4 Bijlhout al na paar uur weg mam Weinig schade door aardbeving Zeeuwse economie groeit relatief snel Staatssecretaris na Decembermoorden nog lid Volksmilitie Akkoord Congo en Rwanda Ministers Balkenende op het bordes VANDAAG START DE OPRUIMING &DUNM.OF Timberfand®- basics f(0;M tOM Nieuwe auto kopen? Kijk en vergelijk AutoTrack.nl Slaven-nazaten claimen miljoenen Kritiek op Nederlands MPA-beleid Weg met de standaardwijk Afzien op Les Deux Alpes 18 Neem nu een proefabonnement Zes weken voor 15,- 19° 1 15° ZW5 Bewolkt Bewolkt en vooral rond het middaguur regen. Matige tot vrij krachtige zuidwes tenwind bij maximaal 19 graden. 245e jaargang no. 172 dinsdag 23 juli 2002 los nummer 1,00 a,( van onze redactie binnenland DEN HAAG - Philomena Bijlhout is afgetreden als staatssecretaris. Directe aanleiding vormt een paar foto's van Bijlhout in het uniform van de Volksmili tie van de Surinaamse legerleider Desi Bouterse. Bijlhout heeft altijd be weerd dat zij nooit in uni form was geweest en dat ze voor de December moorden in 1982 al de mi litie verlaten had. De foto's die RTL4 gisteravond toonde dateren echter van mei 1983. Bijlhout gaf dat gisteren toe. Als reden voor haar aftre- jaf ze onder meer aan dat ze het kabinet niet wilde belasten met haar verleden. Direct na openbaarmaking van de foto's kwamen premier Bal kenende, vice-premier Bomhoff (Volksgezondheid) en minister Donner (Justitie) in spoedover- bijeen om met Bijlhout te praten over de foto's. Uit dat ge sprek werd duidelijk dat Bijl hout geen volledige openheid van zaken had gegeven over haar verleden bij de Volksmili tie. Gesprek Volgens Balkenende is de ge schiedenis van Bijlhout (LPF) en haar rol binnen de Volksmili tie in Suriname diverse keren ze] onderwerp geweest van gesprek tussen de twee. ,,Het feitenre laas van destijds staat op ge- PRETORIA - Ministers van Rwanda en de Democratische Republiek van Congo hebben gisteravond na vijf dagen on derhandelen in Pretoria een ak koord bereikt. Het akoord kan uitmonden in een einde aan de vier jaar oude oorlog in Congo. Zuid-Afrika zou een grote, mili taire, rol krijgen in de uitvoer van het akkoord. De essentie van het akkoord is dat Rwanda toestemt in terugtrekking van zijn troepen uit oostelijk Congo en de regering in Kinshasa in ruil daarvoor haar steun zal stopzetten aan Rwandese rebel len die in hetzelfde deel van het reusachtige land opereren. GPD spannen voet met nu", aldus de premier. Zoals bij alle bewindslieden heeft onder meer de Algemene Inlichtingen- en Veiligheids dienst (AIVD) onderzoek ge daan naar de antecedenten van Bijlhout. Balkenende zei geen signaal van de dienst te hebben gekregen dat er iets mis zou zijn. De bewindsvrouw heeft volgens de premier, die sprak over een 'klein drama', zelf het besluit genomen om op te stappen. Bal kenende zei niet te weten of ze slordig is geweest of bewust heeft gelogen over haar verle den in de militie. Ze had tegen hem gezegd dat ze daar ander half jaar voor de december moorden was vertrokken. Puzzel Vice-premier Bomhoff (LPF) noemde de affaire gisteravond een 'akelige puzzel'. „Ik heb de indruk dat mevrouw Bijlhout verkeerde informatie heeft ge geven aan de heer Balkenende", zei hij. Een oordeel wilde hij echter niet geven. Maar hij rela tiveerde de zaak enigszins door te zeggen dat de geschiedschrij ving in de tropen soms wat leek 'op die bij ons in de Tachtigjari ge Oorlog'. CDA-fractievoorzitter Verha gen vindt dat premier Balke nende zeer adequaat heeft op getreden. „Het is heel goed dat de premier hier geen slepende kwestie van heeft gemaakt." Het aftreden van Bijlhout noemt hij 'een terechte stap, die ik respecteer'. Ook het feit dat minister Bomhoff direct betrok ken was bij het overleg, toont volgens Verhagen een omslag en een afscheid van de 'sorrycul- tuur'. GPD/ANP pagina 4: fanatiek lid militie kortste staatssecretariaat Philomena Bijlhout DEN HAAG - Koningin Beatrix staat