Buitenlandse kritiek bp hormooncontrole PZC Lilic wil toestemming voor getuigenis VS halen banden met Indonesische leger weer aan Nederland zou niet streng genoeg optreden tegen MPA Californië pakt luchtvervuiling auto's aan Dissidenten Turkije in nieuwe partij Sneeuw eist slachtoffers in Zuid-Afrika Kostunica zou Mladic heimelijk beschermen Reuzeninktvis aangespoeld Europa geeft sneller antwoord Aanvaring schip met illegalen Bush wil hulp leger aan politie Ferrari-verf mee op reis naar Mars Nieuw prinsje in Kopenhagen Pretpark rond oud vliegdekschip VS benaderen Duitsland voor verdrag Strafhof dinsdag 23 juli 2002 gnonze redactie binnenland 'pEN HAAG - Duitsland wil dat kederland strenger gaat con- Loleren op het groeihormoon |HPA. Het protocol dat Neder- Ld nu volgt zou volgens de (Duitsers onvoldoende zijn om te Lorkomen dat besmet vlees in Duitsland terechtkomt. Dat teeft een woordvoerder van het ainisterie van Landbouw in jDen Haag gisteren gezegd. (Vorige week stopte Italië om de- lielfde reden al met de invoer (van varkens en varkensvlees uit Nederland. Het ministerie van Landbouw in Den Haag hoopt dat het Permanent Comité voor de Voedselketen, een instantie van deskundigen die de Europe se Commissie adviseert, van daag met een oplossing komt. Duitsland en Italië zijn twee van de belangrijkste uitvoerlanden voor Nederlandse varkens. Bei- delanden vinden dat Nederland bet varkensvlees strenger moet controleren, bijvoorbeeld dom ineer steekproeven te doen. Het ministerie van Landbouw heeft varkenshouders en vlees exporteurs gevraagd voorlopig even geen varkens en vlees naar Italië te sturen. Tweede boerderij Gisteren werd ook bekend dat in op een tweede boerderij een besmetting van mest met het verboden hormoon MPA is ont dekt. De hormoonresten zijn te ruggevonden op een bedrijf dat recentelijk twintig jonge fok- zeugen uit Nederland had inge voerd. Dat meldde gisteren het Belgische Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FA- W). Het agentschap verstrekt geen naam van het betrokken bedrij f Wel is het zeker dat het niet gaat om de dochteronderneming in Vlaams-Brabantse Pepin gen, van het landbouwbedrijf van de Nederlander Welvaarts. ANKARA - De Turkse ex-mi- nistcr van Buitenlandse Zaken Ismail Cem en zijn companen hebben de statuten van hun nieuwe partij officieel inge- In de nieuwe partij zitten veel parlementsleden die zijn over gestapt van Democratisch Links (DSP), de partij van pre mier Bulent Ecevit. Dat heeft het Turkse persbureau Anatolië gisteren gemeld. Twaalf afgevaardigden van de nieuwe partij hebben bij het mi nisterie van Binnenlandse Za ken formeel gevraagd om regi stratie van de Partij van het Nieuwe Turkije. De partij is volgens het persbu reau sociaal-democratisch en pro-Europees. De Partij van het Nieuwe Turkije kan al vanaf het begin rekenen op de steun van 63 parlementariërs, die de DSP 6e rug hebben toegekeerd omdat Ecevit weigert af te treden. EU De 62-jarige Cem verliet op 11 juli het kabinet en de partij van Lcevit om een nieuwe partij te beginnen. Medeoprichters zijn 6e minister van Economische Zaken Kemal Dervis en de afge treden vice-premier Husamet- tm Ozkan. Het belangrijkste 6oel van de nieuwe partij is het Turkse proces voor toetreding 'ot de Europese Unie te versnel len. Het Turkse parlement was gis teren bijeengekomen om te stemmen over vervroegde ver kiezingen, maar omdat het ver eiste quorum niet aanwezig was tverd de vergadering meteen 'A'eer geschorst. Afgevaardigden van de rege ringscoalitie en enkele opposi tiepartijen boycotten de bijeen komst, omdat zij vinden dat het parlement nog niet toe is aan een stemming. Spoedvergadering Demeeste partijen zijn wel voor