Molukkers proberen te vergeten GESLOTEN IIGEN 4 PZC PZC Wegens vakantie BOSCH OPTIEK Ook in uw vakantie dagelijks de PZC FAMILIE BERICHTEN GESLOTEN HALVE PRIJZEN! Werk 's-Gravenstraat in Clinge vertraagd BOETIEK ELRO ST. JANSTEEN ZOMER 2002 12 Nog veel hulp nodig voor oorlogsvluchtelingen lezers schrijven Explosief IV PLAATS UW FAMILIE BERICHTEN IN DE PZC ELK JAAR FEEST! vanaf 31 juli t/m 10 augustus Wij zijn u weer graag van dienst op maandag 12 augustus voor maximale oogzorg [FLEKl Insure' dinsdag 23 juli 2002 door Ab van derSluis VLISSINGEN - De strijdbijl is begraven op de Molukken. Christenen en moslims op de eilandengroep proberen de bloedige burgeroorlog, waar bij zeker 5000 mensen omkwa men, te vergeten. Barricades tussen de moslim- en christen- wijken zijn weggehaald. Het risico om op straat doodge schoten te worden, is weg. Paulién Joël-Parera is korte tijd in Zeeland. Zij is op de Mo lukken sociaal-rapportrice voor de Wet Uitkeringen Ver volgingsslachtoffers. Daar naast verricht ze consulaire werkzaamheden voor de Ne derlandse ambassade en is ze voor veel Molukse stichtingen in Nederland contactpersoon op de Molukken. In samen spraak met onder meer de Zeeuwse Stichting Zeeland helpt Maluku bekijkt ze waar het in Nederland ingezamelde geld het beste gebruikt kan worden. De afgelopen drie jaar waren de Molukken het strijdtoneel van een burgeroorlog tussen christenen en moslims. Het vredesakkoord van Malino, een plaats in het zuiden van Sulawesi, betekende een eerste stap op weg naar vrede. Inmid dels zijn de barricades tussen de wijken weggehaald. „Vroe ger kon je met de auto niet naar de stad. Nu kan 't wel", zegt mevrouw Joël-Parera. „Het le vert geen problemen meer op. Moslims en christenen op de Molukken wilden al heel lang vrede met elkaar sluiten, maar het werd verstoord door men sen van buitenaf." Vooral de extremistische moslimgroepe ring Laskar Jihad uit Java, die zich begin mei 2002 in de strijd mengde, wordt verantwoorde lijk gehouden voor het telkens weer oplaaiende geweld. De vcorman van Laskar Jihad, Jaffar Umar Thalib, zit sinds mei in de gevangenis. Ook de christelijke Molukse leider Alex Manuputty is gearres Paulien Joël-Parera: „Moslims en christenen op de Molukken wilden al heel lang vrede met elkaar sluiten, maar het werd verstoord door mensen van buitenaf." foto Lex de Meester teerd. Hij werd aangehouden, omdat hij dreigde de onal'han- kelijkheidsvlag te hijsen op 25 april, ter herinnering aan de mislukte opstand die 52 jaar geleden op die dag plaatsvond. „De Laskar Jihad wilde niet dat Molukse moslims harmoni eus samenleefden met christe nen", verklaart mevrouw Joël- Parera de achtergrond van de burgeroorlog. De laatste uitbarsting van ge weld vond eind april plaats in het Ambonese dorp Soya. Ra dicale islamieten vermoordden zeker zes mensen. Nog eens zes anderen kwamen om in de vlammen. Twee overvallers werden gedood. Het geweld sloeg over naar de Molukse hoofdstad Ambon, waar ver nielingen werden aangericht in een christelijke wijk. Sinds dien is het weer rustig. Me vrouw Joël-Parera denkt dat de arrestatie van de twee voor mannen de Molukse bevolking vertrouwen in de toekomst heeft gegeven. „De nieuwe mi litaire commandant, Sandoso, gaat ook echt serieus om met de situatie. De vice-president van Indonesië is ook op bezoek ge weest. Voor de meeste mensen op de Molukken betekent dat ze weer een