Agent houdt radiopraatje Regio wacht daden nieuw kabinet af 15 bezoektijden Proefproject bij Omroep Ridderkerk L^ agenda Concert Website van W-Z-Vlaamse werkgroep gehandicapten Geslaagd I dinsdag 23 juli 2002 leeland Ziekenhuis Walcheren loudekerkseweg 88, 1382 EE Vlissingen 151,(0118) 425000 j!g, 15.00-20.00 uur jeioek: Kinderafd. ouders gehele ;jg,overig bezoek 14.00-19.00 uur jy.Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur ir.voe, za en zo 14.00-16.30 uur iy.lC/CCU en Stroke unit CVA 1.15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis sGravenpolderseweg 114, U62 RA Goes tel. (0113) 234000 üg. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur «inderafdelïng (afd. A) ouders gehe- :dag. Overig bezoek 14.30-19.30 (jnder/Kraamafdeling (afd A/B) ou- ;jrskinderen en partners zwangeren 'iiiele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11-11.30, 1414.30 en 19-19.30 uur ündenhof revalidatie Gravenpolderseweg 114a, ü62RAGoes, tel. (0113) 236236 nal/mvrij: 14.00-21.00 uur 3ten zon: 12.00-21.00 uur lEmergis lOostmolenweg 101,4481 PM iSloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21,00 uur Zeeuws-Vlaanderen locatie De Honte '.Yielingenlaan 2, :j35 PA Terneuzen sl (0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 2000uur;afd. Psychiatrie dag. 18.00- 20.00 uur; woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 tur.afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur sn19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders sehele dag, overig bezoek 14.00- ISOOuur. locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 14.00-15.00 en 18.30- D uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9,00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel (0187) 607300 oag. 16.00-17.00 en 17.45- 19 30 uur, zo idem tot 20.00 uur 1 Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Soerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel.10164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur ta en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren lel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr.Mo!ewaterplein40 3015 GD Rotterdam tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Or.Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel, (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14,00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur België I Algemeen Ziekenhuis Sintjan j Brugge Ruddershovelaan tel, (0032) 50 4 52111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en J bartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge I SintLucaslaan 29 i tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en i bartbewaking) I Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 J dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, tel. (0032) 3 8213000 Alg, bezoekuren: werkdagen 16.00- 20.00 uur, weekend en feestdagen j K.OO-20.00 uur. I; Afd. BI (cardiologie) dag. 16.00- 17.30en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. P7P De Provinciale llV Zeeuwse Courant waarin opgenomen de Middel- j burgsche, Vlissingsche, Goesche Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke i opvattingen, stromingen of partij- len. BRONVERMELDING Oe redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), r Algemeen Nederlands Persbureau IANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters I (RTR), Belga en European Press-pho- to Agency (EPA). BEELDRECHT