Ergernis over smet op nette straat PZC PZC Blauwe Vlag spreekt vooral Duitsers aan Elk Ze artikel* Z0MERFINALE Dansgroepen openen Folklorefestijn VVD Hulst bepleit hard drugsbeleid Provincie wil Heros met dwangsom tot maatregelen manen Vlissingen komt wel in theaterbrochure 11 Begroeide auto en vervuilde woning in Albertpolderstraat Sluiskil Vandalen vernielen vijver Netsurfen in Brouwse jachthaven Hond aangereden in Noordwelle Verdovende middelen aangetroffen Reclameborden vernield Drankrijders gesnapt agenda SB dinsdag 23 juli 2002 door Raymond de Frel SLUISKIL - Voor veel bewo ners van de Albertpolderstraat in Sluiskil is de maat vol. Want mochten er biologen zijn die om werk verlegen zitten, in de Al bertpolderstraat valt er genoeg te determineren. Daar tiert het groen al zeker twee jaar welig rond een rode Citroen BX. Onkruid en ander ongewenst groen krijgt naast en onder de auto vrij spel. En er is niemand die nog met het dof uitgeslagen vervoermiddel rijdt. Sterker oog, er wordt helemaal niet meer naar de auto omgekeken. Behalve dan door de omwonen den, die zich dagelijks mateloos ergeren aan deze 'wildauto'. D i t i s natuurl i j k een verschri k- kelijk zicht. Nog even en je ziet die auto door al dat onkruid he lemaal niet meer staan. Zo'n ding staat buitengewoon asoci aal in een verder nette buurt", merkt omwonende J. Verduin op. De eigenaar van de auto is volgens haar zo'n vijf weken ge leden met de noorderzon ver trokken. Ook aan de erbarmelijke staat van zijn huis ergert het meren deel van de buurt zich groen en geel. „Nog even en dat huis kan lopen!", aldus Verduin. Ook een door Jean-Lou de Gucht HULST - Als het aan de VVD ligt, wordt er de komende jaren hard tegen drugs in Hulst opge treden. In het verkiezingsprogramma zeggen de liberalen achter het nul-beleid ten aanzien van ge bruik en verkoop van drugs in Hulst te staan. „Gelet op de daarmee samenhangende cri minaliteit en overlast, blijven wij het anti-drugs-beleid on dersteunen." Een belangijke rol is daarbij weggelegd voor de po litie. „De lokale politiezorg moet zodanig zijn georgani seerd dat agenten beter aan spreekbaar zijn voor de bevol king. Meer blauw op straat heeft bij de WD een hoge prio riteit." Hiermee is de WD definitief te ruggekomen op het eerdere standpunt dat Hulst moet over gaan op een gedoogbeleid van softdrugs. In een reactie op de concept-gemeentebegroting van dit jaar betoogde gemeente raadslid L. Reijns dat de VVD zich zorgen maakte ten aanzien van de drugsproblematiek. „Gezien de huidige ontwikke- andere omwonende steekt haar ongenoegen niet onder stoelen of banken. „Wij zijn het echt beu. En niet alleen wij, alle om wonenden balen hiervan", al dus een buurtbewoonster. „Echt, ik kan niet langer tegen deze vuile bende. Deze auto en dit huis zijn ons een doorn in het oog." Huisdieren In de woning bleven na het ver trek van de eigenaar een aantal katten, vogels en vissen achter. De politie werd gewaarschuwd, waarna de dieren ruim drie we ken geleden uit het huis werden 'bevrijd' en cle voordeur werd dichtgespijkerd. Bij de gemeen te Terneuzen kwam een kleine maand geleden een officiële klacht binnen. De eigenaar van de auto en woning werd daarop verzocht zijn pand binnen twee weken op orcle te brengen. Zo niet, dan wordt het huis op reke ning van de bewoner schoonge maakt. De reactietermijn verstreek vrijdag, maar van een verbeter de situatie is geenszins sprake. „Deze week wordt er een begin gemaakt met het opknappen van de tuin", aldus voorlichtster V. van der Windt