Satelliet als weervoorspeller Superlicht toont onzichtbare details MP3-speler in hak van een sportschoen Onderzoek genen darmkanker Doorbraak quantumcomputer Insecten omzeilen afweer planten Nieuwe generatie apparatuur spoort plotselinge veranderingen sneller op postzegels MAASTRICHT - Onderzoekers van de Universiteit va Maastricht hebben samen met Amerikaanse collega's ee aantal genen ontdekt die een rol spelen bij de ontwikkelin van darmkanker. Zij hebben een methode ontwikkeld om he gedrag van genen van onbehandelde darmkankercellen t vergelijken met het gedrag van genen van darmkankercelle: die zijn behandeld met middelen die kankerremmende gene; activeren. Uit de screening van 10.000 genen kwamen er 74 naar vore- die reagex-en op behandeling met deze middelen. Het onder zoek biedt inzicht in het ontstaan van darmkanker en in d manier waarop genen die een remmende werking hebben o] het ontstaan van deze vorm van kanker, worden uitgescka keld, aldus M. van Engeland van de Universiteit van Maas tricht. De onderzoekers gaan nu na of er verband bestaat tussen he voedingspatroon van mensen en de genveranderingen die op treden bij darmkanker. ANP LEIDEN - Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebber gezorgd voor een doorbraak op weg naar de quantumcompu ter. Dit xxieuwe type computer is vele malen sneller dan de be staande appar-aten. Volgens de onderzoekers is de kans groot dat de quantum computer er nu werkelijk komt. Han Woerdman, Martin var Exter en Erwin Altewischer publiceerden hun resultaten ir het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Onderzoeksgroeper uit de hele wereld - tot aan het Amerikaanse leger toe - werker aan de ontwikkeling van de quantumcomputer-. De bevindin gen van de drie Leidse onderzoekers vormen daarbij een be langrijke doorbi'aak.De quantumcomputer werkt op basis van een pxincipe uit de quantummechanica; de afzonderlijke eigenschappen van twee verschillende deeltjes kunnen tege lijk gemeten worden, ook al bevinden die deeltjes zich niet op dezelfde plek. Dat opent de mogelijkheid voor het uitvoeren van een gi-oot aantal berekeningen tegelijkertijd. De Leidse onderzoekers hebben nu aangetoond hoe de ver strengeling van bepaalde deeltjes op andersoortige deeltjes kan worden overgebracht. GPD PENNSYLVANIA - Plet is bekend dat talrijke planten en ge wassen een natuurlijk afweermiddel tegen schadelijke insec ten ontwikkelen in de vorm van gif, reukstof of kleur dat de indringers moet afschrikken. Amerikaanse onderzoekei'S hebben nu ontdekt dat sommige plantenvretencle rupsen de giftige afweerstof van hun slacht offers onschadelijk kunnen maken. Wetenschappei-s van de Pennsylvania State University beschrijven in het weten schappelijk tijdschrift Nature hoe plantenvx-eters in hun speeksel een soort antigif ontwikkelen waarmee zij het na tuurlijke afweergif van planten kunnen neutraliseren. Tabaksbladeren die deels waren opgevreten door rupsen van de vlindersoort Helicoverpazea bleken beduidend minder van de afweerstof nicotine te bevatten als niet aangetaste ta baksbladeren. Op de bladeren die eerst door volwassen vlin ders waren bezocht en waai'op zij hun eitjes hadden gelegd, konden later de pasgeboren jonge rupsen zonder problemen met hun vernietigingswerk beginnen. De onderzoeker-s ontdekten dat de tabaksbladei'en die in con tact waren gekomen met het speeksel van de jonge rupsen geen of weinig afweergif meer konden produceren. Voortge zet onderzoek bevestigde dat in het speeksel van de rupsen het enzym glucoseoxidase aanwezig is, dat verantwoordelijk is voor het neutraliseren van het gif van de planten. GPD dinsdag 23 juli 2002 door Ben Apeldoorn Ze doen hun best, de weer mannen en -vrouwen van televisie en radio, maar keer op keer slaan ze de plank volstrekt mis. Vorige week gebeurde het nog in Berlijn: een onverwachte storm, doden, overstromingen