beetje vertrouwen hebben in de regering. De men sen hebben de indruk dat ze ge hoord worden." Volgens me vrouw Joël-Parera kunnen moslims en christenen ook niet buiten elkaar. Ze wijst op de 'pela' de historische broeder schapsband tussen moslims en christenen. De traditie wil dat beide geloofsgroepen elkaar helpen met het bouwen van kerken en moskeeën. „Maluku is geen Maluku meer als men sen niet met elkaar kunnen sa menleven. De pela is een brug tussen beide geloofsovertui gingen." De situatie op de Molukken is nog niet hetzelfde als voor de burgeroorlog. Mevrouw Joël- Parera denkt niet dat het gene raties duurt voor moslims en christenen elkaar weer defini tief in de armen sluiten. „Dat komt ook door het geloof. Dan accepteer je ook wat er is ge beurd. Mensen denken: het heeft zo moeten zijn. Ze zien dat er na regen zonneschijn komt." Vluchtelingen De burgeroorlog zorgde voor grote groepen vluchtelingen. In de bergen en op andere ei landen wonen zeker nog een kwart miljoen Molukkers. Zij willen ooit terugkeren. Finan ciële steun blij ft dan ook nodig. Mevrouw Joël-Parera onder houdt contacten met lokale hulpverleningsorganisaties om overlappingen in hulp te voorkomen. Zij vraagt hen hoeveel geld nodig is en bemid delt vervolgens met Neder landse Molukse hulpinstellin gen. „Mensen zijn nog steeds ondervoed en sommigen heb ben geen kleding. Juist voor die mensen blijf ik aandacht vra gen. Mensen die het geld het meeste nodig hebben, krijgen 't ook. Vooral op de eilanden Ce- ram en Buru is nog veel hulp nodig." door Jean-Lou de Gucht CLINGE - De reconstructie van de 's-Gravenstraat in Clinge heeft een vertraging van vier maanden opgelopen. Het zal niet lukken om, zoals de bedoe ling was, de tweede fase van de reconstructie direct na ,de bouwvakvakantie op te pakken. Deze fase betreft het gedeelte van de 's-Gravenstraat gelegen tussen de Woestijnestraat en de Molenstraat. Bij de aanbeste ding bleken de werkzaamheden aanzienlijk duurder uit te vallen dan oorspronkelijk was ge raamd. Volgens wethouder W. Kayser ligt dat voor een groot deel aan de kosten van de inrichting van het Kerkplein. De komende tijd wordt onder zocht of de prijs gedrukt kan worden. Een tweede aspect dat voor ver traging zorgt, is de ontsluitings- weg van het bedrijfsterrein Clinge naar de Woestijnestraat, Alvorens die aangelegd kan worden, moeten eerst diverse procedures worden doorlopen. Deze procedures vergen meer tijd dan verwacht. De eerste fase van de recon structie, het gedeelte tussen de Blomweg en de Woestijnestraat, werd in maart afgerond. De re constructie in Clinge heeft als doel het vrachtverkeer uit de kern te weren, de snelheid uit het verkeer te halen en het ver keerslawaai te dempen. De vertraging betekent volgens de gemeente niet dat er afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het oorspronkelijke recon structieplan, zoals dat door de dorpsraad en de bewoners is be oordeeld en akkoord bevonden- .De werken zullen ongeveer tien maanden in beslag nemen en worden naar verwachting opge leverd in het najaar van 2003. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Het zou mij niet verbazen als er nog meer blindgangers liggen in het Middelburgse stationsge bied. Ik was op 11 oktober 1944 zowel getuige als slachtoffer van het bombardement op het stationsgebied. Mijn broer en ik stonden die middag te wachten bij het brugwachtershuisje te genover het station. Wij zagen vanuit de richting Veere een aantal bommenwerpers recht op ons afkomen, de bommenlui- ken open gaan en de eerste bom men vallen. We wisten nog net op tijd de schuilkelder in te vluchten maar ik raakte nog wel gewond. Later bleek dat op de plek waar wij bij het brugwach tershuisje hadden gestaan een grote diepe bomkrater was ont staan. Toen wij na het bombar dement de bunker verlieten, za gen we wat het had aangericht. Het spoor was als het ware om geploegd, grote bomkraters, spoorstaven staken de lucht in en gewonden langs het spoor. Doel van het bombardement was het spoor en de veilingge bouwen die vol lagen met goe deren en ammunitie van de Duitsers. Bij het bombardement en de beschietingen daarna, vlak voor de bevrijding, zullen zonder meer blindgangers heb ben gezeten. Vanwege het feit dat reeds direct na de bevrijding in grote haast puin geruimd en de zaak geëgaliseerd werd, kan ik mij niet voorstellen dat er vanaf de overweg bij de Schroe- weg tot aan de oude oveiweg aan de Nieuwlandseweg geen blindgangers of andere explo sieven meer zouden liggen A. Maas Zaanenlaan 14 Haarlem Liefste dat ik heb bezeten 58 jaar de spil van mijn bestaan, vraag me niet dat te vergeten en gewoon weer door te gaan. Bedroefd delen wij u mede dat, na een kortstondig ziekbed, van ons is heengegaan onze lieve zus, schoonzus en tante DIET DE VLIEGERE sinds 7 mei 2002 weduwe van Piet Goossen 5-11-1917 +21-7-2002 Hontenisse Temeuzen Familie De Vliegere Familie Goossen Westdorpe, 22 juli 2002. Correspondentieadres: Fam. Pauwels-Goossens Willem Alexanderstraat 2, 4587 BN Kloosterzande De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 25 juli om 10.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie te Westdorpe, al waar u voorafgaand aan de dienst het condoleance register kunt tekenen. Samenkomst aan de kerk. De crematieplechtigheid zal aansluitend plaatsheb ben in het crematorium van Terneuzen aan de Bella- mystraat 28c. Diet ligt opgebaard in familiehuis "De Geslootene Boom", aan de Kleine Markt 5-6 te Sas van Gent, alwaar u woensdag 24 juli om 19.00 uur afscheid van haar kunt nemen. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Na ongeloof en verbijstering volgt slechts droefheid na het plotseling overlijden op zaterdag 20 juli 2002, van onze golfvriendin GEKE ROBAARD-KOOPMAN Wij wensen Bram, de kinderen en familie veel sterk te toe om dit verliés te kunnen dragen. Namens de leden en het bestuur van Golfclub 'De Molenberg' Burgh-Haamstede Die Oostdam, voorzitter Altijd op de golfbaan, altijd haar spel verbeterend, wij zullen haar missen. Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van mevrouw G. S. (GEKE) Robaard-Koopman Wij wensen Bram, de kinderen, familie en haar golf- vrienden veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Directie en medewerkers van Golfcentrum 'All Sports de Molenberg' Hogeweg 53 4328 PB Burgh-Haamstede Verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van ons nichtje HANNEKE HAECK Veel respect hebben wij voor de manier waarop zij met haar ziekte omging, haar optimisme en levenslust. Wij wensen Frank en de naaste familie veel sterkte toe. Zierikzee: J. de Kuijper J. de Kuijper-Otte Domburg: L. C. Maas W. Maas-de Kuijper Tholen: A. W. Brouwer R Brouwer-de Kuijper Zierikzee: L. Jonker J. Jonker-de Kuijper Neven en nichten Geschokt, verdrietig en ontdaan zijn