Molukkers proberen te vergeten EIGEN PZC Ook in uw vakantie dagelijks de PZC FAMILIE BERICHTEN 12 Nog veel hulp nodig voor oorlogsvluchtelingen lezers schrijven Explosief IV Theater Dader van steekincident meldt zich FLEXl leis ure" PIJNSTILLER dinsdag 23 juli 2002 door Ab van der Sluis VLISSINGEN - De strijdbijl is begraven op de Molukken. Christenen en moslims op de eilandengroep proberen de bloedige burgeroorlog, waar bij zeker 5000 mensen omkwa men, te vergeten. Barricades tussen de moslim- en christen- wijken zijn weggehaald. Het risico om op straat doodge schoten te worden, is weg. Paulien Joël-Parera is korte tijd in Zeeland. Zij is op de Mo lukken sociaal-rapportrice voor de Wet Uitkeringen Ver volgingsslachtoffers. Daar naast verricht ze consulaire werkzaamheden voor de Ne derlandse ambassade en is ze voor veel Molukse stichtingen in Nederland contactpersoon op de Molukken. In samen spraak met onder meer de Zeeuwse Stichting Zeeland helpt Maluku bekijkt ze waar het in Nederland ingezamelde geld het beste gebruikt kan worden. De afgelopen drie jaar waren de Molukken het strijdtoneel van een burgeroorlog tussen christenen en moslims. Het vredesakkoord van Malino. een plaats in het zuiden van Sulawesi, betekende een eerste stap op weg naar vrede. Inmid dels zijn de barricades tussen de wijken weggehaald. „Vroe ger kon je met de auto niet naar de stad. Nu kan 't wel", zegt mevrouw Joël-Parera. „Het le vert geen problemen meer op. Moslims en christenen op de Molukken wilden al heel lang vrede met elkaar sluiten, maar het werd verstoord door men sen van buitenaf." Vooral de extremistische moslimgroepe ring Laskar Jihad uit Java, die zich begin mei 2002 in de strijd mengde, wordt verantwoorde lijk gehouden voor het telkens weer oplaaiende geweld. De voorman van Laskar Jihad, Jaffar Umar Thalib, zit sinds mei in de gevangenis. Ook de christelijke Molukse leider Alex Manuputty is gearres Paulien Joël-Parera: „Moslims en christenen op de Molukken wilden al heel lang vrede met elkaar sluiten, maar het werd verstoord door mensen van buitenaf." foto Lex de Meester teerd. Hij werd aangehouden, omdat hij dreigde de onafhan- kelijkheidsvlag te hijsen op 25 april, ter herinnering aan de mislukte opstand die 52 jaar geleden op die dag plaatsvond. „De Laskar Jihad wilde niet dat Molukse moslims harmoni eus samenleefden met christe nen", verklaart mevrouw Joël- Parera de achtergrond van de burgeroorlog. De laatste uitbarsting van ge weld vond eind april plaats in het Ambonese dorp Soya. Ra dicale islamieten vermoordden zeker zes mensen. Nog eens zes anderen kwamen om in de vlammen. Twee overvallers werden gedood. Het geweld sloeg over naar de Molukse hoofdstad Ambon, waar ver nielingen werden aangericht in een christelijke wijk. Sinds dien is het weer rustig. Me vrouw Joël-Parera denkt dat de arrestatie van de twee voor mannen de Molukse bevolking vertrouwen in de toekomst heeft gegeven. „De nieuwe mi litaire commandant, Sandoso, gaat ook echt serieus om met de situatie. De vice-president van Indonesië is ook op bezoek ge weest. Voor de meeste mensen op de Molukken betekent dat ze weer een beetje vertrouwen hebben in de regering. De men sen hebben de indruk dat ze ge hoord worden." Volgens me vrouw Joël-Parera kunnen moslims en christenen ook niet buiten elkaar. Ze wijst op de 'pela' de historische broeder schapsband tussen moslims en christenen. De traditie wil dat beide geloofsgroepen elkaar helpen met het bouwen van kerken en moskeeën. „Maluku is geen Maluku meer als men sen niet met elkaar kunnen sa menleven. De pela is een brug tussen beide geloofsovertui gingen." De situatie op de Molukken is nog niet hetzelfde als voor de burgeroorlog. Mevrouw Joël- Parera denkt niet dat het gene raties duurt voor moslims en christenen elkaar weer defini tief in de armen sluiten. „Dat komt ook door het geloof. Dan accepteer je ook wat er is ge beurd. Mensen denken: het heeft zo moeten zijn. Ze zien dat er na regen zonneschijn komt." Vluchtelingen De burgeroorlog zorgde voor grote groepen