vervroegde verkiezingen, maar willen die later houden dan voorgesteld door de twee oppo sitiepartijen die de parlements leden voor een spoedvergade ring van vakantie hadden laten Op diens boerenbedrijf in het Belgisch-Limburgse Halen zijn ook MPA-resten ontdekt, waar door circa vierduizend biggen moeten worden geslacht. De eigenaar van de tweede boerderij waar nu MPA is ge constateerd, heeft vijf dagen de tijd om een tegenonderzoek uit te laten voeren. Slacht van de dieren op de tweede varkens houderij is vooralsnog niet aan de orde. Volgens een woordvoerder van het FAW gaat het om een be drijf dat eerder al geblokkeerd werd en onder toezicht was ge plaatst, na informatie vanuit Nederland. De woordvoerder zegt dat België nu geen aanlei ding ziet om bij de voedselauto- riteiten van de EU te vragen om strengere maatregelen tegen Nederland. Overigens bekijkt eigenaar Welvaarts van het varkensbe drijf in het Vlaamse Halen, waar de bijna 4000 biggen moeten worden geslacht, of hij een te- genexpertise aanvraagt. Hij heeft hiervoor vijf werkdagen de tijd. Bij onderzoek op acht geblokkeerde bedrijven zijn van alle geteste dieren twee onder- zoeksstalen afgenomen. Een van de twee stalen staat ter be schikking van de eigenaar van het bedrijf om contra-expertise mee uit te laten voeren. anp van onze redactie buitenland LOS ANGELES - De gouver neur van de Amerikaanse staat Californië heeft gisteren een wet getekend die voor het eerst milieueisen stelt aan de uitstoot van nieuwe personenwagens. Het is ook de eerste Amerikaan se milieuwet die direct de con sumenten raakt. De wet, die geldt voor auto's die vanaf 2009 verkocht worden, zal niet alleen voor Californië gevolgen hebben, maar voor de gehele Verenigde Staten. Californië, met 35 miljoen in woners, tekent voor 10 procent van de Amerikaanse automo- bielmarkt. „En we gaan natuurlijk geen auto's maken voor alleen Cali fornië en andere voor Washing ton", aldus een woordvoerster van de Amerikaanse Alliantie van Autoproducenten. De orga nisatie verwerpt de wet, omdat de keuzevrijheid van consu menten zou worden beperkt en bovendien zou leiden tot prijs stijgingen. De huidige regering-Bush heeft zich tot dusver weinig gelegen laten liggen aan de bestrijding van het broeikaseffect. Califor nië is de enige staat die eigen wetten mag invoeren tegen luchtvervuiling. Andere staten mogen die overigens overne men. anp LTMTATA - In het Oost-Kaapse Elliot lopen Jane Boli en haar kleindochter Bulishwa door een dik pak sneeuw. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd in enkele zuidoostelijke delen van het land. De maatregel is het gevolg van de chaos door aanhoudende winterstormen en kou. Ze ker 22 mensen zijn al gestorven. Duizenden hutten en meer dan honderd stenen woningen of boerderijen zijn vernield. Elliott, een van de zwaarst getroffen plaatsen, was dagen van de buitenwereld afgesloten. In de regio is het 's nachts zo'n tien graden onder nul; dat is zeer ongebruikelijk in het gebied. foto RTR van onze redactie buitenland DEN HAAG - De Joegoslavi sche oud-president Zoran Lilic, die is gedagvaard om te getui gen tegen Slobodan Milosevic, verscheen gisteren alleen in de rechtszaal van het Joegoslavië- Tribunaal om te vertellen dat hij een slot op de mond heeft. Lilic is bang dat als hij voor het tribu naal getuigt hem in Joegoslavië vervolging wegens onthulling van staatsgeheimen boven het hoofd hangt. Daarom staat Lilic erop dat hij eerst officiële ontheffing krijgt van het verbod om te praten over wat in Joegoslavië geldt als staats- of militair geheim. Die ontheffing moet komen van pre sident Kostunica, als voorzitter van de Opperste Defensieraad. Over de kwestie voert Lilic sinds