Zware tijden voor Atofina PZC Hitt scoort wereldwijd met navigatiesystemen P7.C 6 Kamps toch akkoord met bod Barilla Bonden vrezen banenverlies in Vlissingen Welkom in Groot-Brittannië Farma stuwt winst Akzo Nobel op Iets meer caravans verkocht Vertrouwen consument zeer laag Landis krijgt uitstel van betaling Merken Unilever leveren flink op amsterdamse effectenbeurs euronext walt street stijgers dalers -90 woensdag 24 april 2002 DÜSSELDORF - Het Duitse bedrijf Kamps, de grootste bak- kerijgroep in Europa, gaat als nog akkoord met een overname door de Italiaanse pastafabri kant Barilla. Daartoe heeft Kamps besloten nadat Barilla zijn bod had verhoogd van 12 tot 12,50 euro per aandeel, zo is gisteren bekendgemaakt. -Kamps wees vorige week het eerste bod af als onvoldoende. Gisterochtend werden de twee het eens, kort voor het begin van de aandeelhoudersvergadering van het Duitse bedrijf. Barilla -heeft toegezegd de directie van Kamps te handhaven en de on derneming na de overname juri disch onafhankelijk te laten. Kamps schermde maandag nog met belangstelling van andere bedrijven. Het verhoogde bod van Barilla waardeert het Duit se bedrijf op 1,12 miljard euro. Inclusief de overname van schulden beloopt het bod 1,9 miljard euro. Kamps, gevestigd in Düssel- dorfis in Nederland onder meer eigenaar van Bakker Bart en Quality Bakers. De omzet steeg vorig jaar met 13 procent tot 1,7 miljard euro. Gisteren maakte het bedrijf bekend dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,2 procent is gegroeid tot 421,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat ging in het eerste kwartaal omhoog met 5,2 procent tot 18,3 miljoen euro. Het nettoresultaat was 14,5 mil- joen euro negatief in vergelij king met een winst van 1,7 mil joen euro in het eerste kwartaal van 2001. Dat is het gevolg van een eenmah'ge last van 16,3 miljoen euro(m verband met herfinanciering van de schul denlast. De schulden beliepen eind maart 783 miljoen euro netto. Kamps beveelt het verhoogde bod aan bij de aandeelhouders. Ongeveer 83 procent van de aandelen is vrij verhandelbaar. Topman Hein.gr Kamps heeft 5 a 10 procent in handen. Barilla, gevestigd in Parma, boekte vorig jaar een omzet van 2,2 miljard euro. Het bedrijf is de grootste pastafabrikant in Italië en is ook eigenaar van Wa- sa-knackebröd. ANP door Jeffrey Kutterink VLISSINGEN - Atofina in Vlis singen zit in zwaar weer. Het Franse moederbedrijf eist aan zienlijk betere resultaten. Vol gens de vakbonden gaan ar beidsplaatsen verloren, maar ze welen niet hoeveel. De directie wil niet reageren. Het hoofdkantoor van Atofina in de Franse hoofdstad Parijs heeft een rendementseis gesteld van veertien procent. Die be draagt nu enkele procenten. Di recteur C. Braakman heeft in december voorspeld dat het be drijf dit jaar in zwaar weer te recht zou komen. De reorganisatie heeft volgens woordvoerster M. Linger onder meer te maken met het verbod op de verkoop van koperhou- dende anti-algenverf. „Dat be tekent dat een aantal van onze producten minder verkoopt. Daarbij komt de rendementseis die door het hoofdkantoor is ge steld." Ze zegt dat het personeel nog moet worden ingelicht. „Er gaat tijd overheen omdat we de reor ganisatie zelf willen uitvoeren en geen extern bureau willen in schakelen. De ondernemings raad brengt binnenkort advies uit over het plan en daarna zul len we het aan de medewerkers presenteren." Onrust Omdat het personeel officieel nog van niets weet, is onder de circa tweehonderd werknemers onrust ontstaan. Ze hebben de bonden verzocht vandaag tij dens twee ledenvergaderingen te vertellen wat zij weten. „Dat is niet veel", zegt FNV-bestuur- der J. Plat. „In hoofdlijnen is ons medegedeeld dat het bedrijf moet reorganiseren. Maar een gedetailleerd plan hebben we nog niet gezien." Of er gedwongen ontslagen val len is volgens Plat nog niet dui delijk. De bonden hebben het gevoel buiten de deur