De strijd tegen de ladekastplannen PZC Natuurvolken en mandala's Vier bedrijven doen bod op busvervoer in Midden-Zeeland Proefprojecten met cultureel stempel bij landinrichting Natuuractiviteiten in Zeeuws-Vlaanderen Pechiney minder milieuvervuilend in afgelopen jaar 13 Rondwandelen in Aardenburg Voormalige bandleden van City to City richten Piaeto op kunst cultuur Duurzaam dinsdag 23 juli 2002 door Maurits Sep MIDDELBURG - Vier ver voersbedrijven dingen naar de opdracht voor het openbaar vervoer in Midden-Zeeland. Connexxion in Middelburg, Arriva/Taxicentrale Renesse, BBA in Breda en Taxi Blaakman in Vlissingen hebben gisteren bij de provincie een bod uitgebracht. Eind september wordt bekend wie de opdracht krijgt. De aanbesteding betreft het openbaar busvervoer op Wal cheren en Noord- en Zuid-Be veland en het collectief vraagaf- hankelijk vervoer op Walcheren voor zes jaar, vanaf 1 januari 2003. Drie van de vier bedrijven zijn bereid op Walcheren zowel de busdiensten als het collectief vraagafhankelijk vervoer (cvv) te verzorgen. Taxi Blaakman heeft zich alleen kandidaat ge steld voor het cvv, waarbij men sen vooraf moeten bellen om vervoer te bestellen. De mogelijkheid om voor één van beide vervoersdiensten in te schrijven, is gecreëerd op uit drukkelijk verzoek van de Sta tencommissie verkeer en ver voer. Een monopolie voor één bedrijf kan ten koste gaan van de verhouding tussen prijs en kwaliteit, vreesde de commis sie. De klant heeft immers geen alternatief. Ompraten De Statencommissie had tij dens een vergadering in maart van dit jaar uren nodig om gedepu teerde J. Hennekeij (WD, ver keer) om te praten. Hennekeij had voorgesteld om het busver voer en het cvv in handen van één bedrijf te geven. Dat geeft volgens de gedeputeerde de bes te garantie op een goede onder linge aansluiting van de twee vervoersmiddelen. Bovendien kan de splitsing van de opdracht juist tot kwaliteits verlies leiden, voorspelde hij, omdat twee bedrijven afzon derlijk wellicht te weinig ver dienen aan het vervoer en dan gaan snijden in de dienstverle ning. De inschrijvingen van de vier bedrijven worden beoordeeld door een selectiecommissie. Die bestaat behalve uit medewer- kers van de provinciale afdelin gen verkeer en vervoer, welzijn, en juridische, uit externe des kundigen van het bureau MU Consult in Amersfoort en het Centrum Vernieuwing Open baar Vervoer in Rotterdam. De commissie beoordeelt de in schrijvingen eerst op de dienst verlening. Pas daarna wordt be keken welk bedrijf het vervoer het goedkoopst kan leveren. Connexxion verzorgt momen teel het openbaar vervoer in bij na heel Zeeland. Alleen op Tho- len is een andere maatschappij actief: het Brabantse BBA, dat nu dus ook verder in Zeeland ac tief wil worden. Arriva, dat sa men met Taxicentrale Renesse meedingt, is een internationaal opererend vervoersbedrijf, met vestigingen door heel Europa, inclusief (het noorden van) Ne derland. Taxi Blaakman, dat al leen het cw wil doen, heeft er varing in het gespecialiseerd vervoer van onder anderen ge handicapten voor Stichting Ar duin in Middelburg. AARDENBURG - In Aarden burg worden op zes achtereen volgende dinsdagavonden inju li en augustus rondwandelingen onder leiding van een gids ge houden. De eerste wandeling is vandaag, de laatste op 27 augustus. De start is steeds om 19.00 uur bij het VW-kantoor aan de Markt. De wandeling voert langs diver se Aardenburgse bezienswaar digheden als de stadswallen, de kerken, de monumenten en het museum. Onderweg wordt op markante en interessante plaat sen gestopt en vertelt de gids al lerlei wetenswaardigheden. De lengte van de wandeling is on geveer vier kilometer en duurt gemiddeld een