PZC Mosselprijs naar recordhoogte Totdat de zon het bier oranje kleurt 70 Jubilaris Alos Suy schiet net zo makkelijk een koe als een kleiduif Zeeland Seaports en Dow realiseren samen industriepark Vuur verwoest zolder van woning in Groede CnJ zeeuwse almanak Herverdeling DOOR DE PRIJZEN Gevolgen van ondermaats aanbod duidelijk op veiling Yerseke VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE ZEEUWS-VLAANDEREN dinsdag 23 juli 2002 doorRené Hoonhorst TERNEUZEN - De Mossel- banken en het logistieke park (Logipark) in de Braakmanpol der zijn gisteren opgegaan in het Valuepark Terneuzen. Verte genwoordigers van Dow Bene lux (eigenaar van de Mossel- banken) en Zeeland Seaports (Logipark) ondertekenden een samenwerkingscontract voor beheer en verdere aanleg van het gebied. De partijen investeren de ko mende jaren in diverse fasen ruim zestig miljoen euro in het 'waardepark'. De naam Value park is goed gekozen, vindt top man G. van Harten van Dow Benelux. Dow wil op de Mossel- banken zowel nieuwe eigen fa brieken bouwen als vestigingen van andere chemiebedrijven aantrekken. Op het logistieke park, waar het Vlaamse over slagbedrijf Katoen Natie al een enorme loods en veertig silo's in gebruik nam, kunnen bedrijven terecht die producten en grond stoffen opslaan en transporte ren. „Op deze manier voegen we waarde toe aan onze eigen vesti ging en daarnaast wordt waarde toegevoegd aan de omgeving", stelt Van Harten. Een 'waarde park' bekt internationaal niet erg en daarom heeft het project de titel Valuepark meegekre gen, luidt de verklaring. Voor Dow en andere onderne mers zit de winst van het nieuwe industriële park in de eerste plaats in de kostenbeheersing. De transportkosten van Dow- producten zijn op het ogenblik vaak net zo hoog als de produc tiekosten. „Het verlagen van die kosten komt onze concurrentie positie ten goede", stelde Van Harten. De waarde van het ge zamenlijke park zit hem ook in de concentratie van chemische fabrieken en transportbedrij ven: een belangrijke doelstel ling van Zeeland Seaports, vooral ook omdat het milieu baat heeft bij zo'n concenti'atie. Het samenwerkingscontract woi'dt overigens pas officieel als de 'aandeelhouders' van Zee land Seaports, de Zeeuwse gemeenten, officieel hebben in gestemd met het convenant. Ha venschapvoorzitter D. Bruin- ooge (gedeputeerde van econo mische zaken) en bestuurslid R. Barbé (burgemeester van Terneuzen) verwachten geen te genwind, omdat Zeeland Sea ports juist een clustering van chemische bedrijven op de Mos- selbanken voorstaat. Naadloos De activiteiten van de verschil lende ondernemers op de Dow- terreinen en het Valuepark moe ten straks naadloos op elkaar aansluiten. Transporteur Vos Logistics ondertekent volgende maand een contract voor opslag en vervoer van producten van Dowlex (soort plastic). De op slagloodsen en silo's en het be drijfsterrein van Vos moeten operationeel zijn als Dow vol gend voorjaar klaar is met de uitbreiding van de Dowlexfa- briek. Op de Mosselbanken moet in die tijd ook Oil Tanking Terneuzen, een nieuwe tak van Oil Tanking Gent, van start kunnen. De vertegenwoordigers van de verschillende partijen wilden gisteren nog niet vooruitlopen op de komst van meer onderne mingen. De markt is op het ogenblik wat minder gunstig voor nieuwe bedrijven, ver klaarde Dowbestuurder H. Na- ninck. Bovendien moeten kan didaten een aanwinst voor het Valuepark zijn, wat betekent dat hun product moet aanslui ten bij de overige activiteiten. Advertentie Wij richten kantoren in HOEKMAN Noordzandsiraat 6 Yerseke iel (0113) 57 29 07 lax (0113) 57 38 73 door René van Stee GROEDE - De zolder van een woning aan de Jonkheer de Brauwstraat in Groede is gister nacht door brand verwoest. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De naastgele gen woningen liepen lichte wa ter- en roetschade op. De schade aan de woning wordt geraamd op enkele tienduizenden euro's. Het vuur is vermoedelijke ver oorzaakt door een defect aan de CV-ketel die op de vliering stond. Eerdere berichten dat een kaars op de slaapkamer van de veertienjarige dochter van de bewoners de oorzaak van de brand was, kon postcomman- dant J. Carels van het brand weerkorps in Breskens niet be vestigen. Een klein kwartier na de brandmelding waren de korpsen van Bi'eskens en Schoondijke zondagnacht ter plaatse. Na ongeveer een half uur was de brand onder contro le. Het nablussen heeft nog bij na twee uur geduurd. Dit karwei duurde zo lang door de houten kapconstx'uctie van het dak. Ca rels hierover: „Je moet je voor stellen dat in het skelet onder de dakpannen houtskool ontstaat dat smeult en bij het minste of geringste weer in brand vliegt. Daarom moeten we grondig en langdurig nablussen." Portemonnee weg KAMPERLAND - In een winkel in Kamperland is gisterochtend de portemonnee van een 64-ja- rige man uit Roosendaal gerold. De man had zijn tas aan het haakje van de winkelwagen ge hangen. De Oostburgse stond raar te kijken bij de kassa van haar supermarkt. Ze wist zeker dat ze een doosje aardbeien in haar winkelwagentje had gedaan. En ook een pak gele vla en een bosje radijs. Die waren tussen de andere spul letjes nergens meer te beken nen. En ze had beslist geen fles ivitte wijn gepakt, noch een doos eieren en een pak appelsap. Ik snap er niets van, zuchtte ze tegen het meisje achter de kassa. Die pakte gelaten de wijn, eieren en appelsap aan om later terug in de rekken te zetten. Terwijl de Oostburgse hoofd schuddend de winkel verliet zag ze vanuit een ooghoek hoe twee jongens opvallend onopvallend wat boodschap pen uit een winkelwagentje haalden. Als een soort mo derne Robin Hoods herver deelden ze die spulletjes ver volgens over enkele andere wagentjes, waarna ze met een drietal boodschappen te rugrenden naar het eerste wagentje. Advertentie Gratis naar Waterland Neeltje Jans bij een kwartaalabonnement* 'Geldt voor een nieuw abonnement en bij automatische incasso; u ontvangt de krant de eerste twee weken gratis en twee vrijkaartjes voor Waterland Neeltje Jans zolang de voorraad strekt. Bel 0800 - 0231 231 of vul de voorpaginabon in. door Esme Soesman YERSEKE - Met de verkoop van een mosselton (100 kilo) voor een bedrag tegen de 500 euro heeft de mosselveiling in Yerse ke vrijdag een absoluut record gehaald. De hele vorige week zijn de prijzen flink opgelopen. Restauranthouders en detail handel denken dat de grens voor de consument bijna is bereikt. Ter vergelijking: de duurste mosselton op de eerste veiling dag twee weken geleden deed 206 eixro. De gemiddelde prijs kwam die dag op 139 euro per mosselton uit. Ook nu geldt de 500 euro als uitschieter. Toen de grote aanvoer na de eerste vei ling uitbleef, volgde een flinke prijsstijging. Gemiddeld wordt nu een bedrag van rond de 300 euro per mosselton bereikt. De verklaring voor de verhoging is simpel, blijkt uit de