en veel materiële schade. Een nieuwe generatie Europese weersatellieten moet het voor spellen van het weer gemakke lijker maken. De eerste gaat in augustus de lucht in. Komende maand wordt de eer ste van een nieuwe generatie Europese weersatellieten ge lanceerd. Doel: nog sneller de plotselinge veranderingen in het weer opsporen en signale- ren. Rampen zoals de extreme situaties waar Midden-Europa de laatste weken onder gebukt gaat. Ons klimaat verandert, en dat gaat steeds vaker gepaard met onvoorziene nukken van de weex'goden. Dat kost miljarden èn mensenlevens. Sneller en be- tr-ouwbaarder luidt het motto van deze weersatellieten. Weersatellieten draaien al bijna sinds het begin van de ruimte vaart, ruim 40 jaar geleden, om de aarde. De weerkaarten tij dens de j ournaals zij n nu nog af komstig vanMeteosat-7, die op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar 'hangt'. Vanuit dat punt volgt de satelliet het weer boven de Atlantische Oceaan, Europa, Afrika en grote delen van Azië. Ze zijn wel steeds be ter geworden, maar toch lijkt het erop alsof hun gegevens bij calamiteiten achter de feiten aan lopen. Waarschuwing Als de gegevens te laat binnen komen, kan ook beste meteoro loog geen waarschuwing laten klinken, zoals onlangs nog bleek rond Berlijn. Op tv waren beelden te zien van een braderie die door plotseling opkomend noodweer werd overvallen. De door de lucht vliegende, en nog door de zon verlichte, kleurige tenten en parasols staken helder af tegen een inktzwarte lucht op de achtergrond. Omvallende bomen doodden zeven mensen, en de schade liep in de miljarden. Vrijwel gelijk tijdig ging Engeland gebukt on der ongewoon koud en regen achtig weer, viel op sommige plaatsen in Frankrijk zelfs sneeuw, en werd Zuidoost-Eu ropa, vooral Griekenland en Turkije, geteisterd door schroeiende hitte met tempera turen boven 40 graden in de schaduw. Van minstens 45 men sen kon met zekerheid woi'den aangetoond dat ze aan die hitte waren bezweken. Wat minder vers in het geheu gen zal de orkaan liggen, die op 25 januari 1990 over Nederland trok. Die orkaan was weliswaar voorspeld, maar niet dat hij tot 'stoim van de eeuw' zou uit groeien. Tienduizenden (trein )reizigers strandden, en moes ten de nacht elders doorbren gen. Kerktorens, bouwwex*ken, zelfs hele treinstellen werden omver geblazen. Meetgegevens Buiten was het door rondvlie gende dakparxnen en ander puin, levensgevaarlijk. Glas tuinders waren dagen bezig met glas ruimen. Verzekexingsmaat- schappijen moesten extra per soneel inzetten om alle schade claims te kunnen verwerken. In totaal vielen in West- en Noord- Europa ruim 100 doden, waar van negentien in Nederland. Weersatellieten waren niet in staat deze dreigingen tijdig te signaleren. Dat komt simpel weg doordat er te weinig meet gegevens over een te lange tijd worden verkregen. Er kan dan niet alert genoeg op plotselinge veranderingen in het weer wor den ingespeeld. De huidige Me- teosat-7 neemt elk half uur een foto van de aardbol, en meet de uitstraling van zonnewarmte door zowel het aardoppervlak, als de dampkring. Op gi'ote schaal levert dat een aardig be trouwbaar weerbeeld op, maar op kleinereschaal, zeg: ter grootte van een land als Neder land, ziet men plotselinge ver anderingen niet eerder dan wanneer het eigenlijk te laat is. Men kan als het ware niet 'schexp' genoeg kijken. De nieu we satellieten moeten dat man co ophefEen. Zij gaan elk kwar tier een foto maken, en bezitten bovendien drie instrumenten waarmee het aardoppervlak en de dampkring bij twaalf ver schillende golflengtegebieden, inclusief het infrarood, worden afgetast. Daarnaast krijgen ze een Search Rescue Transpon der, die automatisch waar schuwt bij zich snel voltrekken de meteorologische veranderin gen. Bijvoorbeeld tijdens het binnendringen van koude(re) lucht na een periode met warm weer. Waar warm en