van cle gemeen te Terneuzen. Voor de auto geldt dat zolang de papieren en ken tekenplaten in orde zijn, wij de ze niet mogen weghalen. Al groeit er een boom in." Onverzekerd Navraag bij de politie Zeeland leert echter dat het met de auto papieren allesbehalve snor zit. De auto is sinds mei 2000 niet meer verzekerd en kreeg in sep tember 2000 zijn laatste keu ring. Sinds 1 januari 2002 geldt in heel Zeeland geen wegsleep- regelingmeer, dus zal de auto op initiatief van de eigenaar moe ten verdwijnen. „Vanwege het ontbreken van een APK-keuring krijgt hij een boete van 86 euro. Daarnaast krijgt hij een boete van 288 euro, omdat de auto niet verzekerd is. Meestal wordt een auto na zo'n vordering snel door de eigenaar weggehaald, omdat deze boetes elkaar in rap tempo kunnen op volgen. Bij weigering van beta ling worden deze boetes omge zet in dagvaardingen", aldus een woordvoerder van de Zeeuwse politie. lingen in Hulst van sluitingen, weer opnieuw opengaan, ver plaatsing naar andere locaties en verspreiding naar de woon wijken lijkt het ons zinvol dit onderwerp van z'n taboes te ontdoen en in alle openheid de mogelijke opties met elkaar te bediscussiëren. Na de belofte van burgemeester A. Kessen dat er voortaan har der opgetreden zou worden te gen drugs was de WD om. „Een gedoogbeleid van drugs in Hulst is op dit moment veel te kort door de bocht", zei fractievoor- ziterR. van Haperen. Hij voegde er echter wel aan toe dat Kessen dan ook het nul-beleid conse quent moest uitvoeren. Van Ha peren sloot niet uit dat de WD ooit weer voor een gedoogbeleid van softdrugs in Hulst zou kie zen. „Als je een bepaald beleid hebt, wil dat niet zeggen dat je dat beleid nooit ter discussie kunt stellen." In het verkiezingsprogramma wordt het in ieder geval niet ter discussie gesteld. Het anti- drugs-beleid moet een rol gaan spelen in het voorkomen van criminaliteit en het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burger. Het groen schiet h< zelfde ongecontroleerde wildgroei. foto Wim Kooyman SAS VAN GENT - In een tuin aan de Ivoystraat zijn zondag avond tussen half acht en half tien diverse vernielingen ge pleegd. De pomp van de vijver in de tuin werd op het grasveld gelegd, waardoor het water door cle tuin liep. Ook werden de tuintafel en gaas wat over de vijver lag vernield. Het totale schadebedrag is nog onbekend. Uit de vijver werden boven dien meer dan twintig koikarpers met een totale waarde van enkele duizenden euro's weggenomen. BROUWERSHAVEN - Watersporters kunnen vanaf deze week in Brouwershaven met hun laptop in de kuip draadloos het internet op. De jachthaven van de Schouwse smalstad is afgelopen weekend voorzien van het zogeheten Wi-Fi (Wire less Fidelity) systeem. Het is de tweede jachthaven van Ne derland die deze voorziening aan de watersporters kan bie den. De jachthaven van Scharencli jke had begin j uni landelij k de primeur. Het doel van Le Port Wireless Access, het Rilland- se bedrijf dat deze systemen aanlegt, binnen een jaar alle gro te jachthavens van Zeeland van eenWi-Fi station te voorzien. NOORD WELLE - Op de Stoofweg in Noordwelle heeft een personenauto zondagmiddag een hond aangereden. De her dershond liep over de Smidsweg. Toen op het fietspad langs de Stoofweg een andere hond zag rende hij de weg over. Een 38-jarige automobiliste uit Wuppertal (Duitsland) die over de Stoofweg reed kon de hond niet meer ontwijken. De hond heeft ernstig inwendig letsel opgelopen en is naar een dieren arts inZierikzeegebracht.Deautoraakteaan.de rechtervoor- zijde