vluchtelingen. In de bergen en op andere ei landen wonen zeker nog een kwart miljoen Molukkers. Zij willen ooit terugkeren. Finan ciële steun blij ft dan ook nodig. Mevrouw Joël-Parera onder houdt contacten met lokale hulpverleningsorganisaties om overlappingen in hulp te voorkomen. Zij vraagt hen hoeveel geld nodig is en bemid delt vervolgens met Neder landse Molukse hulpinstellin gen. „Mensen zijn nog steeds ondervoed en sommigen heb ben geen kleding. Juist voor die mensen blijf ik aandacht vra gen. Mensen die het geld het meeste nodig hebben, krijgen 't ook. Vooral op de eilanden Ce- ram en Buru.is nog veel hulp nodig." Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Het zou mij niet verbazen als er nog meer blindgangers liggen in het Middelburgse stationsge bied. Ik was op 11 oktober 1944 zowel getuige als slachtoffer van het bombardement op het stationsgebied. Mijn broer en ik stonden die middag te wachten bij het brugwachtershuisje te genover het station. Wij zagen vanuit de richting Veere een aantal bommenwerpers recht op ons afkomen, de bommenlui- ken open gaan en de eerste bom men vallen. We wisten nog net op tijd de schuilkelder in te vluchten maar ik raakte nog wel gewond. Later bleek dat op de plek waar wij bij het brugwach tershuisje hadden gestaan een grote diepe bomkrater was ont staan. Toen wij na het bombar dement de bunker verlieten, za gen we wat het had aangericht. Het spoor was als het ware om geploegd, grote bomkraters, spoorstaven staken de lucht in en gewonden langs het spoor. Doel van het bombardement was het spoor en de veilingge bouwen die vol lagen met goe deren en ammunitie van de Duitsers. Bij het bombardement en de beschietingen daarna, vlak voor de bevrijding, zullen zonder meer blindgangers heb ben gezeten. Vanwege het feit dat reeds direct na de bevrijding in grote haast puin geruimd en de zaak geëgaliseerd werd, kan ik mij niet voorstellen dat er vanaf de overweg bij de Schroe- weg tot aan de oude overweg aan de Nieuwlandseweg geen blindgangers of andere explo sieven meer zouden liggen A. Maas Zaanenlaan 14 Haarlem Wethouder Felius van de ge meente Schouwen-Duiveland beweerde dat afschaffing van de OZB een foute boel zou zijn, want van de opbrengst kunnen juist leuke dingen door de ge meente worden gedaan onder andere een nieuw theater. Dus wanneer de meerderheid vóór dat theater is kan dat daaruit betaald worden, aldus de heer Felius. Dat er een meerderheid van de Schouwse bevolking voor een theater is dat zoveel miljoenen euro's kost en een groot exploitatietekort zal leve ren, is beslist niet waaar. Een dergelij k theater wordt een blok aan het been van de gemeente. De nieuwe gemeenteraad moet nog maar eens goed berekenen wat het toegangsbiljet voor een bezoek aan dat theater moet gaan kosten. Met het principe: de gebruiker betaalt. We hebben al noodlij dende dorpshuizen die voor het meeste theatergebeu- ren prima geschikt zijn. Voor het grotere theatergebeuren zijn Goes en Middelburg gemakke lijk te bereiken. Vader Cats zei al: „Als je koopt wat je gerief is (theater) moet je verkopen wat je lief is (dorpshuizen). F. de Ronde W. G. Bootlaan 5 Burgh-Haamstede VLISSINGEN - De dader van een steekincident in de Vlissing- se Verkuijl Quakkelaarstraat zondagavond, heeft zich giste ren telefonisch bij de politie ge meld. De 48-jarige man is kort daarop in zijn woning in Vlissingen aangehouden. Hij raakte zon dagavond verwikkeld in een woordenwisseling nadat hij met zijn bromfiets tegen een gepar keerde auto van een 36-jarige man uit Vlissingen was gereden. Toen de eigenaar van de auto na de klap naar buiten kwam om de schade te regelen, ontstond er ruzie en stak de bromfietser de autobezitter in zijn arm. Daar na stapte hij op zijn brommeren reed weg. Verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van ons nichtje HANNEKE HAECK Veel respect hebben wij voor de manier waarop zij met haar ziekte omging, haar optimisme en levenslust. Wij wensen Frank en de naaste familie veel sterkte toe. Zierikzee: J. de Kuijper J. de Kuijper-Otte