met het nieuwe kabinet Balkenende op het bordes van Paleis Huis ten Bosch voor de groepsfoto. Voorste rij van links rechts: J.G. de Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken; CDA), J.W. Remkes (vice-premier, Bin nenlandse Zaken; VVD), J.P. Balkenen de (premier, Algemene Zaken; CDA), koningin Beatrix, E.J. Bomhoff (vice- premier, Volksgezondheid, Welzijn en Sport; LPF), M.J.A. van der Hoeven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap pen; CDA) en J.P.H. Donner (Justitie; CDA). Achterste rij, van links naar rechts: A.J. de Geus (Sociale Zaken en Werk gelegenheid; CDA), H.Th.J.B. Heins- broek (Economische Zaken; LPF), H.G.J. Kamp (Volkshuisvesting, Ruim telijke Ordening en Milieu; WD), J.F. Hoogervorst (Financiën; WD), A.H. Korthals (Defensie; WD), R.H. de Boer (Verkeer en Waterstaat; LPF), C.P. Veerman (Landbouw, Natuurbe heer en Visserij; CDA), en H.P.A. Na- wijn (Vreemdelingenbeleid en Inte gratie; LPF). foto Ed Oudenaarden/ANP pagina 2: Balckeneynde bouwde Catshuis pagina 4: CDA klem gezet pagina 15: regio wacht daden af Advertentie i? ^wjz.a.i\^/eur bij fleur inVeere Zie adv. pag. 20 - f Advertentie m OP SPORT- KAMPEER. ARTIKELEN S PORT temsqisi regatta www.perrysport.nl van onze redactie binnenland KERKRADE - Een aardbeving heeft gisterochtend omstreeks kwart voor acht het zuidoosten van Nederland, het westen van Duitsland en een deel van België opgeschrikt. De beving had een kracht van 4,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag on geveer 15 kilometer ten oosten van Kerkrade, tussen het Duitse Alsdorf en Eschweiler. De schade lijkt mee te vallen, persoonlijke ongelukken zijn niet gemeld. Wel belden veel verontruste mensen de politie. De meldkamers werden met na me in Zuid-Limburg, maar ook in het midden en noorden van de provincie overspoeld met tele foontjes van geschrokken be woners. In grote delen van Nederland voelden mensen tril lingen, zelfs in Zeeland en het Rijnmondgebied. In de Duitse deelstaat Noord- Rijnland-Westfalen blokkeer den honderden bezorgde bur gers in het eerste uur na de be ving het alarmnummer van de hulpdiensten en het seismolo gisch instituut. Ook in het Bel gische Limburg stond de tele foon van brandweer en politie roodgloeiend. De bij de Limburgse alarmcen trales gemelde schade varieerde van ontzette schoorstenen, scheuren in muren en gebarsten glas tot gebroken huisraad en uit bed gevallen mensen. Het energiebedrijf Essent in Roer mond en de Kamer van Koop handel en verzekeringsmaat schappij Ohra in Arnhem ontruimden uit voorzorg hun panden. Een woordvoerder van de regio nale alarmcentrale in Zuid- Advertentie S HEEFT U DE HISTORISCHE MARKT INVEERE AL EENS BEZOCHT? Vandaag is 'ie' weer. Van 10-17 uur. Advertentie De autosite voor heel Nederland De Surinaamse vereniging Organiseer Pressie Omhoog (OPO) buigt zich de komende twee maanden over schadeclaims te gen Nederlandse bedrijven, die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan slavernij. Latere fusies kunnen geen re den zijn voor een moederbedrijf om zich van verant woordelijkheid naar de nazaten te onthouden, aldus de vereniging. Duitsland vreest dat be smet vlees binnen zijn grenzen komt, als Neder land de controle op groei hormonen niet ver scherpt. Net als Italië ver langt Duitsland strengere maatregelen. Het Perma nent Comité voor de Voed selketen be spreekt de kwes- tie vandaag. Waarom zijn woningen in de ene wijk na tachtig jaar nog steeds gewild en de huizen in een andere wijk na twintig jaar al niet meer te slijten? De provincie Zeeland heeft een circu laire opgesteld over duurzame stedenbouw. Elke be stuurder hoopt tenslotte dat 'zijn' nieuwe wijk tot in lengte van jaren geliefd zal blijken. Prominente (oud-)spor- ters fietsten gisteren Les Deux Alpes op, de col die vandaag in de Tour de France wordt genomen. René van de Kerkhof zag vooral af, Gretha Smit streepte de bochten één voor één weg en Jo de