Het kortste staatssecretariaat ooit Corruptie ligt overal op de loer Rol Balkenende zet CDA klem Philomena Bijlhout verslaat Roel in 't Veld en Charles Schwietert 23 juli 1952 EGKS strijkt definitief vlag dinsdag 23 juli 2002 door Erwin Tuil Vereerd voelde ze zich toen ze gevraagd werd om staatsse cretaris te worden. Tegelijker tijd baalde Philomena Bijlhout dat ze de LPF-Tweede Kamer fractie moest verlaten. Maar de druk van fractievoorzitter Mat Herben was te groot om nee te zeggen. Dus werd ze gisteren middag beëdigd als staatssecre taris voor emancipatie en ge zinszaken. Nog geen acht uur later zit Bijl hout in spoedoverleg met pre mier Balkenende en minister Donner (justitie). Later schuift LPF-vice-premier Eduard Bomhoff nog aan. Aanleiding vormen de foto's die RTL4 pre senteert van Bij lhout in uniform van de Surinaamse Volksmili tie, gedateerd in mei 1983. Dat is ruim vijf maanden na de decem bermoorden waarbij legerleider Bouterse een vijftiental oppo nenten laat executeren. Bijlhout zei aanvankelijk dat ze afstand had genomen van Bou terse voordat hij de December moorden in 1982 liet uitvoeren. Gisteren gaf ze toe dat ze pas vier maanden daarna haar lid maatschap van de Volksmilitie heeft beëindigd. Vorige week zei ze tegen de Volkskrant: „Ik was erbij, begin jaren tachtig, maar dat was voordat de beweging militaris tisch werd en ook voor de De cembermoorden. Ik was 22 en idealistisch. Vergeet niet dat het gros van de Surinamers toen blij was met veranderingen. Zodra de militairen de overhand na men, was ik vertrokken. Ik ben door Armand Snijders Philomena Bijlhout steunde wel degelijk het militaire re gime van Desi Bouterse in Suri name na de Decembermoorden van 1982, waarbij vijftien oppo santen werden vermoord. Vier foto's die Brian, een voormalig militielid en huidig ambtenaar van het ministerie van Binnen landse Zaken in Paramaribo onder in een kast had liggen to nen een jeugdige Philomena geen type dat klakkeloos com mando's opvolgt. Geloof me: Je zult geen foto's tegenkomen van Philomena Bijlhout in uni form." Soortgelijke uitlatingen deed ze op 2 april jongstleden al in het Rotterdams Dagblad. Uit de beelden die RTL4 giste renavond toonde blijkt het te gendeel. Volgens de zender zijn de beelden uit 1983 en dat weer spreekt de beweringen van Bijl hout. Maar niet haar lidmaatschap van de volksmilitie en haar be trokkenheid bij het regime van Bouterse is haar fataal gewor den. Open kaart Het feit dat ze hierover niet het achterste van haar tong heeft laten zien tijdens haar gesprek met formateur Balkenende was dat wel. Bij zo'n gesprek wordt een kandidaat-bewindspersoon geacht alle lijken die in zijn of haar kast liggen op tafel te leg gen. Geen enkele premier wil in veilegenheid worden gebracht door onaangename zaken uit het verleden van een van zijn ministers of staatssecretaris sen. Precies daarom legde Bijl hout haar ambt gisterenavond neer. Bijlhout was de eerste vrouw van allochtone afkomst in een Nederlandse regering. Ze is ook de bewindspersoon die het snelst na haar aantreden weer vertrok. Voorgangers in die ca tegorie waren onder meer Roel in 't Veld (onderwijs) en Charles Schwietert. De eerste kluste op onaanvaardbare wijze bij en de tweede had gelogen over zijn opleiding. GPD Philomena Bijlhout (omcirkeld) in mei 1983 tussen andere vrouwelijke leden van de Volksmilitie. Bijlhout, gehuld in een uniform van de Volksmilitie, een soort vrijwilligerskorps dat in geval van nood het leger moest bij staan. „Op deze foto sta ik naast haar. Het was tijdens een trainings kamp achter Zanderij, zo'n vijf tig kilometer van Paramaribo. Als ik het goed heb was dat in ju ni 1983, maar het kan ook een maand eerder of later zijn ge weest. Het was in ieder geval na de Decembermoorden van 1982. Ik ben twee weken geleden door Philomena gebeld. Ze zei het