Molukkers proberen te vergeten 'CDA kilGIN Ook in uw vakantie dagelijks de PZC LNV bekijkt regels mosselzaadvangst na noodkreet visser Nog veel hulp nodig voor oorlogsvluchtelingen Vlas blijft boeien in het groenste dorp PLAATS UW FAMILIE BERICHTEN IN DE PZC Het €ZM-Vlissingen feliciteert Jan Peter Balkenende met 'zijn' kabinet. Ons onderhoud! vraagt van u even wat aandacht! dinsdag 23 juli 2002 door Ali Pankow BRUINISSE - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Vis serij (LNV) wil bezien of de ver gunningverlening voor de mos selzaadvangst kan worden veranderd, zodat grote schade voor de mosselsector door be zwaarprocedures tegen de zaadvangst kan worden voor komen. LNV deelt dat mee in antwoord op een noodkreet die de Bruë- naar H. Stevense in mei dit jaar tot het ministerie richtte. Ste vense uitte zijn grote zorgen over het voortbestaan van de mosselbranche doordat deze bedrijfstak dit voorjaar niet tij dig op mosselzaad kon vissen. Dat kwam doordat de Wadden vereniging en de Vogelbescher ming Nederland bezwaar aan tekenden bij de Raad van State tegen de door LNV verleende vergunning. Beide natuurorga nisaties voerden aan dat de voedselvoorziening voor de ei- dereenden op de Waddenzee door de visserij in gevaar kwam. Volgens staatssecretaris Faber van LNV stonden beide organi saties juridisch gezien in hun recht. Het ministerie is het dan ook niet eens met Stevense dat hier sprake zou zijn van een on rechtvaardige situatie. Wel schrijft de staatssecretaris dat ze zijn zorg deelt dat deze ge rechtelijke pi'ocedure er toe kan leiden dat de mosselsector grote schade ondervindt. Tijdstip Een knelpunt in de huidige pro cedure is het moment van ver gunningverlening. Voor de mosselzaadvisserij zijn twee vergunningen vereist. Een vis serij vergunning en een vergun ning die wordt verleend in het kader van de Natuurbescher mingswet. Voor die 'NB-wet s- vergunning' geldt een schorsen de werking van zes weken bij juridische procedures. LNV erkent dat zich in deze si tuatie een probleem voordoet. De vergunningen kunnen pas worden verleend als de resulta ten van de inventarisaties van het mosselzaad in het voorjaar bekend zijn. Dat is op zijn vroegst eind april, terwijl de vis sers alleen in mei of soms tot be gin juni het zaad kunnen opvis sen. „Dat samengevoegd met de termijn van zes weken maakt de situatie precair", schrijft LNV. Het ministerie wil daarom be zien of er mogelijkheden deze procedure ten behoeve van de mosselsector te wijzigen. DREISCHOR - De vlasteelt blijft tot de verbeelding spreken in Dreischor. Deze kern mag sinds vorig jaar veel bekendheid genieten als het groenste dorp van Europa, de presentatie van de oude ambachten rond de vlasbewerking trekt jaarlijks op de derde zaterdag in augustus nog eens extra veel bezoekers naar dit dorp. De Dreisterse Vlasdag wordt dit keer gehou den op zaterdag 17 augustus. Tijdens deze dag is in de Ring rond de Hervormde Kerk het be- werkingsproces van vlas te zien. Het optreden van de Lichtaartse Kloppers uit België voi'mde vorig jaar één van de hoogte punten. Zij gaven een fraaie show met de dorsvlegels ten beste. „Die groep hebben we dit jaar niet. Dat zou te duur wor den", zegt coördinatrice W. Sla ger. Maar de touwslagers, de klompenmaker, de strovlechter, een mandenmaker, de mosterd maker, een babbelaarbakker en enkele kantklosters zullen wel van de partij zijn. Verder geeft de brandweer een demonstratie en kunnen er met paard- en wa gen ritjes door het dorp worden gemaakt. De Vlasdag begint om tien uur en wordt om vier uur af gesloten met een concert in de Adrianuskerk door een groot gelegenheidsorkest. door Ab van der Sluis VLISSINGEN - De strijdbijl is begraven op de Molukken. Christenen