Molukkers proberen te vergeten van de reepe Zonnetips voor thuis, werk en vakantie Vlissingen steunt taalles vrouwen HALVE PRIJZEN! -jxu. OPRUIMING ZOMER 2002 Uw minimale korting is 25 Uw maximale korting is 75 lezers schrijven Explosief IV Nog veel hulp nodig voor oorlogsvluchtelingen PER AUTO, BOOT, BUS OF TREIN LAAT DE PZC UW REISGENOOT ZIJN öl e/ Bij Simon in de DAMESHEMDJES De 2e ronde van onze opruiming. Er is opnieuw drastisch afgeprijsd! dinsdag 23 juli 2002 Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Het zou mij niet verbazen als er nog meer blindgangers liggen in het Middelburgse stationsge bied. Ik was op 11 oktober 1944 zowel getuige als slachtoffer van het bombardement op het stationsgebied. Mijn broer en ik stonden die middag te wachten bij het brugwachtershuisje te genover het station. Wij zagen vanuit de richting Veere een aantal bommenwerpers recht op ons afkomen, de bommenlui- ken open gaan en de eerste bom men vallen. We wisten nog net op tijd de schulkelder in te vluchten maar ik raakte nog wel gewond. Later bleek dat op de plek waar wij bij het brugwach tershuisje hadden gestaan een grote diepe bomkrater was ont staan. Toen wij na het bombar dement de bunker verlieten, za gen we wat het had aangericht. Het spoor was als het ware om- 0_jr-.0„, grote bomkraters, spoorstaven staken de lucht in en gewonden langs het spoor. Doel van het bombardement was het spoor en de veilingge bouwen die vol lagen met goe deren en ammunitie van de Duitsers. Bij het bombardement en de beschietingen daarna, vlak voor de bevrijding, zullen zonder meer blindgangers heb ben gezeten. Vanwege het feit dat reeds direct na de bevrijding in grote haast puin geruimd en de zaak geëgaliseerd werd, kan ik mij niet voorstellen dat er vanaf de overweg bij de Schroe- weg tot aan de oude overweg aan de Nieuwlandseweg geen blindgangers of andere explo sieven meer zouden liggen A. Maas Zaanenlaan 14 Haarlem door Nadia Berkelder VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen stelt 40.000 euro be schikbaar voor taalles aan al lochtone vrouwen. Met het geld kunnen twee lopende projecten op het ROC en de Open Wijk- school in het Middengebied worden voortgezet. De behoefte aan aparte klassen met alleen vrouwen blijkt groot. Een aantal allochtone vrouwen wil vanwege hun geloof of hun cultuur liever geen lessen vol gen in gemengde groepen. Om dat er ook mannen in de klasjes zitten, melden die vrouwen zich niet aan voor reguliere taalles sen en leren ze geen Nederlands. De lessen op het ROC zijn opge zet op verzoek van een groepje Marokkaanse vrouwen dat al langer in Nederland woont. Te genwoordig zijn mensen die een verblijfsvergunning krijgen verplicht om een inburgerings- cursus te volgen. Daar hoort ook Nederlandse les bij. De mensen die naar Nederland kwamen voordat de cursus verplicht was. hebben soms helemaal geen taalles gehad. Twee groepen Marokkaanse vrouwen uit Vlissingen volgen sinds januari dit jaar Neder landse les op het ROC. Door de subsidie van de gemeente kun nen de lessen in elk geval tot fe bruari worden voortgezet. „De gemeente heeft wel de opdracht aan het ROC gegeven om de vrouwen te stimuleren om door te stromen naar het reguliere taalonderwijs", zegt J. Kelholt van de gemeente. „Maar dat wordt door de vrouwen wel als knelpunt ervarenomdat dat ge mengde groepen zijn." door Ab van der Sluis VLISSINGEN - De strijdbijl is begraven op de Molukken. Christenen en moslims op de eilandengroep proberen de bloedige burgeroorlog, waar bij zeker 5000 mensen omkwa men, te vergeten. Barricades tussen de moslim- en christen- wijken zijn weggehaald. Het risico om op straat doodge schoten te worden, is weg. Paulien Joël-Parera is korte tijd in Zeeland. Zij is op de Mo lukken sociaal-rapportrice voor de Wet Uitkeringen Ver