Vlissingen omzeilt rijksbeleid iu intratuin Grootste mond van Veere beloond Feyenoordfans vangen bot in Middelburg ondersteuning van eisen bouw-CAO Geen roofvogels tegen meeuwen van OLAZ Pomphouder verzet zich tegen dwangsom zeeuwse almanak Randgevecht Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen halfjaar onderdak en verzorging Wegblokkades ter Solidariteitsactie voor Koerden in hongerstaking Doodsoorzaak gevonden man nog onbekend WCT krijgt kade van 2600 meter Wietkwekerij en ontmanteld in Hansweert Geraniums door Miriam van den Broek VEERE - Tiny Polderman heeft gisteravond in Veere de aan moedigingsprijs De Veerse Bengel gewonnen. De prijs is bedoeld voor iemand die zich belangeloos heeft ingezet voor de kern Veere/Zanddijk. Pol derman kreeg het bronzen beeld 'De Veerse Bengel' en 450 euro. Ze besteedt het geld aan het Schots festival dat 4 en 5 okto ber in Veere wordt gehouden. De jury ontving 28 formulieren van inwoners die een dorpsge noot nomineerden voor de prijs. In vijftien daarvan werd Tiny Polderman voorgedragen. Vorig jaar moest de Stadsraad Veere nog een tweede oproep plaatsen om genomineerden te krijgen. En twee jaar geleden was er zo weinig animo dat de uitreiking bij gebrek aan kandidaten niet door ging. In de formulieren roemden mensen Poldermans tomeloze inzet en enthousiasme. „Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar een van de inzenders noemde haar liefdevol de grootste mond van Veere", zei juryvoorzitter Ben Slingenberg. Volgens het juryrapport ging de prijs naar Polderman vanwege haar inzet voor de organisatie van de cultureel-historische ac tiviteiten in Veere, waaronder de historische band Veere- Schotland. Ook werd haar 'kri- tisch-creatief-constructieve houding ten aanzien van ingrij pende plannen die het monu mentale karakter van de stad Veere aantasten' geroemd. Ver der werkt ze mee aan de Open Monumentendagen door haar woning open te stellen voor pu bliek en zet ze zich als bestuurs lid in voor de Stadsraad en voor het dorpsblad van deze raad, de Stadsheraut. „Hoewel de nominatieformu lieren bij mij zijn binnengeko men, wist ik hier niets van", zei een zichtbaar verbaasde Pol derman. „Ik heb de formulieren ongezien in een envelop gedaan en aan de jury gegeven. Ik vind dat ik deze prijs niet verdiend heb. Maar ik ben er wel heel blij mee. Wat ik voor Veere doe, is vaak om moedeloos van te wor den. Ik steek er zoveel energie in en probeer belangrijke zaken onder de aandacht te brengen Helaas word ik daarbij soms aan de andere kant tegenge werkt. Toch blijf ik er mee door gaan." Korstjes opeten of niet, altijd weer een strijdpunt bij jonge kinderen. In dat Vlissingse gezin krijgt de tweejarige Stijn nog wat ruimte. Hij eet zijn brood met graagte, maar laat de korstjes steevast links liggen. Dat mag, al wordt er wel eens een poging tot over reding gedaan. Zodat hij gis teren zijn vader nog maar eens geduldig uitlegde waar- om hij de randjes van zijn j brood toch echt niet in de mond kan steken. „Die zijn te lief." Bij Anthony Burger in de Korte Delft stonden de Feyenoordsupporters al vroeg op de stoep. foto R u ben O ree I door Gerrit van Loon MIDDELBURG - Medewerkers op de twee voorverkooppunten in Middelburg van kaarten voor de Uefa Cup-finale Fey- enoord - Borussia Dortmund hadden het gisteren zwaar te verduren. Bij Anthony Burger van Primera Burger aan de Korte Delft stonden de Feyenoord supporters maandagavond om half tien al op de stoep. En toen Ruud Westeinde, ei genaar van de tabakszaak in de Segeer- straat, gisterochtend om zes uur naar bui ten keek, zag hij