Nazaten slaven komen met claims Politie zet foto's en gegevens van vermisten op internet Advocaat vindt mogelijke getuige ongeluk Maxima 70 Bezetter gebruikte voetbal wedstrij den voor houden razzia's Omstreden Wij denbosch krijgt Kwakoe-prijs INPAKKEN Gimbrère Kermis-miss Verdachte praat niet met Fortuyns Bse-geval in Friesland Krant werft leraren Dubbele moord blijkt liquidatie Nieuwe spitsstrook bij Vianen Surinaamse vereniging wil miljoenen van bedrijven met een verleden Werkgevers verwijten arbodiensten traagheid Politie rolt drugslijn tussen Den Helder en Curasao op Jeugdbende Huiskamer aan het water WEGWEZEN!! TILBURG - Moeder Eeten met haar 'dochter' die gis teren tijdens de Roze Maandag op de Tilburgse kermis werd uitgeroepen tot Miss Lollipop 2002. Vertegen woordigers van horeca, gemeente en kermisexploi tanten gaven gistermiddag eensgezind het startsein voor het jaarlijks homo- en lesbi-treffen. De ruzie tussen gemeente en horeca is bijgelegd. De horecaondernemers waren boos omdat ze tijdens Roze Maandag geen buitenactiviteiten mochten or ganiseren en de terrassen moesten verkleinen. Ze voorzagen daardoor omzetverlies en kondigden acties aan. „Maar uiteindelijk hebben we daar vanaf gezien", zegt een woordvoerder van de kroegbazen. „We heb ben er niets aan als dit geen feest wordt. We proberen er het beste van te maken." Roze Maandag is één van de drukste dagen van de Tilburgse kermis. Dit jaar waren er volgens een woordvoerder van de politie aan het begin van de avond ongeveer 150.000 mensen op het kermisterrein. Dat waren er zo'n 50.000 minder dan vorig jaar. foto Ingrid Bertens/GPD AMSTERDAM - De kans is klein dat de familie van Pim For- tuyn voor het proces tegen de verdachte van de moord met hem kan praten. De advocaten van de Harderwijker hebben het verzoek van de familie in de ijskast gezet zolang hij in zijn strafzaak blijft zwijgen. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam gisteren gezegd. De milieuactivist gaat nog steeds door met zijn hongersta king. Hij weigert al elf dagen te eten uit protest tegen het per manente cameratoezicht in zijn cel. Op 9 augustus moet de 32-jarige voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen. ANP VEGELINSOORD - In het Friese Vegelinsoord is het 41ste ge val van de gekkekoeienziekte bse geconstateerd. Het gaat om een zesjarige koe. De ziekte kwam aan het licht bij een contro le in het destructiebedrijf Rendac in het Friese Sumar. Vorige week maandag werd de zieke koe gedood en afgevoerd naar Rendac. Na de eerste verdenking in Sumar werd in Hee renveen de snelle test op bse uitgevoerd. De uitslag daarvan is positief. Het wachten is nog op de uitslag van de definitieve test van het Instituut Diergeneeskunde in Lelystad. Die uit slag, zelden anders dan die van de snelle test, wordt donder dag verwacht. GPD DEN HAAG - Een wervingsactie voor leraren in Den Haag le vert naar verwachting enkele tientallen nieuwe meesters en juffen op. De Haagsche Courant kreeg na een oproep 17 3 aanmeldingen Daarvan zijn ongeveer 35 op korte termijn geschikt en be schikbaar, verwacht projectleider M. van der Harst van Ste delijke Aanpak Lerarentekort Onderwijs (Salto). De krant riep de afgelopen maanden lezers op familieleden, vrienden en kennissen aan te melden als leraar in Den Haag. Diegenen die een onderwijzer aanmeldden, die daadwerke lijk binnenkort aan de slag gaat krijgen 250 euro van Salto. In totaal heerst op Haagse scholen dagelijks een tekort van ongeveer tweehonderd leraren. ANP DEN HAAG - De dubbele moord twee weken geleden in het Westlandse De Lier was een liquidatie. Justitie in Den