Uopublicatierechten van werken van Meldende kunstenaars aangesloten bijeen CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland periodes dat de bruggen en sluizen voor wegverkeer beschikbaar zijn) Kanaal door Walcheren: I Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van -17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 lot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks va" 29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .23 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .23 onvan.37tot.53 «elandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 «elandbrug, zaterdag/zondag/ 'oesldagen van 17.30 tot 19.00 door Inge Heuff Omroep Ridderkerk heeft sinds een week of tien buurtagenten te gast. Elke za terdag om half tien houdt één van de buurtagenten die sinds februari werken in de wijken van Ridderkerk een praatje. Bij toerbeurt spreken zij over problemen, oplossingen en an dere zaken die in zijn of haar wijk spelen. Dit alles om de communicatie tussen burger en politie te verbeteren. Kennen en gekend worden, dat is de opzet van het proefpro ject. Buurtbewoners kunnen tijdens de uitzending vragen stellen of reageren op wat er verteld wordt. Michel Kloet, buurtagent in Slikkerveer-Zuid, een van de buurten waarin Ridderkerk is opgedeeld, was aanvankelijk wat gereserveerd over het idee. Moest zo'n praatje er nou ook nog bij? Viel dat wel te combi neren met het andere werk? Maar langzamerhand ver dween dat gevoel en uiteinde lijk kon hij bijna niet wachten op zijn beurt om actuele zaken uit zijn wijk aan de orde te stel len. Nu kijkt hij al weer en thousiast uit naar de volgende keer dat hij aan de beurt is. Drempelverlagend Kloet: „Ik héb gesproken over een ernstig geval van openlijke geweldpleging in de hoop dat getuigen zouden reageren en naar de studio zouden bellen. Dat is jammer genoeg niet ge beurd maar ik denk wel dat de studio drempelverlagend werkt." De buurtagent had ook nog een ander onderwerp tij dens die eerste uitzending te bespreken: de parkeerproble men in een bepaalde straat. „De bewoners in die straat hadden allemaal een brief ge kregen met uitleg over het par keren. Maar in de radiorubriek kreeg ik de gelegenheid om ook de bewoners van de omliggen de straten te vertellen wat er nu precies speelt. Dat het om Iedere zaterdagochtend komt een buurtagent in het programma Prettig Weekeind leefbaarheid gaat en niet om zoveel mogelijk bonnen uit. te schrijven." Of er veel mensen luisteren weet Kloet niet. Er zijn tijdens de uitzending geen reacties ge weest. Wel kreeg hij later op straat en in het wijkvoorzie- ningencentrum van mensen te horen dat ze naar hem geluis terd hadden. „De mensen zijn nog maar net gewend aan de buurtagent", weet Kloet. „We zijn pas sinds februari op straat. Ik denk dat het ook af hankelijk is van de buurt of mensen snel zullen reageren." „Zo rond oktober willen we een onderzoek doen naar de luisterdichtheid van ons zater dagochtendprogramma Pret tig Weekeind, waar het praatje van de buurtagent onderdeel van is", legt Steffen Vink uit. Hij is hoofdredacteur van Om roep Ridderkerk en presenta tor van het programma. „Onze eerste indruk is heel positief maar de respons is nog niet zo groot." Dat had de program mamaker ook niet verwacht. Omroep Ridderkerk is sinds 1986 in de lucht en op de kabel onder de 47.000 inwoners van Ridderkerk. De ervaring heeft geleerd dat een nieuw pro gramma vele weken