te worden gehouden en dat de directie werkt met een dubbele agenda. „Wat we wel weten is dat de re ductie van arbeidsplaatsen niet alleen zal plaatsvinden door middel van een ouderenrege- ling. Het zou ook verschuivin gen van functies kunnen bete kenen." Koppositie Atofina neemt wereldwijd de derde plaats in van producenten van hulpstoffen voor plastics. De bedrijfsleiding in Frankrijk kondigde twee jaar geleden aan te willen doorstoten naar een mondiale koppositie. De vestiging van Atofina in Vlissingen speelt daarin een sleutelrol. GOUDA - Doedelzakspelers trekken de aandacht op de Grote Markt in Gouda. Gisteren ging daar de campagne 'Only in Britain, only in 2002' van start. Daarmee probeert het Britse bedrijfsleven meer vastelandbewoners naar Groot-Brittanië te krijgen. De komende weken trekt een karavaan van twintigLondense taxi's door Europa. De Brit se regering en het bedrijfsleven hopen dit jaar op een miljoen toeristen extra. De toeristische be langstelling beleefde vorig jaar een sterke terug val. Door de uitbraak van mond- en klauwzeer en later ook de aanslagen van 11 september nam het aantal toeristen met 7 procent af naar 23 miljoen. Het land liep daardoor miljarden euro's mis. „Nederland is een belangrijke markt voor ons", zei plaatsvervangend ambassadeur Jane Darby gisteren in Gouda. „Er komen jaarlijks zo'n anderhalf miljoen Nederlanders naar ons land en die hopen we te houden." foto Jasper Juinen/ANP door Johan Bosveld APELDOORN - De mooiste ha vensteden van Europa zijn ook vaak de drukste. Cruiseschepen en containervervoer verdringen elkaar om een plaatsje om aan te leggen. Mede dankzij hel Apel- doornse bedrijf Hitt komt het daarbij niet tot ongelukken. Het softwarebedrijf maakt na vigatiesystemen voor lucht- en scheepvaart. En dat doet de on derneming met groot succes, zo blijkt uit de jongste cijfers. Het afgelopen kwartaal werd een nettowinst geboekt van 500.000 euro tegen 300.000 euro vorig jaar, een toename van 4-0 procent. De omzet nam over de eerste drie maanden ook met 40 procent toe tot 9,8 miljoen euro (2001: 7 miljoen euro). De forse winstgroei van Hitt staat in schril contrast met de resultaten van de meeste andere it-bedrijven en softwareont- wikkelaars. Hitt dankt zijn succes onder meer aan het toe nemend aantal veiligheids maatregelen in de lucht- en scheepvaart. Zo moeten steeds meer schepen en havens vooi'zien zijn van ge avanceerde navigatiesystemen om veilig te kunnen manoeuvre ren. Net als in de luchtvaart moeten verkeersleiders in de havens op hun radar de plaats en bestemming van een schip kunnen zien en moet het duide lijk zijn om welk schip het gaat met welke lading. Het aanschaffen van zulke navi gatiesystemen is vele malen voordeliger dan de vaak zeer kostbare havenuitbreidingen. De software van Hitt biedt de mogelijkheid om toegenomen scheepvaartverkeer op te van gen zonder de havencapaciteit uit te breiden. Grootste Hitt heeft inmiddels meer dan veertig havens in de wereld voorzien van software, daaron der het grootste navigatiesys teem ter wereld in de haven van Rotterdam. Daarnaast is er een opdracht voor de havens van Antwerpen; daar krijgt de Schelde als aan- voerroute een vergelijkbare radarketen als in Rotterdam. Inmiddels legt Hitt ook zo'n in stallatie aan in de haven van Hongkong. Met Rotterdam, Antwerpen en Hongkong heeft Hitt de grootste havens ter we reld als klant.Behalve op het water is Hitt ook actief op lucht havens. GPD DEN HAAG - Akzo Nobel heeft in het eerste kwartaal van dit jaar goed gedraaid. De nettowinst steeg met 9 procent verge leken met het eerste kwartaal van 2001. De winststijging kwam vooral door gunstige ontwikkelingen bij de farmaciepoot. Ook kostenbesparingen bij de divisies Coatings (verven) en Chemicals droegen bij aan de groei. Akzo Nobel verwacht dat ook de rest van het jaar zeer voor spoedig zal verlopen, en dat de winst hoger uitkomt dan in het