woorden van secretaris J. Holstein van de Vereniging Mosselhandel. „De aanvoer is ongeveer eenderde van de vraag. Er is een schreeu wend tekoi"t aan mosselen en dan doet de markt z'n weide. Een lading mosselen kan flink wat kosten omdat het een mooie partij betreft. Maar er kan ook Advertentie ZET EEN DUBBELE STREEP KORTINGEN TOT OP RESTANTEN VAN DE COLLECTIE' WALSTRAAT 1 99 VLISSINGEN flink voor een partij worden be taald omdat een bedrijf beloofd heeft te leveren. Hoe de prijs zich de komende tijd zal ontwikkelen, is volgens Holstein nauwelijks te voor spellen. „Ik hoop voorde consu ment dat de aanvoer snel beter wordt, maar het is lastig, want de natuur gaat z'n gangetje." Het wachten is op een flinke groeispurt van de mosselen in de Waddenzee. De prijsontwikke ling voltrekt zich daarnaast steevast volgens een zelfde pa troon. Aan het begin van het mosselseizoen zijn de prijzen het hoogst, omdat er een enorme vraag naar de schelpdieren is. Die vraag neemt na enkele maanden af, waardoor de pi-ijs daalt en uiteindelijk stabili- seex-t. Na november of december dalen de prijzen nog verder, schetst Holstein het gebi'uike- lijke px-oces. Restauranthoudei's en detail handel hopen niet zo lang op schappelijker px-ijzen te hoeven wachten. De angst is groot dat de grens voor de consument bij na is bereikt. „Het wordt zo een delicatesse", stelt chefkok R. Goi'is van De Stadsschuur in Goes. Gistei'middag wei'd hij bij de inkoop met een px-ijsstijging van 7 0 procent geconfronteerd. Naar de klant toe wordt gepro beerd de prijs enigszins stabiel te houden, in afwachting van de verdere ontwikkeling op de max-kt. J. Hogerheijde van de gelijkna mige vishandel in Zierikzee heeft z'n conclusie zelf maar vast getrokken. Even geen bodemmosselen tot de prijzen weer wat schappelijker zijn ge- woi'den, is zijn uitgangspunt. Na een dag handel vond Hoger heijde het wel welletjes geweest. Voor een kilo supers (één van de kleinere maten) moest hij zijn klanten bijna 9 euro vx-agen. Voor hangcultuurmosselen ko men mensen met een euro of 5 per kilo de winkel uit. „Dx-ie jaar geleden waren die moeilijk te verkopen, maar nu komt er toch meer vi'aag naai'." Jubilaris Alos Suy (rechts) neemt de felicitaties in ontvangst van de huidige voorzitter van de de vereniging, Willy Verschraegen. foto Wim Kooyman door Marco Hamelink KOEWACHT - „Slecht gescho ten", zegt Alos Suy (88) na de eerste ronde van de 'be- schrijfschieting' van Schutters- maatschappij Sint Sebastiaan in Koewacht. De schuttex-, die dit jaar zeventig jaar lid is van de vereniging, werd gistermid dag in het zonnetje gezet. „Ik ben er helemaal niet op ge kleed om te schieten. Bij mijn eerste schot had ik zelfs mijn jas nog aan", zegt de jubilaris, die dit jaar tachtig jaar als schutter vol maakt. Zoals vele schutters begon Suy als pijleni'apei'. Enthousiast ge maakt door een buurman begon de toen achtjarige Koewachte naar zelf met schieten. Koe Op zestienjarige leeftijd dwong hij al een aspii'ant-lidmaat- schap af. Dit kostte wel een koe het leven. De jonge Suy zag het beest zijn kop over de heg in de oudeiiijke tuin steken en velde het i-und met een gericht schot. „Gewoon met een stompe pijl", vei'duidelijkt hij. „Ik schoot precies tussen zijn ogen, waarop het beest door zijn poten zakte. Bij de schietvereniging waren ze toen ovei'tuigd van mijn kun nen." Later zou Suy nog 38 jaar vooi'- zitter van Sint Sebastiaan zijn. In