uur. door Rinus Antonisse MIDDELBURG - Meer aan dacht voor cultuur - ofwel 'land-art'- in het Zeeuwse bui tengebied. Het dagelijks pro vinciebestuur gaat de daad bij het woord voegen. In drie land inrichtingsprojecten worden bij wijze van proef voorbeeldplan nen uitgevoerd: het Vebenabos op Walcheren, in Schouwen- West en in Den Inkel. Tot nu toe is er over het toepas sen van land-art in het landelijk gebied vooral gepraat en ge schreven. Onder meer in het provinciaal plan voor de cultuurhistorie is aangegeven dat een actieve aanpak van dit verschijnsel ge wenst is. Het handen en voeten geven kostte enige tijd, ook al omdat het begrip land-art ver schillend wordt ingevuld. Richting Het dagelijks provinciebestuur heeft nu vastgesteld welke rich ting het uit moet. Land-art wil zeggen dat bij inrichting van een bepaald landschap de cul tuur (wel in brede zin uitgelegd) voorop staat. „De vorm is daar bij belangrijk. Het mag aan dacht trekken. Er is duidelijk te zien dat mensenhanden het ge maakt hebben", aldus Gedepu teerde Staten. Bij het toepassen van land-art in een gebied wordt gebruik ge maakt van aanwezige elemen ten als natuur, verval, ecosys teem en lichtval. Bedoeling is dat bij de uitwerking organisa ties als de Dienst Landelijk Ge bied (die de landinrichting uit voert), Staatsbosbeheer (die veelal nieuwe terreinen gaat be heren) en de stichting Het Zeeuwse Gezicht (bewaker van het provinciaal architectuurbe leid) betrokken worden. Zorgen voor land-art in een landinrichtingsproject brengt extra kosten met zich mee. On der meer voor het inhuren van beeldend kunstenaars, vormge vers en landschapsarchitecten. Voor de drie voorbeeldplannen wil het dagelijks provinciebe stuur het extra geld betalen. Zo doende kan ervaring worden opgedaan. Daarna is aan de or de of met land-art verder ge gaan wordt. Uitwerking Van de drie voorbeeldplannen is dat voor het Vebenabos uitge werkt. Er is bijna 27.000 euro voor nodig; dat wordt groten deels uit de pot die gereserveerd is voor natuur en milieu. In het kader van de landinrichting Walcheren wordt het bosgebied tussen Vlissingen en Dishoek uitgebreid en dat biedt volgens het dagelijks provinciebestuur een ideale kans om voor het eerst gericht land-art in te pas sen. Ontwerpen Vier kunstenaars mogen een ontwerp indienen. Voorwaarde is dat de kunstenaar moet wer ken met materiaal dat in het ge bied zelf aanwezig is. Ook moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van archeolo gische resten. De ideeën worden voorgelegd aan de bevolking. Vervolgens maakt een commis sie een keus. Bedoeling is dat het winnende ontwerp in februari 2003 wordt uitgevoerd. VLISSINGEN - De Vlissingers Han Dasselaar en Jeroen Pol derman hebben samen met Sandro van Breemen uit Breda de band Piaeto opgericht. De drie speelden eerder samen in City to City, de band die met The road ahead in 1999 een hit scoorde. City to City ging dit voorjaar uit elkaar na onenigheid met het management over de te volgen muzikale koers. City to City brak in 1999 door met de The Road Ahead (Miles of the Unknown). Het nummer dat werd gebruikt bij een autoreclame van Mitsu bishi stond weken op de eerste plaats van de hitparade en ves tigde in één klap de naam van de band. Zanger Van Breemen gaat nu verder met bassist Dasselaar en drummer Polderman. Piaeto speelt stevige gitaaiTock. TERNEUZEN - Vogelliefheb bers kunnen vrijdag 26 juli deelnemen aan een wandeling in het gebied De Grote Putting. Dit gebied staat vooral bekend om zijn weidevogels. De groep verzamelt zich om 19.00 uur op de parkeerplaats bij het gemeentehuis in Klooster- zande. Van daaruit reizen de deelne mers per auto naar het startpunt voor de