niet explicitiet, maar ik kreeg de indruk dat ze mij ertoe wildebe- wegen niets over haar verleden te vertellen. En nadien ben ik drie keer door leden van de Na tionale Democratische Partij van Bouterse gebeld die er op aandrongen dat ik niet met journalisten over Bijlhout zou praten." Volgens Brian behoorde Bijl hout tot de fanatiekelingen bin nen de Volksmilitie. „Ik was zelf ook heel gedreven. Op dat mo ment geloofden we in onze idea len. We wilden echt een beter Suriname maken. Door de De cembermoorden begonnen we te twijfelen of we nog wel onze steun aan Bouterse moesten blijven geven. Aan de andere kant zagen we de slachtoffers van de moorden als gevaarlijke foto ANP tegenstanders die ons wilden beletten onze doelen te berei ken." „Ik weet nog dat ik daar met Philomena en anderen stevig over heb gediscussieerd. De meesten besloten echter om ook na december 1982 bij de militie te blijven. Pas een jaar later be seften we dat het echt de ver keerde kant op ging. Ik ben er toen uitgestapt, volgens mij is Philomena niet veel later ge volgd." GPD Jan Peter Balkenende is gis teren met zijn ministersploeg beëdigd door koningin Bea trix. Een glorieus moment, maar ook het begin van het échte werk. Hoe moeilijk krijgt het CDA het? En: had Balkenende niet beter voor zitter van de fractie kunnen blijven? door Ap van den Berg Kort nadat hij de fakkel van Hans Dijkstal over nam schonk WD-leider Gerrit Zalm klare wijn. „Ik blijf in de Kamer en ben dus niet in voor een post in het kabinet", zei hij. Zalm heeft vanuit het minis terie van Financiën scherp opgelet, toen Frits Bolke- stein binnen de WD de scep ter zwaaide. Als politiek lei der verkoos Bolkestein onder Paars het voorzitterschap van de VVD-kamerfractie, zodat hij zijn handen vrij had om het kabinet met soms for se kritiek te bestoken. Bolke stein groeide in die bijzonde re rol zelfs uit tot pseudo-op- positieleider. En dat legde de WD geen windeieren: in 1998 sleepte hij 38 kamerze tels in de wacht. Zalm kan vanuit het voorste kamer bankje ook een voorname rol opeisen in de dualistische rol tegenover het kabinet-Bal kenende. Vanuit dat licht bezien is wat af te dingen op de keuze van de CD A-leider voor het pre mierschap. Natuurlijk, na de eclatante stembuswinst was de druk om politiek leider van het land te worden groot. Toch ware het misschien be ter geweest als Balkenende een andere prominente christen-democraat had aangezocht als de primus in ter pares van het kabinet. Ook die was in staat geweest bij volgende verkiezingen een 'premierbonus' in de wacht te slepen. En dan had Balkenende - in eenzelfde at taquerende rol als die van Zalm - misschien nog voor wat extra kamerzetels kun nen zorgen.Nu is die schier onmogelijke taak weggelegd voor Maxime Verhagen, de nieuwe voorzitter van de CDA-kamerfractie. Verha gen kruist straks echter niet alleen de degens met de pre mier, maar ook met zijn poli tiek leider. Zo'n fragiele rela tie werkt verlammend voor het politieke debat en is bo vendien niet zonder risico. PvdA'ers Thijs Wöltgens, Jacques Wallage en ook Ad Melkert kunnen erover mee praten. Zij bleven onder Wim Kok als premier toch ook ta melijk flets. En Elco Brink man kwam zelfs rechtstreeks met CDA-kopman Ruud Lubbers in conflict over de WAO. Dan is er nóg een complice rende factor. Vanuit de CDA- kamerfractie verhuizen in totaal zeven politici naar het nieuwe kabinet. Daarmee raakt de verhouding tussen ervaren en nieuwe kamerle den vreselijk uit balans: der tien oudgedienden en dertig debutanten. Het is zo goed als onmogelijk de nieuwe garde goed te coachen. Kikkers Tijd en energie die niet kun nen worden benut voor de beloofde strijd tussen kabi net en CDA-kamerfractie. En dan te bedenken dat CDA én WD de komende maan den waarschijnlijk ook nog bergen aandacht moeten schenken aan de fractie van