Paus veroordeelt misbruik Mbeki is ineens aids-deskundige HANDSFREE BELLEN? WMfMf.SI I0PB0X.NL Zes Serviërs kondigen gang naar Haagse Tribunaal aan EU opent aanval op toenemende computermisdaad Ruim kwart tunnels Europa nog onveilig 5 Duitse politie arresteert elf verdachten van terrorisme Chirac weigert met Le Pen in debat te gaan Harde taal van kerkvorst blijft nog zonder consequenties Vijfjarige drugskoerier gepakt Vrouw onthoofd in Zimbabwe Stoomwals valt op bus: 14 doden Proces Kaprun begint 18 juni Liberianen vluchten voor geweld EU-delegatie mag nu wel naar Arafat woensdag 24 april 2002 KARLSRUHE - De Duitse poli- I (ieheeft gisteren elf mensen ge arresteerd die lid zouden zijn van de Palestijnse organisatie Al Tawhid. Justitie onderzoekt de relatie van deze groepering met het terroristische netwerk Al Qaeda van Osama bin Laden, zo heeft de politie laten weten. De groep zou aanslagen in Duitsland hebben beraamd. De arrestaties volgden op een grote actie in heel Duitsland. Daarbij heeft de politie in ver schillende steden negentien wo ningen doorzocht en onder meer documenten in beslag genomen. Een van de hoofdpersonen bin nen Al Tawhid zou een 36-jarige Palestijn uit de stad Essen zijn. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft laten weten dat Al Tawhid een 'religieuze, ideologische groepering' is, gebaseerd op een 'agressief en militant moslim fundamentalisme'. Het hoofd kwartier van de beweging be vindt zich volgens de Duitsers in Groot-Brittannië. De Duitse cel zou zich voornamelijk hebben beziggehouden met het verval sen van identiteitsdocumenten en het doorsluizen van in Af ghanistan opgeleide strijders naar andere landen. DPA HENNES - De Franse president Chirac wil geen televisiedebat met de extreemrechtse kandi daat voor het presidentschap Jean-Marie Le Pen. Chirac zei dit gisteravond. „Tegenover de intolerantie en de haat is er geen uitwisseling, geen compromis, geen debat mogelijk", aldus Chirac tijdens 1 een verkiezingsbijeenkomst in destadRennes. Le Pen haalde afgelopen zondag verrassend meer stemmen dan de socialistische premier Jospin, en staat in de tweede ronde van de presidentsverkie zingen tegenover de centrum- I rechtse Chirac. De beslissende stembusgang is op 5 mei. AFP van onze redactie buitenland VATICAANSTAD - De harde taal van paus Johannes Paulus H over seksueel misbruik van minderjarigen door priesters is vooralsnog zonder gevolgen ge bleven. Het was gisteren in het Vaticaan niet duidelijk of de paus daarmee ook bedoelde dat deze priesters uit het ambt moe ten worden gezet. In een toespraak tot Ameri kaanse kardinalen noemde de paus het foute gedrag van gees telijken voor het eerst een mis daad. In de Rooms-Katholieke Kerk is geen plaats voor pries ters die jongeren misbruiken, zei de 81-jarige paus. Tijdens een persconferentie gis termiddag bleken de Ameri kaanse kerkleiders verdeeld over de uitleg van deze woor den. Kardinaal Mahony, aarts bisschop van Los Angeles, zag er een pleidooi in voor 'zero tole rance'. Een priester die in de fout is gegaan, kan volgens hem niet meer in het ambt terugke ren. Maar anderen, zoals kardi naal Bevilacqua, aartsbisschop van Philadelphia, wilden de woorden van de paus nog eens goed bestuderen. Dit standpunt werd gedeeld door kardinaal George, aartsbisschop van Chi cago, en de voorzitter van de Amerikaanse bisschoppencon ferentie, bisschop Gregory. Tijdens de bijeenkomst achter gesloten deuren was niet ge sproken over de positie van kar dinaal Law. „Hij begon er niet over en niemand vroeg hem er naar", zei kardinaal George. Er wordt grote druk op Law uitge oefend om af te treden. De aarts bisschop van Boston heeft twee priesters, van wie hij wist dat ze zich aan minderjarigen vergre pen, overgeplaatst naar andere parochies zonder die te waar schuwen. Een van hen is inmid dels tot tien jaar cel veroor deeld. Na terugkeer van een geheim bezoek aan de paus zei Law vorige week dat hij niet van plan is af te treden. Celibaat Wel is er gesproken over het ver plichte celibaat voor priesters. Progressieve rooms-katholie- ken hopen dat het seksschan daal de Rooms-Katholieke Kerk tot het inzicht zal brengen dat de tijd van het celibaat voor bij is. „Het celibaat werd niet ter discussie