een grote groep suppor ters voor zijn zaak staan. Uit angst besloot hij geen voorverkoop te houden. Middel burg verkocht niet meer dan zeven kaar ten. De kaartverkoop voor de Uefa Cup-finale begon gisteren om 9.00 uur. Na vier minu ten was alles uitverkocht. Er was in heel Nederland een beperkt aantal kaarten, circa 7000, via de Ticketbox te verkrijgen. In Middelburg waren twee van de in totaal 850 verkooppunten gevestigd. Meer kans René Slokkers (34) uit Zierikzee stond maandagavond om half tien samen met zijn broer als eerste op de Korte Delft. Re né haalde zijn broer op in Rotterdam om dat in Zeeland de kans voor kaarten vol gens hun groter was. De nacht bracht hij door in de auto, pal voor Primera Burger. Het wachten werd beloond. De broers za ten bij de zeven gelukkigen die een kaartje kregen. Van de zestien man die gisteroch tend voor de kassa bij Burger stonden te dringen, dropen er acht teleurgesteld af. Eigenaar Anthony Burger is de drukte wel gewend. „Toen Ajax de finale tegen AC Milan speelde, was het hier ook behoorlijk druk. En een paar weken geleden, voor de wedstrijd tegen Inter, stonden er ook al vroeg Feyenoordsupporters op de stoep." Ruud Westeinde moest niets van de sup porters hebben. Hij besloot geen kaartjes te verkopen, ondanks de vele seizoen kaarten die hij van mensen toegestuurd kreeg. De tabakzaakeigenaar: „Straks verbouwen ontevreden supporters heel mijn zaak en je verdient er toch niets aan. Trouwens, het is mijn zaak en ik ben niet verplicht die kaarten te verkopen. Ik kan niet eens koffie drinken door al die druk te." WALCHEREN woensdag 24 april 2002 Hoor Edith Ramakers VLISSINGEN - Uitgeproce deerde asielzoekers die hun huis moeten verlaten, kunnen in Vlissingen nog een half jaar lang rekenen op onderdak en verzor ging. Dat blijkt uit een voorstel van het presidium (waarin alle fractievoorzitters zijn verte genwoordigd) aan de Vlissingse gemeenteraad. De raad heeft in de vergadering van morgen (aanvang 19.30 uur) het laatste woord. MIDDELBURG - Het Koerdi sche echtpaar dat voor de poort van het asielzoekerscentrum van Middelburg een hongersta king houdt, is vooralsnog niet van plan de strijd op te geven. Enkele Koerdische vluchtelin gen hebben zich bij het tweetal aangesloten. Ali Curgerem en Emine Bicak uithet Oost-Turkse Dersim eten sinds maandagochtend niets I meer. Aanleiding is de uithuis zetting van het uitgeprocedeer de tweetal. Sinds gisteren heeft het paar versterking gekregen. Vier hongerstakers, die net als het echtpaar uit het Koerdische deel van Turkije komen, hebben zich bij hen aangesloten. Daar naast wordt het echtpaar bij de poort van het Middelburgse asielzoekerscentrum omringd door zo'n veertig Koerdische vluchtelingen, uit Turkije, Syrië en Irak. Naar eigen zeggen moeten Cur gerem en zijn vrouw vrezen voor hun leven als ze terugkeren naar Turkije. Ze zullen zeker worden I mishandeld door de Turkse po litie, vreest Curgerem. Of hij doorgaat met zijn hongersta- king tot het bittere eind? Curge- I rem strijdvaardig: „We blijven doorgaan tot de fout is her steld." In de vergadering van maart werd met bijna raadsbrede steun (alleen de WD stemde te gen) een motie van het CDA aangenomen, om uitgeproce deerde asielzoekers een huma ner vooruitzicht te bieden dan onmiddellijke huisuitzetting. Ambtenaren kregen de op dracht de financiële consequen ties voor de gemeente te onder zoeken wanneer Vlissingen de asielzoekers zelf opvangt. Het is niet acceptabel, oordeelde de raadsmeerderheid, om asielzoe kers die bijvoorbeeld vijf jaar wachten op een beslissing, in 28 dagen op straat