wij na het overlijden van onze buurman ALAIN WILLEMSE A. C. W. Sluijs Familie Kristelijn Familie Bos Familie Groenendijk Zierikzee, 19 juli 2002. WEGENS VAKANTIE VAN 27 JULI T/M 17 AUGUSTUS Wilhelminastraat 10 Tel. 0114-313650 0P DE RESTERENDE COLLECTIE DAMESMODE RESTANTEN BH's LUXE SLIPS HALVE PRIJS! Loop vrijblijvend eens binnen! Plotseling is onze buurman overleden. DAVE DAVELAAR Wij wensen de familie veel sterkte toe. Mark en Karin |aap, Judith en Daphne Wilco en Yvonne Bert en Irene Elienne en Mariëlle De Platycodon is een mooie vaste plant met grote klokvormige blauwe bloemen. Zet haar in de zon, dan bloeit ze de hele zomer lang. Per stuk 1,75. (DeWestfÏS5he\ftï lviTAALVO0lW0®LSl Als we nu niets doen, raakt de kluut zijn thuis kwijt De Westerschelde: leefgebied van de kluut en vele andere kustvogels. Scheepvaart en industrie bedreigen dit unieke gebied. Daarom hebben de vogels u hard nodig! Draag bij aan het behoud van een vogelrijke Westerschelde. GIRO 65 65 00. Vogelbescherming Telefoon 030-693 77 77 www.vogelbescherming.nl KORTE NIEUWSTRAAT 3 4561 AX HULST TELEFOON: (0114) 312327 TELEFAX: (0114) 319494 www.bosch-optiek.nl Lid van de Alg. Ver. van Contactlens-specialisten ANV0 Een zwembad in uw eigen tuin. Dat is pas écht genieten volgens Wlexileisure. Zwemmen, dobberen, spartelen, ontspannen... genieten. U kimt kiezen uit talloze fbnnaten. Zelf bouwen of die mensen van Flexi hun werk laten 'doen. Het is betaalbaar! En her kan snel. Graag vertellen we ook meer over onze bubbelbaden en massage baden. Het toppunt van genieten... De Roterij 4 Burgh-Haamstede 01II652300 Vakantie in Nederland: Wanneer u uw vakantie in Nederland doorbrengt, kunnen wij er voor zor gen dat de PZC op uw vakantieadres wordt bezorgd. De bezorging bij u thuis wordt dan tijdelijk stopgezet. Ook kunt u de PZC tijdelijk bij iemand anders laten bezorgen. Geef ons naam en adres op en wij bezorgen daar gedurende uw vakantie de PZC. Vakantie in het buitenland: Als u met vakantie naar het buiten land gaat, bieden wij u de volgende mogelijkheden: U doet tijdens uw vakantie een an der een plezier met de PZC. Geef ons naam en adres op en wij bezor gen daar gedurende uw vakantie de PZC. U laat de PZC opsturen naar uw va kantieadres in het buitenland. Geef ons uw vakantiebestemming en wij sturen geheel voor uw risico de PZC dagelijks aan u op. Kosten volgens PTT tarief. U onderbreekt tijdelijk uw abonne ment (minimaal voor een week). Het teveel betaalde abonnements geld wordt dan verrekend. Vul de gegevens hiernaast in, knip de ze bon uit en stuur 'm minstens twee weken voor het begin van uw vakan tie naar ons op. Ter voorkoming van onjuiste adressering kunnen opdrachten per telefoon NIET in behandeling worden genomen. GEGEVENS ABONNEE: naam: adres: postcode: woonplaats: telefoonnummer: eerste verzenddag: eerste dag weer thuis bezorgen: j bezorg de krant op onderstaand va kantieadres: naam: adres: postcode: woonplaats. _i geef mijn abonnement gedurende mijn vakantie aan: naam: adres: postcode: woonplaats: onderbreek mijn abonnement en ver reken het abonnementsgeld. eerste dag geen krant: eerste dag weer thuis bezorgen. Stuur deze bon naar: Provinciale Zeeuwse Courant Afdeling Lezersservice Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen (postzegel niet nodig) e-maii: abo@pzcnl KRANT VOOR ZEELAND

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 36