afgelopen februari correspon dentie met Kostunica. De ont heffing die hij wel heeft gekre gen, geldt alleen voor zaken die te maken hebben met de oorlog in Kosovo, en dan nog in be perkte mate. Maar de aankla gers beschouwen Lilic juist ook als 'zeer belangrijke' getuige als het gaat om Milosevic' betrok kenheid bij de oorlog in Bosnië. Lilic was president van Joego slavië tussen 1993 en 1997. Milosevic was destijds presi dent van Servië, maar zou het politiek daadwerkelijk voor het zeggen hebben gehad in heel voormalig Joegoslavië. Waarheid Lilic zei gisteren dat hij geen moeite heeft om in het proces te gen zijn opvolger Milosevic te getuigen. „Persoonlijk geloof ik dat de waarheid in het openbaar moet worden verteld; daar heeft iedereen profijt van." Maar Li lic bevindt zich in een juridische spagaat: als hij spoedig moet ge tuigen en vanwege de staatsge heimen geen antwoord wil ge ven op bepaalde vragen, loopt hij het risico dat de rechters hem 'minachting van het hof' aanre kenen. De rechters buigen zich later deze week over de kwestie- Lilic. De Bosnische Serviër Milan Si- mic (41) heeft voor het Joegosla- vië-Tribunaal een gedeeltelijke Samac-proces. De eerder afge- schuldbekentenis afgelegd. Dit legde schuldbekentenis was tot bleek gisteren in het Bosanski- nu toe vertrouwelijk. Daarom Peze partijen wilden het par ament ook laten stemmen over hervormingen die de toetreding van Turkije tot de Europese Drie mogelijk moeten maken. afp/anp/ap van onze redactie buitenland BELGRADO - De in mei van dit jaar ontslagen chefstaf van de Joegoslavische strijd krachten heeft president Kostunica ervan beschul digd de voormalige legerlei der Ratko Mladic de hand boven het hoofd te houden. Kostunica was volgens Ne- bojsa Pavkovic op de hoogte van contacten die de chef van de inlichtingendienst van het leger recent in Servië heeft gehad met Mladic. Het Joegoslavië-Tribunaal heeft Mladic aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden en genocide. Het tribunaal is er van overtuigd dat Mladic in Servië is en dat hij min of meer onder bescherming van het leger staat. De autoritei ten in Belgrado hebben bij herhaling gezegd dat zij niet weten waar Mladic zich ver borgen houdt. Pavkovic zei gisteren voor een onderzoekscommissie van het Joegoslavische par lement dat de chef van de inlichtingendienst van het leger, Aco Tomic, drie maan den geleden een ontmoeting had met Mladic op een par keerplaats langs een auto snelweg. Tomic zou hem dat zelf verteld hebben zonder in details te treden. dpa zijn nadere details over de in houd nog niet bekend. Simic is aangeklaagd wegens oorlogs misdaden en misdaden tegen de mensheid, zoals etnische ver volging en deportatie. Hij had in 1992-93 een belangrijke functie in het stadsbestuur van Bosan ski Samac. Van de ruim 20.000 Bosnische Kroaten en moslims die er voor de Bosnische oorlog (1992-95) woonden, waren na de oorlog nog maar een paar honderd over. gpd/anp HOBART - Dierkundige Liz Turner van het Tasmanische Museum onderzoekt een op een strand in Hobart, in de deelstaat Tasmanië, aangespoelde reuzeninktvis. Het. zou om een mogelijk nooit eerder ontdekte soort gaan. Zoölogen zijn geïntrigeerd door ongewone kenmerken van het beest, zoals lange dunne spierstroken die aan de acht armen van het zeedier vastzitten. „Wat we op dit dier hebben gezien, hebben we nooit op andere inktvissen waargenomen. Het is een opvallend kenmerk", zei zoöloog David Pemberton. Het beest had zijn tentakels, die vijftien meter lang moeten zijn geweest, ver loren. Grote inktvissen leven op zo'n 500 nieter diepte, langs de ran den van continentale platen. foto Hobart Mercury/EPA BRUSSEL - Burgers uit EU-Iidstaten moeten