Vlissingen subsidieert taallessen Totdat de zon het bier oranje kleurt 9 Mosselen schieten naar recordprijs Kwart eeuw hobby en huisvlijt PZ Opgeheven bushalte komt terug na klacht n Vrouwen willen aparte klas [nJ HOEKMAN***"* zeeuwse almanak Herverdeling VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE J WALCHEREN dinsdag 23 juli 2002 Cor en Tine de Voogd met één van de schilderijen voor de tentoonstelling. foto Lex de Meester: jdoor Nadia Berkelder VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen stelt 40.000 euro be schikbaar voor taalles aan al lochtone vrouwen. Met het geld kunnen twee lopende projecten op het ROC en de Open Wijk- school in het Middengebied worden voortgezet. De behoefte aan aparte klassen met alleen vrouwen blijkt groot. Een aantal allochtone vrouwen wil vanwege hun geloof of hun cultuur liever geen lessen vol gen in gemengde groepen. Om dat er ook mannen in de klasjes zitten, melden die vrouwen zich niet aan voor reguliere taalles senen leren ze geen Nederlands. Delessen op het ROC zijn opge zet op verzoek van een groepje Marokkaanse vrouwen dat al langer in Nederland woont. Te genwoordig zijn mensen die een verblijfsvergunning krijgen verplicht om een inburgerings- cursus te volgen. Daar hoort ook Nederlandse les bij. De mensen die naar Nederland kwamen voordat de cursus verplicht was, hebben soms helemaal geen taalles gehad. Twee groepen Marokkaanse vrouwen uit Vlissingen volgen sinds januari dit jaar Neder- Advertentie Wij richten kantoren in Noordzandsiraai 6 Yersckc lel. (0113) 57 29 07 la\ <011V 57 38 73 landse les op het ROC. Door de subsidie van de gemeente kun nen de lessen in ieder geval tot februari worden voortgezet. ,,De gemeente heeft wel de op dracht aan het ROC gegeven om de vrouwen te stimuleren om door te stromen naar het regu liere taalonderwijs", zegt J. Kel- holt van de gemeente. „Maar dat wordt door de vi'ouwen wel als knelpunt ervaren, omdat dat gemengde groepen zijn." De open wijkschool is een sa menwerkingsverband tussen de openbare Ravesteinschool, de katholieke Sint Jozefschool en de protestants-christelijke ba sisschool Het Vlot. De drie scho len in het Middengebied hebben bijvoorbeeld een gezamenlijk project voor school maatschap pelijk werk. De afgelopen twee jaar werden er al taallessen ge geven aan moeders van alloch tone kinderen die op één van de drie scholen zitten. Het doel is om de moeders uit hun isole ment te halen en om ze Neder lands te leren. „Verder wordt er aandacht gegeven aan een vorm van opvoechngsondersteunig", zegt Kelholt. De basisscholen hebben het initiatief genomen voor de taallessen in de hoop dat de moeders meer betrokken zouden raken bij de school en het onderwijs aan hun kinderen. Het gaat om moeders die hier al een tijd wonen, maar ook om ou ders die nog in de asielprocedu re zitten en dus nog niet in aan merking komen voor een inbur- geringscursus. De gemeente on dersteunt het project op de ba sisscholen met 21.000 euro, het ROC ontvangt ruim 18.000 euro voor de taallessen. door Valeska Nastaly OOSTKAPELLE - Het is al weer de vijfentwintigste hobby en huisvlijttentoonstelling die vanaf morgen in Oostkapelle plaatsvindt. Dat succes heeft de Oostkapelse grondlegger Cor de Voogd nooit kunnen voorspel len. Hij kwam in 1973 op het idee om een tentoonstelling te organiseren, zodat mensen hun eigengemaakte spullen konden laten zien. Het evenement heeft sindsdien nog elk jaar plaatsge vonden. „Wil je de kerk gaan beklimmen met de toeristen? Dat is wat de VW