen. Het schip leek zo knus en veilig, met zo gezellig 'alles aan boord': een dokter, een ziekenboeg, een winkel, een kap perszaak, een bibliotheek, een post kantoor, een eigen drukkerij waar het scheepskrantje werd gedrukt, een gymnastiekzaal, een zwembad - maar ook Het Gevaar voer mee. Je stond er niet bij stil, maar uit de boeken blijkt dat zich wel degelijk allerlei onheilen konden voordoen: een passagier ver mist, vechtende schepelingen, aanva ringen, sterfgevaUen, averij, gebroken roer, lekkage, brand en storm. In een werkelijk zware storm sloegen er enor me zeeën over de dekken en soms werden ramen en patrijspoorten inge drukt. Bij het manoeuvreren en afme ren ging er soms iets mis; wat bijvoor beeld sterk tot mijn verbeelding spreekt is een afknappende staalkabel, die als een verschrikkelijke zweep over dek slaat. Hoe zou je nu tegen zo'n reis aankijken? Een van de dingen die ik veel later hoorde is dat de Nederlandse mailbo ten naar Indië in het buitenland bekend stonden omdat er in de eetzalen stilte in acht werd genomen voor het gebed. Of het aan alle Indiëgangers besteed was betwijfel ik, maar de Hollandse sche pen waren weergaloze kunstwerken, zoals geen enkel gebouw op het land. Als je daaraan denkt is het niet te gelo ven dat niet één zo'n schip bewaard is gebleven, nergens ter wereld. Enkele van die schepen zijn getorpedeerd tij dens de Tweede Wereldoorlog, daar be staan aangrijpende foto's van. Maar sommige van die drijvende paleizen zijn ook gewoon verkocht voor de sloop. De afvaart van de Indiëboten was vaak hartverscheurend. Dan braken de ser pentines die tussen kade en schip heen en weer werden gegooid en de mensen wisten dat ze elkaar misschien nooit meer zouden zien. Er is nu haast niets meer dat aan die reizen herinnert. Ja renlang hadden we nog een matrozen- pop van blauw pluche, met de naam van het schip op de linten van zijn muts: een relatiegeschenk van de rederij; ook een rozenhouten speelkaartendoosje met de ingelegde initialen van de maat schappij er op; dat doosje heeft mijn moeder haar hele leven vergezeld, thuis op Sumatra en de hele internering door, daarna in Holland tot in het be jaardentehuis. Nu heb ik het, en het is later voor mijn kinderen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 29