koud el kaar ontmoeten, ontstaan lo kaal vaak hevige buien die veel schade kunnen aanrichten. De nieuwe generatie weersatel lieten zullen op het aardopper vlak worden 'bijgestaan' door nieuwe generaties supercompu ters, om de weei'svexwachtingen nog vex-der te verfijnen. Het KNMI in De Bilt heeft zo'n com puter sinds een aantal maanden operationeel. Supex-computers zijn nodig, omdat er op deze pla neet weinig is dat zo ingewik keld in elkaar zit als het kli maat. Zelfs met behxxlp van de nieuwe satellieten, waarvan er in 2003 en 2004 nog twee wor den gelanceerd, zullen slachtof fers en schade nooit geheel te voorkomen zijn. Aandacht „Veel is al te verbeteren, als ook de mensen zelf meer aandacht zouden hebben voor wat zich aan de hemel afspeelt", zegt een KNMI-medewerker. „Wie bij voorbeeld gaat surfen, terwijl de hemel in het zuidwesten inktzwart, of zelfs groen aan het worden is, vraagt om moeilijk heden. Wil je zoiets gaan doen, gebruik dan je ogen, of je oren door naar een weerbericht te luisterden. Of surf even naar ww- w.knmi.nl, waar gewaarschuwd wordt voor eventuele calamitei ten. Vooral nu het hoogzomer is, kan dat van levensbelang zijn." Tekening van de MSG met rechtsonder op de achtergrond onze aarde. illustratie: ESA TPG Post heeft op 1 juli twee nieuwe zelfklevende zaken- zegels in waarden van 0,39 (blauwgroen) en 0,78 (groen) in omloop gebracht. Ze zitten op rollen van honderd stuks. Het ontwerp is gebaseerd op een stramien van cirkels. Het resul taat van een eis aan de ontwer per die de zegels een neutrale uitstraling moest geven, omdat ze veelal worden geplakt op en veloppen van zakelijke gebrui kers waarop diverse logo's en bedrijfsnamen voorkomen. Met deze twee nieuwe zakenze- gels is de vierde set een feit. De eerste twee zegels verschenen op 2 januari 1997 in waarden van 80c en 160c, respectievelijk met symbolische voorstellingen van het 'insteken in een envelop en het 'dichtplakken van een en velop'. Vorig jaar 2 juli (samen met tal van andere zegels in dubbele waarden) werden deze zegels vervangen door één zegel van fl. 0,85/ 0,39 met een nieuw ontwerp (pijltjes, om snelheid uit te drukken). Deze liep een half jaar, want op 2 januari bij de invoering van de euro werden twee zakenzegels (ontwerp 2 ju li 2001) in roulatie gebracht in waarden van 0,39 en 0,78. NB. Zowel de zegel van vorig j aar ju- li als de twee van begin dit jaar hebben maar een half jaar gelo pen. Het is aan te raden te con troleren of u de zegels in uw col lectie heeft zitten. In de loop van de postale ge schiedenis van Frankrijk zijn al enkele honderden beroemdhe den op zegels verbeeld. Niet al leen Fransen en Frangaises, maar ook vele wereldberoemde personen. Nadat er tot begin ja ren '30 op een enkele zegel één persoon wex'd geëerd verscheen 11 december 1933 de eerste serie (drie zegels) 'beroemde perso nen', met onder anderen Victor Hugo, wiens 200ste geboorte dag (1802-1885) ook dit jaar al door diverse landen is herdacht. De serie van 1933 was het begin van een lange reeks series 'be roemde pex'sonen', die zo nu en dan wel op het jaaxdijkse pro gramma ontbrak, maar toch ook regelmatig weer opdook. Tot 1956 waren het voorname lijk Fransen die werden ver beeld, vaak uit een bepaalde eeuw of periode (bij voorbeeld Veel van de zegels die in de afge lopen decennia zijn verschenen passen naadloos in thematische verzamelingen 'beroemde per sonen' en/of 'kunst'. Zo ook de serie die voor 15 juli staat ge pland en die gewijd is aan be roemde sterren van de jazz. Op zes 0,46 -zegels treden op: Louis Armstrong 11901-1971), Sidney Bechet (1897-1959), Duke El lington (1899-1974), Ella Fitz gerald (1918-1996), Stéphane Grappelli (1908-1997) en Mi chel Petrucciani (1962-1999) De zes zegels zitten ook in een velletje met als titel 'Étoiles du jazz'. Prijs 4,36 waarvan 1,60 voor het Rode Kruis. Hero Wit Combinatie van