Scholen in beeld als dagverblijf Totdat de zon het bier oranje kleurt 70 Vlissingen wel in theaterbrochure Mosselprijs bereikt recordhoogte Opgeheven bushalte komt terug na klacht Portemonnee gestolen in Kamperland Drugs in auto gevonden DOOR DE PRIJZEN zeeuwse almanak Herverdeling Kinderopvang Rilland VAKANTIE VAKANTIE VA KA NT) I VAKANTIE BEVELANDEN/THOLEN dinsdag 23 juli 2002 door Rolf Bosboom WOLPHAARTSDIJK - De bus halte in de Lepelstraat in Wol- phaartsdijk komt terug. Vervoersmaatschappij Connex- xion had de halte recent opge heven, maar naar aanleiding van boze reacties uit het dorp komt zij op haar besluit terug. Onlangs kwamen de bewoners tot de ontdekking dat de halte ineens was opgedoekt. Zij scha kelden de Vereniging Gemeen schap Wolfaartsdijk in, die bij Connexxion aan de bel trok. Zij vond het uiterst merkwaardig dat een bushalte ineens zonder overleg verdwijnt, terwijl er ja renlang gebruik van wordt ge maakt. Door afwezigheid van de 'ver- voersarchitect' bij de busmaat schappij was aanvankelijk niet duidelijk waarom Connexxion tot de maatregel was overge gaan. De vereniging kreeg onder meer te horen dat dat uit 'veiligheids overwegingen' zou zijn ge beurd. „Later zeiden ze weer dat het met het onderhoud te maken had", aldus voorzitter S. Huissoon van de dorpsver- eniging. „Allemaal heel vreemd. Volgens mij was er sprake van wat communicatiestoornissen bij Connexxion." De terugkeer van vervoersar- chitect R. Oosting heeft inmid dels tot duidelijkheid geleid: de halte komt terug, tot vreugde KAMPERLAND - In een winkel in Kamperland is gisterochtend de portemonnee van een 64-ja- rige man uit Roosendaal gerold. De man had zijn tas aan het haakje van de winkelwagen ge hangen. Toen hij even niet oplette, was zijn portemonnee, met daarin enkele tientallen euro's en di verse pasjes, weg. van de dorpsvereniging. „We hadden de indruk gekregen dat er bijna niemand meer opstapte in de Lepelstraat. Daarom had den we de halte opgeheven", verklaart Oosting. De reactie uit het dorp was vol doende om het besluit terug te draaien. „We zouden wel gek zijn als we de halte niet terug plaatsten." Oosting verwacht dat dat snel, binnen enkele da gen, gebeurt. „Op de kortst mo gelijke termijn." STELLENDAM - In de auto waarmee een 22-jarige man uit Hellevoetsluis zondagochtend tegen een boom reed langs de Plaatweg in Stellendam, zijn drugs gevonden. De politie nam ruim 100 gram speed, circa 100 xtc-pillen, 19 zakjes weed en een geldbedrag van bijna 600 euro in beslag ge nomen. Tegen de automobilist, die met een scheenbeenfractuur in het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam ligt, wordt op grond van de Opiumwet een nader on derzoek ingesteld. C Advertentie ZET EEN rl'J: m-i KORTINGEN TOT OP RESTANTEN VAN DE COLLECTIE WALSTRAAT 1 99 VLISSINGEN door Ab van der Sluis VLISSINGEN - De Vlissingse Raad voor Kunst en Cultuur doet wel degelijk mee aan het samenwerkingsverband met andere Zeeuwse theaters. Dat zegt voorzitter T. Veraart in reactie op schriftelijke wagen van GroenLinks. Volgens Ver aart is de Raad voor Kunst en Cultuur in Vlissingse mede-ini tiatiefnemer voor het gezamen lijk presenteren van de theater programma's in één brochure. Veraart zegt dat de Vlissingse Raad voor Kunst en Cultuur het initiatief heeft genomen voor een paar verkennende gesprek ken met de Zeeuwse Theater Stichting over samenwerking. Besloten is om een klein onder zoekje in te stellen, dat moet lei den tot meer praktische samen