coalitiegenoot Lijst Pim For- tuyn, met 26 nieuwelingen. Om met man en macht te voorkomen dat ze als kikkers uit de kruiwagen springen of politieke misperen begaan. De angst daarvoor is in elk geval aanwezig. Aanspre kend dualisme van de kant van het CDA lijkt derhalve niet groot. En dus is het CDA bij de volgende verkiezingen vrijwel uitsluitend afhanke lijk van het succes van het kabinet en de mogelijke pre mierbonus van de relatief onervaren Balkenende. GPD Bij de parlementaire en quête naar de bouwfraude wordt onderzocht of rijks ambtenaren steekpennin gen hebben aangenomen. Op plaatselijk niveau speelt er ook het een en an der. Utrechtse ambtena ren die in huizen zouden handelen, een directeur stadsontwikkeling uit Harderwijk met een eigen adviesbureau. Wordt er gesjoemeld in ons land? NIEUW PZC-GEBOUW - In Middelburg is het nieuwe kantoorgebouw van de fa. G.W. den Boer Drukkers en de PZC aan de Markt ge opend. Even verderop in de Gravenstraat werd ook de nieuwe drukkerij ingewijd. Dat gebeurde twaalf jaar na de verwoesting van het ge bouwencomplex in de Sint Pieterstraat. BRANDSTICHTING - Bij een brand in een afgelegen boerderij inDe Peel is een 25- jarige jongeman gearres teerd op verdenking van brandstichting en roof. Hij was als een der eersten aan wezig na de brandmelding en was direct doende huisraad naar buiten te slepen, De man werd herkend van een anderebrand, waar hij ook al opvallend hulpvaardig was. Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig. Hij bleek zich al een portemonnee te heb ben toegeëigend, FLATWONINGEN - Het complex flatwoningen dat wordt gebouwd aan de Sin gel, Bosjeslaan en Bloemen- laan in Vlissingen, nadert I zijn voltooiing. De moderne stadsbouw omvat 73 wonin- I gen, bestaande uit een woon- I kamer, drie slaapkamers, een hal en een badcel. De bouw begon in 1951. Uitgever: J.C Boersema Hoofdredactie: A L Oosthoek D Bosscher (adjunct) A L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: OostsouburgseweglO Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mall: redactie@pzc nl Vlissingen: Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118)484000 Fax. (0118) 470102 E-mail: redwalch@pzc.nl Goes: Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113) 273000 Fax. (0113) 273030 E-mail: redgoes@pzc.nl Terneuzen: Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC Terneuzen Tel, (0115) 645769 Fax. (0115)645741 E-mail: redtern@pzc.nl Hulst: Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB Hulst Tel. (0114)-372776 Fax. (0114) 372771 E-mail: redhulst@pzc,nl Zierïkzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel. (0111454647 Fax, (0111) 454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee, Goes en Hulst. 8.30-17.00 uur Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10,30 uur Internet: www.pzc.nl Internetredactie: Postbus 18 4380 AA Vlissingen E-mail web@pzc nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur. Overlijdensadvertenties: maandag t/m vrijdag: tijdens kantooruren zondag: van 16.00 tot 18.00 uur Tel. (0118) 484000. Fax (0118)470100. Abonnementen (bij acceptgirobetaling geldt een toeslag van /,--) per maand: 19,25 per kwartaal: 52,- - per jaar: 198,-- Voor toezending per post geldt een toeslag, E-mail: abo@pzc nl Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode. Losse nummers per stuk: maandag t/m vrijdag: 1,- zalerdag: 1.50 Alle bedragen zijn Inclusief 6% BW Bankrelaties ABN AMR0 47 70.65.597 Postbank 35.93 00 Advertenties Alle advertentieopdrachten worden uitgevoerd onder toepassing van de algemene voorwaarden van Uitgeverij PZC BV alsmede de regelen voor het advertentiewezen. Tarieven kunnen tijdens kantooruren worden opgevraagd. Voor gewone advertenties: Tel: (0118) 484240 Fax: (0118) 470100 Voor kleintjes' Tel. (0118) 484321 Fax:(0118)484370 !n onderdeel van hel Wegener-concern. De dooru is verstrekte gegevens hebben wij opgenomen In een bestand dat wordt gebruikt yoor onze (abonnementen)adminïstratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en pro ducten van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener ot door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij: PZC.aldelmg lezersservice. Postbus 18,4380 AA Vlissingen. Behoort tot LUSQGHSr Europa gaat tegenwoordig om meer dan kolen, staal en energievoorziening alleen. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de huidige Europese Unie, houdt daarom vandaag officieel op te be staan. Voorzitter Prodi van de Europe se Commissie, het dagelijks be stuur van de EU, zal vandaag in Brussel letterlijk de wit-blauw- zwarte EGKS-vlag strijken. Daarvoor komen de twaalf gou den Europese sterren op blauwe achtergrond in de plaats. De ontmanteling van de EGKS, vijftig jaar na de oprichting in 1952, was al vastgelegd in di verse Europese verdragen. De resterende fondsen van de oor spronkelijke grote steunpot voor de na de oorlog noodlijden de kolen- en staalindustrie gaan naar onderzoek op dit terrein. In eerste instantie worden daar voor alleen de ongeveer 60 mil joen euro renteopbrengsten van een totaal fonds van 1,6 miljard euro gebruikt. Het merendeel van het geld is gebruikt voor on derzoek in de staalsector, die opnieuw noodlijdend is, nu als gevolg van overcapaciteit op de markt.De Europese industrie kan op die markt alleen overle ven door hoogwaardig staal aan te bieden, tegenover goedkope re buikachtige productie uit het Oostblok, de VS en Japan. Landen Zes landen ondertekenden op 18 april 1951 het EGKS-ver- drag: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duits land en Italië. Precies vijf jaar later kreeg dit voorzichtige eco nomische project om Europa na de oorlog weer op gang te helpen een meer politiek vervolg in de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (nu Europese Unie) via het Verdrag van Rome. Enkele jaren geleden oordeel den de Europese regeringslei ders dat de EGKS zijn tijd heeft gehad. Kolen en staal zijn ook niet langer de enige drijvende krachten achter de Europese economie. De ervaring van de EGKS gaat niet verloren. Het ambtelijke apparaat gaat op in de Europese Commissie en andere EU-in- stanties. Zeker met de voor de deur staande uitbreiding van de EU met landen uit Oost-Europa is de kennis over de sanering van de kolen- en staalsector van harte welkom, ANP Onderzoeker verbijsterd over gesjoemel ambtenaren door Istvan Köv Voor hoogleraar bestuurs kunde Ben Hoetjes gaat een ambtenaar met een particulier adviesbureau over de grens. „Aan zo'n nevenbetrekking moet je als ambtenaar nooit be ginnen. Het is te riskant. Je inte griteit loopt gevaar. In je werk moet je afstand houden van je persoonlijke belangen. De kans dat je wordt beïnvloed is erg groot." Hoetjes, hoogleraar in Maas tricht en werkzaam bij bureau Clingendael, is regelmatig met stomheid geslagen over de (pri- vé-)bezigheden van ambtena ren. De hoogleraar, die studie deed naar integriteit van het ambtenarenkorps, is er stellig van overtuigd dat zich veel meer gevallen van corruptie, belan genverstrengeling en omkoping voordoen dan die er met enige regelmaat opduiken in de me dia. „Het is het topje van de ijs berg. Het bewijs in zulke zaken is zo moeilijk te leveren dat er niet meer aan het licht komt. Het zijn lastige en bewerkelijke onderzoeken. Het is een schim mig overgangsgebied van wat wel en niet kan." Ambtenaren doen er beter aan elke twijfel over him integriteit te voorkomen, vindt Hoetjes. „In India is iedere burger ge wend dat hij een ambtenaar voor het minste of geringste moet betalen. Wij verwachten van onze ambtenaren dat ze keurig hun werk doen en integer zijn. Een Nederlandse ambte naar moet goed worden betaald maar hij moet niet rijk