beschadigd. STELLENDAM - In de auto waarmee een 22-jarige man uit Hellevoetsluis zondagochtend rond half zeven tegen een boom op reed op de Plaatweg in Stellendam, zijn ruim 100 gram speed, circa 100 xtc-pillen, 19 zakjes weed en een geld bedrag van bijna 600 euro aangetroffen. De politie heeft ver dovende middelen en geld in beslag genomen. Tegen de auto mobilist die inmiddels met een scheenbeenfractuur in het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam ligt, wordt op grond van de Opiumwet een nader onderzoek ingesteld. KOUDEKERKE- Onbekenden hebben zondag tussen twee en drie uur 's morgens reclameborden vernield in de Bigge- kerksestraat in Koudekerke. De borden waren van plexiglas en hebben een waarde van enkele honderden euro's. WESTKAPELLE - Een 23-jarige automobilist uit Den Bosch is zondagnacht aangehouden omdat hij dronken achter het stuur zat. Politieagenten zagen dat de man op de Schelpweg in Westkapelle steeds over de middenstreep reed. Hij kreeg een stopteken en de agenten namen hem een blaastest af. Daaruit bleek dat hij te veel had gedronken. De man kreeg een rijverbod van drie uur en een proces-verbaal. Een 21-jarige automobilist wei'd in dezelfde nacht op de Rondweg in Bigge- kerke aangehouden voor rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van vijf uur. doorRené Hoonhorst SLUISKIL - Afvalverwer kingsbedrijf Heros krijgt nog tot september de tijd om een aantal milieu- en veiligheids maatregelen te nemen. De pro vincie heeft Heros een reeks bestuurlijke waarschuwingen gegeven. Als het bedrijf over een kleine zes weken de vergun ningsnormen niet haalt, kan het dwangsommen tegemoet zien, dreigt de provincie. Heros moet onder meer maatre gelen nemen om aan de strenge (brand)veiligheidseisen voor houtopslag en andere stoffen te voldoen. Daarnaast mag de af valwaterzuiveringsinstallatie niet te intensief wor'den ge bruikt om overschrijding van een maximumhoeveelheid rest afval te voorkomen. Sinds de Roosendaalse af val veldwerker twee jaar geleden een vestiging opende op het voormalige be drijfsterrein van de Cokesfa- REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC TERNEUZEN Tel: (0115) 645769 Fax: (0115) 645742 E-mail: redtern@pzc.nl Conny van Gremberghe (chef) WoutBareman PascalleCappetti Rene van Stee René Hoonhorst Frits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB HULST Tel: (0114) 372776 Fax: (0114) 372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl briek in Sluiskil, kwam Heros herhaaldelijk in aanvaring met de provincie. Bij cle laatste grootscheepse controle in april constateerden provinciale con troleurs tal van overtredingen. In eerste instantie ging de mees te aandacht uit naar het oprui men van teeiresten uit een be- zinkvijver van de voormalige Cokesfabriek. Heros haalde de in eerste instantie opgelegde schoonmaakdatum van 1 juni niet, maar kreeg via een rechts zaak uitstel tot 1 jul, vooral om dat er veel meer teer was achter gebleven dan eerder verwacht. Intussen is de 'teei'kwestie' ge heel de wereld uit. Maar er blij ft nog een hele reeks aandachts punten over. Directeur A. de Bode van Heros Sluiskil bestrijdt niet dat zijn bedrijf nog aan een aantal mi lieuvoorschriften moet voldoen. Maar de opruimingstermijn tot 1 september is volgens hem in een aantal gevallen veel te kort. De afvalverwerker heeft ver schillende aanvragen daar 1 de cember van te maken. De Bode gaat er vanuit dat de provincie de redelijkheid van de verzoe ken inziet en heeft ook al be- grepen dat het bedrijf tot 1 