Domburg: L. C. Maas t W. Maas-de Kuijper Tholen: A. W. Brouwer R Brouwer-de Kuijper Zierikzee: L. Jonker J. Jonker-de Kuijper Neven en nichten Plotseling is onze buurman overleden. DAVE DAVELAAR Wij wensen de familie veel sterkte toe. Mark en Karin |aap, Judith en Daphne Wllco en Yvonne Bert en Irene Etienne en Mariëlle Geschokt, verdrietig en ontdaan zijn wij na het overlijden van onze buurman ALAIN WILLEMSE A. C. W. Sluijs Familie Kristelijn Familie Bos Familie Groenendijk Zierikzee, 19 juli 2002. Na ongeloof en verbijstering volgt slechts droefheid na het plotseling overlijden op zaterdag 20 juli 2002, van onze golfvriendin GEKE ROBAARD-KOOPMAN Wij wensen Bram, de kinderen en familie veel sterk te toe om dit verlies te kunnen dragen. Namens de leden en het bestuur van Golfclub 'De Molenberg' Burgh-Haamstede Die Oostdam. voorzitter Altijd op de golfbaan, altijd haar spel verbeterend, wij zullen haar missen. Mot leedwezen geven wij kennis van het overlijden van mevrouw G. S. (GEKE) Robaard-Koopman Wij wensen Bram, de kinderen, familie en haar golf- vrienden veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Directie en medewerkers van Golfcentrum 'All Sports de Molenberg' Hogeweg 55 4328 PB Burgh-Haamstede Een zwembad in uw eigen tuin. Dat is pas écht genieten volgens Flexileisure. Zwemmen dobberenspartelen, ontspannen... genieten. U kunt kiezen uit talloze fonnaten. Zelf bouwen of die mensen van Flexi bun werk laten doen. Het is betaalbaar! En het kan snel. Graag vertellen we ook meer over onze bubbelbaden en massage baden. Het toppunt van genieten... De Roterij 4 Burgh-Haamstede 0111 052300 Vakantie in Nederland: Wanneer u uw vakantie in Nederland doorbrengt, kunnen wij er voor zor gen dat de PZC op uw vakantieadres wordt bezorgd. De bezorging bij u thuis wordt dan tijdelijk stopgezet. Ook kunt u de PZC tijdelijk bij iemand anders laten bezorgen. Geef ons naam en adres op en wij bezorgen daar gedurende uw vakantie de PZC. Vakantie in het buitenland: Als u met vakantie naar het buiten land gaat, bieden wij u de volgende mogelijkheden: ic U doet tijdens uw vakantie een an der een plezier met de PZC. Geef ons naam en adres op en wij bezor gen daar gedurende uw vakantie de PZC. U laat de PZC opsturen naar uw va kantieadres in het buitenland. Geef ons uw vakantiebestemming en wij sturen geheel voor uw risico de PZC dagelijks aan u op. Kosten volgens PTT tarief. U onderbreekt tijdelijk uw abonne ment (minimaal voor een week). Het teveel betaalde abonnements geld wordt dan verrekend. Vul de gegevens hiernaast in, knip de ze bon uit en stuur 'm minstens twee weken voor het begin van uw vakan tie naar ons op. Ter voorkoming van onjuiste adressering kunnen opdrachten per telefoon NIET in behandeling worden genomen. GEGEVENS ABONNEE: naam: adres: postcode: woonplaats: telefoonnummer: eerste verzenddag: eerste dag weer thuis bezorgen: J bezorg de krant op onderstaand va kantieadres: naam: adres: postcode: woonplaats: geef mijn abonnement gedurende mijn vakantie aan: naam: adres: postcode: woonplaats: J onderbreek mijn abonnement en ver reken het abonnementsgeld. eerste dag geen krant: éérste dag Weer thuis bezorgen: Stuur deze bon naar: Provinciale Zeeuwse Courant Afdeling Lezersservice Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen (postzegel niet nodig) e-mai 1: abo@pzcnI KRANT VOOR ZEELAND in veei ontwikkelingslanden ontbreken goede medische opleidingen. Een zie kenhuis bouwen of alleen medicijnen sturen helpt dan niet. VSO geeft strukturele hulp in ontwik kelingslanden. In Afrika zijn geschool de medische mensen de beste pijnstillers. Daarom leiden medische VSO-deskundigen ginds lokale medici, verloskundigen en verpleegkundigen Steun VSO. Stort 35,= op giro 92 en u bent zelf één jaar lang 'pijnstiller' voor meer dan dertig ontwikkelings landen. VSO Nederland, Hooghiemstraplein 142, 3514 AZ UTRECHT Telefoon 030 - 276 92 37 E-mail: info@vso.nl of bezoek onze homepage www.vso.nl VSO STUURT KENNIS DE WERELD IN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 30