Logeren in een oude boerderij Kerkje staat nu in het Arnhemsopenluchtmuseum Heeft Zeeland echt de meeste zonuren? Nieuwe Raadkaart dinsdag 23 juli 2002 foto Peter Nicolai Hoeve-toerisme op De Biezenpolder bij Eede. De leefbaarheid op het platteland kan worden bevorderd door nieuwe economische dragerseen ambtelijke om schrijving voor niet-agrarische activiteiten. Grofweg gaat het om aan landbouw verwante bezigheden, opslag, dienst verlening en ambachtelijke bedrijvigheid. En niet te verge ten dag- en verblijfsrecreatie. Vooral bedoeld om agrariërs de mogelijkheid van nevenactiviteiten te bieden. Tot nu toe worden vooral recreatieve kansen opgepakt. Het echtpaar De Milliano-Brugge doet dat met hoeve-toerisme op De Bie zenpolder onder de rook van Eede. Annie en Antoine de Milliano hebben een fruitteeltbe- drijf tussen Oostburg en Sint Margriete. Drie jaar geleden waren ze in de gelegenheid hoe ve De Biezenpolder bij Eede over te nemen van familie. In plaats van akkers liggen er nu boomgaarden, hoofdzakelijk ingeplant met perenbomen van het ras Conferance. Voor de ge bouwen van De Biezenpolder - een grote houten 19e eeuwse houten schuur, een varkensstal, een bakkeet en een na de Twee de Wereldoorlog herbouwd ruim woonhuis - moest een nieuwe, zinvolle bestemming gevonden worden. Ze leeg laten staan zou onherroepelijk afta keling - en wellicht op den duur sloop - tot gevolg hebben. Dat vooruitzicht stond de De Milliano's allesbehalve aan. De gebouwen staan niet voor niks op de lijst van boerderijen met een cultuurhistorische waarde. De schuur, van zwart geteerde planken en een deel van bak steen, is volgens hen van omstreeks 1850, al acht boerde rijen-deskundige Gerard Smal- legange honderd jaar ouder ook mogelijk. In de varkensstal zit een steentje met het jaartal 1869. Tijdens de slag om West- Zeeuws-Vlaanderen is het oor spronkelijke woonhuis eind 1944 kapot geschoten; de na oorlogse nieuwbouw ademt met glas-in-loodramen, veel betege ling en een donkerbruine hou ten trap een rustieke sfeer uit. „We wilden toch iets doen met de gebouwen. Ze rendabel ma ken. Zodoende kwamen we uit op hoeve-toerisme", vertelt An nie de Milliano. „We vinden het leuk om met mensen om te gaan, het is behoud van een stukje cul tuurhistorie en voor het bedrijf is het een aardige neventak." Het woonhuis werd geschikt ge maakt als vakantiehoeve (mo dern comfort, met behoud van de authentieke uitstraling), waarin tot twaalf gasten ont vangen kunnen worden. Drie jaar geleden werd ermee begon nen en over de ervaringen zijn de De Milliano's positief. „Er is veel belangstelling voor zo'n grote accommodatie. We krij gen vaak families en vrienden groepen." Om met enig succes op het hoe ve-toerisme te kunnen inspelen, moet er naast de huisvesting wel wat meer te bieden zijn. Wat dat betreft is de ligging van De Bie zenpolder een pré. De boerderij ligt in de Biezen, een fraai deel van West-Zeeuws-Vlaanderen. Annie de Milliano: „De drie hoek Aardenburg/Eede/Sint Laureins is anders dan de kust. Je zit dicht bij de grens en het krekengebied. Rust en ruimte in combinatie met groen en de na bijheid van cultuursteden. We merken dat de mensen vooral ook voor cultuur komen. En een voordeel is dat er het hele jaar doormensen komen." Het is de bedoeling om nog een stapje verder te gaan met het hoeve-toerisme. Bij de gemeen te is een aanvraag ingediend om in de schuur drie tweepersoons appartementen te mogen in richten. Daarvoor is ook bij het project Vitaal Platteland Zee land subsidie gevraagd. Antoi ne de Milliano verwacht binnen niet al te lange tijd toestemming voor de bouw. Aan de buiten