de cember de tijd krijgt om orde op zaken te stellen. Mededelingen in de media over dreigende dwangsommen zijn volgens De Bode dan ook te voorbarig en stellen Heros nodeloos in een kwaad daglicht. Verlenging Hoofd T. van Riet van de provin ciale afdeling Milieuhandha ving en Metingen nuanceert op zijn beurt het betoog van De Bode. De provincie heeft inder daad een bestuurlijke waar- schuwing in voorbereiding waarbij Heros tot december de tijd krijgt om zaken in orde te brengen. „Maar het gaat dan om het afvoeren van afvalstoffen en dat is weer een ander pxxnt dan de eerder in april geconstateer de overtredingen. Heros kan best verzoeken hebben inge diend voor verlenging van de termijn, maar vooralsnog moe ten het bedrijf voor 1 september voldoen aan bijvoorbeeld de brandveiligheidseisen en het in vergunningen vastgelegde ge- bruik van de afvalwater-zuive ringsinstallatie. De bestuurlij - ke waarschuwingen mogen in geen geval verworden tot vrij blijvende brieven." door Raymond de Frel SAS VAN GENT - Onder bege leiding van aanzwellende passages uit de Vangelis-hit Conquest of Paradise presen teerden zeven dansgroepen zich gisteravond tijdens de of ficiële opening van het 28e In ternationaal Folklore Festival Zeeland. De uit diverse wind streken afkomstige groepen en ensembles deden dat in de Sas- se evenementenhal De Vlaan deren met een fraaieshow. Afgelopen weekeinde gaven verscheidene groepen al acte de présence in Axel, Sas van Gent en Hulst, maar pas gis teravond stond de officiële ou verture gepland. Om het festi val van een symbolische start te voorzien, verrichten de Ax- else loco-burgemeester A. van Waes, zijn Sasse collega P. Bertram en burgemeester van Terneuzen R. Barbé een officiële handeling. Het trio kreeg de eigen gemeente als 'puzzelstuk' in de handen ge duwd. Vervolgens schoven ze de drie delen in elkaar-. Daarna mocht een dansgroep uit Mol davië het spits afbijten. De Moldaviërs spuwden tij dens hun dynamische optre den hun cultuur op verbluf fende wijze de zaal in. Daarna mocht de Siberische groep De Moldavische dansers verzorgden het eerste optreden tijdens de openingsavond van het Folklo- refestival. foto Peter Nicolai Chukotka zijn kunsten verto nen. Later op de avond werd het publiek getrakteerd op op tredens van groepen uit Brazi lië, Buryatië, Moldavië, Sene gal, Turkije en Nederland. Vandaag wordt het festival voortgezet in het centrum van Sas van Gent. Vanaf morgen zullen de groepen zich ver spreiden in Zeeuws-Vlaande ren en Vlaanderen. Zo treden de Brazilianen en Moldaviërs morgen op in Breskens, danst- Buryatië vrijdag tijdens het paardensportevenement Jum ping Zeeuws-Vlaanderen in Nieuwvliet en verzorgen meerdere dansgroepen vrijdag en zaterdag optredens in Sas van Gent en Terneuzen. door Jacques Cats OUDDORP - Duitse vakantie gangers zijn sterk geneigd om stranden te negeren waar geen Blauwe Vlag wappert. Een re cent uitgevoerd onderzoek toont volgens de ANWB aan dat schone en veilige stranden voor de Oosterburen bepalende ele menten zijn in de keuze van de vakantiebestemming. Dit jaar kwamen zes stranden en twaalf jachthavens in Zee land in aanmerking voor zo'n dundoek, dat wordt beschouwd als een soort Michelinster. „Zee land is populair gezegd de hof leverancier voor de Blauwe Vlag in Nederland", meldt coör dinator A. Ouwehand. De Foundation for Environ mental Education in Europe (FEEN), een onafhankelijk net werk van Europese natuur- en milieuorganisaties, bouwt za terdag in Marina Port Zélande in Ouddorp een feestje ter gele