en moslims op de eilandengroep proberen de bloedige burgeroorlog, waar bij zeker 5000 mensen omkwa men, te vergeten. Barricades tussen de moslim- en christen- wijken zijn weggehaald. Het risico om op straat doodge schoten te worden, is weg. Paulien Joël-Parera is korte tijd in Zeeland. Zij is op de Mo lukken sociaal-rapporti-ice voor de Wet Uitkeringen Ver volgingsslachtoffers. Daar naast verricht ze consulaire werkzaamheden voor de Ne derlandse ambassade en is ze voor veel Molukse stichtingen in Nederland contactpei'soon op de Molukken. In samen- spi'aak met onder meer de Zeeuwse Stichting Zeeland helpt Maluku bekijkt ze waar het in Nederland ingezamelde geld het beste gebruikt kan worden. De afgelopen drie jaar waren de Molukken het strijdtoneel van een burgeroorlog tussen christenen en moslims. Het vredesakkoord van Malino, een plaats in het zuiden van Sulawesi, betekende een eerste stap op weg naar vrede. Inmid dels zijn de barx'icades tussen de wijken weggehaald. „Vroe ger kon je met de auto niet naar de stad. Nu kan 't wel", zegt mevrouw Joël-Parera. „Het le vert geen problemen meer op. Moslims en chi'istenen op de Molukken wilden al heel lang vrede met elkaar sluiten, maar het werd verstoord door men sen van buitenaf." Vooral de extremistische moslimgroepe ring Laskar Jihad uit Java, die zich begin mei 2002 in de strijd mengde, wordt verantwoorde lijk gehouden voor het telkens weer oplaaiende geweld. De voorman van Laskar Jihad, Jaffar Umar Thalib, zit sinds mei in de gevangenis. Ook de christelijke Molukse leider Alex Manuputty is gearres Paulien Joël-Parera: „Moslims en christenen op de Molukken wilden al heel lang vrede met elkaar sluiten, maar het werd verstoord door mensen van buitenaf." foto Lex de Meester teerd. Hij werd aangehouden, omdat hij dreigde de onafhan- kelijkheidsvlag te hijsen op 25 april, ter herinnering aan de mislukte opstand die 52 jaar geleden op die dag plaatsvond. „De Laskar Jihad wilde niet dat Molukse moslims hai*moni- eus samenleefden met christe nen", verklaart mevrouw Joël- Parera de achtergrond van de burgeroorlog. De laatste uitbarsting van ge weld vond eind april plaats in het Ambonese dorp Soya. Ra dicale islamieten vermoordden zeker zes mensen. Nog eens zes anderen kwamen om in de vlammen. Twee oveivallers werden gedood. Het geweld sloeg over naar de Molukse hoofdstad Ambon, waar ver nielingen werden aangericht in een christelijke wijk. Sinds dien is het weer rustig. Me vrouw Joël-Parera denkt dat de airestatie van de twee voor mannen de Molukse bevolking vertrouwen in de toekomst heeft gegeven. „De nieuwe mi litaire commandant, Sandoso, gaat ook echt serieus om met de situatie. De vice-president van Indonesië is ook op bezoek ge weest. Voor de meeste mensen op de Molukken betekent dat ze weer een beetje vertrouwen hebben in de regering. De men sen hebben de indruk dat ze ge- hoord worden." Volgens me vrouw Joël-Parera kunnen moslims en christenen ook niet buiten elkaar. Ze wijst op de 'pela' de historische broeder schapsband tussen moslims en christenen. De traditie wil dat beide geloofsgroepen elkaar helpen met het bouwen van kerken en moskeeën. „Maluku is geen Maluku meer als men sen niet met elkaar kunnen sa menleven. De pela is een brug tussen beide geloofsovertui gingen." De situatie op de Molukken is nog niet hetzelfde als voor de burgeroorlog. Mevrouw Joël- Parera denkt niet dat het gene raties duurt voor moslims en christenen elkaar weer defini tief in de armen sluiten. „Dat komt ook door het geloof. Dan accepteer je ook wat er is ge beurd. Mensen denken: het heeft zo moeten zijn. Ze zien dat er na regen zonneschijn komt." Vluchtelingen De burgeroorlog zorgde voor grote groepen