kant van de schuur verandert weinig. Er mag overigens maar een klein deel voor de apparte menten worden benut. Tentoonstelling Voor het resterende stuk is nog geen goede bestemming gevon den. Het kan in elk geval dienen als kantine voor de medewer kers van het fruitbedrijf en mo gelijk een functie vervullen bij de ontvangst van de deelnemers aan de Sneukeltocht van 't Ker- respeur (een verkenning van de streek per huifkar). De Biezen polder fungeert als stopplaats. In de voormalige paardenstal is een kleine tentoonstelling inge richt van oude landbouwwerk tuigen. In de schuur zijn wel eens vertelavonden gehouden, waarover Annie de Milliano erg enthousiast is. Standsorganisatie ZLTO en het Bureau voor Toerisme Zeeland werken aan een plan voor opzet van Zeeland-Logies: verwenar- ragementen in luxe apparte menten op boerderijen. Annie en Antoine de Milliano hadden daar belangstelling voor, maar besloten uiteindelijk toch niet mee te doen. Eén van de eisen is dat promotie en boekingen cen traal verlopen. Die zaken willen ze graag zelf in de hand houden, al is er wel een prima contact met de VW in Aardenburg. Het fruitteeltbedrijf op twee lo caties blijft voor de twee onder nemende Zeeuws-Vlamingen overigens wel hoofdzaak. Dat runnen ze getweëen, met hulp van losse krachten. Voor de pluk komen veel mensen uit België. De combinatie fruitteelt en toe risme vinden ze goed te behap pen. De boomgaarden vormen voor de gasten zelfs een extra attractie. „Veel mensen vragen ook om een rondleiding. We gaan ook een wandelpad aan leggen, met een informatie bord." Rinus Antonisse Het voorspellen van het weer is, ondanks toenemende kennis en voortschrijdende technieken, geen gemakkelijke bezigheid. Nog maar al te vaak komt er van het zonnig voor spelde weekeinde niks terecht. Is op de korte termijn voorspel len al moeilijk, verwachtingen voor de langere termijn zijn nog meer koffiedik kijken. Over één ontwikkeling zijn de meeste weerkundigen het langzamer hand wel eens: het klimaat is aan het veranderen. De feiten laten daar geen twijfel over be staan. Een goed hulpmiddel daarbij vormen de gegevens die de zoge naamde 'langjarige gemiddel den', door klimatologen 'nor malen' genoemd, opleveren. Ze worden steeds berekend over een tijdvak van dertig jaar. Het doel van het berekenen van nor malen is een nauwkeuriger beeld te geven van het klimaat dan de grove klimaatindelin gen: zee-, land-, woestijn- en moessonklimaat, ook wel tro pisch-, droog-, gematigd-, con tinentaal- en poolklimaat ge noemd. Een andere indeling kijkt naar het verband tussen het klimaat en de plantengroei, met als belangrijkste factoren temperatuur, neerslag en ver damping. Op grond van de globale kli maatindeling kan Nederland worden gerekend tot een gema tigd klimaat. De koudste maand heeft een gemiddelde tempera tuur lager dan 18 graden Celsi us, maar hoger dan -3 graden Celsius en de warmste maand een gemiddelde temperatuur hoger dan 10 graden Celsius. Er valt iedere maand tenminste 30 millimeter neerslag. De warm ste maand heeft een gemiddelde temperatuur lager dan 22 gra den Celsius en er zijn tenminste vier maanden met een gemid delde temperatuur hoger dan 10 graden Celsius. Extremen De langjarige gemiddelden over dertig jaar zorgen dus voor een verfijning. Toch beschrijven de ze normalen het klimaat slechts gedeeltelijk. Minstens zo be langrijk als deze gemiddelden zijn de extremen, die een indruk geven van de grilligheid van het klimaat. Zowel de normalen als de extremen die zich over de pe riode 1971-2000 op de waarne mingsstations in Nederland voordeden, zijn door het Ko ninklijk