werking. Op uitnodiging van F. Lievens van het Scheldetheater in Terneuzen volgde een kennis makingsbezoek. Tijdens dat ge sprek is ook gesproken over samenwerking en in een later stadium is besloten om één bro chure uit te geven.De Vlissingse voorzitter van de Raad van Kunst en Cultuur zegt zich ge stoord te hebben aan de schrif telijke vragen, die GroenLinks vorige week stelde aan wethou der L. C. Poppe-de Looff (Cul tuur) „Eén telefoontje naar mij had volstaan. De nieuwe raads commissie vergadert in het openbaar. Daar worden ook verslagen van gemaakt. Begin mei heb ik een toelichting gege ven over de samenwerking. Ook GroenLinks is vertegenwoor digd in die commissie. Als zij wat te vragen hebben, kunnen ze contact met mij opnemen." De Oostburgse stond raar te kijken bij de kassa van haar supermarkt. Ze wist zeker dat ze een doosje aardbeien in haar winkelwagentje had gedaan. En ook een pak gele vla en een bosje radijs. Die waren tussen de andere spul letjes nergens meer te beken nen. En ze had beslist geen fles witte wijn gepakt, noch een doos eieren en een pak appelsap. Ik snap er niets van, zuchtte ze tegen het meisje achter de kassa. Die pakte gelaten de wijn, eieren en appelsap aan om later terug in de rekken te zetten. Terwijl de Oostburgse hoofd schuddend de winkel verliet zag ze vanuit een ooghoek hoe twee jongens opvallend onopvallend wat boodschap pen uit een winkelwagentje haalden. Als een soort mo derne Robin Hoods herver deelden ze die spulletjes ver volgens over enkele andere wagentjes, waarna ze met een drietal boodschappen te rugrenden naar het eerste wagentje. Advertentie) UW.» i (MMI Gratis naar Waterland Neeltje Jans bij een kwartaalabonnement* 'Geldt voor een nieuw abonnement en bij automatische incasso; u ontvangt de krant de eerste twee weken gratis en twee vrijkaartjes voor Waterland Neeltje Jans zolang de voorraaa strekt. Bel 0800 - 0231 231 of vul de voorpaginabon in. door Rob Paardekam RILLAND - Reimerswaal heeft wee basisscholen op het oog voor de vestiging van de kinder opvang in Rilland: De Wiekslag on De Reigersberg. Architecten bureau De Putter uit Goes ;t voor beide locaties een schets en een kostenraming, ivaarna een keuze wordt ge naakt. Begin volgend jaar begint Stichting Kinderopvang De Be- velanden (SKB) met dertig kinderdagverblijfplaatsen en veertig buitenschoolse opvang plaatsen in Rilland, Hansweert n Yerseke. In die laatste twee plaatsen wordt de kinderop vang ondergebracht in de (toe komstige) brede school, maar in .Rilland moet een andere ge schikte locatie worden gevon- De kinderopvang wordt zo goed als zeker gevestigd bij een basisschool in Rilland. De Rei gersberg (openbaar) en De Wiekslag (protestants christe lijk) komen daarvoor in aan merking. Er moet hoe dan ook uitbreiding komen, want beide scholen beschikken momenteel niet over genoeg ruimte om de kinderopvang in onder te bren- Advertentie Wij richten kantoren in C-J hoekman"*"' Noordzandstraat 6 Ycrsckc lel (0113) 57 29 07 fax (0113) 57 38 73 gen. Beide scholen hebben en kele voordelen. Zo heeft De Rei gersberg aangegeven een lokaal vrij te hebben, zodat er minder aanbouw moet komen. De school wil de kinderopvang bo vendien graag hebben, omdat het als een verrijking wordt ge zien. De Reigersberg wil graag samenwerken met Kinderop vang De Bevelanden. Het voor deel van de Wiekslag is dat de peuterspeelzaal daar is geves tigd. De SKB ziet de combinatie van peuterspeelzaal en kinder opvang als een logische cluste