Strijd om snackkiosk op 't Luitje Totdat de zon het bier oranje kleurt Mosselen schieten naar recordprijs Opgeheven bushalte terug na klacht I Uitbreiding bakkerij voor Raad van State Gemeente stelt strikte eisen aan bouwwerk in Zierikzeese haven mtmmmimmmmmmmmmmmmimnmmm zeeuwse almanak Herverdeling VAKANTIE VAKANTIEVXKASI VAKANTIE door Rolf Bosboom KLOETINGE - Omwonenden van Bakkerij Boer in Kloetinge stappen naar de Raad van State in een poging de uitbreiding van de bakkerij te blokkeren. Ze vinden dat de broodfabriek niet thuishoort in een woonwijk. De bakkerij zegt meer ruimte nodig te hebben, onder meer om aan de verscherpte arbo-eisen te voldoen. Het gaat volgens het bedrijf niet om een uitbreiding van de onderneming. De ver bouwing gaat gepaard met ex tra investeringen om de overlast voor de omgeving binnen de perken te houden. Omwonenden vrezen dat de hinder, vooral ook door het be voorradende verkeer, zal toene men. Zij hebben er onder meer op gewezen dat de gemeente Goes in 1989 al aan het bedrijf heeft verklaard dat zij geen me dewerking meer zal verlenen aan verdere uitbreiding. Desondanks heeft het gemeen tebestuur, na lang wikken en wegen, vorig jaar besloten dat toch te doen. Het voornaamste argument daarbij was dat als de bakkerij, die ook voor vestigin gen uit de wijde omgeving pro duceert, niet mag uitbreiden, ook de bijbehorende winkel ver dwijnt. Daarmee zou Kloetinge opnieuw een belangrijke voor ziening kwijtraken. Advertentie Wij richten kantoren in trJ HOEKMAN"""* Noordzandstrsal 6 Ycrseke lel, iül 13) 37 29 07 lax 10113) 57 38 73 waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 SCHOUWEN-DUIVELAND dinsdag 23 juli 2002 doorFamke van Loon ZIERIKZEE - Ondernemer G. Lagerweij wil van juni tot en met oktober op 't Luitje in Zie- rikzee een kiosk gaan uitbaten. Het is echter nog maar de vraag of hij zijn plan van de gemeente mag uitvoeren. Het bouwkundig ontwerp voor 't Verst is inmiddels goedge keurd door de welstands- en monumentencommissies van de gemeente Schouwen-Duive- land. De gemeente zegt in prin cipe niet afwijzend te staan te genover het plan, maar stelt wel strenge eisen aan zowel het ont werp van de kiosk, de producten die er over de toonbank zullen gaan als de exacte plaats waar het gebouw wordt opgetrokken. De Zierikzeese ondernemer La gerweij is al een aantal jaren met de gemeente in overleg over een snackvoorziening aan de haven. Aanvankelijk had hij om een standplaatsvergunning ge waagd voor een frietkar bij 't Luitje. Maar de gemeente wil de aan dit plan niet meewerken; esthetisch gezien was de wagen niet te verenigen met het be schermd stadsgezicht van Zie- rikzee. De strijd tussen beide partijen is uitgevochten tot aan de Raad van State, die de ge meente uiteindelijk in het gelijk stelde. Passend In verschillende brieven aan Lagerweij heeft de gemeente gesteld 'in beginsel niet afwij zend te staan tegenover een vast verkooppunt dat wellicht beter zou passen binnen het histo risch karakter van de omgeving en voldoet aan de eisen'. Zo moet een nieuw plan voldoen aan de bepalingen in de Struc tuurvisie Zierikzee én aan strenge welstandseisen. In dat kader is door de welstands- en monumentencommissies geop perd aan een 'kioskvormig bouwwerk' te denken. Het eerste voorstel van Lager weij voor een soort paviljoen door Esme Soesman YERSEKE - Met de verkoop