Nederlands Meteorolo gisch Instituut (KNMI) weerge geven in de Klimaatatlas van Nederland. Het is de vergelijking met de tot nu toe gebruikte normalen van de periode 1961-1990 die aan toont dat het Nederlandse kli maat is veranderd. Dit beeld komt volgens de samenstellers ook naar voren als de huidige cijfers vergeleken worden met oude normalenboeken, die niet in tijd overlappen. Meest in het oog springt de gestegen tempe ratuur. Vooral de jaren 1990, 1999 en 20.00 waren met gemid deld 10.9 graden Celsius in De Bilt (normaal 9.8 graden Cel sius) uitzonderlijk warm. Over de oorzaken zijn de weer kundigen van het KNMI voor zichtig zeker. „De wetenschap pelijke argumenten dat men selijke activiteiten, zoals de uit stoot van broeikasgassen en de ontbossing, in belangrijke mate de oorzaak zijn van de warmer wordende wereld, worden steeds sterker." Dat is met name vanaf het midden van de 20e eeuw merkbaar. Computersimulaties laten zien dat het door cle mensen veroor zaakte broeikaseffect in de 21e eeuw zal leiden tot een verdere toename van de wereldgemid delde temperatuur met 1.4 tot 5.8 graden Celsius; de zeespie gel zal stijgen met 01 tot 09 me ter. „Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de tempera tuurstijging voor Nederland en West-Europa anders zal zijn", aldus de samenstellers. „Hier wordt bovendien een toename van de hoeveelheid neerslag verwacht." Westdorpe De gegevens over de normaal periode 1971-2000 komen in Zeeland van het bemande waar- neemtstation in Vlissingen en het onbemande station in West dorpe. Naast deze twee posten zijn er 27 stations waar de neer slag gemeten worden (handma tig, met een standaard-regen meter). De feiten over de afge lopen dertig jaar bevestigen vooral het bestaande beeld. Zo is de gemiddelde jaartempera tuur in het zuidwesten (met na me de Delta) met 10.4 graden Celsius het hoogste van Neder land; opvallend op zo'n kleine oppervlakte is dat de zuidrand van Oost-Zeeuws-Vlaanderen enkele tienden van graden lager uitkomt. De Klimaatatlas van Nederland bevat nog veel meer interessan te wetenswaardigheden over de ontwikkeling van het klimaat in de afgelopen dertig jaar. Bij voorbeeld de gemiddelde jaar lijkse neerslagsom, die aangeeft dat de Westhoek van Schouwen (de voormalige gemeenten Brouwershaven en Midden- schouwen) in Zeeland het droogste is (tussen 725 en 750 millimeter) en de Kop van Osse- nisse (825-850 millimeter) het natste. Ook blijkt dat de bewering dat Zeeland de meeste zonneschijn heeft, niet klopt; dat predikaat is voor een strook tussen Bergen (NH) en Texel. Rinus Antonisse Klimaatatlas van Nederland. De normaalperiode 1971-2000. Samenstelling KNMI in De Bilt. Uitgeverij Elmar, Rijswijk. Prijs 46,50 euro. P. J. Brand. Toen kwam er een brek aan leerlingen; de gingen der dorp dan 's-Heerenhoek: man, Goes, R. Rentmeester, nieuw schoolgebouw aan de naar het bijzonder (rooms-ka- Koudekerke, Grijpskerke en Nieuwdorp en P. Faes, 's-Hee- Werrilaan gereed. De openbare tholieke) onderwijs. Nieuwvliet. De winnaars van de renhoek. school sloot in 1937, wegens ge- Drie inzenders noemden een an- waardebonnen zijn: J. Boon- Rinus Antonisse Op de voorkant van de an sichtkaart die T. de Bart uit Goes bijna honderd j aar geleden uitgaf staat: 's Heerenhoek, Ge zicht op de Hervormde Kerk en School. De kaart was voor mej. Meyerink, Kinderzorg, Middel burg en de afzender is niet ver meld. Volgens L. de Bree-Jonge uit 's-Heerenhoek gaat het om het oudste gedeelte van het dorp, dat ooit Calishoek werd genoemd. Ook R. Paree en J. Moerman noemen deze naam; zij wonen tegenwoordig in het eerste huis, waar wasgoed