ring. Maar er zijn meer redenen waarom de voorkeur van de SKB uitgaat naar De Wiekslag. De school ligt dicht bij de uit valsweg naar de snelweg en zou opener van aard zijn, zodat aan de buitenzijde duidelijk zicht baar kan worden gemaakt dat de kinderopvang een aparte voorziening is. Bij De Reigers berg is dat lastiger, omdat de school meer verscholen ligt. De directeur van De Wiekslag heeft aangegeven positief te staan tegenover samenwer king. Uitbreiding van het ge bouw aan de voorzijde is voor hém bespreekbaar. De gemeente verwacht dat ook de peuter speelzaal positief over samen werking denkt. Overigens is De Wiekslag niet bereid ruimten met de kinderopvang te delen. De Reigersberg wil dat wel. Hoewel de SKB sterk neigt rich ting De Wiekslag laat de ge meente het definitieve besluit afhangen van het onderzoek van architectenbureau De Put ter. Het kostenplaatje speelt daarbij waarschijnlijk de be langrijkste rol. Mosselkweker Wim van der Plasse proefde de kwaliteit bij de aanvoer van de eerste mosselen begin juli; inmiddels is de prijs van de lekker nij tot grote hoogte gestegen. foto Willem Mieras door Esme Soesman YERSEKE - Met de verkoop van een mosselton (100 kilo) voor een bedrag tegen de 500 euro heeft de mosselveiling in Yerse ke vrijdag een absoluut record gehaald. De hele vorige week zijn de prijzen flink opgelopen. Restauranthouders en detail handel denken dat de grens voor de consument bijna is bereikt. Ter vergelijking: de duurste mosselton op de eerste veiling dag twee weken geleden deed 206 euro. De gemiddelde prijs kwam die dag op 139 euro per mosselton uit. Ook nu geldt de 500 euro als uitschieter. Toen de grote aanvoer na de eerste vei ling uitbleef, volgde een flinke prijsstijging. Gemiddeld wordt nu een bedrag van rond de 300 euro per mosselton bereikt. De verklaring voor de verhoging is simpel, blijkt uit de woorden van secretaris J. Holstein van de Vereniging Mosselhandel. „De aanvoer is ongeveer eenderde van de vraag. Er is een schreeu wend tekort aan mosselen en dan doet de markt z'n werk." Een lading mosselen kan flink wat kosten omdat het een mooie partij betreft. Maar er kan ook flink voor een partij worden be taald omdat een bedrijf beloofd heeft te leveren. Hoe de prijs zich de komende tijd zal ontwikkelen, is volgens Holstein nauwelijks te voor spellen. „Ik hoop voor de consu ment dat de aanvoer snel beter wordt, maar het is lastig, want de natuur gaat z'n gangetje." Het wachten is op een flinke groeispurt van de mosselen in de Waddenzee. De prijsontwikke ling voltrekt zich daarnaast steevast volgens een zelfde pa troon. Aan het begin van het mosselseizoen zijn de prijzen het hoogst, omdat er een enorme vraag naar de schelpdieren is. Die vraag neemt na enkele maanden af, waardoor de prijs daalt en uiteindelijk stabili seert. Na november of december dalen de prijzen nog verder, schetst Holstein het gebruike lijke proces. Delicatesse Restauranthouders en detail handel hopen niet zo lang op schappelijker prijzen te hoeven wachten. De angst is groot dat de grens voor de consument bij na is bereikt. „Het wordt zo een delicatesse", stelt chefkok R. Goris van De Stadsschuur in Goes. Gistermiddag werd hij bij de inkoop met een prijsstijging- van 70 procent geconfronteerd. Naar de klant toe wordt gepro beerd de prijs enigszins stabiel te houden, in afwachting van de verdere ontwikkeling op de markt. „Hier moet de handel op terugkomen, anders loopt de vraag terug." J. Hogerheijde van de