te zetten. Uit deze jongste notitie blijkt dat Vlissingen, met tussen komst van een andere organisa tie, de opvang wil regelen. Gedacht wordt aan hulporgani satie INLIA Zeeland of de plaatselijke kerkgenootschap pen en de Raad van Kerken. El ders in het land verzorgen soort gelijke organisaties de tijdelijke opvang. Zij krijgen daarvoor gemeentelijke subsidies. Vlis singen wil dat voorbeeld volgen en kiest voor een opvang van zes maanden. Het doel is om vluch telingen 'op korte termijn ver lichting te bieden in de directe schrijnende situaties'. Geen perspectief Volgens het presidium is lang duriger opvang dan een half jaar niet humaan. De vluchte lingen kunnen geen aanspraak maken op verblijfsvoorzienin- gen, arbeid of verzekeringen. De gemeente, stelt het presidi um, kan de uitgeprocedeerden géén perspectief op een ver blijfsvergunning bieden. De op vang moet gekoppeld worden aan begeleiding en ondersteu ning van de asielzoekers op een terugkeer naar het land van her komst. Het Rijk wil dat asielzoekers die geen gegronde reden hebben om in Nederland te blijven, binnen 28 dagen op straat staan. Ver volgens moeten ze zelfstandig het land verlaten. Gemeenten hebben problemen met de uit- in het Bevelandse dorp vierden de leden van de bouwbonden dat 2 5 j aar geleden de automati sche prijscompensatie in de arbeidsvoorwaarden werd op genomen. FNV-bestuurder G Yesildal: „Dat was destijds een geweldige doorbraak. Zo'n ver worven recht mogen we ons niet laten afpakken." De stakingsleider was tevreden over de blokkade-acties. „We hebben ons goed laten zien in Zeeuws-Vlaanderen. De auto's stonden tussen half zeven en acht uur tot voorbij de sluizen bij Terneuzen en tot aan de N61 bij Hoek. Een enkele inzittende in een dikke Mercedes of BMW was het niet met de acties eens, maar ik heb veel meer opgesto ken duimen gezien." TERNEUZEN - De doodsoor zaak van de Portugees die afge lopen weekeinde levenloos op straat werd gevonden in Ter- neuzen, is pas over enkele maanden bekend. Dat meldt politiewoordvoerder J. van Mourick nadat gisteren in het gerechtelij k laboratorium in Rijswijk sectie is uitgevoerd op het lichaam van de man. De patholoog-anatoom heeft niet vast kunnen stellen waar aan de Portugees is overleden. Daarom is aanvullend laborato riumonderzoek nodig, aldus Van Mourick. Het kan wel enke le maanden duren voordat de re sultaten bekend zijn. De politiewoordvoerder wil niet vooruitlopen op het onderzoek door te speculeren over de doodsoorzaak. Vermoedelijk is de Portugees echter een natuur lijke dood gestorven. Hij werd tijdens cafébezoek in de Terneu- zense binnenstad onwel en liep vervolgens naar buiten, waar hij in elkaar zakte. door Rolf Bosboom INIEUWDORP - Compostver- werker ASB Greenworld in Vlissingen-Oost mag voorlopig geen roofvogels inzetten om de overlast van zilvermeeuwen in te dammen. Bestuursrechter T. I Damsteegt van de rechtbank in I Middelburg heeft gisteren het verzoek van het bedrijf om een voorlopige voorziening afgewe zen. ASB Greenworld doet al gerui me tijd verwoede pogingen de problemen met de zilvermeeu- i wen op te lossen. De uitwerpse- I len van de vogels, afkomstig van de nabijgelegen stortplaats van OLAZ, bevuilen en beschadigen de producten van het bedrijf en hinderen de medewerkers. De vogels pikken de in plastic ver pakte eindproducten op het ter rein open. De maatregelen die het bedrijf tot dusverre heeft genomen, hebben niet het gewenste resul taat gehad. De overlast neemt juist sterk toe, zo zegt ASB Greenworld, omdat er op de vuilstortplaats steeds meer af val wordt verwerkt. Gevaar De