recordjaar 2000. Het concern is vooral tevreden over de pres taties van het bedrijfsonderdeel waar geneesmiddelen wor den ontwikkeld en geproduceerd. De omzet steeg hier met 13 procent. GPD AMSTERDAM - Economische tegenwind of niet, Nederlan ders blijven geld uitgeven aan kamperen. In 2001 zijn bijna 32.000 nieuwe caravans en kampeerauto's gekocht. Dat is een stijging van 1,4 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, zo maakte de RAI Vereniging gisteren bekend. De afzet van toercaravans, vouwwagens, stacaravans en kampeerauto's groeide afgelopen jaar door, terwijl de waag naar de rest van de duurzame consumptiegoederen stagneer de. Vorig jaar is voor bijna 2 miljard euro uitgegeven aan kam- peervakanties. Per persoon is dat 300 euro. ANP VOORBURG - Het consumentenvertrouwen is in april op nieuw gedaald. De vertrouwensindex ligt vijf punten lager dan in maart, op min 14. Dat is de laagste waarde sinds begin 1994, zo deelde het CBS gisteren mee. Onzekei'heid is volgens een woordvoerder van het CBS een re den voor het opnieuw dalende consumentenvertrouwen. „Huishoudens hebben het gevoel dat de laatste maanden de prijzen sterker zijn gestegen." Ook beoordelen consumenten de economische situatie nog steeds als niet goed. ANP UTRECHT - De rechtbank in Utrecht heeft het noodlijdende Landis gisteren voorlopig uitstel van betaling verleend. De automatiseerder had hier maandag om gevraagd, omdat de banken hun geld terug eisen. Landis heeft een schuld van 147 miljoen euro. Volgens een verklaring van Landis gaan twee aangestelde bewindvoerders verder werken aan een reddingsplan. De problemen zij n ontstaan door een straffe tegenwiixcl in de tele- comsector en werden groter toen de verkoop van de distribu tie-activiteiten aan het Zuid-Afrikaanse Datatech plots af ketste. Juist in die distributie is Landis groot geworden. Landis meldde maandag dat er inmiddels een koper is gevon den, maar wilde nog geen naam noemen. ANP ROTTERDAM - Unilever stoot negentien Noord-Ameri kaanse voedingsmiddelenmerken af voor een bedrag van ruim 400 miljoen euro. Het gaat onder meer om Mazola bak en braadproducten en merken maiszetmeel, stroop eni sladressing. Koper is ACH Food Companies. De merken en bijbehorende activa, die door Unilever werden verworven bij de aankoop van Bestfoods in oktober 2000, be haalden vorig jaar een gezamenlijke omzet van 350 miljoen} euro. Het Brits-Nederlandse voedingsmiddelenconcern wil| zich concentreren op vierhonderd topmerken. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e; gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; 2: adviesprijs en exdiv.; Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100. +ABN Amro +Aegon ♦Ahold Akzo Nobel ASML Holding Buhrmanrr CMG - DSM Getronics Guccl Group Hagemeyer Heineken +ING Groep c. +Kon.Olie +KPN KPN Qwest NV Moolen, v.d. Numicoc. Philips, Kon, ♦Reed Elsevier TPGN.V. +Unileverc, VNU Wolters KI. c. Midkap-index 22,70 28,16 27,65 47,75 26,44 14,84 3,92 49,05 26,94 3,29 107,60 24,50 48,75 30,30 61,10 5,50 2,33 26,92 30.74 34,41 16,01 24.75 67,30 36,29 22,62 Overige aandelen 22,50 27,99 27,71 48,95 26,64 14,98 3,76 49,00 27,00 3,40 107,90 23,00 49,50 30,20 60,00 5,61 2,37 27,04 31,00 35,03 Amstelland 6,90 7,05 ASM Int. 29,40 26,70 Corus Group 1,45 1,43 CSM nrc 24,40 24,60 Draka Holding 43,05 41,45 64,00 63,85 Hunter Douglas 35,23 35,55 IHC Caland 62,20 62,20 Imtech N.V. 24,30 24,78 KLM 17,85 17,50 1,76 1,78 Nedlloyd 19,37 19,46 Nutreco Hold. 37,40 37,27 Océ 13,26 13,60 Ordina Beheer 12,34 12,38 PinkRoccade 21,25 21,15 Randstad Hold. 16,56 16,44 Unit 4 agresso 8,87 8,91 16,05 16,18 Vendex KBB c. 14,16 14,30 VersaTel Tel. 0,45 0,45 Vodafone Libertel 7,26 7,18 VolkerWessels 30,80 30,50 Vopak 20,80 20,75 Wessanen c. 9,25 9,29 Aalberts Ind. 21,65 22,00 Accell Group 15,10 14,75 Acomo 2,52 2,53 AFCAjax 5,70 5,60 1,81 1,80 Airspray 18,10 18,00 Alanheri 9,10 A AND Intern Publ 5,00 AOT 2,90 2,93 Arcadis 10,50 10,65 Athlon Groep 14,80 15,00 AXA Stenman Ind. 13,20 13,00 Baan Company 2,63 2,63 Ballast Nedamc. 