wandeling. Het is één van de activiteiten waaraan natuurliefhebbers de komende dagen deel kunnen nemen. Zaterdagochtend (9.00 uur) wordt er gefietst over oude dij ken, Spaanse forten en mooie binnendoorwegen in Westdorpe en omgeving. Bezoekerscentrum De Baecker- mat in Westdorpe is het vertrek punt voor deze drie uur durende fietstocht. Zondagochtend is De Baeckermat de staitplaats voor een pittige wandeling door het natuurgebied Canisvliet. Na af loop is er een brunch gepland. Vooraf aanmelden is hiervoor verplicht. door Jeffrey Kutterink VLISSINGEN - Aluminium- producent Pechiney Nederland (PNL) belast het milieu minder dan voorgaande jaren. Vooral de uitstoot van kooldioxide, fluor, stof, stikstofoxide en zwaveldi oxide zijn gedaald. Ook is de hoeveelheid gestort afval afge nomen. De uitstoot van schade lijke pak's is door een aantal branden in de fabriek fors ge stegen. De directie van Pechiney schrijft dat in het milieujaar verslag 2001Bij de fabriek zijn vorig jaar geen klachten bin nengekomen over bijvoorbeeld geluidsoverlast, stof, of hinder PNL had vorig jaar een record productie van 216.655 ton aan aluminium halffabricaten. Behalve dat de uitstoot van fluor, stikstofoxide en zwavel dioxide is gedaald, is opmerke lijk dat ook de hoeveelheid vrij gekomen stof is gedaald met 16 procent. De uitstoot van kleine stofdeeltjes is afkomstig van circa 200 filterinstallaties en zo genoemde gaswassers. Die in stallaties zoi-gen exvoor dat zo veel mogelijk stof dat vrijkomt bij het productieproces wordt tegengehouden. De uitstoot van stof was in 1999 en 2000 een stuk hoger door een aantal branden in de rookgas- senkanalen van de bakovens. PNL stelt dat de stofemissie is gedaald door maatregelen die in 2000 zijn genomen. Het energieverbruik van de fa briek is vorig jaar toegenomen met twee procent. Dat heeft te maken met de verhoging van de stroomsterkte bij het productie proces. Ook is de toename een gevolg van het groot aantal op nieuw gestarte ovens, en de tijdelijke schommelingen in kwaliteit van de grondstof aluinaarde en petroleum cokes. De aluminiumproducent scheidt het afval in 60 verschil lende soorten. Doordat circa 85 procent van het afval elders wordt gebruikt als reststof, is de hoeveelheid gestort afval sterk gedaald. PNL is op 6 juli 2001 toegetre den tot het Convenant Bench marking Energieëfficiency. Dat zijn afspraken tussen industrie en de Rijksoverheid overheid om te komen tot een lagere mi lieubelasting. De afspraken worden mede gebruikt om te kunnen voldoen aan de normen van het milieuverdrag Kyoto. Een consultant heeft vorig jaar bepaald waar Pechiney op de ladder staat. De afstand tot de wereldtop in de aluminiumin- dustrie bedraagt 0,4 procent. PNL verwacht bij de volgende peildatum in 2004, bij de we reldtop te horen. Het bedrijf investeert 113 mil joen euro om de fabriek te mo derniseren en het productiepro- ces aan de meest recente normen te kunnen voldoen. Volgens PNL is dat noodzaak om de con currentie ook in de toekomst aan te kunnen. door Anita Tournois TERNEUZEN - Natuurvolken en hun culturen spelen een hoofdrol in het werk van Aixnelies Vermeulen. Haar fantasie rijke tekeningen, collages en beelden zijn vol kleur en stemmen vrolijk. De Terneu- zense kunstenares put daarvoor uit ver schillende inspiratiebronnen. Vermeulen werkt met veel verschillende materialen. Met vetkrijt, pastel, aquarel, inkt, gel-pen, viltstift, plastic, veertjes, sjablonen en allerlei soorten papier schept ze structuur en diepte. Haar werk zit vol beweging. Voorbeeld hiervan zijn de rituele dansen. Deze legt ze vast door de verschillende houdingen van de dan sers in opeenvolgende momenten uit te beelden, mooi te