willen worden." Verleidingen Er is een voedingsbodem ont staan waarop ambtenaren ge makkelijker een misstap kun nen maken, legt Hoetjes uit. De Kamerlid Marijke Vos leidt de parlementaire enquête naar de bouwfraude. Volgens onderzoeker Hoetjes is de corruptie onder ambtenaren omvangrijker dan de publiciteit rond deze zaken doet vermoeden. foto ANP verleidingen zijn groter gewor den. Bezuinigingen en bedrijfs- denken bij de overheid hebben dit in de hand gewerkt. Ge meenten slankten flink af en droegen veel taken over aan be drijven. „Veel ambtenaren raakten daardoor hun baan kwijt. Ze kregen evenwel van hun ge meente de garantie dat ze aller lei opdrachten zouden krijgen. Die taken voeren ze dan uit in dienst van commerciële bureaus of met een eigen bureautje. Zo komen ze dan met een hoger sa laris als het ware aan hun oude bureau te zitten, tegenover een collega die nog het oude ambte narensalaris verdient." Het groeiende bedrijfsdenken bij de overheid, ingegeven door een gebrek aan doelmatigheid, deed de grenzen met de com mercie vervagen. De gemeente ging in zee met bedrijven. Taken werden uitbesteed aan de priva te sector. Volgens Hoetjes is er onvoldoende bij stil gestaan dat het bedrijfsleven niet voor het publieke belang staat, maar al leen werkt voor de winst. Ambtenaren zijn de laatste ja ren ook vaker parttime gaan werken. Ze zoeken volgens Hoetjes andere bezigheden, met het risico van belangenver strengeling. Ze kregen de smaak van het grote geld te pakken. De verlokkingen zijn soms te groot. ,Een ambtenaar zit met zijn sa larisschaal zeven naast een col lega van. een commercieel be drijf, aan tafel met directeuren van grote bedrijven. Je wordt als ambtenaar psychologisch weggespeeld als je moet onder handelen met een grote bouw ondernemer in zijn paleisachti ge villa. Zo'n ambtenaar kan bijna geen nee meer zeggen." Overgangsgebied Zo ontstond volgens Hoetjes een schimmig overgangsgebied. De grenzen tussen publieke en pri vate werken zijn vervaagd. Om binnen de grenzen te blijven moet de overheidsdienaar vol gens de onderzoeker een aantal gedragsregels aanhouden. „Bij activiteiten die op de grens lij ken te liggen, of bij het aanne men van geschenken, moet de ambtenaar zich de vraag stel len: kan ik dit uitleggen? Hij moet zich afvragen: kan ik er morgen mee in de krant? Want wanneer mensen ergens ge heimzinnig over doen, hebben ze meestal het gevoel dat ze hun gedrag niet kunnen uitleggen. Bij elk geschenk of dienst moet een ambtenaar bij zichzelf te ra de gaan: kan ik dit aannemen, sta ik nog onafhankelijk tegen over de gever?" Ambtenaren, maar dat geldt evengoed voor managers in het bedrijfsleven of journalisten, moeten hun onafhankelijkheid volgens Hoetjes nooit over schatten. „Ambtenaar of poli tieman, je bent een mens. Heb je als ambtenaar een eigen bureau, dan is de verleiding natuurlijk zeer groot je kennis die je als ambtenaar hebt, daarvoor te ge bruiken." Aan ambtenaren worden de spelregels onvol doende uitgelegd, denkt Hoet jes. „Wat mag wel en wat niet? Het wordt nog onvoldoende vertaald in werkregels. Leg het uit aan de hand van praktijk voorbeelden." Prijs Integriteit heeft een prijs. De burgemeester mag eisen dat zijn dienaren integer werken, maar hij moet er wat tegenover kun nen stellen. „De overheid moet zijn mensen goed betalen. Je kunt erover twisten of de ver diensten van een ambtenaar in verhouding staan tot die in het bedrijfsleven." De bestuurders moeten uiter aard van onbesproken gedrag zijn. „Iets kan wettelijk dan wellicht door de beugel, maar een burgemeester of wethouder moet uiterste openbaarheid be trachten. Juist bij hogere ambtsbekleders hooi-t een open bare discussie. Wordt er ge heimzinnig gedaan, dan heeft dat voor ambtenaren een ont moedigende werking." GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 4