nodig heeft om bekend te raken. „De ze rubriek loopt nu zo'n tien weken." Vink had in het verle den al wel contacten met de po litie tijdens radio-uitzendin gen maar die waren in de loop der tijd wat verwaterd. Toen hij hoorde van het buurtpre- ventieproject en de invoering van de buurtagenten, leek het hem een goed moment om de banden weer eens aan te halen. Twee buurtagenten kwamen uitleggen wat hun werk pre cies iidiield. Dat liep zo goed dat het plan naar boven kwam om zulke interviews regelma tig te houden. De nieuwe ru briek was geboren. De politie heeft een schema gemaakt foto Radio Ridderkerk waarbij de verschillende buurtagenten bij toerbeurt hun praatje houden. Michel Kloet is zaterdag weer aan de beurt. „Ik denk dat ik het ga hebben over de stagiaires die in mijn buurt praktijkervaring opdoen. Ik ben namelijk men tor van drie mensen die de nieuwe Primaire Opleiding voor all-round politiemede werkervolgen. De buurtbewo ners zullen me dus bijvoor beeld regelmatig verkeerscon troles zien uitvoeren met deze studenten omdat ze daarvoor hun aantekening moeten ha len. Dan kan ik ook uitleg ge ven over de opleiding en wan neer deze mensen klaar zijn voor het werk in de buurt." De proef met de uitzending duurt ongeveer een half jaar. Daarna wordt besloten of het programma wordt voortgezet. Zuid-Nederland heeft weinig concrete afspraken met regering Balkenende door Harmen van der Werf DEN HAAG - Veel hebben de provincies Zeeland, Noord- Brabant en Limburg, verenigd in de Alliantie Zuid-Nederland, op papier nog niet binnenge haald bij het gisteren aangetre den kabinet-Balkenende. De Haagse lobbyist J. Geukers van de Alliantie vindt het daarvoor ook nog te vroeg. De komende weken gaat het ka binet het strategisch document van de kabinetsformatie in con crete projecten vertalen. Over zes a acht weken moet die uit werking gereed zijn. Geukers kijkt er vol verwachting naar uit. „Wij hebben al iets bereikt", stelt hij. „In de eerste visie van het strategisch document stond alleen de Zuiderzeelijn naar het noorden van Nederland als con creet project genoemd. In de de finitieve versie is daar de onder tunneling van Rijksweg A2 bij Maastricht bijgekomen. Dat is een mooi eerste resultaat." Geukers, die overigens een paar plaatsen van een zetel in de Tweede Kamer voor het CDA verwijderd is, had niet veel meer verwacht. „Het is nooit zo dat je veel van je punten in één keer kimt realiseren. Dat gaat in fa ses, in kleine stappen. De eerste stap is gezet met het strategisch document. Daar staat ook in dat het kabinet meer bevoegdheden en financiële middelen voor ruimtelijke ontwikkeling wil overhevelen naar gemeenten en provincies. Dat biedt mogelijk heden." Het tweede kabinet-Kok had het voornemen met alle lands delen (oost, west, noord en zuid) een regioconvenant, een regio akkoord, te sluiten. In dat con venant zouden projecten op allerlei beleidsterreinen, van Haagse lobbyist J. Geukers kijkt uit naar het 'strategische document' van de kabinetsformatie. GROEDE - In het kader van de plaatselijke kinderspeelweek geeft muziekvereniging Oefe ning Kweekt Kunst (OKK) Gi'oede-Schoondijke vanavond van 19.00 tot 20.00 uur een con cert in de muziektent op de markt in Groede. Vanwege de definitieve samenwerking met de Schoondijkse muziekvereni ging OKK gaat de gelijknamige vereniging uit Groede verder onder de naam OKK Groede- Schoondijke. ondexwijs, natuur tot en met verkeer, worden