van een mosselton (100 kilo) voor een bedrag tegen de 500 euro heeft de mosselveiling in Yerse- ke vrijdag een absoluut record gehaald. De hele vorige week zijn de prijzen flink opgelopen. Restauranthouders en detail handel denken dat de grens voor de consument bijna is bereikt. Ter vergelijking: de duurste mosselton op de eerste veiling dag twee weken geleden deed 206 euro. De gemiddelde prijs kwam die dag op 139 euro per mosselton uit. Ook nu geldt de 500 euro als uitschieter. Toen de grote aanvoer na de eerste vei ling uitbleef, volgde een flinke prijsstijging. Gemiddeld wordt nu een bedrag van rond de 300 euro per mosselton bereikt. De verklaring voor de verhoging is simpel, blijkt uit de woorden van secretaris J. Holstein van de Vereniging Mosselhandel. ,,De aanvoer is ongeveer eenderde van de vraag. Er is een schreeu wend tekort aan mosselen en dan doet de markt z'n werk." Een lading mosselen kan flink wat kosten omdat het een mooie partij betreft. Hoe de prijs zich de komende tijd zal ontwikkelen, is volgens Holstein nauwelijks te voor spellen. „Ik hoop voor de consu ment dat de aanvoer snel beter wordt, maar het is lastig, want de natuur gaat z'n gangetje." Het wachten is op een flinke groeispurt van de mosselen in de Waddenzee. De prijsontwikke ling voltrekt zich daarnaast steevast volgens een zelfde pa troon. Aan het begin van het mosselseizoen zijn de prijzen het hoogst, omdat er een enorme vraag naar de schelpdieren is. Die vraag neemt na enkele maanden af, waardoor de prijs daalt en uiteindelijk stabili seert. Na november of december dalen de prijzen nog verder, schetst Holstein het gebruike lijke proces. Restauranthouders en detail handel hopen niet zo lang op schappelijker prijzen te hoeven wachten. De angst is groot dat de grens voor de consument bij na is bereikt. „Het wordt zo een delicatesse", stelt chefkok R. Goris van De Stadsschuur in Goes. Gistermiddag werd hij bij de inkoop met een prijsstijging van 70 procent geconfronteerd. Naar de klant toe wordt gepro beerd cle prijs enigszins stabiel te houden, in afwachting van de verdere ontwikkeling op de markt. „Hier moet de handel op terugkomen, anders loopt de vraag terug." J. Hogerheijde van de gelijkna mige vishandel in Zierikzee heeft z'n conclusie zelf maar vast getrokken. Even geen bodemmosselen tot de prijzen weer wat schappelijker zijn ge worden, is zijn uitgangspunt. Na een dag handel vond Hoger heijde het wel welletjes geweest. Voor een kilo supers (één van de kleinere maten) moest hij zijn klanten bijna 9 euro vragen. Voor hangcultuurmosselen ko men mensen met een euro of 5 per kilo de winkel uit. „Driejaar geleden waren die moeilijk te verkopen, maar nu komt er toch meer vraag naar", ervaart hij. Pas als de bodemmosselen weer onder de 5 euro per kilo gaan kosten, gaat Hogerheijde ze weer verkopen. Advertentie aan 't Luitje is vorig jaar afge wezen. Het bouwplan op die plek past niet in het bestem mingsplan Binnenstad Zuid West. Daarnaast willen de twee gemeentelijke commissies geen 'permanente bebouwing' aan 't Luitje. Om eventueel in aan merking te komen voor een standplaatsvergunning op grond van de APV wordt Lager weij geadviseerd wat betreft het uiterlijk van de beoogde kiosk aansluiting te zoeken bij het 'PraetHuus'. Naar aanleiding hiervan is het ontwerp voor kiosk 't Verst ge maakt, die zoals een strandtent aan