gelijkna mige vishandel in Zierikzee heeft z'n conclusie zelf maar vast getrokken. Even geen bodemmosselen tot de prijzen weer wat schappelijker zijn ge worden, is zijn uitgangspunt. Na een dag handel vond Hoger- heij de het wel welletj es geweest Voor een kilo supers (één van de kleinere maten) moest hij zijn klanten bijna 9 euro vragen. Voor hangcultuurmosselen ko men mensen met een euro of 5 per kilo de winkel uit. „Driejaar geleden waren die moeilijk te verkopen, maar nu komt er toch meer vraag naar", ervaart hij. Pas als de bodemmosselen weer onder de 5 euro per kilo gaan kosten, gaat Hogerheijde ze weerverkopen. door Jan van Damme De naam is deze keer alleszeggend. Dijkpaviljoen Westkaap. De dijk isde dijk bij Westkapelle, op het meest westelijke puntje van Walcheren. Een zwart geasfalteerde zeewering, die duidelijk niet van plan is voor de nooit te vertrouwen Noordzee te wijken. Het paviljoen ligt tegen de buitenkant van de dijk aangeplakt. Een echt café aan zee. Met een onbetaalbaar uitzicht op het altijd veranderlijke spel van licht, lucht en water. Het paviljoen is zo neergezet, dat wie binnen in het restaurantgedeelte zit, alleen water - en geen asfalt - in het vi zier heeft. Het zilte gevoel wordt in het interieur fijntjes gestimuleerd met fo to's van in de vorige eeuw bij Westka pelle gestrande koopvaarders en mo dellen van schepen, die voor de dit jaar jubilerende Oostindische Compagnie onder zeil gingen. Hoog opgerolde gor dijnen, lichtjes bollend in de zeebries, zorgen voor een zuidelijk tintje. De fei telij ke zonwering - met aluminium ver stevigd dundoek - is aan de binnenkant van de ramen bevestigd. Noodzaak, een luifel aan de buitenkant zou binnen de kortste keren kapot waaien, zegt Ja- co Duvekot. Hij staat sinds 1996 met zijn vrouw Fee aan het roer van het pa viljoen. We kiezen op een doordeweekse na middag voor een elegant vormgegeven glas, dat gevuld wordt met Erdinger, een door kennei's gewaardeerd witbier. Het tappen vraagt enige ervaring, het geel hoort helder te zijn en de schuim kraag moet stevig aanvoelen. Gehandicapt Eigenaar Duvekot wijst op een man in een rolstoel, die eerste rangbij het raam zit. Een vaste klant van zijn etablisse ment én van Erdinger. Kurt Papendick is de naam, 47 jaar, gehandicapt sinds zijn geboorte, afkomstig uit Düssel- dorfBegin mei heeft hij zijn inti-ek ge nomen in een hotel in Domburg. De Westkaap is een favoriet uitje, mede omdat het één van de weinige gelegen heden aan zee is waar ï-olstoelgebrui- kers geen noemenswaardige obstakels tegenkomen. „TypischNederlands", zegt hij, „die extra zorg voor gehandi capten. In Duitsland krijgen ze pas de laatste jai'en wat meer aandacht." Het is de der-de keer dat hij een ruime va kantie aan de Zeeuwse kust heeft ge boekt. De ruimte, de zee, de 'frische Luft', Kurt herhaalt de door Duitsers tot vervelens toe aangevoerde argu menten. Maar hij heeft ook een zwak voor vuurtorens. De gi'ote van Westka pelle vindt hij weliswaar niet zo mooi, maar het kleintje - even verderop op de zeewering - is 'wunderbar'. Het Erdinger-glas draagt nog slechts schuimsporen. Terug naar de tap dus. Een volgende witbierklant laat even op zich wachten. Dat is geen straf in de Westkaap. Het is zo'n super-Hollandse dag met hoge wolkenpartijen en een ferme zuidwester. Als de Zeeuwse zo mer zich niet al te herfstig voordoet, zetten alle camping- en vakantiepark bewoners zich in beweging. Op de kruin van de dijk boven de Westkaap trekken ze