die hoedanigheid was hij één van de drijvende kx-achten ach ter de verhuizing van de vereni ging naar de huidige locatie aan de Lange Akkei'sin 1981. Tijdens zijn imposante cai-rière als schutter heeft Suy zich elf keer 'Koning' (clubkampioen) mogen noemen van de vereni ging. Twee keer won hij de titel twee maal op lij. Telkens één keer te weinig om zich 'Keizer' te mogen noemen. „Het is jam mer dat het nooit gelukt is want ik had het graag willen zijn." door Jan van Damme Denaam is deze keer alleszeggend. Dijkpaviljoen Westkaap. De dijk is de dijk bij Westkapelle, op het meest westelijke puntje van Walcheren. Een zwart geasfalteerde zeewering, die duidelijk niet van plan is voor de nooit (e vertrouwen Noordzee te wijken. Het paviljoen ligt tegen de buitenkant van de dijk aangeplakt. Een echt café aan zee. Met een onbetaalbaar uitzicht op het altijd veranderlijke spel van licht, lucht en water. Het paviljoen is zo neei'gezet, dat wie binnen in het x'estaurantgedeelte zit, alleen water - en geen asfalt - in het vi zier heeft. Het zilte gevoel wordt in het interieur fijntjes gestimuleerd met fo to's van in de voi'ige eeuw bij Westka pelle gestrande koopvaarders en mo dellen van schepen, die voor de dit jaar jubilerende Oostindische Compagnie onderzeil gingen. Hoog opgerolde gor- dijnen, lichtjes bollend in de zeebries, zorgen vooreen zuidelijk tintje. De fei telijke zonwex'ing - met aluminium ver stevigd dundoek - is aan de binnenkant van de ramen bevestigd. Noodzaak, een luifel aan de buitenkant zou binnen de kortste keren kapot waaien, zegt Ja- co Duvekot. Hij staat sinds 1996 met zijn vrouw Fee aan het roer van het pa viljoen. We kiezen op een doordeweekse na middag voor een elegant vormgegeven glas, dat gevuld woi'dt met Erdinger, een door kenners gewaardeei'd witbier'. Het tappen vraagt enige ex-varing, het geel hoort helder te zijn en de schuim kraag moet stevig aanvoelen. Gehandicapt Eigenaar Duvekot wijst op een man in een rolstoel, die eex'ste rang bij het raam zit. Een vaste klant van zijn etablisse ment én van Erdinger. Kurt Papendick is de naam, 47 jaar, gehandicapt sinds zijn geboorte, afkomstig uit Diissel- doi'fBegin mei heeft hij zijn intrek ge nomen in een hotel in Domburg. De Westkaap is een favoriet uitje, mede omdat het één van de weinige gelegen heden aan zee is waar rolstoelgebrui kers geen noemenswaardige obstakels tegenkomen. „Typisch Nederlands", zegt hij, „die extra zorg voor gehandi capten. In Duitsland ki'ijgen ze pas de laatste jaren wat meer aandacht." Het is de dex'de keer dat hij een ruime va kantie aan de Zeeuwse kust heeft ge boekt. De i'uimte, de zee, de 'frische Luft', Kurt herhaalt de door Duitsei's tot vervelens toe aangevoerde argu- menten. Maar hij heeft ook een zwak voor vuuxtorens. De grote van Westka pelle vindt hij weliswaar niet zo mooi, maar het kleintje - even vei'derop op de zeewering - is 'wundei'bar'.. Het Erdinger-glas di'aagt nog slechts schuimsporen. Terug naar de tap dus. Een volgende witbierklant laat even op zich wachten. Dat is geen stx-af in de Westkaap. Het is zo'n super-Hollandse dag met hoge wolkenpartijen en een ferme zuidwestei'. Als de Zeeuwse zo mer zich niet al te hex'fstig voordoet, zetten alle camping- en vakantiepark- bewoners zich in beweging. Op de kruin van de dijk boven de Westkaap trekken ze voorbij. Vadei's en moedei's met gehelmd kroost op mini-fietsjes, vaders en moeders