bedrijfsvoering zou daar door in het gedrang komen. De kwaliteit van de producten kan niet meer worden gegarandeerd en de volksgezondheid loopt ge vaar, aldus het bedrijf. [Gij de provincie had de onder neming een vergunning aange vraagd om jachtvogels in te zetten die de zilvermeeuwen moeten verjagen of desnoods doden. Commissaris van de ko ningin W van Gelder, die daar over beslist, heeft de aanvraag begin dit jaar afgewezen. On danks verklaringen van meer- dere deskundigen is volgens de commissaris onvoldoende aan getoond dat er een dusdanig oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van de meeuwen en de kwaliteit van de producten, dat de volksgezond heid in het geding is. Kort geding ASB Greenworld is in beroep gedaan bij de Raad van State te gen het besluit van Van Gelder. Omdat het bedrijf zegt niet op de uitkomst van die procedure te kunnen wachten, wilde het via een kort geding alsnog een voorlopige vergunning verkrij gen. De rechter wil daar echter niet aan meewerken, Diens overwegingen worden pas over enkele dagen bekend. ASB Greenworld probeerde eerder al via de rechter te berei ken dat OLAZ maatregelen neemt om de overlast van de zil vermeeuwen te beperken. Het bedrijf werd niet in het gelijk gesteld. De rechter wees er toen op dat de compostverwerker zich in het Sloegebied heeft gevestigd toen de stortplaats daar al was. Dat er sprake is van overmatige overlast werd ook niet bewezen geacht. Advertentie gangsrecht, omdat daarmee kan worden gebouwd in afwijking van het nieuwe bestemmings plan. In het geval van Van Liere heeft de gemeente er echter geen bezwaar tegen om de pomphou der op de overgangsbepalingen te wijzen. Maar het liefst ziet Middelburg Van Liere vertrekken. De ge meente kon zich echter niet vin den in de voorwaarden die de pompstationhouder stelde. Uit spraak over de dwangsom volgt binnen enkele weken. VLISSINGEN - Het dagelijks provinciebestuur wil de Wester- schelde Containerterminal (WCT) volgens de oorspronke lijke plannen aanleggen. Dat wil zeggen: een kade van 2600 meter lengte. Deze opzet heeft de voorkeur boven een eveneens in het mi lieueffectrapport bekeken min der ingrijpende variant, waar bij 3 0 0 meter van het strand van de Kaloot behouden blijft. Gedeputeerde Staten zijn tot de slotsom gekomen dat een con tainerkade van 2600 lengte de gunstigste effecten heeft voor de Zeeuwse economie. Het milieu voordeel van de kortere variant achten ze betrekkelijk. Ook al omdat hier maar één goederens- poor op de WCT is voorzien, waardoor méér containers over de weg zullen moeten worden vervoerd dan in het geval van de langere kade. Op de tekening daarvoor staan twee goederen sporen. Het streekplan van de provincie Zeeland moet worden gewijzigd om de aanleg van de WCT mogelijk te maken. HANSWEERT - De politie heeft gisteren in Hansweert een aan tal wietkwekerijen ontmanteld. Op één adres werden in totaal 367 planten aangetroffen en drie kilo pas geoogste hennep. Op een andere plek werden nog eens 159 planten gevonden. Een 28-jarige vrouw uit de gemeente Goes en een 34-jarige vrouw uit Kapelle zijn aangehouden. Adri Klinkenberg MIDDELBURG - Bestuurs rechter J. Boll van de Raad van State mag de knoop doorhak ken in de ruzie tussen de ge meente Middelburg en Autoser vice Leo van Liere aan de Kanaalweg. Beide partijen zijn op hun strepen gaan staan, waardoor het conflict muurvast zit. voering van dit rijksbeleid. Een aantal, onder wie burgemeester Van Dok van Vlissingen, vindt dat de huisuitzettingen de sa menleving ontwrichten, omdat 'nieuwe buren op straat worden gezet en zij een