genheid van het vijftienjarig be staan van de Blauwe Vlag. FEEN kent dat predicaat toe aan stranden en jachthavens die voldoen aan strenge kwaliteits eisen. In Nederland is de ANWB de uitvoerende instelling. Jachthavens Dit jaar zijn in 23 Europese lan den rond 2800 Blauwe Vlaggen toegekend. Daarvan zijn er in Nederland zeventien op stran den en dertig in jachthavens te rechtgekomen. Vergeleken met internationale ontwikkelingen doet Nederland het best. Frank rijk heeft een kleine tweehon derd Blauwe Vlaggen. „Afgezet tegen de zeventien stranden van Nederland en het beperkte kustgebied dat wij hebbenslaan we een goed figuur. Maar kij kend naar de honderden jacht havens en stranden die er in Ne derland zijn, is er in eigen land nog veel werk te verrichten." De Blauwe Vlag is te beschou wen als een meetlat waarbij de deelnemers aan alle criteria moeten voldoen. Bij de stranden speelt de waterkwaliteit een be langrijke rol. Van jachthavens wordt de aanwezigheid van een milieudepot en een veiligheids- en brandpreventieplan ver wacht. Deelname aan de Blau we Vlagregeling geschiedt op vrijwillige basis. „Maar niet vrijblijvend", merkt Ouwehand op. „Er moet geïnvesteerd door Ab van der Sluis VLISSINGEN - De Vlissingse Raad voor Kunst en Cultuur doet wel degelijk mee aan het samenwerkingsverband met andere Zeeuwse theaters. Dat zegt voorzitter T. Veraart in reactie op schriftelijke vragen van GroenLinks. Volgens hem is de Vlissingse kunstraad mede initiatiefnemer voor het samen presenteren van de theaterpro gramma's in één brochure. Ver aart zegt dat de kunstraad het initiatief heeft genomen voor een paar verkennende gesprek ken met de Zeeuwse Theater Stichting over samenwer king. Op uitnodiging van F. Lie- vens van het Scheldetheater in Terneuzen volgde een kennis makingsbezoek. Tijdens dat ge sprek is ook gesproken over sa menwerking en in een later stadium is besloten om één bro chure uit te geven. \STREEKACTIVITEITEN AXEL-Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Bil jarten en jokeren; De Halle, 14.00 uur: Kaarten, biljarten; 14.45 uur: Koersbal, Trefpunt, 13.00 uur: Kaarten, biljarten en sjoelen; CADZAND-BAD - Sportcentrum, 19.3C uur: Zomerloop; CLINGE - de Gouden Kroon, 14.00 uur Kaarten; HULST - Den Dullaert, 13.30 uur: Bridge; KLOOSTERZANDE - De Reizende Man 19.00 uur: Bridge; KOEWACHT - De Vlaschaard, 13-00 uur Biljarten; NIEUW-NAMEIM - St.Cecilia, 20.00 uur Kaarten; ZUIDZANDE - Boerderij de Hullu, 10.31 uur: Rondleiding; worden." Een eigen inspectie apparaat bezoekt met enige re gelmaat de deelnemers. De meetresultaten zijn bepalend voor de nominaties voor het vol gend jaar. Is een aantal zaken niet in orde, dan geen nomina tie. „Wij zijn rechtvaardig, maar ook streng." Nederlanders letten niet zo scherp op de Blau we Vlag als de Duitsers. „Slechts 6 procent laat de keuze van een jachthaven van de aan wezigheid van een Blauwe Vlag afhangen." Vaantje Tot nu toe richtte de campagne van de Blauwe Vlag zich uitslui tend op gemeenten en uitbaters van jachthavens. Daar komt nu een Blauw Vaantje bij, toe te kennen aan booteigenaren die zich aan tien gouden regels hou den. Individuele booteigenaren vormen volgens Ouwehand een belangrijke schakel in de onder delen waar de Blauwe Vlag voor staat. Het eerste Blauwe Vaan tje wordt zaterdag uitgereikt aan de Zeeuwse gedeputeerde J. vanZwieten. Advertentie 'duurste artikel wordt afgerekend CARIANNE mode Markt 10 - 4501 CJ Oostburg Zondags geopend van 14.00-18.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 35