vluchtelingen. In de b ex-gen en op andere ei landen wonen zeker nog een kwart miljoen Molukkers. Zij willen ooit terugkeren. Finan ciële steun blijft dan ooknodig. Mevrouw Joël-Parera onder houdt contacten met lokale hulpverleningsorganisaties om ovexiappingen in hulp te voortkomen. Zij vraagt hen hoeveel geld nodig is en bemid delt vervolgens met Neder landse Molukse hulpinstellin gen. „Mensen zijn nog steeds ondervoed en sommigen heb ben geen kleding. Juist voor die mensen blijf ik aandacht vra gen. Mensen die het geld het meeste nodig hebben, krijgen 't ook. Vooral op de eilanden Ce- ram en Buru is nog veel hulp nodig." FAMILIEBERICHTEN 't Liefste dat ik heb bezeten 58 jaar de spil van mijn bestaan, vraag me niet dat te vergeten en gewoon weer door te gaan. Bedroefd delen wij u mede dat, na een kortstondig ziekbed, van ons is heengegaan onze lieve zus, schoonzus en tante DIET DE VLIEGERE sinds 7 mei 2002 weduwe van Piet Goossen 5-11-1917 +21-7-2002 Hontenisse Terneuzen Familie De Vliegere Familie Goossen Westdorpe, 22 juli 2002. Correspondentieadres: Fam. Pauwels-Goossens Willem Alexanderstraat 2. 4587 BN Kloosterzande De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 25 juli om 10.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie te Westdorpe. al waar u voorafgaand aan de dienst het condoleance register kunt tekenen. Samenkomst aan de kerk. De crematieplechtigheid zal aansluitend plaatsheb ben in het crematorium van Terneuzen aan de Bella- mystraat 28c. Diet ligt opgebaard in familiehuis "De Geslootene Boom", aan de Kleine Markt 5-6 te Sas van Gent. alwaar u woensdag 24 juli om 19.00 uur afscheid van haar kunt nemen. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Na ongeloof en verbijstering volgt slechts droefheid na het plotseling overlijden op zaterdag 20 juli 2002. van onze golfvriendin GEKE ROBAARD-KOOPMAN Wij wensen Bram, de kinderen en familie veel sterk te toe om dit verlies te kunnen dragen. Namens de leden en hel bestuur van Golfclub 'De Molenberg' Burgh-Haamstede Die Oostdam, voorzitter 'Kan ie nou nooit eens stilzitten? Waarom kan hij zich niet concentre ren?' Dat zeiden vertwijfelde onder- I wijzers van Bas. tien jaar oud. Een leuke knul, maar wel één met ADHD. 1 Dankzij medicijnen gaat het nu een stuk beter, ook thuis. Maar voordat zijn ouders wisten wat er aan de hand De Hersenstichting Nederland wil i investeren in snellere diagnostiek en betere behandeling voor deze en andere aangeboren hersenaandoenin- gen bij kinderen. Daarom financieren we wetenschappelijk ondezoek geven we voorlichting kind verdient toch het beste? Geef daarom gul. Giro 860 Hersenstichting Nederland 070 - 360.48 16 - www herMnstlchllng.nl Altijd op de golfbaan, altijd haar spel verbeterend, wij zullen haar missen. Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van mevrouw G. S. (GEKE) Robaard-Koopman Wij wensen Bram, de kinderen, familie en haar golf- vrienden veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Directie en medewerkers van Golfcentrum 'All Sports de Molenberg' Hoge weg 53 4328 PB Burgh-Haamstede Verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van ons nichtje HANNEKE HAECK Veel respect hebben wij voor de manier waarop zij met haar ziekte omging, haar optimisme en levenslust. Wij wensen Frank en de naaste familie veel sterkte toe. Zierikzee: J. de Kuljper J. de Kuijper-Otte Domburg: L. C. Maas W. Maas-de Kuijper Tholen: A. W. Brouwer Brouwer-de Kuijper Zierikzee: L. Jonker J. Jonker-de Kuijper Neven en nichten Geschokt, verdrietig en ontdaan zijn wij na het overlijden van onze buurman ALAIN WILLEMSE A. C. W. Sluijs Familie Kristelijn Familie Bos Familie Groenendijk Zierikzee, 19 juli 2002. Plotseling is onze