volgingsslachtoffers. Daar naast verricht ze consulaire werkzaamheden voor de Ne derlandse ambassade en is ze voor veel Molukse stichtingen in Nederland contactpersoon op de Molukken. In samen spraak met onder meer de Zeeuwse Stichting Zeeland helpt Maluku bekijkt ze waar het in Nederland ingezamelde geld het beste gebruikt kan worden. De afgelopen drie jaar waren de Molukken het strijdtoneel van een burgeroorlog tussen christenen en moslims. Het vredesakkoord van Malino, een plaats in het zuiden van Sulawesi, betekende een eerste stap op weg naar wede. Inmid dels zijn de barricades tussen de wijken weggehaald. „Vroe ger kon j e met de auto niet naar de stad. Nu kan 't wel", zegt mevrouw Joël-Parera. „Het le vert geen problemen meer op. Moslims en christenen op de Molukken wilden al heel lang wede met elkaar sluiten, maar het werd verstoord door men sen van buitenaf." Vooral de extremistische moslimgroepe ring Laskar Jihad uit Java, die zich begin mei 2002 in de strijd mengde, wordt verantwoorde lijk gehouden voor het telkens weer oplaaiende geweld. De voorman van Laskar Jihad, Jaffar Umar Thalib, zit sinds mei in de gevangenis. Ook de christelijke Molukse leider Alex Manuputty is gearres Paulien Joël-Parera: „Moslims en christenen op de Molukken wilden al heel lang vrede met elkaar sluiten, maar het werd verstoord door mensen van buitenaf." foto Lex de Meester teerd. Hij werd aangehouden, omdat hij dreigde de onafhan kelijkheids vlag te hijsen op 25 april, ter herinnering aan de mislukte opstand die 52 jaar geleden op die dag plaatsvond. „De Laskar Jihad wilde niet dat Molukse moslims harmoni eus samenleefden met christe nen", verklaart me wouw Joël- Parera de achtergrond van de burgeroorlog. De laatste uitbarsting van ge weld vond eind april plaats in het Ambonese dorp Soya. Ra dicale islamieten vermoordden zeker zes mensen. Nog eens zes anderen kwamen om in de vlammen. Twee overvallers werden gedood. Het geweld sloeg over naar de Molukse hoofdstad Ambon, waar ver nielingen werden aangericht in een christelijke wijk. Sinds dien is het weer rustig. Me- wouw Joël-Parera denkt dat de arrestatie van de twee voor mannen de Molukse bevolking vertrouwen in de toekomst heeft gegeven. „De nieuwe mi litaire commandant, Sandoso, gaat ook echt serieus om met de situatie. De vice-president van Indonesië is ook op bezoek ge weest. Voor de meeste mensen op de Molukken betekent dat ze weer een beetje vertrouwen hebben in de regering. De men sen hebben de indruk dat ze ge hoord worden." Volgens me- wouw Joël-Parera kunnen moslims en christenen ook niet buiten elkaar. Ze wijst op de 'pela' de historische broeder schapsband tussen moslims en christenen. De traditie wil dat beide geloofsgroepen elkaar helpen met het bouwen van kerken en moskeeën. „Maluku is geen Maluku meer als men sen niet met elkaar kunnen sa menleven. De pela is een brug tussen beide geloofsovertui gingen." De situatie op de Molukken is nog niet hetzelfde als voor de burgeroorlog. Mewouw Joël- Parera denkt niet dat het gene raties duurt voor moslims en christenen elkaar weer defini tief in de armen sluiten. „Dat komt ook door het geloof. Dan accepteer je ook wat er is ge beurd. Mensen denken: het heeft zo moeten zijn. Ze zien dat er na regen zonneschijn komt." Vluchtelingen De burgeroorlog zorgde voor grote groepen vluchtelingen. In de bergen en op andere ei landen wonen zeker nog een kwart miljoen Molukkers. Zij willen ooit terugkeren. Finan ciële steun blijft dan ook nodig. Mewouw Joël-Parera onder houdt contacten met lokale hulpverleningsorganisaties om overlappingen in hulp te voorkomen. Zij vraagt hen hoeveel geld nodig is en bemid delt vervolgens met Neder landse Molukse hulpinstellin gen. „Mensen zijn nog steeds ondervoed en sommigen heb ben geen kleding. Juist voor die mensen blijf ik aandacht wa gen. Mensen die het geld het meeste nodig hebben, krijgen 't ook. Vooral op de eilanden Ce- ram en Buru is nog veel hulp nodig." 