over de heg hangt en de vrouwen in klederdracht poseren. Volgens W. Koole was de derde woning het kleinste huisje van 's-Hee renhoek. Heel wat inzenders melden dat de straat met de huisjes in de volksmond vroeger de Zeven Koten werd genoemd. De huidi ge naam is Benedenstraat. De weg rechts gaat naar de Molen dijk. De andere weg, naar links, heette de Boogerd, schrijft K. Martens. „Nu is de straat heel keurig Emmastraat gedoopt", aldus B. Simonse. „De hele wijk is naar onze koninklijke familie genoemd. Twee straten terug woon ik bijvoorbeeld in de Prins Hendrikstraat en één straat ver der is 't al Julianastraat." A. Raas en anderen weten dat in het huis op de hoek een familie Koens gewoond heeft. „Daarnaast stond de wagenma kerij van mijn vaders familie Franse", meldt M. Overbeek- Franse uit Terneuzen. K. Mar tens gaat nog verder terug in de tijd en merkt op dat de bomen links op de voorgrond van tim merman Adriaan den Hollander zijn, die in het tweede huis vanaf links woonde. „Hij staat met z'n vrouw Cornelia Spruit voor z'n huis. Na haar overlijden in 1913 vertrok hij naar Den Haag. Daarna vestigde Frans Franse er een wagenmakerij." H. Si monse uit Goes veronderstelt dat de bomen van klompenma kerij G. de Jonge waren; achter de haag lagen volkstuintjes. Het hoge witte huis op de achter grond was de domineeswoning. Veel inzenders wijzen op de her vormde kerk. In zijn boek over 's-Heerenhoek, Dorp tussen slicken en blieken, gaat Jan de Ruiter uitvoerig in op de ge schiedenis van de hervormde gemeente in het overwegend ka tholieke dorp. In 1654 wendden enkele bewoners van Calishoek (de naam 's-Heerenhoek is waarschijnlijk in 1671 ingesteld zich tot de ambachtsheren met het verzoek een predikant aan te mogen stellen; drie jaar later deed Abraham Stroobant zijn intrede. De eerste jaren werd ge kerkt in een oude schuur. In het rampjaar 1672 kreeg de kerke lijke gemeente in drie maanden tijd een echte kerk, die in de loop van de eeuwen vaak moest wor den verbouwd en opgekalefa terd. Na de Tweede Wereldoorlog verviel het gebouw steeds meer. Het kwam in 1966 wel op de Rijksmonumentenlijst, als voorbeeld van een eenvoudig zaalkerkje. Diensten werden er niet meer in gehouden en in 1972 werd het gebouw als op slagplaats voor meubelen in ge bruik genomen. Later werd het een bergplaats van de dienst ge meentewerken van Borsele (de gemeente was eigenaar van de vervallen kerk geworden en zat met een nieuwe bestemming da nig in haar maag. De Ruiter: „Toen dan ook het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem belangstelling toon de, was het pleit snel beslist. De gemeente verkocht de kerk voor de symbolische prijs van één gulden. Op 4 maart 1985 werd begonnen met de afbraak. Steen voor steen, balk voor balk wer den netjes verwijderd om later te Arnhem weer te worden her bouwd." Daar is het kerkje nog altijd te bezichtigen. Dat geldt niet voor de openbare school. Die werd in 1752 gebouwd op het westeinde van de kerk en in 1915 gesloopt door timmerman De straat op de nieuwe raadkaart uit de collectie van Hans Lindenbergh heeft enigszins stadse allure. Toch gaat het om een dorp en de vraag is uiteraard: hoe luidt de naam van het dorp? Aanvullende infor matie, mogelijk ook over de afgebeelde mensen, is welkom bij de redactie van Bui tengebied. Oplossingen kunnen tot en met uiterlijk za terdag 27 juli worden gezonden aan: redac tie PZC Buitengebied, postbus 18,4380 AA Vlissingen; fax 0118-470102; e-mail redae- tie@pzc.nl. Onder de inzenders van goede oplossingen worden drie waardebonnen verdeeld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 21