buurman overleden. DAVE DAVELAAR Wij wensen de familie veel sterkte toe. Mark en Karin Jaap, Judith en Daphne Wilco en Yvonne Ben en Irene Etienne en Mariëlle PER AUTO, BOOT, BUS OF TREIN LAAT DE PZC UW REISGENOOT ZIJN Wordt lid van het CDA-Vlissingen, bel 0118 - 430536/461771 Aan alle bewoners van ZOUTELANDE, BIGGEKERKE, MELISKERKE, AAGTEKERKE, WESTKAPELLE Opdat u niet struikelt over ons werk. DELTA N.V. gaat werkzaamheden verrichten in ZOUTELANDE, BIGGEKERKE, MELISKERKE, AAGTEKERKE, WESTKAPELLE aan het waterleidingnet op dinsdag 23 juli 2002. Tijdens de werkzaamheden kan mogelijk bruin water uit de kraan komen. Wij adviseren daarom de bewoners van genoemd gebied een kleine hoeveelheid schoon water bij de hand te houden en voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed. Bruin water kan namelijk vlekken op wasgoed veroorzaken. De bewoners ontvangen een brief over de exacte datum van de werkzaamheden. Tevens kan tijdens de werkzaamheden de druk van het water lager zijn dan nomaal. Mocht na onze werkzaamheden toch nog sprake zijn van bruin water, laat de kraan dan enkele minuten doorstromen. Het water behoort dan helder te zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op het districtskantoor van DELTA N.V. te Vlissingen, telefoon (0118) 483676 of op Internet http://www.delta.nl/ e-mail: info@delta-zld.nl DELTA N.V. aanvaardt geen enkele vorm van aan- r\FLTJA sprakelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat ff bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd, ff 14 Een zwembad in uw eigen tuin. Dat is pas echt genieten volgens Hexiteiswe. Zwemmen, dobberen, sporteden, ontspannen... genieten. U kunt kiezen uit talloze formaten. Zelf bouwen of die mensen van Flexi lum werk laten doen. Het is betaalbaar! En het kan snel. Graag vertellen u t ook meer over onze bubbelbaden en massage baden. Het toppunt van genieten... De Koterij 4 Burgh-Haamstede 0111652300 FLEXl leisure' Vakantie in Nederland: Wanneer u uw vakantie in Nederland doorbrengt, kunnen wij er voor zor gen dat de PZC op uw vakantieadres wordt bezorgd. De bezorging bij u thuis wordt dan tijdelijk stopgezet. Ook kunt u de PZC tijdelijk bij iemand anders laten bezorgen. Geef ons naam en adres op en wij bezorgen daar gedurende uw vakantie de PZC. Vakantie in het buitenland: Als u met vakantie naar het buiten land gaat, bieden wij u de volgende mogelijkheden: -fa U doet tijdens uw vakantie een an der een plezier met de PZC. Geef ons naam en adres op en wij bezor gen daar gedurende uw vakantie de PZC. U laat de PZC opsturen naar uw va kantieadres in het buitenland. Geef ons uw vakantiebestemming en wij sturen geheel voor uw risico de PZC dagelijks aan u op. Kosten volgens PTT tarief. U onderbreekt tijdelijk uw abonne ment (minimaal voor een week). Het teveel betaalde abonnements geld wordt dan verrekend. Vul de gegevens hiernaast in, knip de ze bon uit en stuur 'm minstens twee weken voor het begin van uw vakan tie naar ons-op. Ter voorkoming van onjuiste adressering kunnen opdrachten per telefoon NIET in behandeling worden genomen. GEGEVENS ABONNEE: naam;. adres; postcode: woonplaats: telefoonnummer: eerste verzenddag: eerste dag weer thuis bezorgen: J bezorg de krant op onderstaand va kantieadres: naam:.v.: adres: postcode: woonplaats: U: geef mijn abonnement gedurende mijn vakantie aan: naam: adres: postcode: - woonplaats: onderbreek mijn abonnement en ver reken het abonnementsgeld. eerste dag geen krant- eerste dag weer thuis bezorgen: Stuur aeze bon naar: Provinciale Zeeuwse Courant Afdeling Lezersservice Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen (postzegel niet nodig) e-mail: abo@pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 12