mij vij f entwintig j aar gele den vroeg", vertelt de koster van de hervormde kerk. „Dat wilde ik wel. Vanwege de toenemende stroom toeristen kwam ik op het idee om een tentoonstelling te organiseren. Ik schilder graag voor mijn hobby en het leek mij leuk om dat eens te laten zien. Ook wilde ik graag andere men sen een plezier doen en ze de mo gelijkheid bieden om hun werk tentoon te stellen. Ik wist dat er meer mensen in Oostkapelle ac tief met hun hobby bezig wa ren", vertelt De Voogd. Hij heeft de stoute schoenen aangetrok ken en zijn idee bij de VW voor gelegd. De hobby- en huisvlijt tentoonstelling was daarmee geboren. Naam De naam heeft De Voogd des tijds zelf bedacht. „Het is in de loop der jaren nog wel eens om gedraaid van huisvlijt naar hobbytentoonstelling, maar dat maakt in principe niets uit", lacht hij. Er is steeds een groot scala aan zelfgemaakte creaties te zien geweest. „Vroeger had je nog de zelfgemaakte poppen in klederdracht. Die zijn verdwe nen. Het machinaal borduren is nieuw en er zijn nu zelfs bonsai boompjes te bezichtigen", ver telt hij. „Ik schilder alleen die ren en andere natuur. In mensen portretteren ben ik slecht." De Voogd vertelt dat de bezoe kers van de tentoonstelling de eerste jaren eigenlijk alleen toe risten waren. „De dorpsbewo ners moesten er nog aan wennen. Later werden ze en thousiast." In eerste instantie was de expositie alleen bedoeld voor deelnemers uit Oostkapel le. Nu komen er ook veel mensen van buiten Oostkapelle hun werk uitstallen. Elk jaar is het aantal deelne mers rond de twintig geweest volgens de organisator. Het be zoekersaantal heeft, verdeeld over de drie dagen, steeds op zeshonderd gestaan. Tot twee jaar terug heeft De Voogd nog altijd zelf aan het evenement deelgenomen. „Ik had er daarna eigenlijk een beetje genoeg van. Mijn vrouw en ik zij n altijd druk bezig geweest met de organisa tie. Dit j aar doe ik wel weer mee. Ik ben zelfs gevraagd om de ten toonstelling te openen." De hobby- en huisvlijttentoon stelling in de Zionskerk aan de Duinweg is woensdag en vrij dag te bezoeken van 19 tot 21.30 uur en donderdag van 14 tot 21.30 uur. door Esme Soesman YERSEKE - Met de verkoop van een mosselton (100 kilo) voor een bedrag tegen de 500 euro heeft de mosselveiling in Yerse- ke vrijdag een absoluut record gehaald. De hele vorige week zijn de prijzen flink opgelopen. Restauranthouders en detail handel denken dat de grens voor de consument bijna is bereikt. Ter vergelijking: de duurste mosselton op de eerste veiling dag twee weken geleden deed 206 euro. De gemiddelde prijs kwam die dag op 139 eui'o per mosselton uit. Ook nu geldt de 500 euro als uitschieter. Toen de grote aanvoer na de eerste vei ling uitbleef, volgde een flinke prijsstijging. Gemiddeld wordt nu een bedrag van rond de 300 euro per mosselton bereikt. De verklaring voor de verhoging is simpel, blijkt uit de woorden van secretaris J. Holstein van de Vereniging Mosselhandel. „De aanvoer is ongeveer eenderde van de vraag. Er is een schreeu wend tekort aan mosselen en dan doet de markt z'n werk." Een lading mosselen kan flink wat kosten omdat het een mooie partij betreft. Hoe de prijs zich de komende tijd zal ontwikkelen, is volgens Holstein nauwelijks te voor spellen. „Ik hoop voor de consu ment dat de aanvoer snel beter wordt, maar het is lastig, want de natuur gaat z'n gangetje." Het wachten is op een flinke groeispurt van de mosselen in de Waddenzee. De prijsontwikke ling voltrekt zich daarnaast steevast volgens een zelfde pa