beschx'even. Rijk en landsdelen zouden zich daaraan binden. Het noorden was daarmee het verst gevor derd en had al een afspraken- lijstje. Met het zuiden is het nooit zover gekomen. „Het vooxTiemen om tot een re- gioconvehant te komen in een bureaucratisch pingpongspel tussen ministeries blijven ste ken is", aldus Geukers. „Het nieuwe kabinet wil het regiobe leid op een heel andei'e leest schoeien. Deze regering wil geen gi'ote nota's schrijven, zo als de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, maar directer bestu ren. Wellicht leidt dat sneller tot duidelijke resultaten." Eén verontruste brief heeft het kabinet al binnen, van de pro vincie Noord-Brabant over de voltooiing van de Zoomweg- Noord (Rijksweg A4) tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. Met oud-minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat was afgesproken dat deze weg door overheden en privé-investeer- ders zou worden bekostigd. Au tomobilisten zouden voor de weg moeten betalen, mogelijk via de kilometerheffing. De nieuwe regeringspaitners CDA, LPF en VVD hebben die heffing echter afgeschoten. Toch is de Zoomweg-Noord nog niet verloren, denkt lobbyist Geukers. „De A4 in West-Bra- bant is typisch één van die projecten waarover nog nader afspraken gemaakt moeten worden. Het aangepaste strate gisch document van de kabi netsformatie laat daarvoor alle ruimte. Vóór de aanpassing van dat stuk was er helemaal niets meer mogelijk." Afspraken Dé lakmoesproef voor het kabi net-Balkenende zal de presen tatie van de miljoenennota 2003 op de derde dinsdag van sep tember zijn. Dan zal duidelijk OOSTBURG - De Stichting Werkgroep West-Zeeuws- Vlaanderen Gehandicaptenbe leid heeft een website gelan ceerd. De werkgroep ziet inter net als een uitermate geschikt medium voor mensen met een mobiliteitshandicap. De site is zowel te vinden onder www.siowg.nl als www.geh.an- dicaptensluis.nl. Met laatstge- burg en Sluis-Aardenburg in noemde link loopt de werkgroep Sluis zullen opgaan, alvast vooruit op de gemeente- Op de site is onder andere infor- lijke herindeling, waarbij Oost- matie te vinden over de activi- EVENEMENTEN BAARLAND - Camping Scheldenoord, 19.00 uur: Circus Bongo; BURGH - Museum De Burghse Schoole, 19.00 uur; Theaterrondleiding met gids; GAPINGE - Olmenveld, 16.00-20.00 uur: Ringrijden; GOES - Grote Markt, 10.00 uur: Toeristi sche schouwTrechter 5; Grote Kerk, 12.30 uur: Orgelconcert Wouter Blacquire; RK Kerk, 11.00 uur: Concert jongens Zeeuwse Koorschool; MELISKERKE -Torenstraat, 17.30-20.30 uur: Sjezenrijden; MIDDELBURG - Abdij, 11.00-17.00 uur: Historama; 13.30-15.00 uur: Abdijrond leiding o.l.v. gids; Oostkerk, 20.00 uur: Orgelconcert Toon Hagen; RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging en geschiedenis van het Fort; 19.30 uur: Rondleiding met gids; SAS VAN GENT - Markt en horecagele genheden, 11.00-14.30 uur: Folklore Fes tival met diverse orkesten; SLUIS - Centrum, 17.00-22.00 uur: Avondmarkt met muziek en activitetien; VEERE - Markt, 10.00-17.00 uur: Histori sche markt; ZIERIKZEE - Lutherse Kerk, 20.00 uur: Concert Schwarzmeer Don Kosaken- koor; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 14.00 uur: Stuart Little 2; Lilo Stitch (Ned.); 20.00 uur: Spider-Man; Bad Company; Cinemactueel, 14.00 uur: Spirit (Ned.I. Stuart Little 2 (Ned 14.00, 18.30 en 21.15 uur: Spider-Man; 18.30 uur: Scooby-Doo;21.15 uur: Murder by num bers; 40 Days 40 