microgolven en trillingen voorlopig vooral voor medisch gebruik door Ben Apeldoorn Je zou het 'superlicht' kunnen noe men, waarmee Engelse onderzoe kers sinds kort in staat zijn tot dusverre onzichtbare details zichtbaar te ma ken. Voorlopig is het nog bedoeld voor medisch en industrieel gebruik, maar op termijn zou men het ook kunnen toe passen voor het opsporen van explosie ven, het in kaart brengen van het bin nenste van een fossiel, en zelfs voor atmosferisch onderzoek. Neem bij wijze van spreken een magne tron en een toestel waarmee beelden kunnen worden ontworpen via trillen de atoomdeeltjes, maak er een geheel vanen je hebt een apparaat zoals fysici van de universiteiten van Leeds en Cambridge hebben ontwikkeld: een toestel om 'superlicht' mee te maken. 'Licht' waarmee dingen zichtbaar kun nen worden gemaakt, waartoe geen en kel ander toestel tot dusverre in staat is. Het superlicht is een combinatie van microgolven waarmee bijvoorbeeld een magnetron werkt, en de techniek die bekend staat als magnetic resonan ce imaging (mri: beeldvorming met be hulp van in trilling gebrachte atoom kernen van waterstof (protonen). Mri wordt vooral in de geneeskunde toege past; het verschaft de doctoren op een zeer patiëntvriendelijke manier iixfor- matie over de gesteldheid van li chaamsweefsel en -vloeistoffen. „We wekken het licht op door een spe ciaal samengesteld halfgeleiderskris tal te beschieten met laserpulsen", zegt dr. Edmund Linfield, leider van het team dat de techniek van het super-licht ontwikkelde, en verbonden aan de uni versiteit van Cambridge. „Alle elektro magnetische straling plant zich als een golftrilling voort. Het hangt dan van de golflengte af hoe we een stralingssoort noemen. Liggen de golflengten tussen het vier-tienduizendste en acht-txen- duizendste deel van een millimeter, dan spreken we van zichtbaar licht, dat we met onze ogen kunnen zien. Het aantal trillingen per seconde is zeer groot, in de orde van grootte van een miljoen maal een miljard." „Een trapje lager, in het Tera-Herzge- bied", legt Linfield uit, „is sprake van wat grotere golflengten en bijgevolg een kleiner aantal trillingen per secon de: in de orde van grootte van duizend maal een miljard. Dit is het domein van. het infrarood, waarvan de golflengte te groot is om door ons oog te kunnen wor den gezien. Maar we kunnen het, om dat het warmtestraling is, wél voelen." „Bij nog iets grotere golflengten, het millimeter- of microgolfgebied, is sprake van één tot enkele miljarden trillingen per seconde, en spreken we van het Giga-Herzgebied. Ons 'super- licht'-toestel werkt in het Tera-Herz gebied dat tegen het Giga-Herz gebied aan ligt. Gekscherend noemen we het ook wel eens Tera-licht." Volgens Lin field heeft deze stralingsvorxn twee voordelen. „Heel veel materialen zijn voor deze straling doorzichtig, zoals li chaamsweefsel doorzichtig is voor röntgenstraling. Ten tweede blijken de vele soorten moleculen die er zijn, in het Tera-Herz gebied van elkaar te kunnen worden onderscheiden. Dat is zo'n beetje hetzelfde als waar men met mri gebruik van maakt, al gaat het daar dan alleen om de magnetische kenmer ken van protonen Kankercellen Als gevolg van deze kenmerken is men in het Tera-Herzgebied in staat het zachte weefsel van bijvoorbeeld kan kercellen tot in detail èn driedimensio naal te onderzoeken. Maar ook de algehele gesteldheid van een tand, of het innerlijk van een versteend fossiel, kan men tot op microcopisch niveau onderzoeken, zonder het materiaal zelf te beschadigen. Linfield verwacht met deze techniek, met enkele aanpassingen, ook in staat te zijn snel de samenstelling van de at mosfeer op een willekeurige plaats in kaart te brengenzonder dat luchtmon- stex-s nodig zijn. Zelfs zeer geringe spo- x-en kunnen worden getraceerd, wat de techniek ook zeer geschikt maakt als gevoelige detector voor bijvoorbeeld