troon. Aan het begin van het mosselseizoen zijn de prijzen het hoogst, omdat er een enorme vraag naar de schelpdieren is. Die vraag neemt na enkele maanden af, waardoor de prijs daalt en uiteindelijk stabili seert. Na november of december dalen de prijzen nog verder, schetst Holstein het gebruike lijke proces. Restauranthouders en detail handel hopen niet zo lang op schappelijker prijzen te hoeven wachten. De angst is groot dat de grens voor de consument bij na is bereikt. „Het wordt zo een delicatesse", stelt chefkok R. Goris van De Stadsschuur in Goes. Gistermiddag werd hij bij de inkoop met een prijsstijging van 70 procent geconfronteerd. Naar de klant toe wordt gepro beerd de prijs enigszins stabiel te houden, in afwachting van de verdere ontwikkeling op de markt. „Hier moet de handel op terugkomen, anders loopt de vraag terug." J. Hogerheijde van de gelijkna mige vishandel in Zierikzee heeft z'n conclusie zelf maar vast getrokken. Even geen bodemmosselen tot de prijzen weer wat schappelijker zijn ge worden, is zijn uitgangspunt. Na een dag handel vond Hoger- heij de het wel welletj es geweest. Voor een kilo supers (één van de kleinere maten) moest hij zijn klanten bijna 9 euro wagen. Voor hangcultuurmosselen ko men mensen met een euro of 5 per kilo de winkel uit. „Driejaar geleden waren die moeilijk te verkopen, maar nu komt er toch meer vraag naar", ervaart hij. Pas als de bodemmosselen weer onder de 5 euro per kilo gaan kosten, gaat Hogerheijde ze weer verkopen. Advertentie door Rolf Bosboom WOLPHAARTSDIJK - De bus halte in de Lepelstraat in Wol- phaartsdijk komt terug. Vervoersmaatschappij Connex- xion had de halte recent opge heven, maar naar aanleiding van boze reacties uit het dorp komt zij op haar besluit terug. Onlangs kwamen de bewonei'S tot de ontdekking dat de halte ineens was opgedoekt. Zij scha kelden de Vereniging Gemeen schap Wolf aartsdijk in, die bij Connexxion aan de bel trok. Zij vond het merkwaardig dat een bushalte ineens zonder overleg verdwijnt, terwijl er jarenlang gebruik van wordt gemaakt. Door afwezigheid van de 'ver- voersarchitect' bij de busmaat schappij was aanvankelijk niet duidelijk waarom Connexxion tot de maatregel was overge gaan. De vereniging kreeg onder meer te horen dat dat uit 'veilig heidsoverwegingen' zou zijn ge beurd. „Later zeiden ze weer dat het met het onderhoud te maken had", aldus voorzitter S. Huissoon van de dorps ver eniging. „Allemaal heel vreemd. Volgens mij was er sprake van wat communicatiestoox-nissen." De tei'ugkeer van vei*voersar- chitect R. Oosting heeft tot dui delijkheid geleid: de halte komt terug, tot vreugde van de doi-ps- vereniging. „We hadden de in- dx'uk dat er niemand meer op stapte in de Lepelsti'aat. Daai'- om hadden we de halte opgehe ven", vex-klaax-t Oosting. De re actie uit het dorp was voldoende om het besluit terug te draaien. „We zouden wel gek zijn als we cle halte niet terugplaatsten." Oosting verwacht dat dat bin nen enkele dagen, gebeux-t. „Op de koi"tst mogelijke termijn." I De Oostburgse stond raar te 1 kijken bij de kassa van haar supermarkt. Ze wist zeker dat ze een doosje aardbeien in haar winkelwagentje had gedaan. En ook een pak gele vla en een bosje radijs. Die waren tussen de andere spul- j letjes nergens meer te béken- j nen. En ze had beslist geen fles witte wijn gepakt, noch een doos eieren en een pak appelsap. Ik snap er niets J van, zuchtte ze tegen het meisje achter de kassa. Die pakte gelaten de wijn, eieren en appelsap aan om later terug in de