0P DE RESTERENDE COLLECTIE DAMESMODE RESTANTEN BH'S LUXE SLIPS HALVE PRIJS! Loop vrijblijvend eens binnen! Verstandig genieten van de zon kan veel ongemak - en erger - voor komen. Praktische zonnetips voor uit en thuis vindt u in de folder 'Geniet van de zon, maar maak het niet te gek' van de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF. U kunt deze folder (bestelnr. G75) kosteloos bestellen via de gratis Hulp- en Informatielijn 0800 - 0226622 of via www.kankerbe- strijding.nl. Het KWF heeft ook een brochure uitgebracht met achtergrondinfor matie. Die heet 'Verstandig zon nen, minder kans op huidkanker' en is eveneens gratis verkrijgbaar (bestelnr. F06). nu uitzoeken €4,95 SPECIAALZAAK Klokstraat 21Goes 7 Liefste dat ik heb bezeten 58 jaar de spil van mijn bestaan, vraag me niet dat te vergeten en gewoon weer door te gaan. Bedroefd delen wij u mede dat. na een kortstondig ziekbed, van ons is heengegaan onze lieve zus, schoonzus en tante DIET DE VLIEGERE sinds 7 mei 2002 weduwe van Piet Goossen 5-11-1917 +21-7-2002 Hontenisse Terneuzen Familie Dc Vliegere Familie Goossen Westdorpe, 22 juli 2002. Correspondentieadres: Fam. Pauwels-Goossens Willem Alexanderstraat 2. 4587 BN Kloosterzande De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 25 juli om 10.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie te Westdorpe, al waar u voorafgaand aan de dienst het condoleance register kunt tekenen. Samenkomst aan de kerk. De crematieplechtigheid zal aansluitend plaatsheb ben in het crematorium van Terneuzen aan de Bella- mystraat 28c. Diet ligt opgebaard in familiehuis "De Geslootene Boom", aan de Kleine Markt 5-6 te Sas van Gent, alwaar u woensdag 24 juli om 19.00 uur afscheid van haar kunt nemen. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Na ongeloof en verbijstering volgt slechts droefheid na het plotseling overlijden op zaterdag 20 juli 2002, van onze golfvriendin GEKE ROBAARD-KOOPMAN Wij wensen Bram, de kinderen en familie veel sterk te toe om dit verlies te kunnen dragen. Namens de leden en het bestuur van Golfclub 'De Molenberg' Burgh-Haamstede Die Oostdam, voorzitter Altijd op de golfbaan, altijd haar spel verbeterend, wij zullen haar missen. Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van mevrouw G. S. (GEKE) Robaard-Koopman Wij wensen Bram, de kinderen, familie en haar golf- vrienden veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Directie en medewerkers van Golfcentrum 'All Sports de Molenberg' Hogeweg 53 4328 PB Burgh-Haamstede Geschokt, verdrietig en ontdaan zijn wij na het overlijden Van onze buurman V ALAIN WILLEMSE A. C. W. Sluijs Familie Kristelijn Familie Bos Familie Groenendijk Zierikzee, 19 juli 2002. Verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van ons nichtje HANNEKE HAECK Veel respect hebben wij voor de manier waarop zij met haar ziekte omging, haar optimisme en levenslust. Wij wensen Frank en de naaste familie veel sterkte toe. Zierikzee: J. de Kuijper J. de Kuijper-Otte Pomburg: L. C. Maas W. Maas-de Kuijper Tholen: A. W. Brouwer R Brouwer-de Kuijper Zierikzee: L. Jonker J. Jonker-de Kuijper Neven en nichten Plotseling is onze buurman overleden. DAVE DAVELAAR Wij wensen de familie veel sterkte toe. Mark en Karin Jaap. Judith en Daphne Wilco en Yvonne Bert en Irene Etienne en Mariëlle SCHOENMDDE I Maandag en dinsdag tot 13.30 uur is Schoenmode van de Reepe gesloten. De winkel wordt klaar gemaakt voor Zien we u ook dinsdag 23 juli na 13.00 uur? Schoenmode van de Reepe - Papegaaistraat 8 - Goes NEDERLANDSE stte KANKERBESTRIJDING I KONINGIN W I LHELM INA FONDS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 26