24,00 23,80 BAM-NBM 23,42 23,75 Batenburg 31,00 Begemann Groep 3,80 3,50 Begaclaim 0,50 0,46 Belindo 16,15 BE Semicond. 9,30 9,28 Beter Bed 11,77 11,94 Bever Holding 14,99 14,89 Blue Fox Enterpr. 10.74 10,65 Blydenst -Will 5,50 Boskalis Westm.c. 34,50 34,30 Brill, Kon. c. 21,50 21,00 Brunei Intern 4,87 4,90 Burgman-Heybr. 160,00 A Kon.Ten Cate 26,00 26,40 Cap Gemini sa 73,30 69,95 Centric KSI 1,73 1,75 Claimindo 16,10 Copaco 3,50 3,45 Crown v.Geld.c. 14,75 14,85 Crucell 5,59 5.58 CSS Holding 5,80 5,65 C/Tac 2,62 2,55 Delft Instrum. 13,90 13,90 De Vries Robbé 1,50 1,50 DICO Intern. 2,75 2,75 DNC De Nederl.Comp 2,00 DOCdata 3,75 3,75 DPA 9,50 Econosto, Kon. 6,05 6,24 EMBA 70,00 EMIS 0,08 0,08 Eriks Group c, 32,80 32,50 Euronext 22,95 23,40 EVC Intern. 1,77 Exact Holding 26,09 25,80 Exendis 5,00 A 5,00 Fornix Biosciences 10,00 9,85 Fortis Nikkei Gar.c, 42,40 42,50 Fox Kids Europe 10,45 10,58 Frans Maas eert. 23,70 23,40 Gamma Holding 36,80 36,66 Gamma pref. 3,50 Geveke 40,91 39,50 Gouda Vuurvast 17,90 A Grolsch eert. 23,20 23,10 Grontmij eert. 38,47 38,65 HAL Trust 24,10 24,10 Heek-Tweka Heineken Hold, a Helvoet Hold. Hes Beheer c. Hitt Holl. Colours Hoop Effectenb. ICT Autom. InnoConcepts Ispat Intern. A Kühne+Heitz Kas-Bank Kendrion Landis Group Lanschot, Van LCI Group M.Enim OB eert Macintosh Retail Magnus Holding Management Share Maverix Capital Maxwell Petr.H. McGregor Fashion Moeara Enim Naeff NAGRON NEDAP Nedcon Groep Nedschroef H. Kon. Neways New Skies Satellites Nyloplast OPG eert Petroplus Int. Porc. Fles Priority Telecom Reesink RoodTesthouse RotoSmeets Samas Groep Sarakreek Scala Business Schuitema Seagull Simac Techniek Sligro Beheer Smit Intern. SNSAEXGar.click SNS EurGar.plan c SNS Intern.Gar. SNT Stern Groep Stork Telegraaf De Textiel Twente Tie Holding Tulip Computers Twentsche Kabel United Services Via Networks Vilenzo Vredestein Wegener eert. NMAX Antonov Plc Cardio Contr Newconomy Prolion Sopheon Plc ABN A AEX Ind.F. ABN A All in F ABN A America F. ABN A Asian T.F ABN A Euro F. ABN A Euro Obl F. ABN A Europa F. ABN A FarE.F. ABN A Global F. ABN AGI.LifeSoc F. ABN A Groen F. ABN A High Yield F. ABN A ICT Fund ABN A Internet F. ABN AL.Plus F. ABN A Netherlands F ABN A Rat.lnv.F ABN ARent.Div ABN A Gl.Pr.Sec. A3NAPr.Sec.Am. ABN A Pr.Sec.Eur. ABN A Pr.Sec.F.E. ABN A S.Cos Eu.F. ABN A S.Cos Net.F. ABN ATelecom F. ABNATransEur.F. 1,33 1,32 Aegon Aandelenf. 49,10 48,85 26,90 26,85 Aegon Spaarplus 2,25 36,20 36,82 AldollarBF 56,20 56,00 20,81 Alrenta 188,80 188,90 4,00 Asian Cap.F, 74,10 75,30 6,95 7,09 ASN Aandelenf. 67,25 67,00 31,50 31,03 AXA Aand.lnt. 70,90 70,50 5,00 5,00 AXA Aand.Ned. 95,05 94,50 15,85 15,75 AXA Portfolio 64,90 64,75 19,90 19,90 AXA Obl.Euro 45,00 45,10 2,75 2,74 Biopharma Eq.F 17,20 16,45 2,70 2,60 Corio 28,50 28,50 25,00 25,00 Delta Lloyd Deeln 27,45 27,80 19,00 18,80 Delta Lloyd Dlr 12,28 12,34 10,10 10,06 Delta Lloyd Donau 10,65 10,63 0,30 -0,13 Delta Lloyd Inv 8,70 8,64 39,00 39,00 Delta Lloyd Jade 7,63 7,77 0,09 0,09 Delta Lloyd Mix 10,55 10,55 101,00 Delta Lloyd Rent 11,99 12,19 14,10 14,10 Dim Vastgoed 11,14 1,60 1,60 Ducatus 62,00 62,00 0,45 0,45 Eur.Ass. Trust 8,60 A 7,80 A 37,20 Euro Comm.Prop. 18,95 19,00 4,00 Euro Dutch Eq.F. 21,40 21,40 10,50 10,27 Finles Obl.F. 38,65 38,75 1919,00 Fortis Amerika F. 24,25 23,85 600,00 600,00 Fortis AzieF. 