zien in Danspaar en Ro- wegendans. De pijl - een vaak gebruikte afbeelding - en de spiraalvorm zorgen voor een opgaande of neerwaartse bewe ging. Ondanks de veelheid aan kleur, ma terie, vormen en lijnenspel oogt het ge heel rustig en blijft alles in balans. Het werk van Vermeulen oogt niet alleen speels en decoratief maar elke tekening, collage of dromenvanger vertelt ook een verhaal. De vertellende beelden zijn on derverdeeld in verschillende thema's, die op hun beurt weer gemeenschappelijke noemers hebben. Veelvuldig aan bod ko men de natuuivolkeren en hun culturen. Maori uit Nieuw-Zeeland, Noord-Ame rikaanse indianen, Aboriginals uit Au stralië en mensen uit Afrika bevolken haar werk. Daarnaast wordt ze geïnspi reerd door de mythologie, vooral de C-riekse godenverhalen en het Keltische erfgoed. Emotie Demenselijke relatie en emotie staan mo menteel centraal. Zo is Buitenvrouio een tekening, waarin een vrouw buiten het kader is geplaatst en een driehoeksrelatie wordt uitgebeeld. Dit buiten de lijnen gaan zien we ook terug in Geestendans, figuren met slangenstaarten en Medicin Bird, een indiaan met een kleurrijke uit waaierende verentooi voor een cirkel; een vorm die een ander deel van haar werk karakteriseert. Vermeulen geeft name lijk al jaren vorm aan mandala's. Een mandala is een tekening of kunstwerk, gericht op rust of concentratie van de geest. De expositie omvat dan ook diver se mandala's, zoals De Blauwe, Gordi aanse knoop, Maanpapaver en Feng-shui mandala. Net als haar tekeningen en collages getui gen haar keramische bouwwerken van een rijke fantasie, evenwichtigheid en le venslust. In Mensenpiramide zijn zeven mensen in verschillende houdingen met elkaar verbonden. Uit hun midden, vanaf een sokkeltje rijst een stalen pin, waarop een buikliggend kind, dat de top van de piramide vormt, aan zijn navel is beves tigd. Deze veelomvattende en veelzijdige tentoonstelling kan bezocht worden tot eind juli in het streekziekenhuis, locatie DeHonte gedurende de openingstijden. Sjabloontekening'Geestesdans'vanAnnelies Vermeulen. foto PeterNicolai j door Emile Calon Het Zand in Middelburg is voor de provincie-ambtenaren Berend Maring en Arjen Drijgers een voor beeld van een zeer leefbare wijk. De kleine arbeiderswoningen aldaar zijn nog steeds populair. Hoewel die hui zen qua volume zeker niet voldoen aan de modernste eisen op dat gebied, J is leegstand een ongekend fenomeen. De woningbouwvereniging heeft die wijk, die gebouwd is in 1942, dan ook nog lang niet afgeschreven. Sterker: er wordt nog volop geïnvesteerd. Drijgers wijst naar de fraaie raam- en I deurkozijnen en de goten op houten klossen. Door allerlei details, zoals de I iets doorlopende bovenliggers van de kozijnen, en het gebruik van degelijk materiaal stralen die arbeiderswo ningen iets bijzonders uit waardoor ze I na vele jaren 'ook nu nog steeds bui- tengewoon geliefd zijn'. I 't Zand is voor de beide beleidsambte naren een voorbeeld van een duur zaam gebouwde wijk. Heel wat duur zamer dan bijvoorbeeld de veel jonge- re Magistraatwij k in de Zeeuwse j hoofdstad waar de woningbouwcor- I poratie gedwongen was een aantal Arbeiderswoningen in de Baarsjesstraat in Middelburg. Maar ook na de Tweede Wereldoorlog slaagden stedenbouwkundigen daar in. De beide ambtenaren noemen de wijk Griffioen in Middelburg als voorbeeld. Die wijk is gebouwd in het tweede deel van de jaren vijftig. Hoe wel de woningen hele kleine tuintjes hebben is het toch een groene wijk omdat er grote groene wiggen zijn aangelegd, die de tuinen als het ware vergroten. Die bewoners beschouwen die wiggen ook als hun groen zodat ze er zorg voor dragen waardoor vanda lisme nauwelijks een kans