Haag heeft dit gisteren gemeld. Het Openbaar Ministerie heeft 20.000 euro uitgeloofd voor de 'gouden tip' in deze zaak. De politie vond de twee doodgeschoten mannen 5 juli tussen de kassen aan de Nieuwe Tuinen. Justitie is nog op zoek naar een personenauto en een bestelbus waarin de daders zijn weggereden. ANP VIANEN - Het verkeer heeft er weer een spitsstrook bijAuto mobilisten kunnen sinds gisteren de vluchtstrook op de A2 bij Vianen tijdens de avondspits als extra rijstrook gebruiken. De spitsstrook ligt tussen knooppunt Everdingen en de afrit Everdingen/Leerdam. De extra rijstrook is alleen tijdens de avondspits open. Omdat het om de vluchtstrook gaat, worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo is er camerabe waking en zijn er om de ongeveer 500 meter pechhavens waar weggebruikers naar toe kunnen, aldus het ministerie van Ver keer en Waterstaat. ANP van onze redactie binnenland demprocedure voor schadever goeding. Loonstein vond 'zijn' AMSTERDAM - De advocaat getuige met behulp van de van de man die door een aanrij- Haagsche Courant. Die bracht ding met prinses Maxima zijn zaterdag een verhaal over Voor been brak, heeft mogelijk zijn burger Groen. „Ik heb de schrij- 'kroongetuige' gevonden. Mr. ver van dat artikel gebeld en die H. Loonstein uit Amsterdam had voldoende informatie voor zei gisteren dat hij K. Groen uit me om een brief te schrijven aan Voorburg laat oproepen voor de rechtbank in Den Haag", een voorlopig getuigenver- vertelt Loonstein. Wanneer de hoor. advocaat Groen voor de onder zoeksrechter mag horen, is on- Groen zou getuige zijn geweest duidelijk, van de aanrijding op 18 oktober y-,. 2001 tussen Wassenaarder -F lGtSGF G. van der Bent en de toenmali- Begin mei vond de eerste sessie ge verloofde van kroonprins verhoren plaats in het paleis van Willem-Alexander. Volgens ad- Justitie in Den Haag. Toen on- vocaat Loonstein heeft de man dervroeg de onderzoeksrechter foto's gemaakt en moet hij in Maxima, een beveiligingsman staat zijn de precieze situatie te en twee politiemensen. Tijdens beschrijven. een tweede verhoordag waren Door de botsing, op de Leidse- een tweede beveiligingsbeamb- straatweg bij paleis Huis ten te en een passant aan de beurt. Bosch, brak vleeshandelaar Van Loonstein vond de informatie derBentzijn been. Hij kon tijde- niet toereikend en kreeg van de lijk niet werken, waardoor hij rechter tot 27 juli middernacht inkomsten is misgelopen. Infor- de tijd om de fietser te vinden matie uit getuigenverhoren wil die het ongeluk zag en er foto's Loonstein gebruiken in een bo- van maakte. ANP door Margit Spaak de bezetters. Het bezoek aan voetbalwedstrijden werd gesti- GROESBEEK - Voetbal was in muleerd door het fascisme en de bezettingsjaren tijdens de was een van de weinige legale Tweede Wereldoorlog ongekend ontspanningsmogelijkheden, populair. De Duitsers juichten Het aantal toeschouwers ver- de sportbeoefening toe, maar dubbelde daardoor tijdens de gebruikten de wedstrijden tege- oorlogsjaren, lijkertijd om razzia's te houden Oranje speelde weliswaar geen onder de toeschouwers. Hon- interlands, maar de landelijke derden onderduikers en andere voetbalcompetitie ging tot eind mannen werden zo opgepakt. 