zwervend be staan gaan leiden'. Gemeenten zoeken en vinden nu wegen om het rijksbeleid te ont lopen. Leiden en Tilburg heb ben al tijdelijke opvang gere geld. Staatssecretaris Kalsbeek van Justitie doet deze gemeen telijke besluiten af als 'onwen selijk', maar tot op heden zijn ze 'niet in strijd met de wet uitge- legd'. In Vlissingen zijn onlangs twee gezinnen op straat gezet. Twee andere gezinnen hangt binnen 28 dagen uitzetting boven het hoofd, Voor een Syrische fami lie, die tien jaar in Nederland is en acht jaar in Vlissingen, zijn de laatste dagen aangebroken. Vluchtelingenwerk Nederland maakt zich er al enige tijd sterk voor om asielzoekers die langer dan drie jaar in Nederland ver blijven een generaal pardon te geven. Het idee achter dit voor stel is dat Nederland tijd genoeg heeft gehad om de vluchtverha len te beoordelen. Veel gemeen ten steunen dit initiatief. Het woord is aan de landelijke poli tiek. Op dat niveau steunen vooral GroenLinks en de SP dit voorstel. door Jeffrey Kutterink KRUININGEN - Met wegblok kades en langzaam-aan-acties in Zeeuws-Vlaanderen en op de A58 vroegen de vakbonden gis teren opnieuw aandacht voor hun eisen voor hogere lonen in de bouw. De toegangswegen naar Dow Benelux bij Terneuzen werden in de ochtendspits afgesloten en 's middags reden enkele tiental len auto's met een gangetje van twintig kilometer per uur over de A58 tussen de afslagen Krui- ningen en 's-Gravenpolder. Zestig bouwvakkers schreven zich gisteren in Sluiskil in als staker. In Zeeland zijn nu bijna zeshonderd bouwvakkers in staking. Nadat de meeste nieu we stakers zich in het Sluiskilse gemeenschapscentrum hadden gemeld, vertrokken zo'n dertig actievoerders in colonne naar het kantoor van Proverko in Terneuzen. Daar drongen de bondsbestuurders er bij de een van de werkgeversonderhande laars op aan de onderhandelin gen zo snel mogelijk te hervat ten. Prijscompensatie Na het oponthoud vertrok de, behoorlijk ingekorte, karavaan actievoerders naar Perkpolder om via Kruiningen naar 's-Gra- venpolder te rijden. Bij de kerk Tiny Polderman neemt De Veerse Bengel in ontvangst van juryvoorzitter Ben Slingenberg. foto Lex de Meester In cje procedure die Van Liere gisteren bij de hoogste be- stuursrechtbank tegen de ge meente voerde, gaat het om een dwangsom die kan oplopen tot 60.000 euro. Middelburg wil Van Liere daarmee onder druk zetten om het tankstation te moderniseren. Voordat de pomphouder de vereiste voor zieningen zoals een vloeistof dichte vloer kan aanleggen, moet de bodem worden gesa neerd. Volgens de advocaten van Van Liere is het schoonma ken van de bodem de taak van de gemeente, want die is eigenaar van de grond. Het gemeentebe stuur zegt hierop dat de tank stationhouder sinds 1999 wet telijk verplicht is om op zijn vloeistofdichte vloer aan te leg gen. „Het ligt ook op zijn pad om het initiatief tot bodemsanering te nemen", zei gemeentewoord voerder P. Mondeel. Van Liere vond nog een andere belemmering om zijn tanksta tion te moderniseren. Voor het verbouwen heeft hij een bouw vergunning nodig. Gezien de gemeentelijke plannen met het Stationsgebied krijgt hij die vergunning nooit, beweren zijn advocaten. Middelburg stelt dat de pomphouder een beroep kan doen op de overgangsbepalin gen in het bestemmingsplan 'Stationsomgeving 2000'. Meestal zijn gemeenten niet blij met een beroep op het over- /u HET GROENE WARENHUIS bandag 29 april geopend, dinsdag 30 april (Koninginnedag) gesloten diverse kleuren stekgeranium Intratuin Koudekerke, Galgeweg 5, 0118-551623

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 9