het begin van het seizoen opgebouwd en na afloop weer afgebroken kan worden. Dit ontwerp is begin dit jaar door de twee commissies goedgekeurd, waarop Lagerweij een stand plaatsvergunning heeft aange vraagd. Maar na rijp beraad (ruim vier maanden) is deze aanvraag afgewezen. In een brief laat de gemeente nu weten dat 'voor het betreffende plan geen standplaatsvergunning maar een bouwvergunning no dig is'. Lagerweij had dit besluit al voorzien en heeft in maart van dit jaar al een principe-bouw- aanvraag gedaan. Niettemin is het nog maar de vraag of de on dernemer zijn plan zal kunnen uitvoeren. Planologisch lijkt een verdere bebouwing van 't Luitje niet toegestaan. Ook de eis van de gemeente conform de structuurvisie te werken lijkt onmogelijk. Lagerweij wil snackssnoep en ij sj es gaan ver kopen in zijn kiosk, maar 'mo dule IV: De Binnenstad' van de ze visie heeft duidelijk andere plannen: „Ondanks het feit dat de categorie snack (primair op de afhaal gerichte horeca-acti- viteiten zoals snackbars, cafe taria's, kiosken) momenteel slechts in beperkte mate is ver tegenwoordigd, is nieuwvesti- ging van deze categorie uitge sloten." Lagerweij wilde nog niet reage ren op de kwestie. door Rolf Bosboom WOLPHAARTSDIJK - De bus halte in de Lepelstraat in Wolpha arts dijk komt terug. Vervoersmaatschappij Connex- xion had de halte recent opgeheven, maar naar aanlei ding van boze reacties uit het dorp komt zij op haar besluit terug. Onlangs kwamen de bewoners tot de ontdekking dat de halte ineens was opgedoekt. Zij scha kelden de Vereniging Gemeen schap Wolfaartsdijk in, die bij Connexxion aan de bel trok. Zij vond het uiterst merkwaardig dat een bushalte zonder overleg verdwijnt, terwijl er jarenlang gebruik van wordt gemaakt. Door afwezigheid van de 'ver- voersarchitect' bij de busmaat schappij was aanvankelijk niet duidelijk waarom Connexxion tot de maatregel was overge gaan. De terugkeer van vervoersar- chitect R. Oosting van Connex xion heeft inmiddels tot duide lijkheid geleid: de halte komt terug, tot vreugde van de dorps vereniging. „We hadden de in druk gekregen dat er bijna nie mand meer opstapte in de Lepelstraat. Daarom hadden we de halte opgeheven", ver klaart Oosting. De reactie uit het dorp was vol doende om het besluit terug te draaien. „We zouden wel gek zijn als we de halte niet terug plaatsten." Oosting verwacht dat dat snel gebeurt. 't Luitje maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht van Zierikzee, dus stelt de gemeente strenge eisen aan de komst van een ver kooppunt van snacks. foto Pi eter Hon h off De Oostburgse stond raar te kijken bij de kassa van haar supermarkt. Ze wist zeker dat ze een doosje aardbeien in haar winkelwagentje had gedaan. En ook een pak gele vla en een bosje radijs. Die waren tussen de andere spul letjes nergens meer te beken nen. En ze had beslist geen fles witte wijn gepakt, noch een doos eieren en een pak appelsap. Ik snap er niets van, zuchtte ze tegen het meisje achter de kassa. Die pakte gelaten de wijn, eieren en appelsap aan om later terug in de rekken te zetten. Terwijl de Oostburgse hoofd schuddend de winkel verliet zag ze vanuit een ooghoek hoe twee jongens opvallend onopvallend wat boodschap pen uit een winkelwagentje haalden. Als een soort mo derne Robin Hoods heiver- deelden ze die spulletjes ver volgens over enkele andere