rekken te zetten. Tenoijl de Oostburgse hoofd schuddend de winkel verliet zag ze vanuit een ooghoek hoe twee jongens opvallend onopvallend wat boodschap pen uit een winkelwagentje haalden. Als een soort mo derne Robin Hoods herver deelden ze die spulletjes ver volgens over enkele andere wagentjes, waarna ze met een drietal boodschappen te rugrenden naar het eerste wagentje. Advertentie osop^paaEiia Gratis naar Waterland Neeitje Jans bij een kwartaalabonnement* 'Geldt voor een nieuw abonnement en bij automatische incasso; u ontvangt de krant de eerste twee weken gratis en twee vrijkaartjes voor Waterland Neeitje Jans zolang de voorraad strekt. Bel 0800 - 0231 231 of vul de voorpaginabon in. door Jan van Damme De naam is deze keer alleszeggend. Dijkpaviljoen Westkaap. De dijk is de dijk bij Westkapelle, op het meest westelijke puntje van Walcheren. Een zwart geasfalteerde zeewering, die duidelijk niet van plan is voor de nooit te vertrouwen Noordzee te wijken. Het paviljoen ligt tegen de buitenkant van de dijk aangeplakt. Een echt café aan zee. Met een onbetaalbaar uitzicht op het altijd veranderlijke spel van licht, lucht en water. Het paviljoen is zo neergezet, dat wie binnen in het restaurantgedeelte zit, alleen water - en geen asfalt - in het vi zier heeft. Het zilte gevoel wordt in het interieur fijntjes gestimuleerd met fo to's van in de vorige eeuw bij Westka pelle gestrande koopvaarders en mo dellen van schepen, die voor de dit jaar jubilerende Oostindische Compagnie onderzeil gingen. Hoog opgerolde gor- dijnen, lichtjes bollend in de zeebries, zorgen voor een zuidelijk tintje. De fei- Ij telijke zonwerixxg - met aluminium ver stevigd dundoek - is aan de binnenkant van de ramen bevestigd. Noodzaak, een luifel aan de buitenkant zou binnen de kortste keren kapot waaien, zegt Ja- co Duvekot. Hij staat sinds 1996 met zijn vrouw Fee aan het roer van het pa viljoen. We kiezen op een doordeweekse na middag voor een elegant vormgegeven glas, dat gevuld wordt met Erdinger, een door kenners gewaardeerd witbier Het tappen vraagt enige ervaring, het geel hoort helder te zijn en de schuim kraag moet stevig aanvoelen. Gehandicapt Eigenaar Duvekot wijst op een man in een rolstoel, die eerste rang bij het raam zit. Een vaste klant van zijn etablisse ment én van Erdinger. Kurt Papendick is de naam, 47 jaar, gehandicapt sinds zijn geboorte, afkomstig uit Düssel- dorfBegin mei heeft hij zijn intrek ge nomen in een hotel in Domburg. De Westkaap is een favoriet uitje, mede omdat het één van de weinige gelegen heden aan zee is waar rolstoelgebxnxi- kers geen noemenswaai'dige obstakels tegenkomen. „Typisch Nederlands", zegt hij1, „die extra zorg voor gehandi capten. In Duitsland krijgen ze pas de laatste jaren wat meer aandacht." Het is de derde keer dat hij een ruime va kantie aan de Zeeuwse kust heeft ge boekt. De ruimte, de zee, de 'frische Luft', Kuit herhaalt de door Duitsers tot vex-velens toe aangevoerde argu menten. Maar hij heeft ook een zwak voor vuurtorens. De grote van Westka pelle vindt hij weliswaar xxiet zo mooi, maar het kleintje - even verdex-op op de zeewering - is 'wunderbar'. Het Erdingex-glas draagt nog slechts schuimspox-en. Terug naar de tap dus. Een volgende witbierklant laat even op zich wachten. Dat is geen straf in de Westkaap. Het is zo'n supex-Hollandse dag met hoge wolkenpartijen en een ferme zuidwester. Als de Zeeuwse zo mer zich niet al te herfstig voordoet, zetten alle camping- en vakantiepark bewoners zich in beweging. Op de kruin