1944 gewoon door. Sommige voetballers die in Duitsland Dat toont de expositie Voetbal moesten werken, speelden daar in Oorlogstijd, die vanaf deze in de Nederlandse Combinatie week te zien is in het Nationaal Groot Berlijn. Anderen kwa- Bevrijdingsmuseum 1944-1945 men uit voor een Duitse club. in Groesbeek. Het museum Deze spelers zijn daar na de be- heeft uniek materiaal van onder vrijding door de zuiveringscom- meer de KNVB, voetbalclubs en missie voor bestraft. HetBevrij- familie van oud-spelers te leen dingsmuseum beschikt onder gekregen. meer over film- en geluidsfrag- Volgens de museumdirectie roy- menten van voetbalwedstrij den eerden vrijwel alle voetbalclubs tijdens de oorlog. Het museum is hun joodse spelers op bevel van dagelijks geopend. ANP dinsdag 23 juli 2002 van onze redactie binnenland \MSTERDAM - Was het een hersenspinsel van een oud-pre sident, of klopte het verhaal? De organisatie van het Kwakoe Festival in Amsterdam maakt een einde aan de onzekerheid: Jules Wijdenbosch krijgt inder daad de Kwakoe Award, de jaarlijkse prijs voor mensen die l veel hebben betekend voor Su riname. Hij komt de onderscheiding op 11 augustus zelf in Amsterdam- Zuidoost in ontvangst nemen, zo bevestigde woordvoerder W. Kout gisteren. De oud-president is niet be paald onomstreden. Nadat hij vorige week via de Surinaamse radio zelf wereldkundig maakte dat hij de prijs kreeg, leidde dat tot verbaasde reacties in Suri name. Wijdenbosch liet na vier jaar presidentschap zijn land in 2000 praktisch bankroet achter. De relatie met Nederland raakte onder zijn bewind danig be koeld. „Binnen de Kwakoe-traditie kijken wij vooral naar iemands zegeningen", verklaart Kout de keus. „Wijdenbosch krijgt de onderscheiding om twee rede nen. Hij heeft Suriname op de wereldkaart gezet door de stich ting van het Centraal Suriname Reservaat, dat met zijn biodi versiteit en natuur een long functie vervult voor de wereld. En hij heeft bruggen gebouwd over de Suriname- en Coppena- me-rivier. „Dat was een droom van onze voorouders gedurende 350 jaar en is voor de bevolking van enorme betekenis." Ramp De bouw van de bruggen door het Nederlandse Ballast Nedam is overigens altijd omstreden geweest. Wijdenbosch gaf de in komsten uit de belangrijke bauxietindustrie als onder pand, een financiële ramp voor zijn opvolger Venetiaan. Oud minister Herfkens voor Ont wikkelingssamenwerking noemde de bruggendeal 'onver antwoord ondernemerschap'. Het Surinaamse parlement on derzoekt of Wijdenbosch in staat van beschuldiging kan worden gesteld wegens corrup tie. Deze zaak draait om gehei me rekeningen van de ex-presi dent bij de centrale bank. ANP van onze redactie binnenland I AMSTERDAM - Bedrijven die I op de een of andere manier heb- J ben verdiend aan de slavernij, I kunnen miljoenenclaims tege- i moet zien. Dat zegt voorzitter R. Berghout van de Surinaamse I vereniging Organiseer Pressie Omhoog (OPO). Hij verwacht over twee maanden meer in de- lail te kunnen vertellen om hoe- veel bedrijven het gaat en om welke bedragen. Zeker is wel dat bedrijven zich er wat OPO betreft niet vanaf kunnen maken met slechts ex cuses aan de nazaten van sla ven. Ook latere fusies kunnen vooreen moederbedrijf geen re denzijn zich aan aansprakelijk heid te onttrekken, zegt Berghout. „Met een fusie accepteer je niet alleen de lusten, maar ook de lasten. Filialen, dochters, alle bedrijfsonderdelen die op welke manier dan ook betrokken zijn geweest bij de instandhouding van dat onmenselijke systeem, komen aan de beurt." Discussie OPO zegt de zaak grondig aan te pakken. Samen met juristen, historici, psychiaters en andere deskundigen wil de vereniging, die volgens Berghout ongeveer 5000 leden telt, de claims voor bereiden. Een bestemming voor het geld is er nog niet. Berghout: „Er komt een brede maatschap pelijke discussie, ook met witte mensen, over een goede bestem ming." Het Landelijk Platform Slaver nijverleden, dat achttien orga nisaties met een achterban van 10.000 mensen vertegenwoor digt, steunt de claim, maar