krijgt. Drempel Via een convenant hebben de Zeeuwse overheden en alle bouwpartijen on langs afspraken gemaakt over duur zamer bouwen. Die maatregelen gel den tot de drempel, aldus Drijgers. Duurzaamheid houdt daar echter niet op. Ook de straat, het plein en de wijk moeten duurzaam gebouwd worden om te voorkomen dat er na een tij d een herstructurering uitgevoerd moet worden, zegt hij. En als zoiets onver hoeds toch nodig is dan moet het ge bruikte materiaal zo veel mogelijk re cyclebaar zijn. Om dat te bereiken heeft de provincie een circulaire opgesteld voor duurza me stedenbouw. Het stuk circuleert momenteel in het Zeeuwse zodat alle betrokken partijen kunnen reageren. Maring geeft direct aan dat het stuk weinig nieuws bevat voor steden bouwkundige die goed bezig zijn met hun vak. Ze moeten namelijk letten op de aanwezigheid van de watersyste men, letten op de lichtinval en de baan van de zon, aandacht hebben voor het te gebruiken bouwmateriaal, reke ning houden met groen in de wijk, met het openbaar vervoer, met speelgele- genheden voor kinderen alsmede overzichtelijke en toegankelijke loop- en fietsroutes zodat vrouwen ze 's avonds ook durven gebruiken. De circulaire is volgens Drijgers voor al een wapen in de strijd tegen de door hem zeer verfoeide ladekastplannen. Die standaardplannen worden door pro j ectontwikkelaar regelmatig inge diend. Daarbij wordt geen enkele re kening gehouden met de specifieke omstandigheden ter plaatse. Door dat soort plannen is eenvormigheid troef geworden, is er nauwelijks verschil te zien tussen een wijk in Zwolle-noord en Middelburg-Zuid. Duurzame ste denbouw begint met kijken naar de plaats, naar wat er mogelijk is, naar wat er past, zegt hij met enige nadruk. Drijgers beseft dat door de circulaire de aanleg van een nieuwe wijk in eer ste instantie waarschijnlijk duurder wordt. Als echter naar de lange ter mijn gekeken wordt, dan is de ge meenschap goedkoper uit. Daarbij noemt hij de Magistraatwij k in Mid delburg. De gesloopte en afgetopte flats waren nog lang niet afgeschre ven. Daar is dus gemeenschapsgeld vernietigd. Als het lukt wijken een foto Ruben Oreel lange levensduur te geven, als het lukt wijken populair te houden bij bewo ners, mag bij aanvang best wat meer uitgegeven worden. Ook bij herstructurering van wijken moet op de manier gewerkt worden, vinden de beide ambtenaren. Drijgers stelt dat iedereen die betrokken is bij volkshuisvesting steeds na moet gaan of een plan beter kan. Als dat kan moet het ook gebeuren. Dat is volgens hem duurzaamheid, dat komt de leef baarheid ten goede. De circulaire moet daarbij helpen. Want als ze eind dit jaar is goedge keurd heeft de provincie een middel in handen om meer duurzaamheid af te dwingen. Tot nu toe kunnen bestem mingsplannen op dat punt niet tot nauwelijks beoordeeld worden en ad viezen om duurzamer te bouwen wer den dan ook vaak genegeerd. Die vrij blijvendheid is straks, als de circulai re eenmaal officieel is vastgesteld, voorbij. flats te slopen of af te toppen en voor- veel geld te verbouwen omdat ze niet meer in trek waren bij de huurders. Maring en Drijgers geven direct toe dat bij het ontwerpen van een wijk het moeilijk is te voorspellen hoe lang zo'n woongebied in trek blijft. Geen gemeente bouwt immers een nieuwe wijk voor slechts een paar decennia. Elke bestuurder hoopt dat zijn nieuwe wijk tot in een lengte van jaren geliefd is bij een groot aantal bewoners. Met de wijken die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zijn ge bouwd is dat over het algemeen zeer goed gelukt. Die zijn ruim opgezet, zijn gewoon plezierige wijken, zegt Maring.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 13