van de dijk boven de Westkaap trekken ze vooi'bij. Vaders en moeders met gehelmd kroost op mini-fietsjes, vaders en moeders met boldei'karren, vaders en moeders in volgepakte sta tionwagens. „Wij zijn geen toeristen hooi'." De wit bierbokaal is terechtgekomen op het taf eltj e van Riet j e en Willem Bakker uit Middelburg. Het is him eerste keer in het dijkpaviljoen. Op hun speurtocht naar eens een andersoortig restaurant noemen ze het uitzicht subliem. Willem is gepensioneerd organisatie-adviseur bij de PTT. „Nu TPG", voegt hij er me teen aan toe. Ooi'spronkelijk komen ze uit Twente. Dextig jaar Zeeland is vol doende om geworteld te zijn. „Dat is niet vreemd", zegt Rietje, „Tukkers en Zeeuwen hebben allebei iets van 'doe maar gewoon dat is al gek genoeg'." Willem: „Afstandelijk ook. Maar sluit je eenmaal vriendschap, dan is die wel hechter." In de winter moet je regelma tig van het eiland af, vinden ze. „Dat is ook de uitdaging van het leven als je niet meer werkt en de kindex'en de deur uit zijn", zegt Rietje. „Je moet elke dag Een vol terras. Een doorrookt café. Een eetzaal waar bestekgetinkel en tafelconversatie de muziek overstemmen. Allemaal mensen, allemaal verhalen. Deze week volgen we, in een aantal Zeeuwse etablissementen, HET GLAS. Van de bar naar een klant, terug naar de bar en weer naar een andere klant. Enzovoorts. Om verhalen te horen. zelf bedenken wat je gaat doen. Meer dan ooit ben je samen verantwoorde lijk voor je geluk." Rond dinertij d stroomt het restaurant gedeelte snel vol. Op het terras is ruim te voor passanten, die hun etentje niet vooraf hebben gepland. Daar zitten de ferventste bierdrinkers. Ons glas vindt zijn weg naar Julia en Good Christoph. Eergisteren vertrokken ze van hun Lin- denhof in het Zwitserse Mels, hoog in de bergen vlakbij Liechtenstein. Vanaf Brugge volgen ze nu de kust noord- waaxls. Zo veel horizon was wel even schrikken. En het weer is ook heel an ders: een wolk in de Zwitserse bex'gen betekent steevast regen, hier zien ze al de hele dag grijze formaties boven hun hoofden, zonder dat er een druppel wa ter is gevallen. Good zit in de groente, hij teelt voor restauranthouders in de omgeving van Mels. Elke vierkante me ter grond is bij hem een kapitaal waard. Niet te vergelijken met die weidse ak- kei's hier, zegt hij. De jonge echtelieden dachten goed voorbereid op reis te gaan met een gloednieuwe kaaxd. De Wester- scheldetunnel staat daarop al keurig ingetekend. Met het gevolg dat ze ver- t wi j f eld de ingang hebben gezochtHet veer Breskens-Vlissingen was uitein delijk ook niet verkeerd. Lovende kritieken Franz Kramer heeft de afgelopen da gen al meerdere Erdingers op zijn tafel gehad. Met Frau Kramer - „hoezo een voornaam, ze heet toch Frau Kramer?" - staat hij na drie weken Zeeuwse kust op het punt om weer naar Miinchen af te reizen. Het is hun eerste keer op Wal cheren. Familie ging hen voor en verspreidde lovende kritieken. De Kramers kennen ook de Oostzee. Daar heb je nauwelijks eb en vloed.,Om te vissen is het hier be ter", vindt Franz. Hij is dagelijks vroeg en laat aan de zeekant te vinden. Van daag was de vangst teleui'stellend, slechts één Hornhecht, wat goed Duits is voor een geep. Het glas is leeg. Bezoekers van de West kaap maken één van de mooiste zons ondergangen van het seizoen mee. Vers getapt kleurt het bier in het schijn sel van de ondergaande zon bijna oran je- Dijkpaviljoen de Westkaap bij Westkapelle. foto Lex de Meester

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 9