37,50 37,65 35,74 35,75 Fortis Europa F. 28,00 28,00 16,45 Fortis Japan F. 21,80 21,90 29,95 29,25 Fortis Obam 104,00 104,40 9,20 Fortis Obl.Div F. 50.70 51,00 5,44 5,40 Fortis RentoNellA 25.71 25,71 6,27 6;48 Fortis RentoNel5A 26.98 26,98 7,60 7,10 Fortis RentoNetlOA 27,59 27,63 46,74 46.00 Fortis TMT F 9,90 9,85 16,60 16,42 Fortis Wereld Mix F. 45,10 44,90 21,50 Fortis Wereld Vastgf 47,15 47,30 2,62 2,65 Friesland Aand.F. 27,00 26,60 51,00 Gilissen Quality Grf 15,22 15,51 0,45 0,45 Guld Rente Fonds 36,53 36,53 26,50 Haslmere 63,55 63,60 8,64 8,69 Holl Eur. Fund 63,45 63,50 0,52 A 0,54 Holl Obl.Fonds 64,90 64,80 3,80 3,75 Holl. Pac. Fund 60,45 60,65 17,75 17,95 Holl. Sel.Fonds 84,60 85,10 3,50 3,51 1,60 Holland Fund 95,60 95,80 1,58 Hooge H.Aand.F. 22,15 21,90 37,90 37,90 Hooge H.Opt.F.Ned IdB Emerg 24,90 23,95 24,90 24,89 31,20 88,00 88,00 IdB Euro Opt. 27,20 84,00 IdB Euro Sel 57,60 81,75 IdB Global 210,10 207,90 13,96 13,99 IdB RentSelect 40,25 26,50 IdB Dutch Eq.F 45,95 44,90 11,56 12,00 IdB Global F 47,46 48,15 22,00 22,54 IdB Real Est Eq 58,75 6,75 ING Click Eur 25,25 25,25 1,15 1,15 ING Cont.CI.F.Am 24,95 24,95 8,25 8,28 ING Cont.CI.F.Eur 25,25 25,25 0,37 0,38 ING Com.Tech.F 6,30 6,26 18,75 18,55 ING Dutch F. 73.55 73,80 23,70 23,50 ING DutchservF. 8,00 8,00 0,94 0,94 ING Em.E.E.F. 26,80 26,90 19,25 18.94 ING Euro Obl F 30,60 30,55 4,65 4,65 ING Euro Sm.Cap 33,10 33,30 9,85 9,80 ING Europe F. 25,05 24,95 ING Farmacie F. 35,45 35,00 ING Financials F, 21,25 21,35 ING Geldm.F, 32,15 .32,15 0,72 3,65 0,70 3,65 ING Glob.F, 64,00 63,80 ING Hoog Dlv A F, 28,75 28,80 0,27 0,90 0.24 ING Internetf. ING IT-Fund ING Japan Fund ING Nth America F. ING Oblig.F ING Onr.Aandf. ING V.Oost.F. ING Int.Oblirente F. Interef.Jap.Aand. Interef.Jap.Warr. Investa part. IS Himal.Fund Jap.Convertible.F. Japan Fund Labouch.Glob.A.F. Lanschot Eur.Eq.F.V. Lanschot GI.Bd.F. Lanschot GI.Eq.F. Lanschot ICT F. Leveraged Cap Nieuwe Steen Inv. Ohra Aand.F. Ohra Care F. Ohra Comm.Tech.F. Ohra Internet F. Ohra Milleutechf Ohra Multimedia F. Ohra New Energy F. Ohra Obl.Df. Ohra Onr.G.F. Ohra Spaardivf Ohra Totaal F. Optimix Biotech F. Optimix Techno. A Orange Deeln F Orange Euro.N.CosF. Orange Euro Midc.F Orange Euro Smc.F. Orange Fund Orange Largecap F. Pacific Rim C.F. Pan Glob Conv F Posib.Aandelenf. Postb.Aex Clicker Postb.Amerlkaf. Posib.Beleggf, Postb.Biotechf. Postb.Com. Techn.F. Postb.Easy Blue belf. Postb.Euro Aandf. Postb.Euroconl.clfd. Postb.Euro Obl.F. Postb.Farmacie F. Postb Fin Wereldf Postb. Hoogdiv.F Postb.HoogdivO.F. Postb Internet F. Postb.IT fonds Postb. Mult. Med. F. Postb.Ned.fonds Postb.Nik.Cont.CI.F. Postb.Obl.f. Postb.Opk.Landen F Postb.Vastgoedf. Postb.Wereldm.F Preferent F. Robeco Amerika Robeco Divirente Robeco Duurz.Aand. Robeco Emer.Mark. Robeco Eurol.Aand 16,80 48,75 13,15 24,75 19,32 54,50 29,95 55,20 16,50 5,00 84,60 8,70 31,90 5,00 32,00 23.35 59,00 42,05 14,00 150,80 15,73 17,35 7,45 14,50 10,16 11,80 28,18 43,95 22,30 22,60 37,60 12,40 43,00 11,58 15.40 18,24 29,20 9,65 34,10 32,50 66,00 23.41 23,60 38,50 17,70 12,75 26,00 24,95 25,15 36,95 26,90 26,50 31,65 23,10 45.00 24,35 28,90 19,85 28,05 32,95 55,00 52,95 23,95 57,95 61,00 49,05 16,22 49,10 13,30 24,30 19,39 54,60 30,20 55,20 16,78 31,70 23,40 58,70 42,30 13,80 151,70 15,85 17,25 21,74 4,85 7,25 14,34 10,01 11,60 28,25 43,96 22,30 22,50 37,50 12,50 11,60 15,25 18,00 29,10 9,45 23,68 23,00 38,35 17,70 12,55 25,50 25,00 25,10 36,95 26,75 26,30 31,70 23,15 7,72 34,20 8.50 45,50 24,40 28,95 19,95 27,60 32,30 55,00 52,75 23,95 58,60 61,35 48,50 Robeco Europe Robeco Eur. Midcap Robeco Eur.Obl.Div. Robeco Growth Mix Robeco High Yld Obl Robeco Holl. Bezit Robeco Hypotheek Robeco Pacific Robeco Solid Mix RobecoYng Dynamie Robeco Zelfs.Health Robeco Zelfs.Austr. Robeco Zelfs.ComT. Robeco Zelfs China Robeco Zelfs.Duitsl. Robeco Zelfs E-Bus. Robeco Zelfs Hongk. Robeco Zelfs.IT Robeco Zelfs.Japan Robeco Zelfs.Maleis. Robeco Zelfs.Media Robeco Zelfs.Nederl. Robeco Zelfs.Sing. Robeco Zelfs.Telec, Robeco Zelfs. UK Robeco Zelfs. USA Robeco Zelfs.Zwits Robeco Rodamco Asia Rodamco ContEur Rodamco North Am. Rolinco Rolincocum.p Rorento Royal Europe F. Royal Mix F. Royal Plus F. Royal Top F Sarakreek Hold. Selected Winner F. SNS Amerika Aandf SNS Euro Aand.F. SNS Euro Mix F. SNS Guldensdiv.f. SNS