Nights; 20.30 uur: Fast Food Fast Women; GOES -'t Beest, 20.30 uur: Do the right thing; HULST - De Koning van Engeland, 13.45 en 16.15 uur: Sproet; Scooby-Doo; Ice Age; Spirit; Lilo Stitch; 13.45, 16.15 en 19.15uuur: Little Stuart 2; 13.45,16.15en 20.00 uur: Spider-Man, 20.00 uur: About a boy; The Count of Monte Cristo; Ali G InDaHouse; Unfaithful; MIDDELBURG - Schuttershof, 20.00 uur: Monster's Ball; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 en 16.15 uur: Stuart Little 2 (Ned.); Spirit (Ned.); Lilo Stitch (Ned.); Scooby Doo; 13.45, 16.15 en 19.00 uur: Sproet (Ned.); 13.45, 19.00 en 21.45 uur: Bad Company; 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Murder by numbers; 13.45,16.15,19.00 en 21.45 uuur: Spider- Man; 19.00 en 21.45 uur: Long Time Dead; Unfaithful; About a boy; 21.45 uur: Blade II; TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - St. Baafskerk, 10.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur: Aquarellen van Johnny Beerens (t/m 21/8); Galerie Het Poortwachtershuis, 13.00- 17.00 uur: Piros Hegedüs, schilderijen (t/m 15/8); Archeologisch Museum, 13.30-17.00 uur: Een woensdag in 1302, Guldenspo renslag (t/m 30/9), GaleRichel, 13.00-18.00 uur: Werken Jan Bruens en andere kunstenaars (t/m 10/9); ST. ANNA TER MUIDEN - Streekland- bouwmuseum, 13.30-17.00 uur: Het boe renerf, leven van mensen op een boerde rij en stiekeme slopers, gevaar van insec ten en knaagdieren (t/m 29/9); v.m. Gemeentehuis, 14.00-16.00 uur: Chris Vandenheede, schilderijen-mixed media (t/m 2/8); AXEL - Galerie Antheunis, 8.00-13.00 uur: Petra de Back van Loon, beelden en tekeningen (t/m 30/7); BERGEN OPZOOM - Interium, 9.00-17.00 uur: Groepsexpositie van 23 kunste naars (t/m 30/8); BURGH HAAMSTEDE - De Burghse Schoole, 11.00-16.00 uur: Ot en Sien (t/m 30/10); DISHOEK - Strandkerk, 11.00-16.30 uur: Werken cursisten Het Zeeuws Palet en Theo v. Doesburghcentrum (t/m 4/8); DOMBURG - Galerie Het Noorderlicht, 14.00-19.00 uur: Werk Nederlandse en Vlaamse kunstenaars (t/m 28/9); DeGalerie, 12.00-21.00 uur: Cor Noltee en Nell Heins, schilderijen; Ineke Schip pers en Jaap Heuvingh, beelden (t/m 23/7); MarieTakvan Poortvliet Museum, 13.00- 17.00 uur Claire Bonebakker (1904-1979 schilderijen (t/m 3/11); DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur: Mens durf te kijken, eeu wenlange zorg voor de dijken op Schou- wen-Duiveland (t/m 31/10); GROEDE - Lutherse Kerk, 13.00-17.00 uur: Aquarellen van De Clerck, Doolaard, Goethals, Quirijns en Van Waes (t/m 7/8); HOOGELANDE - Kapel van Sint Maarten, 14.00-16.00 uur: Kunst van zand, kiezels en specerijen door Leanne Lawalata (t/m 24/7); HULST - Streekmuseum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur: 2e deel Van Penseel tot Beitel, diverse kunstenaars en technieken (t/m 27/10); KAPELLE - Gemeentehuis, 9.00-13.00 uur Zomer in Zeeland, werk van Janneke Slabbekoorn-de Bruijne (t/m 26/7); MELISKERKE - Zijdemuseum, 10.00-17.3 0 uur: De Zijden kant van de VOC (t/m 26/10); MIDDELBURG - Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Kiss Go, Hendrik-Jan Hunneman (t/m 18/8); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Sara Blokland, neutrals (t/m 18/8); Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur: Na tuurhistorische verzamelingen 1750- 1850 (t/m 29/9); Gevelstenen in de kloos tergangen (t/m 25/8); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur; Naar de Oost met de Zeeuwse