had liever gezien dat centraal actie zou worden ondernomen. B. Biekman van het platform: „We hebben een Nationaal Instituut Slavernijverleden dat speciaal is opgericht om onder zoek te doen naar de rol van Nederlanders. Laat dat nou eerst zijn werk doen. Misschien moet je niet alleen bedrijven aanpakken, maar ook de wetge ver, het koningshuis. Er zijn meer verantwoordelijken ge weest." Minister Van Boxtel van Grote Steden- en Integratiebeleid heeft gisteren toegegeven dat vooraf onvoldoende informatie is verschaft over de onthulling van het Slavernij momument op 1 juli. Bij de onthulling ontston den schermutselingen omdat die tot ongenoegen van vele be langstellenden niet voor ieder een toegankelijk bleek. Van Boxtel heeft onderzoek la ten doen. „Uit het interne on derzoek komt als voornaamste conclusie naar voren dat de communicatie richting de be zoekers van de onthulling on voldoende is geweest; het is de bezoekers niet voldoende dui delijk gemaakt dat de onthul ling zelf slechts toegankelijk was voor genodigden. Dat de onthulling een besloten karak ter had, was overigens wel bij alle partijen die bij de organisa tie betrokken waren, bekend", aldus een woordvoerder van Van Boxtel. Van Boxtel betreurt 'ten zeerste' dat de onthulling niet het plech tige karakter kreeg die het ver diende. ANP DELFT - Werkgevers zeggen dat de arbodiensten te traag zijn met de verplichte probleemana lyse van zieke werknemers. De ze analyse is verplicht volgens de nieuwe Wet Verbetering Poortwachter en moet tussen de zesde en achtste ziekteweek klaar zijn. De arbodiensten hebben de analyses echter vaak te laat klaar, aldus secretaris sociale zaken K. Kuiper van MKB-Ne- derland, organisatie voor mid delgrote en kleine bedrijven. „Bedrijven kunnen daarom niet tijdig hun verplichte plan van aanpak opstellen." Ook ondernemingsvereniging VNO-NCW heeft ernstige zor gen over de arbodiensten en de Wet Poortwachter. Een woord voerder: „We vrezen dat de ach terstanden van arbodiensten bij WAO-keuringen ertoe leiden dat de arbodiensten het extra werk door de Wet Poortwachter niet aan kunnen." De Wet verbetering Poortwach ter moet op de lange termijn het aantal zieken en WAO'ers be perken. Werkgevers, werkne mers en arbodienst moeten daarom steeds plannen maken voor personeel dat langdurig ziek dreigt te worden. Volgens MKB-Nederland werken de ar bodiensten niet alleen te traag, ook leggen ze de Wet Poort wachterverschillend uit. „Som mige diensten willen ook een probleemanalyse maken van zwangere werkneemsters", al dus Kuiper. De brancheorganisatie voor ar bodiensten BOA kon wegens vakantie niet reageren. ANP (Advertentie) DEN HELDER - De politie in Noord-Holland en het Open baar Ministerie in Alkmaar hebben met de aanhouding van veertien personen een belang rijke drugslijn tussen Curasao en Den Helder opgerold. Het merendeel van de verdach ten, in de leeftijd van 17 tot 49 jaar, komt uit de marinestad. Daarnaast werden ook ander halve kilo cocaïne, vuurwapens, contant geld en diverse gestolen goederen in beslag genomen. Volgens een woordvoerder van het OM was sprake van een ge organiseerde drugssmokkel tussen de Nederlandse Antillen en Den Helder. Hierbij werd on der meer gebruik gemaakt van bolletjesslikkers. Op de lucht haven Schiphol werden twee bolletjesslikkers, die met hun drugs door wilden reizen naar Den Helder, aangehouden. De zaak kwam aan het rollen naar aanleiding van onderzoek van de politie in Den Helder in een wijk waar veel overlast is door drugsdealers. De veertien verdachten zijn voorgeleid aan de officier van Justitie en zitten in voorlopige hechtenis. Justitie