Nederl.Aandf. SNS Wereld Aand.F. T&P Result F. Transpac.F. Uni-lnvest Vastgoed Mixf VastNed Off/lnd VastNed Retail VHS Onr. Mij Wereldhave NV Wereldhave O/N WP Stewart H Eurotop 100 Abbey National Alcatel Allianz AG AstraZeneca Aventis AXA BAE Systems Banca Intesa Banco Bilbao Viz Barclays BASF 37,06 53,00 23,15 57,15 25,90 31,25 50,35 69,75 44,60 18,25 75,45 6,25 48,65 52,50 41,50 22,75 55,95 77.90 33,85 32,40 72,85 107,50 85,35 31,50 53.45 24,49 45,05 37.46 19,10 28,10 26,75 23,70 60,25 20,05 15,86 153,00 11,1 38,05 52,50 23,20 56,80 26,30 30,75 50,35 68,60 44,50 14,80 62,00 72,10 5,04 18.25 74,40 6.30 49,87 50,85 41,50 22,60 54,80 77,25 33,70 32,48 72,80 103,90 85,40 31,50 15,99 42,90 53,45 24,52 46,00 37,54 3,79 5,92 5,39 5,84 0,54 9,35 18,90 28,10 26,90 23,95 61,40 19,85 15,92 153,00 10,90 30,69 25,20 30,69 25,25 41,55 17.84 17,84 54.85 54,90 56,75 A 1293,00 1294,00 1097,90 15,39 275,00 510,00 77.85 25,20 357,63 3,69 13.86 2295,82 47,60 39,90 1087,50 14,73 272,50 518,00 76,60 24,85 358,13 3,74 13,58 2270,06 47,70 40,05 Optiebeurs ellingen prijs ZTs slot- koers 524,00 528,00 56,20 56,40 ju( 23.00 1885 0,65 0,55 gtn P ju! 4,00 1010 0,75 0,70 105,00 103,80 P 21,00 2210 0,20 a 0,20 ing 30,00 1098 1,25 1,35 55,00 56,00 p 22,00 989 0,35 0,45 ing 'M 30,00 1289 1,60 1,60 21,70 21,50 P 22.00 6000 1,25 a 1,45 ing P 28,00 1025 0,25 0,20 98,40 98,40 P okt 18,15 2020 0,25 0,35 Ing P 30,00 1141 1,20 a 1,00 95,10 95,10 abnamr P okt 22,68 2411 1,65 1,85 kpn jul 7,00 2298 0,10 0,10 43,00 43,25 abn amr P o04 22,50 2008 3,30 3,35 kpn okt 9,76 1519 0,05 0,05 111,60 110,50 aegn c okt 30,00 1814 1,25 1,30 kpn o04 9,76 2500 0.85 0,85 29,25 28,50 c mei 530,00 1399 5,50 5,85 kpn P 5,50 1266 0,25 0,20 48,10 47,85 aex 540,00 1080 2,50 b 2,75 kpn P jul 6,00 10327 0,75 0,75 46,75 46,70 c jul 560,00 1272 4,55 5,00 kpnq P okt 2,00 2669 0,80 0,80 20,50 20.70 p 500,00 1931 2,80 2,50 P juj 28,00 1858 0,85 0,80 4,55 4,50 510,00 1365 4,80 4,20 62,00 1254 0,80 0,50 91,10 91,10 p 520,00 1049 8,10 7,20 P okt 54,00 2034 1,30 1,30 158,30 157,00 jul 480.00 1321 5,80 5,50 phil 36,00 2034 0,65 a 0,80 44,90 44,60 jul 500,00 1524 9,50 9,50 pttil jul 38,00 1420 1,20 1,30 70,15 70,15 p jul 520,00 1002 17,05 a 16,00 phil jul 40,00 1776 0,65 0,80 45,00 45,50 p okt 480,00 1703 12,50 b 12,00 phil okt 36,00 1439 3,20 3,45 09,95 59,60 ah P 26,00 1019 0,60 0,55 phil P 26,00 978 0,80 0,70 43,15 44,30 jul 50,00 1783 1,00 1,35 r/els okt 13,61 2223 2,65 2,45 25,10 24,80 asml P 26,00 1621 1,10 0,95 r/els P okt 13,61 2141 0,30 0,30 51,05 50,90 cmg P okt 4,00 3369 0,55 0,60 unil ju! 70,00 1458 0,80 1,05 57,50 57,50 fort P okt 25,00 1094 1,20 1,20 70,00 1210 3,00 3,50 4,55 4,55 fort P o03 30,00 1010 5,10 4,95 o03 75,00 1414 4,20 4,50 133,40 133,10 gtn jul 4,00 1257 0.15 0,15 unil P okt 65.00 3085 2,60 2,20 BMW BNP 8 Bouygues BP Amoco British Gas Brit.Sky Broadcast British Airways BSCH BT Group Cable Wireless Cap Gemini Carrefour CGNU Ciba SC Namen Clariant Namen Colt Telecom Commerzbank Compass Group Credit Suisse Group DaimlerChrysler Danone Deutsche Bank Deutsche Telekom Diageo Dixons DresdnerBank Electrolux B Endesa Enel ENI E.ON Ericsson Tel Lm B France Telecom Gen.Assicurazioni GlaxoSmiihKline Granada Halifax HSBC Holdings Infineon Invensys Lloyds TSB Group L'Oreal LVMH Marooni Muench.Ruck Namen Nestle Namen Nokia Novartis Namen Olivetti Pearson Pinault Printemps PowerGen Prudential Corp Reuters Group Rio Tinto Roche Holdings GS Roy.Bnk of Scotland RWE Sanofi-Synthelabo San Paolo-IMI SAP Scottish Power Shell Transp&Trade Siemens Skandi Enskil Societe Generale Sonera St Microelectronics Swlsscom Namen Swiss Re Namen Telecom Italia Telecom Italia Mobile Telefonica Total Fina Elf Unicredilo Italiano Unilever(GB) Utd Bnk Switzerland Vivendi Universal Vodafone Airtouch Zurich Financial Staatsleningen 87» NL 92-07 8'/iNL91-06 87» NL 9211-02 8'A NL 92-071-11 8'/» NL 92-071-11 77» NL 95-05 7'/» NL 