zusjes Lammens (t/m 31/8); Galerie Icon, 11.00-17.00 uur: Angela Ramphal, werk in acryl en gemengde techniek (t/m 1/9); De Drukkerij, 9.00-18.00 uur: Reimond Kimpe, vroege schilderijen (t/m 14/8); Roosevelt Study Center, 9.30-12.30 en 13.30 16.30 uur: Fototentoonstelling In- dianenkinderen (t/m 27/9); Wandelkerk, 11.00-17.00 uur: David Ra- kia, Israëlisch schilder, drukker en dich ter (t/m 29/8); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur: Scheur buik Scheepsbeschuit (t/m 11/01/2003 OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-18.00 uur: Jurassic Polder land, amfibieën en reptielen (t/m 3/11 RENESSE - Blikmuseum De Blikvanger, 10.00-12.00 uur: Wit keukenemaille en kinderserviesjes (t/m 28/8); RETRANCHEMENT - Bezoekerscentrum 't Zwin, 10.00-17.00 uur: Beatrix Cam- maert-Paridaen, schilderijen (t/m 17/8); SLUIS - De Raadskelder, 14 00-17.00 uur: Wim Vaarzon Morel, schilderijen, aqua rellen en tekeningen (t/m 18/8); VEERE - De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Foto's in klederdracht (t/m 3/11 Grote Kerk, 11.00-17.00 uur: Schilderijen van Gust Romijn en Hoog, Hoger, Hoogst (t/m 8/8); VLISSINGEN - Zeeuws Maritiem Mu- ZEEum, 10.00-17.00 uur: Met zicht op zee, werken vijf Zeeuwse kunstschilders en VOC over de grens (t/m 12/1/03); Bibliotheek, 10.00-18.00 uur: Oude an sichten van Vlissingen (t/m 2/9); Maritiem Instituut de Ruijter, 10.00-18.00 uur: De bevrijding van Vlissingen, unifor men, pamfletten, foto's e.d. (t/m 10/8); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: De snoepwereld van toen en nu (t/m 15/8); ZIERIKZEE - Burgerweeshuis, 11.00- 17.00 uur: Gevarieerde collectie van 45 kunstenaars (t/m 25/8); KlïpperMijn Genoegen, 13.00-17.00 uur: Scheepstimmertuig en modelschepen (t/m 14/9); Stadhuismuseum, 10.00-17.00 uur: Sculpturen, aquarellen en tekeningen van Arie Berkulin (t/m 2/9); Nieuwe Kerk, 10.00-17.00 uur: 's Werelds langste merklap Door ons gedaen (t/m 7/9); ZONNEMAIRE - Schapenweg en Lange- weg: Kunstroute De Platte Ruimte, bill boards van Gust Romijn (t/m 8/9); HULPCENTRA' Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp-en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag. 10.00-22.00 uur). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker. Badhuisstraat 80, Vlissingen (ge opend di., wo. en do. 14.00-16.00 uur); tel. 0118413932. Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden Zeeland, tel. 0118 473256. foto GPD/Harmen de Jong woi'den wat de nieuwe regering doet met afspraken die Paars 2 met Zeeland heeft gemaakt over onder meer de aanleg van nieu we goedei'enspoorlijnen (Sloe- lijn naar Vlissingen-Oost, af takking van Bergen op Zoom naar de Antwerpse haven) en wegen (de N57 op Walcheren, met aquaduct bij Middelbui-g, en de N61 Hoek-Schoondijke). Ook zal dan bekend worden hoe stei'k het kabinet het natuui'be- leid wil omgooienHet streven is het accent te verleggen, van de aankoop van dux-e, voor de na tuur waardevolle landbouw- gi-onden naar natuurbeheer door landbouwers zelf. teiten van de werkgi'oep zelf, voorzieningen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandi capten, het collectief veiwoer, toegankelijke hotels, campings en vakantiewoningen. Met laatstgenoemde aspecten hoopt de werkgroep Gehandicapten beleid ook toeristen een dienst te bewijzen. Hogeschool Zeeland Management, Economie en Recht: J van den Berg, Wemeldinge; G.P.A. Besuijen, Middelburg; P.J.M. Boonman, Nisse; M. Emino- vic, Terneuzen; C.H. Hendriks, Vlis