voorbij. Vaders en moeders met gehelmd kroost op mini-fietsjes, vaders en moeders met bolderkarren, vaders en moeders in volgepakte sta tionwagens. Vriendschap „Wij zijn geen toeristen hoor." De wit bierbokaal is terechtgekomen op het taf eltj e van Rietje en Willem Bakker uit Middelburg. Het is hun eerste keer in het dijkpaviljoen. Op hun speurtocht naar eens een andersoortig restaurant noemen ze het uitzicht subl iem. Willem is gepensioneerd organisatie-adviseur bij de PTT. „Nu TPG", voegt hij er me teen aan toe. Oorspronkelijk komen ze uit Twente. Dertig jaar Zeeland is vol doende om geworteld te zijn. „Dat is niet vreemd", zegt Rietje, „Tukkers en Zeeuwen hebben allebei iets van 'doe maar gewoon dat is al gek genoeg'." Willem: „Afstandelijk ook. Maar sluit je eenmaal vriendschap, dan is die wel hechter." In de winter moet je regelma tig van het eiland af, vinden ze. „Dat is ook de uitdaging van het leven als je dijkpaviljoen de Westkaap bij ^estkapelle. foto Lex de Meester Een vol terras. Een doorrookt café. Een eetzaal waar bestekgetinkel en tafelconversatie de muziek overstemmen. Allemaal mensen, allemaal verhalen. Deze week volgen we, in een aantal Zeeuwse etablissementen, HET GLAS. Van de bar naar een klant, terug naar de bar en weer naar een andere klant. Enzovoorts. Om verhalen te horen. niet meer werkt en de kinderen de deur uit zijn", zegt Rietje. „Je moet elke dag zelf bedenken wat je gaat doen. Meer dan ooit ben je samen verantwoorde lijk voor je geluk. Rond dinertijd stroomt het restaurant gedeelte snel vol. Op het terras is ruim te voor passanten, die hun etentje niet vooraf hebben gepland. Daar zitten de fei-ventste bierdrinkers. Ons glas vindt zijn weg naar Julia en Good Christoph. Eergisteren vertrokken ze van hun Lin- denhof in het Zwitserse Mels, hoog in de bergen vlakbij Liechtenstein. Vanaf Brugge volgen ze nu de kust noord- waarts. Zo veel horizon was wel even schrikken. En het weer is ook heel an ders: een wolk in de Zwitserse bergen betekent steevast regen, hier zien ze al de hele dag grijze formaties boven hun hoofden, zonder dat er een druppel wa ter is gevallen. Good zit in de groente, hij teelt voor restauranthouders in de omgeving van Mels. Elke vierkante me ter grond is bij hem een kapitaal waard. Niet te vergelijken met die weidse ak kers hier, zegt hij. De jonge echtelieden da,chten goed voorbereid op reis te gaan met een gloednieuwe kaart. De Wester- scheldetunnel staat daarop al keurig ingetekend. Met het gevolg dat ze ver twijfeld de ingang hebben gezocht. Het veer Breskens-Vlissingen was uitein delijk ook niet verkeerd. Lovende kritieken Fi'anz Kramer heeft de afgelopen da gen al meerdere Ei'dingers op zijn tafel gehad. Met Frau Kramer - „hoezo een voornaam, ze heet toch Frau Kramer?" - staat hij na drie weken Zeeuwse kust op het punt om weer naar Miinchen af te reizen. Het is hun eerste keer op Wal- chei*en. Familie ging hen voor en vei> spreidde lovende kritieken. De Ki*a- mers kennen ook de Oostzee. Daar heb je nauwelijks eb en vloed. „Om te vis sen is het hier beter"vindt Franz. Hij is dagelijks vroeg en laat aan de zeekant te vinden. Vandaag was de vangst te leurstellend, slechts één Hornhecht, wat goed Duits is voor een geep. Het glas is leeg. Bezoekei's van de West kaap maken één van de mooiste zons ondergangen van het seizoen mee. Vers getapt kleurt het bier in het schijn sel van de ondergaande zon bijna oran te- i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 23