93-23 77» NL 95-10 77» NL 94-04 7 NL 93-03 7 NL 95-05 67» NL 95-05 67» NL 93-03 6 NL 96-06 57. NL 94-04 57» NL 96-02 57» NL 97-07 57» NL 98-28 10.32 267,55 199,06 76,00 51,10 778,44 125.25 39,85 46,00 20.05 476.49 61,15 51,90 145,90 73,50 17.06 904,04 230,00 51,55 183,00 17,29 6,76 16,97 58,80 35,90 31.82 27.83 1630,57 132,30 820,00 809.26 23,65 121,99 763,40 87,00 56,60 6,82 290.50 378,00 19,57 67,00 1,34 901,00 127,70 771,55 753,40 14,38 509,90 1341,06 125,50 1949,42 42,50 68,75 13.33 157,50 369,50 511,50 67,85 105,50 78,65 5,49 35,72 33,43 493,00 168.25 9,28 5,14 12,93 265,25 170,90 5,24 583,00 81,60 40,15 115,75 395,50 115,95 114,00 100.54 114,30 115,95 108,49 122,40 115,75 106,48 102,52 107.55 106,80 102,58 104,40 102,63 100,83 103,89 98,62 597,72 307,25 794,00 239,55 10,26 267,20 195.80 72,00 50.40 775.76 126,25 39,30 45.04 19,90 475,00 60,85 51,35 143,00 72,80 16,70 932.77 227,75 51.54 177,00 17,40 6,69 17.10 58,80 27,30 30,70 27,56 1619,00 129.81 820,00 802,30 23,15 119,00 757,70 87,35 56.55 286*00 378,00 18,66 67,90 1,30 908,50 127,60 772,00 747,19 14,18 507,00 1349,70 124,00 1936,12 42,60 68,40 13,33 154,00 382,50 508,90 63,95 104,00 77.05 5,38 34,62 33,29 495,50 167,75 9,13 5,02 12,80 266.25 171,40 5,20 586.26 81,70 39,25 111,65 413,50 114,50 115,15 108,45 122,15 115,15 106,47 102,50 106,90 102,58 104,33 102,60 100,83 103.78 98,16 5'/> NL00-10 5'/» NL 98-08 5 NL01-11 5NL02 47, NL00-03 4 NL02-05 37» NL 99-09 37» NL grb 3 NL grb 27» NL grb 98.21 97,70 100,81 98.22 91,94 62,40 51.30 43.31 101,75 101,22 97.96 97,40 Beursindexen A'damAEX-index A'dam AMX-index CBS koersindex Euroiop-100-index DAX-30 Nikkei-225 FTSE-index Wall Street 528.23 533.85 731.90 525.38 531.49 739.20 11512.01 11721.64 5243.60 5221.50 10257.11 10.089.24 Bankpapier Van 23 april (17 00 uur) tot 24 april (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende ad- vieskoersen (kosten verkoop 1.75pct/aan- koop 2.25pct) voor het inwisselen resp. aankopen van buitenlands geld: amerikaanse dlr 1,11698 1,13513 antiiiaanse gulden 0,60670 0,64528 australische dlr 0,59491 0,62032 belgische frk 0,02479 0,02479 canadese dlr 0,69973 0,72378 cyprus pond 1,68806 1,77428 deense kroon 0,13178 0,13573 duitsemark 0,51129 0,51129 engelse pond 1,61591 1,65131 estlands kroon 0,04992 0,06807 finsemark 0,16819 0,16819 franse frank 0,15245 0,15245 grieksedr. 0,00293 0,00293 hongkongdlr 0,13659 0,14793 hong. forint 0,36756 0,45378 iersepond 1,26974 1,26974 israel shekel 0,22235 0,26974 ital .lire 0,00052 0,00052 japanse yen 0,00865 0,00869 marok dirh 0,08894 0,10142 nieuw zeeland dlr 0,47148 0,52820 noorse kroon 0,12833 0,13355 oost.schilling 0,07267 0,07267 poolse zloty 0,25412 0,29949 Portugese esc 0,00499 0,00499 slow, koruna 0,02251 0,02432 Spaanse pes 0,00601 0,00601 tsjech. koruna 0,03226 0,03363 turkse lira (1 min) 0,40 0,120 zuid-afr. rand 0,08486 0,11753 zweedse kr. 0,10573 0,11131 frank 0,68022 0,68203 Wisselmarkt 22/04 amerik.dollar antill.gulden austr.dollar belg.frank deense kroon duitse mark engelse pond franse frank griekse drachme hongk.dollar ital.lire japanse yen nwzeel.aollar noorse kroon oost.schlll, Portugese esc. Singapore dollar 23/04 1,1245 1,1272 0,6317 0,6335 0,6085 0,6081 0,024789 0,024789 0,7143 0,7165 0,1343 0,1343 0,511292 0,511292 1,6277 1,6336 0,152449 0,152449 0,002935 0,002935 0,1443 0,1448 1,269738 1,269738 0,0005 0,0005 0,0086 0,0087 0,5028 0,5032 0,1315 0,1317 0,072673 0,072673 0,004988 0,004988 0,6185 0,6199 0,006010 0,006010 0,1012 0,1030 0,1087 0,1089 0,6811 0,6807 23 apr 526.13 +0,75 IMÊIMITIII 5,30 5,19 5,08 23 apr 0,8872 -0,0010 23 apr 10089,24 -47,19 10900 10620 10340 i 10060 9780 9500 AMSTERDAM - De Euro pese effectenbeurzen wis ten gisteren geen richting te bepalen. Aanvankelijk openden zij positief, maar tegen de middag zakten ze weer weg. De effectenbeurs in Amsterdam sloot nipt op winst met een stand van 526,13 punten. Dat is 