wagentjes, waarna ze met een drietal boodschappen te rugrenden naar het eerste wagentje. Advertentie OVS3HPI Pk Gratis naar Waterland Neeltje Jans bij een kwartaalabonnement* "Geldt voor een nieuw abonnement en bij automatische incasso; u ontvangt de krant de eerste twee weken gratis en twee vrijkaartjes voor Waterland Neeltje Jans zolang de voorraad strekt. Bel 0800 - 0231 231 of vul de voorpaginabon in. Dijkpaviljoen de Westkaap bij \yestkapelle. foto Lex de Meester Een vol terras. Een doorrookt café. Een eetzaal waar bestekgetinkel en tafelconversatie de muziek overstemmen. Allemaal mensen, allemaal verhalen. Deze week volgen we, in een aantal Zeeuwse etablissementen, HET GLAS. Van de bar naar een klant, terug naar de bar en weer naar een andere klant. Enzovoorts. Om verhalen te horen. zelf bedenken wat je gaat doen. Meer dan ooit ben je samen verantwoorde lijk voor j e geluk. Rond dinertijd stroomt het restaurant gedeelte snel vol. Op het terras is ruim te voor passanten, die hun etentje niet vooraf hebben gepland. Daar zitten de ferventste bierdrinkers. Ons glas vindt zijn weg naar Julia en Good Christoph. Eergisteren vertrokken ze van him Lin- denhof in het Zwitserse Mels, hoog in de bergen vlakbij Liechtenstein. Vanaf Brugge volgen ze nu de kust noord waarts. Zo veel horizon was wel even schrikken. En het weer is ook heel an ders: een wolk in de Zwitserse bergen betekent steevast regen, hier zien ze al de hele dag grijze formaties boven hun hoofden, zonder dat er een druppel wa ter is gevallen. Good zit in de groente, hij teelt voor restauranthouders in de omgeving van Mels. Elke vierkante me ter grond is bij hem een kapitaal waard. Niet te vergelijken met die weidse ak kers hier, zegt hij. De jonge echtelieden dachten goed voorbereid op reis te gaan met een gloednieuwe kaart. De Wester- scheldetunnel staat daarop al keurig ingetekend. Met het gevolg dat ze ver twijfeld de ingang hebben gezocht. Het veer Breskens-Vlissingen was uitein delijk ook niet vei'keerd. Lovende kritieken Franz Kramer heeft de afgelopen da gen al meerdere Erdingers op zijn tafel gehad. Met Frau Kramer - „hoezo een voornaam, ze heet toch Frau Kramer?" - staat hij na drie weken Zeeuwse kust op het punt om weer naar München af te reizen. Het is hun eerste keer op Wal cheren. Familie ging hen voor en verspreidde lovende kritieken. De Kramers kennen ook de Oostzee. Daar heb je nauwelijks eb en vloed.,Om te vissen is het hier be ter", vindt Franz. Hij is dagelijks vroeg en laat aan de zeekant te vinden. Van daag was de vangst teleurstellend, slechts één Hornhecht, wat goed Duits is voor een geep. Het glas is leeg. Bezoekers van de West kaap maken één van de mooiste zons ondergangen van het seizoen mee. Vers getapt kleurt het bier in het schijn sel van de ondergaande zon bijna oran je. door Jan van Damme De naam is deze keer alleszeggend. Dijkpaviljoen Westkaap. De dijk is de dijk bij Westkapelle, op het meest westelijke puntje van Walcheren. Een zwart geasfalteerde zeewering, die duidelijk niet van plan is voor de nooit te vertrouwen Noordzee te wijken. Het paviljoen ligt tegen de buitenkant van de dijk aangeplakt. Een echt café aan zee. Met een onbetaalbaar uitzicht op het altijd veranderlijke spel van licht, lucht en water. Het paviljoen is zo neergezet, dat wie binnen in het restaurantgedeelte zit, alleen water - en geen asfalt - in het vi zier heeft. Het zilte gevoel wordt in het interieur fijntjes gestimuleerd met fo to's van in de vorige eeuw bij Westka pelle gestrande koopvaarders en mo dellen van schepen, die voor de dit jaar jubilerende Oostindische Compagnie onder zeil gingen. Hoog opgerolde gor- dijnen, lichtjes bollend in de zeebries, zorgen voor een zuidelijk tintje. De fei- telij ke zonwering - met aluminium ver stevigd dundoek - is aan de binnenkant van de ramen bevestigd. Noodzaak, een luifel aan de buitenkant zou binnen de kortste keren kapot waaien, zegt Ja- co Duvekot. Hij staat sinds 1996 met zijn vrouw Fee aan het roer van het pa viljoen. We kiezen op een doordeweekse na middag voor een elegant vormgegeven glas, dat gevuld wordt met Erdinger, een door kenners gewaax-deerd witbier. Het tappen vraagt enige ervaxlng, het geel hoort helder te zijn en de schuim kraag moet stevig aanvoelen. Gehandicapt Eigenaar Duvekot wijst op een man in een rolstoel, die eerste rang bij het raam zit. Een vaste klant van zijn etablisse ment én van Erdinger. Kurt Papendick is de naam, 47 jaar, gehandicapt sinds zijn geboorte, afkomstig uit Düssel- dorf. Begin mei heeft hij zijn intrek ge nomen in een hotel in Dombux'g. De Westkaap is een favoriet uitje, mede omdat het één van de weinige gelegen heden aan zee is waar rolstoelgebrui- kex-s geen noemenswaardige obstakels tegenkomen. „Typisch Nederlands", zegt hij, „die extra zoi'g voor gehandi capten. In Duitsland krijgen ze pas de laatste jaren wat meer aandacht." Het is de derde keer dat hij een ruime va kantie aan de Zeeuwse kust heeft ge boekt. De ruimte, de zee, de 'fiïsche Luft', Kurt herhaalt de door Duitsers tot vervelens toe aangevoerde argu menten. Maar hij heeft ook een zwak voor vuurtorens. De grote van Westka pelle vindt hij weliswaar niet zo mooi, maar het kleintje - even verderop op de zeewering - is 'wunderbar'. Het Erdinger-glas draagt nog slechts schuimsporen. Terug naar de tap dus. Een volgende witbierklant laat even op zich wachten. Dat is geen stx'af in de Westkaap. Het is zo'n super-Hollandse dag met hoge wolkenpaxlijen en een ferme zuidwester. Als de Zeeuwse zo mer zich niet al te herfstig voordoet, zetten alle camping- en vakantiepark- bewoners zich in beweging. Op de kruin van de dijk boven de Westkaap trekken ze voorbij. Vaders en moeders met gehelmd kroost op mini-fietsjes, vaders en moeders met boldei-kairen, vaders en moeders in volgepakte sta tionwagens. „Wij zijn geen toeristen hoor." De wit- biex'bokaal is terechtgekomen op het tafeltje van Rietje en Willem Bakker uit Middelbux-g. Het is hun eerste keer in het dijkpaviljoen. Op hun speurtocht naar eens een andersoortig x-estaurant noemen ze het uitzicht subliem. Willem is gepensioneerd organisatie-adviseur bij de PTT. „Nu TPG", voegt hij er me teen aan toe. Oorspronkelijk komen ze uit Twente. Dertig jaar Zeeland is vol doende om geworteld te zijn. „Dat is niet vreemd", zegt Rietje, „Tukkers en Zeeuwen hebben allebei iets van 'doe maar gewoon dat is al gek genoeg'." Willem: „Afstandelijk ook. Maar sluit je eenmaal vriendschap, dan is die wel hechter." In de winter moet je regelma tig van het eiland af, vinden ze. „Dat is ook de uitdaging van het leven als je niet meer werkt en de kinderen de deur uit zijn", zegt Rietje. „Je moet elke dag

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 27