voortaan binnen drie da gen antwoord krijgen op vragen over erkenning van diploma's of arbeids contracten in andere lan den, overheveling van sociale zekerheid of uit betaling van pensioenen in andere landen. Zij kunnen daarvoor sinds gisteren in alle lidstaten naar het speciale tele foonnummer 00800- 67891011 bellen. Telefonisten zullen bel lers zo snel mogelijk met juristen of andere specia listen in contact brengen. Daarnaast komt er voor bedrijven en instanties die met ingewikkelder problemen kampen, een netwerk van hulpdiensten in alle lidstaten. Dit dient binnen tien weken met oplossingen of voorstellen voor bemiddeling te ko men. De woordvoerder van eu rocommissaris Bolkestein (Interne Markt) wilde gis teren niet zeggen hoeveel de twee nieuwe diensten gaan kosten. anp ROME - Een schip van de Italiaanse kustwacht is gisteren op de Adriatische Zee in aanvaring gekomen met een boot waar op circa dertig illegale immigranten uit Albanië zaten. Twee van hen overleefden de botsing niet. Volgens de Italiaanse autoriteiten vielen er zes gewonden door het ongeval. De Italianen opereerden in Albanese wateren met toestem ming van Tirana. Rome poogt in samenwerking met Albanië de grote stroom illegale immigranten in te dammen die jaar lijks poogt via Italië de EU binnen te komen. dpa/rtr WASHINGTON - De regering Bush wil dat de reguliere Ame rikaanse strijdkrachten meer bevoegdheden krijgen in eigen land op te treden. „Wij willen bekijken of het ministerie van Defensie de civiele autoriteiten kan bijstaan in tijden van cri ses", aldus het hoofd van het Bureau voor Binnenlandse Vei ligheid, Tom Ridge. Ook Democratische politieke kopstukken lijken overtuigd van de noodzaak het leger in bepaalde gevallen in te kunnen zetten. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een aanslag op een treintunnel of terreurdaden met massavernie tigingswapens, aldus senator Joseph Bidden. Er kan echter geen sprake van zijn dat militairen Amerikaanse staatsbur gers mogen arresteren, aldus de Democraat. anp/dpa NOORDWIJK - De Europese Ruimtevaartorganisatie ESA neemt in juni 2003 een pot rode Ferrari-verf mee op de reis met de Mars Express naar de zogenoemde Rode Planeet. ESA wil onderzoeken hoe de verf zich houdt bij een snelheid van 10.800 kilometer per uur en bij extreme temperaturen. Ferrari heeft toestemming gegeven voor deze bijzondere proef. Bij ESA's technische testcentrum Estec in Noordwijk onderging de Ferrari-verf de afgelopen maanden al de nodige voorproefjes. De onbemande Mars Express, die naar verwachting decem ber 2003 Mars zal bereiken, neemt de hoogwaardige verf mee in een speciaal voor de reis geconstrueerde glazen bol. anp KOPENHAGEN - Koningin Margrethe van Denemarken is gisteren opnieuw grootmoeder geworden. De uit Hong Kong afkomstige prinses Alexandra, echtgenote van Margrethe's zoon Joachim, schonk het leven aan hun tweede zoon. Hoe het kind gaat heten, is nog niet bekend. De jongen weegt zeven pond. Hij werd geboren in het academisch ziekenhuis in Kopenhagen. De baby is vierde in de lijn van troonopvolgers, na zijn oom kroonprins Frederik, zijn vader prins Joachim en zijn bijna driejarige 'grote' broer Nikolai. Frederik is nog niet getrouwd. afp PEKING - Een bedrijf in de Chinese havenstad Tianjin is van plan vijf miljard yuan (597,8 miljoen euro) te steken in de bouw van een militair pretpark rond een oud Oekraïens vlieg dekschip, zo meldde gisteren het staatspersbureau Xinhua. De Kiev, door China in 1995 gekocht, deed dienst in de vroe gere Sovjetunie. Het was de bedoeling het vaartuig te slopen, maar toen ongeveer een miljoen mensen vorig jaar naar Tian jin kwamen om het te bekijken, is besloten daarvan af te