0,75 punt (0,14 procent) hoger dan de voorgaande dag. De CAC-index in Parijs sloot met een winst van bij na 0,1 procent. In Londen - daalde de FTSE-index 0,6 procent en de beursgraad- meter DAX in Frankfurt eindigde 0,3 procent lager. Op de beursvloeren over heersten nog de-naweeën van de zware klappen in de telecomsector op maandag. Ericsson en Lucent waren daar toen debet aan en Veri zon Communications en AT &T Wireless konden giste ren niet overtuigen met hun kwartaalcijfers. Ericsson raakte op de beurs in Stockholm verder in ver val met een koersverlies van 4,4 procent. Maandag was er al 24 procent van de koers afgegaan. Vodafone be landde in Londen op het laagste punt in vier jaar. De telecommalaise trof in Amsterdam CMG hard. De automatiseerder, met een belangrijke telecomdivisie, zakte 4,1 procent tot 3,76 euro. Nog erger was de situ atie voor Landis. De leve rancier aan telecombednj- ven was op het Damrak nog maar 13 eux-ocent waard, 57 procent minder dan maan dag toen de onderneming van haar banken kreeg te horen dat ze geen heil zien in een reddingsplan. Akzo Nobel gaf tegenwicht aan de koersdalingen. Het chemie- en farmaciecon cern maakte gunstige kwar taalcijfers bekend. Beleg- gers beloonden het bedrijf met een plus van 2,5 procent op 48,95 euro. Nog beter verging het automatiseer der Getronics. Het fonds won 3,3 procent op 3,40 eu ro. Daarmee maakte het be drijf het verlies van maan dag niet goecl, want toen le verde Getronics 4,9 procent in. Getronics maakte giste ren bekend converteerbare obligaties te willen terug kopen. Philips, Unilever en Ahold trokken de AEX ver der omhoog. ANP -afr. rand zweedse kroon Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van 14 00 uur: Goud onbewerkt 10.719-11 173, vorige 10.746- 11.200, bewerkt 11.899 laten, vorige 11.926 laten, zilver onbewerkt 148-180. vorige 148-180, bewerkt 198 laten, vorige 198 laten. NEW YORK - Wall Street is gisteren in het laatste uur weggegleden. Dat had te maken met slechte vooruit zichten in de technologie sector en met tegenvallende resultaten van chemiecon cern DuPont en oliemaat schappij ExxonMobil. De Dow-Jonesindex sloot op een stand van 10.089,24. Dat is een verlies van 47,19 punten (0,47 procent). Schermenbeurs Nasdaq, waaraan vooral veel tech nologiefondsen staan geno teerd, verloor 28,37 punten op 1730,31. punten. Dat is een verlies van 1,61 procent. DuPont zag de winst met 3,2 procent dalen tot 479 mil joen dollar. Dat was ietsla ger dan analisten hadder gehoopt. Op de beurs ver loor het aandeel 3,26 pro cent op 44,84 dollar. ExxonMobil zag de winst 58 procent zakken tot ruim 7 miljard dollar, vooral dooi de invloed van lagere olie- en gasprijzen. Op de beun leverde het fonds 1,2 pro cent in op 41,35 dollar. De euro noteerde 0,8 d ollar in Ne w York. De munt deed 0,8900 dollar aan het einde van de handel in Am sterdam. ANP periode 40 dagen periode van 40 dagen •niddenkoors In dollar periode van 40 dagen periode van 40 dagen Vorige Laatste koers koers Sopheon Plc 0,20 0,2420,00 Landis Group Interef.Jap.Warr. 5,00 5,27 5,40 Eur.Ass. Trust Sarakreek Hold 0,52 0.54 3,85 ASM Int Sarakreek 0,52 0,54 3,85 Begaclaim Stork 11,56 12,00 3,81 Begemann Groep New Skies S. 6,27 6,48 3,35 Nyloplast Getronics 3,29 3,40 3,34 EVC Intern Econosto, Kon. 6,05 6,24 3,14 Hagemeyer TulipCompulers 0,37 0.38 2,70 Selected Winner F Robeco Europe 37,06 38,05 2,67 Cap Gemini sa ABN A Pr.Sec.Eur. 43,15 44,30 2,67 Biopharma Eq.F Océ 13,26 13,60 2,56 CMG Robeco Zelfs H. 48,65 49,87 2,51 Hooge H.Opt.F N. Akzo Nobel 47,75 48,95 2,51 Draka Holding Telegraaf De 22,00 ^2,54 2,45 Ispat Intern. A 0,30 0,1356,67 8,60 7,80 9,30 29,40 26,70 9,18 0,50 0,46 8,00 3,80 3,50 7.8 7,60 7,10 6,58 1'89 Hl f'« 24,50 23,00 6,12 9,80 9,35 4,59 73,30 69.95 4,5/ 17,20 16,45 4,36 3 92 3.76 4,08 24^90 23.95 3.82 43,05 41.45 3,72 2,70 2.60 3,70

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 6