explosieven. Of, aan de hand van ademanalyse bij een patiënt, een dia gnose te stellen of betrokkene al of niet een maagzweer ontwikkelde. Zo'n dia gnose is nu alleen mogelijk middels een voor de patiënt niet echt prettige maag/daxmscopie, waarbij via mond en slokdarm een kijksonde wordt inge bracht. „Onze volgende stap is het maken van een draagbaar prototype, dat makke lijk overal mee naar toe genomen kan worden",'zegt Linfield. „Dat vereist nog wel enkele technologische aanpassin gen. Dan pas wordt ook de vraag actu eel, wie er allemaal in onze alleskunner zijn geïnteresseerd. Ik verwacht echter dat het dan stormloopt." de Franse Revolutie), daarna kregen de series meer en meer een internationaal karakter. In 1957 met onder anderen Coper nicus, Newton, Mozart en Rem brandt (voor verzamelaars van buitenlandse zegels met een Ne derlandse link). door Lex de Jonge Wat nou: netvoeding? Hoe zo: batterijen? Wie in de toekomst muziek wil luisteren, begint gewoon te lopen. Zet de ene voet voor de andere en als vanzelf klinken er -al naar ge lang de persoonlijke smaak- housebeats, middle of the road, hardrock of strijkklanken op. Hoe dat gaat? Vanuit de schoen, zo legt TU-student Maarten Van Pul uit. Deze week studeerde hij af op zijn baanbrekende con cept voor een functionex-ende MP3-speler die schuilgaat in de hak van een sportschoen. Het technische concept is vrij snel verteld. „In de sclioen ma ken we twee luchtkamers", ver klaart Van Pul. „Als je op de grond stapt, verplaatst de lucht van de ene kamer zich naar de andere. De aldus opgewekte energie wordt door een turbine in de zool omgezet in elektro- energie. En daarop kan de MP3- speler gaan draaien." Maar mu ziek afdraaien is uiteraard niet voldoende. De spox*tschoenen- drager moet de klanken ook kunnen horen. Daar is ook aan gedacht. Dat luisteren gebeurt met een eenvoudige draadloze koptelefoon. Werkend op zon necellen, dat spreekt. Een acht kreeg de jonge indu strieel ontwerper voor zijn af studeren. De muziekschoen is dan ook meer dan een fantasie van een moderne Willie Wortel. Hoe lastig ook, het concept is uitvoerbaar. De vraag is alleen of Philips genoeg geld in de ont wikkeling van zijn vinding wil steken. „Ik heb aangetoond dat het haalbaar is", zegt van Pul. „Maar het is wel heel complex. Dat heb ik toch een beetje on derschat." De TU-student zegt dat hij van plan is geweest om een werkend prototype te ma ken. „Maar dat was iets te ambi tieus", aldus Van Pul. Zeker is dat Philips er een ver volgonderzoek aan waagt. Van Pul durft niet te speculeren op een kant-en- klaar eindproduct. Er zijn meer technieken die door de Nederlandse marktpartij on derzocht gaan worden. „Ik zou al tevreden zijn met een demo. Een versie waarmee Phi lips aangeeft: Kijk, dit kunnen wij allemaal." Zijn concept van de muziek schoen spreek aan, zoveel is ze ker. En niet alleen leken, ook de professionele ontwerpers tonen zich zeer geïnteresseerd. Vorige week was Van Pul nog bij de ont werpafdeling van Philips. „Ze waren daar bijzonder positief.Testopstelling bij het onderzoek die leidde tot de ontwikkeling van 'superlicht'. Samenstelling van en stromingen in de vloeistof in het gla- zen buisje (rechts) worden op een beeldscherm (linksboven) zichtbaar gemaakt. foto: universiteit van Cambridge Na 1990 waren het voox-aleigen tijdse beroemdheden die wer den geëerd. Een kleine greep: in 1990, o.a. Mauxice Chevalier, Edith Piaf en Jacques Brei; in 1992, César Franck en Arthur Honegger; in 1993, Guy de Mau passant en Jean Cocteau; in 1994, Fernandel, Josephine Ba ker, Bourvil en Yves Montand; in 1996, helden uit Franse de tectives, Arsène Lupin, Rou- letabille en Maigx-et; in 1998. Romy Schneider, Simone Sig- noret, Jean Gabin, Louis deFu- nès en Lino Ventura en in 2001, Dalida, Claude Francois en Ser ge Gainsbourg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 8