Roo genoot. Hij finishte name lijk nog voor de andere Zeeuwse oud prof die mee deed, Kees Bal. varia: 2; binnenland: 3; feiten en meningen: 4; buitenland: 5; economie: 6; radio en televisie: 7; wetenschap: 8; zeeland: 9, 11,13 en 15; sport: 17 en 18; buitengebied: 19,21 en 22. Vergeer: „De afgelopen jaren is de Nederlandse economie ge groeid, mede dankzij de sterke opkomst van de commerciële dienstverlening. Denk aan de ICT-sector, handel, banken en verzekeraars. Die branches zijn in Zeeland verhoudingsgewijs ondervertegenwoordigd. Van daar dat de Zeeuwse economie de laatste jaren minder profi teerde. Nu is sprake van een te genovergestelde ontwikkeling. Het gaat minder goed in de com merciële dienstverlening. De economische groei zakt sterk te rug in provincies waar die sec tor sterk is vertegenwoordigd. Maar die storm gaat Zeeland dus voorbij." De goede resultaten van de Zeeuwse economie van vorig jaar zijn geen reden om de vlag uit te hangen. Het Zeeuwse groeicijfer bleef tussen 1995 en 2000 steken op 1,9 procent, ter wijl landelijk de economie met 3,7 procent groeide. door Jeffrey Kutterink VLISSINGEN - De Zeeuwse economie heeft het vorig jaar verhoudingsgewijs goed ge daan. Met een groei van 1,6 pro cent scoort Zeeland net iets bo ven het landelijke groeicijfer van 1,4 procent. Reden tot juichen is dat overi gens niet. Over de afgelopen vijf jaar bezien blijft de groei van de Zeeuwse economie flink achter. Dat blijkt uit de voorlopige re gionale jaarcijfers van het Cen traal Bureau voor Statistiek (CBS). Groningen was van de Nederlandse provincies in 2001 de grootste groeier (2,6 procent). Zuid-Holland en Zeeland volg den met respectievelijk 1,8 en 1,6 procent. Econoom M. Ver geer van het CBS zegt dat de productiegroei van de basis- en petrochemische industrie de Zeeuwse economie goed heeft gedaan. Limburg zei te verwachten dat er nog heel wat meldingen bij zullen komen. „Het duurt meestal uren voordat schade worden ontdekt." Seismoloog H. Haak van het KNMI zei geen grote, structurele schade te ver wachten door de relatief grote diepte van de aardbeving (circa 10 km). In Duitsland, waar het epicen trum van de aardbeving lag, was de schade net iets groter. Een woonhuis in Herzogenrath liep een grote scheur op in de buiten muur. Van twee huizen brak de schoorsteen af en overal in de regio kwamen dakpannen naar beneden. De aardbeving van gisteren is de zwaarste in Nederland sinds de beving bij Roermond in 1992 (5,8 op de schaal van Richter). De schade aan gebouwen be droeg toen ruim 100 miljoen gulden. Licht gerommel In Zeeland is weinig gemerkt van de aardbeving. De Middel burgse K. Joosse zat juist de krant te lezen toen ze een 'licht gerommel' voelde. Ze wist 'bij na automatisch dat die hele kor te trilling' wel eens veroorzaakt kon zijn door een aardbeving, net zoals zij die tien jaar gelden had gevoeld. De Zeeuwse politie kreeg gisteren twee meldingen binnen: een mevrouw uit Waar de en een inwoner uit Goes za gen beiden de lamp wat schom melen. ANP (Advertentie) naam:a noteert u mij voor een proefabonnement van voorletters:m/v 6 weken voor 15.- nr Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor auto matische incasso van onder postcode staand rekeningnummer (proef geldt eenmalig bin- plaats:nen zes maanden) telefoon:D noteert u mij voor een abonnement. De eerste e_maj|. twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik Voor automatische incasso stem ik toe in betalen: afschrijving van mijn (postbankrekening- J n per maand met nummer: automatische incasso (€19,25). handtekening: per kwartaal met automatische incasso 52,-). nir u U' D Per Jaar met PZC bv qaat zorqvuldig om met persoonsgeqe- T vens In de colofon treft u nadere informatie aan ™j'Sche '"taSS° Stuur deze bon naar: PZC, afdeling lezersservice s !I71 3214»OOOOO2» St™;123 ma di wo do vt ta (postzegel niet nodig)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 1