met bolderkarren, vaders en moeders in volgepakte sta tionwagens. Vriendschap „Wij zijn geen toeristen hooi'." De wit bierbokaal is tei'echtgekomen op het tafeltje van Rietje en Willem Bakker uit Middelburg. Het is hun eerste keer in het dijkpaviljoen. Op hun speurtocht naar eens een andersooxtig restaurant noemen ze het uitzicht subliem. Willem is gepensioneei'cl oi'ganisatie-adviseur bij de PTT. „Nu TPG", voegt hij er me teen aan toe. Oorspronkelijk komen ze uit Twente. Dertig jaar Zeeland is vol doende om geworteld te zijn. „Dat is niet vreemd", zegt Rietje, „Tukkers en Zeeuwen hebben allebei iets van 'doe maar gewoon dat is al gek genoeg'." Willem: „Afstandelijk ook. Maar sluit je eenmaal vriendschap, dan is die wel hechter." In de winter moet je regelma tig van het eiland af, vinden ze. „Dat is ook de uitdaging van het leven als je Een vol terras. Een doorrookt café. Een eetzaal waar bestekgetinkel en tafelconversatie de muziek overstemmen. Allemaal mensen, allemaal verhalen. Deze week volgen we, in een aantal Zeeuwse etablissementen, HET GLAS. Van de bar naar een klant, terug naar de bar en weer naar een andere klant. Enzovoorts. Om verhalen te horen. niet meer werkt en cle kindei'en de deur uit zijn", zegt Rietje. „Je moet elke dag zelf bedenken wat je gaat doen. Meer dan ooit ben je samen verantwoorde lijk voor je geluk." Rond dinertij d stroomt het restaurant gedeelte snel vol. Op het terras is ruim te voor passanten, die hun etentje niet vooraf hebben gepland. Daar zitten de ferventste bierdrinkers. Ons glas vindt- zijn weg naar Julia en Good Chi'istoph. Eei'gisteren vex-trokken ze van hun Lin- denhof in het Zwitsei'se Mels, hoog in de bergen vlakbij Liechtenstein. Vanaf Brugge volgen ze nu de kust nooi'd- waarts. Zo veel horizon was wel even schrikken. En het weer is ook heel an- dei's: een wolk in de Zwitsex-se bergen betekent steevast i'egen, hier zien ze al de hele dag grijze foi'inaties boven hun hoofden, zonder dat er een druppel wa ter is gevallen. Good zit in de groente, hij teelt voor restauranthouders in de omgeving van Mels. Elke vierkante me ter grond is bij hem een kapitaal waard. Niet te vei'gelijken met die weidse ak kers hier, zegt hij. De jonge echtelieden dachten goed voorbei'eid op i'eis te gaan met een gloednieuwe kaart. De Wester- scheldetunnel staat daarop al keurig ingetekend. Met het gevolg dat ze ver- twij f eld de ingang hebben gezocht. Het veer Breskens-Vlissingen was uitein delijk ook niet verkeei'd. Lovende kritieken Franz Ki'amer heeft de afgelopen da gen al meei'dere Ei'dingers op zijn tafel gehad. Met Frau Kramer - „hoezo een voornaam, ze heet toch Frau Kramer?" - staat hij na drie weken Zeeuwse kust op het punt om weer naar München af te reizen. Het is hun eerste keer op Wal cheren. Familie ging hen voor en ver spreidde lovende kritieken. De Kra mers kennen ook de Oostzee. Daar heb je nauwelijks eb en vloed. „Om te vis sen is het hier beter"vindt Franz. Hij is dagelijks vroeg en laat aan de zeekant te vinden. Vandaag was de vangst te leurstellend, slechts één Hornhecht, wat goed Duits is voor een geep. Het glas is leeg. Bezoekers van de West kaap maken één van de mooiste zons ondergangen van het seizoen mee. Vers getapt kleurt het bier in het schijn sel van de ondergaande zon bijna oran je- foto Lex de Meester Dijkpaviljoen de Westkaap bij Westkapelle.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 33