hoopt hen in augustus voor de rechter te brengen. Omdat het onderzoek nog doorgaat, zijn meer aanhoudingen niet uitge sloten. GPD APELDOORN - De politie in Apeldoorn heeft een jeugdben de opgerold. In de afgelopen weken werden 21 jongeren opgepakt, die op het dievenpad gingen. Daarmee werden veertig zaken opgelost. Het gaat om jongeren in de leef tijd van 15 tot en met 18 jaar. ZE stalen fietsen, scooters en mo biele telefoons bij sportcom plexen. GPD door Gitte Brugman DEN HAAG - De politie zet vanaf oktober foto's en gege vens van vermiste volwassenen op het internet. Iedereen over de hele wereld kan de informatie bekijken. De politie hoopt zo vermisten sneller op te sporen en meer voor de achterblijvers te kunnen doen. Waarschijnlijk zullen ongeveer duizend foto's op de pagina komen te staan. Jaarlijks worden bij de politie zo'n zestienduizend verdwij ningen gemeld. Binnen 24 uur is het merendeel daarvan opge lost. Zo'n zevenhonderd mensen blijven langer dan drie weken onvindbaar. Eén tot twee pro cent van hen wordt dood aange troffen, door een ongeluk of een misdrijf. Zo'n vijftien tot twin tig mensen, onder wie gemid deld één minderjarige, blijven langdurig vermist. Onduidelijk Niet iedere vermiste krijgt een vermelding. Als iemand een duidelijke brief achterlaat en met een koffer vol kleren ver trekt, is die waarschijnlijk 'vrij willig verdwenen'. In dat geval doet de politie niets. Is echter onduidelijk waar iemand geble ven is, dan wordt in overleg met de familie besloten een foto en gegevens op internet te zetten. Landelijk coördinator Franske Eendebak: „Dat kan na 24 uur, maar ook later. Dat hangt af van de soort vermissing." De volwassen vermisten komen op de internetpagina www.poli- tie.nl. Voor kinderen bestaat al iets vergelijkbaars: www.ver- mistekinderen.nl. Sinds 1995 werkt Nederland hiervoor nauw samen met het Ameri kaanse National Center for Mis sing and Exploited Children. Vooral als sprake is van ontvoe ring naar het buitenland door een van de ouders, bewijst de pagina zijn nut. Het Amerikaanse centrum heeft de mogelijkheid zogeheten ver- ouderingsfoto's te maken. Op de Nederlandse pagina staat daar een aantal voorbeelden van, zo als Willeke Dost uit Koekange, Jair Soares uit Den Haag en Fer ry Koenis uit Alkmaar. Voor vol wassenen zal deze mogelijkheid minder vaak worden aange vraagd omdat die weinig veran deren, verwacht Eendebak. De werkgroep Vermiste Perso nen werkt ook aan een dna-da- tabank, om met behulp van er felijk materiaal een vermiste op te sporen. Elk jaar worden in Nederland tien tot vijftien niet- geïdentificeerde mensen begra ven. Met dna kan de politie mo gelijk toch familie van de dode terugvinden. Een probleem is dat de politie dna moet inzamelen van iemand die daar geen toestemming voor gaf. En ter vergelijking moet ook de familie erfelijke materi aal afstaan. Paul van den Eshof van de werkgroep Vermiste Per sonen zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid daarvan. „Is de vader ook daadwerkelijk de biologische vader? Uit Brits on derzoek blij kt in 5 tot 10 procent van de gevallen de familieband niet geheel zuiver te zijn. Het heeft nog heel wat voeten in de aarde voor de dna-databank is gerealiseerd." GPD ROERMOND - Een deelnemer aan de Nawaka 2002 heeft zijn huiskamer al opgebouwd. Meer dan vijfduizend waterscouts reisden gisteren naar Roermond af voor het grootste waterkamp in Europa. De scouts brengen gezamenlijk een weekje door in Limburg, foto Bas Rutten/ANP kortingen lot op RESTANTEN VAN DE COLLECTIE WEES ER SNEL BIJ! LANGE DELFT 16 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 3