zien. Het is nog niet bekend wanneer het park opengaat. ap/dpa van onze redactie buitenland JAKARTA - De Indonesische strijdkrachten hebben ver heugd gereageerd op een initia tief van het Amerikaanse Con gres om de militaire banden met Jakarta te herstellen. Mensen rechtengroepen zijn echter flink geschrokken. „Dit is een heel gevaarlijke stap", zei Munir, oprichter van de gerenommeerde mensen rechtenorganisatie Kontras. „Het Indonesische leger heeft deze goedkeuring van de Ame rikaanse regering hard nodig om zijn bemoeienis met de poli tiek en zijn mensenrechten schendingen te blijven recht vaardigen." De Toewijzingscommissie van de Amerikaanse Senaat nam vrijdag een amendement aan dat beperkingen op deelname van het Indonesische leger aan het IMET-programma van het Pentagon (Internationaal Mili tair Onderricht en Training) moet wegnemen. Hoewel het wetsontwerp nog een lange weg te gaan heeft, zijn mensenrech tengroepen in Indonesië ge schrokken. Na meer dan dertig jaar semi-militaire dictatuur zien zij het leger als het belang rijkste obstakel voor democra tisering in Indonesië. De VS verbraken de banden met de Indonesische strijdkrachten na het bloedige optreden van de militairen op Oost-Timor nadat de bevolking zich daar in 1999 in een referendum voor onaf hankelijkheid had uitgespro ken. Het amendement waarin dat is vastgelegd, eist van Jakarta dat het medewerking verleent aan onderzoek en ver volging van leden van de strijd krachten die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschen dingen in Oost-Timor, maar ook in Atjeh, de Molukken en West- Papoea. De mensenrechten groepen zeggen dat aan die voorwaarde niet is voldaan. Namens de strijdkrachten ver welkomde brigade-generaal Tono Suratman het besluit van de Congrescommissie. Hervat ting van de militaire samenwer king zou Indonesië en de VS helpen hun inspanningen in de oorlog tegen het terrorisme te bundelenzei hijSuratmaneen voormalige militaire bevelheb ber in Oost-Timor, is een van de achttien militairen en rege ringsfunctionarissen die voor hun rol bij het geweld in Oost- Timor zijn aangeklaagd. Mensenrechtengroepen hebben al eerder kritiek geleverd op een campagne door de regering van de Amerikaanse president Ge orge Bush om de militaire ban den met Indonesië te herstellen. Deze wordt aangevoerd door onderminister van Defensie Paul Wolfowitz, een voormalig ambassadeur in Jakarta. Sa menwerking zal volgens Wolfo witz het Indonesische leger hel pen zichzelf te hei-vormen en begrip te krijgen voor het con cept van burgersupervisie over de strijdkrachten. ap pagina 12: rust op de Molukken BERLIJN - De Verenigde Staten hebben Duitsland en andere landen benaderd voor een bila teraal verdrag over het Interna tionaal Strafhof. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn gisteren beves tigd. Washington wil via zo'n verdrag voorkomen dat Ameri kanen voor het hof worden ge bracht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Po well, maakte vorige week be kend dat de Verenigde Staten met verscheidene landen een verdrag willen sluiten. Zij heb ben 'fundamentele' bezwaren tegen het hof, dat begin juli zijn deuren in Den Haag opende. Een woordvoerder van het Ne derlandse ministerie van Bui tenlandse Zaken zei desge vraagd dat de Amerikanen Nederland nog niet hebben be naderd, maar dat er signalen zijn dat het verzoek binnenkort in Den Haag binnenkomt. Ne derland zal dan niet afzonder lijk reageren, maar zijn houding bepalen in nauw overleg met de partners in de Europese Unie en de Navo. Evenals de regering in Berlijn heeft Den Haag de hou ding van de Amerikanen jegens het hof gehekeld. afp/anp

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 5