singen; A.J. Hubregtse, Nieuwvliet; P.C.J. de Jong, De Heen; W.G. Klink hamer, Bergen op Zoom; D. Koel- ma, Vlissingen; D. van Loon, We meldinge; H. Meijering, Goes; R.J. Mersie, Vlissingen; J. Ocke, Ijzendij- ke; P.V. Overmeire, Oostburg; A. de Pijper, Goes; J. Priem, Wemeldin ge; B.A.E. Rammelaere, Eelde Zld; K.M. van Veldhuizen, Roosendaal; F.D.M. de Visser, Middelburg; B. Weeda, Kapelle; M. de Wit, Middel burg; Z. Yeral, Bergen op Zoom International Business and Langua ges: R. Boddaert, Vlissingen; N.M. te Boekhorst, Burgh Haamstede; M. Cipek, Scherpenisse; I.R.K. Coppie- ters, Westdorpe; T. Dobbenga, Vlis singen; J.J.M. van Dongen, Den Hout Nb; N.E.A.M. van Dorst, Putte; J.M.P. Geus, Heinkenszand; H. van Hartingsveldt, Goes; R. van Heer waarden, Spijkenisse; K.B.F. Hoeks, Breda; A.A.J, den Hollander, Klun- dert; E. Huige, Kapelle; M.A.M. Kos ters, Goes; G.L.M. Lampe, Vlissin gen; S.A.C. van Oers, Bergen op Zoom; C.J.R. Pasquier, Middelburg; P.M.A. de Regt, Heinkenszand; N.A. Vane, Kloetinge; J. Vermunt, Roo sendaal; C. de Vulder, Oostburg Communicatie: C.M. den Bakker, Burgh Haamste de; R. Breedveld, Rucphen; V.M. Ca- thrine. Middelburg; P.M.M. Fran ken, Bergen op Zoom; P.F. Goed hart, Kapelle; C.S. Janse De Jonge, Middelburg; C.J. Joosse, Middel burg; W.M. Lievense, Westkapelle; M.A. van der Male, Vlissingen; M.G.E.A. van Turnhout, Wouwse Plantage; M.A. Varekamp, Scharen- dijke; S. Verkroost, Delft; M.H.D. Veroude, Middelburg Commerciële Economie: M. van Aken, Zierikzee; M.E.D. Bo- gers, Heerle; D. Eryuruk, Terneu zen; L.J.C. Goossens, Woens- drecht; P.R.F. Joppe, Breskens; M./ Polderman, Oostburg; S.K.C. Se- venhans, Vlissingen; R.K.A. Toikka, Terneuzen; I.B. van de Velde, Aar denburg; S. Vermeulen, Vlissingen; V. Vermeule, Koudekerke; B.W.P. Verschoore Dela Houssaije, Vlissin gen; M.A.L. Vink, Sint Jansteen; B. Vlaeminck, Clinge; M.M.E. de Wolf, Heinkenszand; Y.W. Wong, Middel burg Bedrijfseconomie: E.C.T Akershoek, Ouddorp Zh; W.J. Bakker, Hoek; L.E. Blankenburgh, Middelburg; Y.C. Bonestroo, Bors- sele; F.l. van Dalen, Oost-Souburg; R.A.S van Damme,Terneuzen; E.I.C Gielleit, Biervliet; Y.E. Goetheer, Heinkenszand; B. van Jole, Zaamslag; M. Jongepier, Westka pelle; J.C. Joosse, 's-Heer Hen- drikskinderen; D. Kaashoek, Philp- pine; C.J.W.J. Konings, Poortvliet; S. Krijnen, Oostburg; A. Luiten, Middelburg; A.W. Lukasse, 's-Gra- venpolder; B.P.A. Obrie, Sas van Gent; H.J. Pattenier, Zoutelande; M.C.W. Phïlipse, Oostburg; F. Quak- kelaar, Hansweert; B. Rademaker, Goes; M. Roest, Breskens; J.P. van derSlikke, Poortvliet; Y. Smits, Mid delburg; W.C. Sonke, Yerseke; G. Tang, Vlissingen; K.C. Tanis, Oud dorp Zh; R. Vaal, Terneuzen; J.M.H. van Velzen, Kruiningen; J.J.P. Ver flage, Westkapelle; A.J. Zandee, 's-Gravenpolder; P.C. Zegers, Vlis singen; W. Zuijddijk, Wemeldinge Albedacollege OudeTonge Bedrijfsadministratie: J.Stouten, Bruinisse; M. van der Wielen, Zierikzee. Boekhoudkundig medewerker: L. van Tienderen, Bruinisse; C. Ver wijs, Sint Philipsland Helpende Welzijn: L. Hakbijl, Zierikzee; E. Nieuwkoop, Zierikzee; M. Steenpoorte, Ooster- land Sociaal pedagogisch werker ni veau 3: D. Bosman, Bruinisse; A. Meeuw- sen, Bruinisse; L. Gijzel, Zierikzee Sociaal pedagogisch werker niveau 4: L. van der Meijden, Oosterland; J. Hoogendoorn, Tholen; M. Malie paard, Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 15