gesteld. Integendeel, het belang ei-van werd onder streept", zei bisschop Gregory. De paus had dit weekeinde in een toespraak al duidelijk ge maakt dat er niet aan het celi baat mag worden getornd. De kardinalen hopen dat ze tijdens de tweedaagse bespre kingen in het Vaticaan aanwij zingen van de paus of van zijn naaste medewerkers krijgen zo dat ze op hun halfjaarlijkse ver gadering in juni bindende maatregelen kunnen uitvaardi gen. Die hebben betrekking op het uit het ambt zetten van schuldig bevonden priesters, aangifte van de daders bij justi tie en een betere opleiding van de priesters. „Onze prioriteit is de bescherming van kinderen, zodat we tegen de gelovigen kunnen zeggen: jullie kunnen vertrouwen in de kerk hebben", zei kardinaal McCarrick, aarts bisschop van Washington. Daarmee verwees hij naar de kern van het schandaal. „Dit is een vertrouwenscrisis", zei kar dinaal George gisteren. „Er wordt getwijfeld aan de heilig heid van de priesters en aan de betrouwbaarheid van de bis schoppen." Namens een organisatie van slachtoffers zei Joe Gallagher dat de wonden pas kunnen ge nezen als de kerkleiders die me deschuldig zijn, aftreden. Niet zalvende woorden, maar ingrij pende maatregelen zullen vol gens hem de kerk haar geloof waardigheid teruggeven. DPA/RTR/AFP NEW YORK - De Amerikaanse douane heeft op het vliegveld in New York een vijfjarig meisje gepakt met een kilo heroïne. Het kind was vanuit BogotaColombiaal leen naar de VS ge stuurd met het doel de verdovende middelen het land binnen te smokkelen, zo meldt de douane. „Het alleen sturen van een kleuter om heroïne te smokkelen is een nieuw dieptepunt, zelfs voor drugssmokkelaars", aldus een functionaris van de douane. „Deze zaak laat zien hoe diep smokkelorganisaties zijn gezonken in him ijver om hun dode lijke waar aan de man te brengen." De autoriteiten hebben het kind, dat op 18 april in New York arriveerde, overgedragen aan de kinderbescherming. RTR HARARE - Aanhangers van de regerende Zanu-PF van de Zimbabwaanse president Moegabe hebben zondag een 53-ja- rige moeder van acht kinderen onthoofd. De vrouw behoorde tot de oppositie. De onafhankelijke Zimbabwaanse krant Daily News heeft dit gisteren gemeld. De echtgenoot van het slachtoffer zei dat twintig partijactivisten zijn woning binnendrongen en zijn vrouw voor de ogen van hun twee dochters ombrachten. De onrust en het geweld die Zimbabwe voor de verkiezingen kenmerkten, zijn na de overwinning van Moegabe onvermin derd voortgegaan. AP MOSKOU - Een stoomwals is gisteren tijdens het vervoer in Centraal-Rusland van een vrachtwagen gevallen en op een bus terechtgekomen, waardoor zeker veertien inzittenden om het leven zijn gekomen en één zwaar gewond is geraakt. Het ongeluk gebeurde 120 kilometer ten noorden van Oefa, de hoofdstad van de Oeral-regio Basjkortostan. De vrachtwa gen was de bus aan het inhalen toen de stoomwals van de laadbak rolde. AP SALZBURG - In het Oostenrijkse Salzburg begint op 18 juni het proces om de schuldvraag van de ramp met de skitrein in Kaprun. Dat maakte de president van de rechtbank in Salzburg giste ren bekend. Bij het ongeluk in november 2000 kwamen 155 mensen om het leven, onder wie twee Nederlanders. Justitie heeft zestien mensen aangeklaagd. Onder hen zijn medewerkers van de exploitatiemaatschappij van de trein, van het reparatiebedrijf en de beheerders van de skiliften. Hen wordt nalatig optreden bij brand en nalatigheid bij het handhaven van de openbare veiligheid ten laste gelegd. De maximumstraf hiervoor is vijf jaar cel. ANP/DPA NAIROBI - In het noorden van Liberia zijn ongeveer zesdui zend mensen op de vlucht geslagen nadat gevechten uitbra ken tussen rebellen en regeringstroepen. Volgens hulporganisaties vluchtten de mensen in paniek uit de opvangkampen rond de plaats Belefanai in de staat Bong. Regeringssoldaten hebben daar in de buurt een offensief in gezet tegen de guerrilla's Sinds de burgeroorlog in het West-Afrikaanse land een jaar geleden weer oplaaide, zijn zeker 60.000 burgers uit het noor den gevlucht. In het al drie jaar durende conflict proberen de opstandelingen president Taylor ten val te brengen. DPA VALENCIA - Twee topdi plomaten van de Europe se Unie gaan op uitnodi ging van Israël naar de stad Ramallah op de Wes telijke Jordaanoever. De buitenlandcoördinator van de EU, Solana, en de speciale gezant voor het Midden-Oosten, Morati- nos, willen daar vandaag met de Palestijnse leider Arafat spreken. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Peres zei gisteren in Va lencia op de tweedaagse conferentie van de EU en mediterrane landen dat de Unie een afvaardiging naar Israël en de Pales tijnse gebieden mag sturen en Arafat mag be zoeken. Eerder werd dat geweigerd. De EU riep Is raël op het leger terug te trekken uit alle Palestijn se gebieden en beloofden de Palestij nen steun bij de wederopbouw. Ook de leden van de Twee de Kamer spraken giste ren over het Midden-Oos ten. PvdA en D66 riepen in een motie minister Van Aartsen op te pleiten voor het terugtrekken van de ambassadeurs van de EU- landen uit Israël als dat land zich niet direct te rugtrekt. De motie haalde het net niet. Israëliërs en Palestijnen voerden gisteren voor het eerst gesprekken over de belegering van de Ge boortekerk in Bethele- hem, waar zich tweehon derd Palestijnen en dertig geestelijken ophouden. Ze beschikken nauwelijks meer over eerste levens behoeften. De gesprekken worden vanmiddag voort gezet. Drie Palestijnen, ver dacht van collaboratie met Israël, zijn gisteren in de stad Hebron gedood. De mannen werden ver moord bij het wrak van de auto clie eerder onder vuur was genomen door een Is raëlische gevechtsheli kopter. Bij die aanval kwamen twee Palestijnen om, onder wie de plaatse lijke leider van de Al Aksa Martelaren Brigades, Marwan Zuloum.AJVP/E- FE/AFP/AP door Eelco van der Linden PRETORIA - Zijn woordvoerders en ver trouwelingen spreken van een 'betere communicatie van bestaande ideeën en standpunten'. Maar de natie is euforisch en gelooft in een ommekeer, een revolu tie, en verklaart gepassioneerd weer de liefde voor haar president. Hoe aids Tha bo Mbeki deed dwalen en nu zijn herver kiezing en internationale prestige moet veilig stellen. De golf van loftuitingen en verbale om helzingen verraden oprechte opluchting. Illustratief was de reactie, gisteren, van Nelson Mandela op het nieuws dat de Zuid-Afrikaanse regering haar omstre den standpunten over aids en aids-medi- cijnen bijstelt. „Ik ben verrukt. Er was geen president of premier voor hem die het beter heeft gedaan. De mensen zullen nu beginnen Mbeki écht te waarderen." Mandela heeft de afgelopen maanden, net als bisschop Desmond Tutu, zijn af keer niet verborgen over de soms bizarre ideeën (zoals: aids wordt niet veroor zaakt door hiv) die binnen de regering en regeringspartij ANC circuleren. Zoals talloze anderen in binnen - en buiten land, begrepen zij dat de hele kwestie be zig was het presidentschap van Mbeki, maar ook het ANC, te ruïneren. Er moest eenvoudig wat gebeuren. En een paar dagen geleden gebeurde het. De regering liet weten, onder meer via paginagrote advertenties in de krant, dat aicls-bestrijding de eerste prioriteit heeft. De regering nam ook afstand van het zo pijnlijk idee dat aidsmedicijnen giftig zijn en alleen in experimentele vorm kunnen worden toegediend. Slachtoffers van verkrachting krijgen nu aidsrem- mers. Nevripine, dat de kans op over dracht van het aids-virus van moeder op kind halveert, zal beschikbaar komen voor alle seropositieve zwangere vrou wen. Obstakel Aids ondergroef letterlijk Mbeki's 'new deal' met de westerse wereld, dat als ba sis heeft de belofte dat Afrika zal zorgen voor goed politiek en economisch beleid. Het plan, Nepad, zal deze zomer worden voorgelegd aan de rijke landen van de G8Toen de Canadese premier onlangs in Zuid-Afrika was om de bijeenkomst voor te bereiden, moet het Mbeki duide lijk zijn geworden dat zijn eigen aids-be- leid nu als een obstakel geldt voor het nieuwe pact. Van zijn ambassadeurs hoorde hij later soortgelijke geluiden. De situatie in Mbeki's eigen partij is gro tesk. Voormalige broeders bevechten via actiegroepen en rechtszaken de ANC-re- gering. Terwijl angstige critici niet weten wat te doen met de enorme druk vanuit de basis, verkondigen anderen met ex treme overgave de dissidente ideeën, in de hoop bij Mbeki te scoren. Eén van hen, Peter Mokaba, verantwoordelijk voor de verkiezingscampagne van het ANC, zei onlangs: „Het verhaal dat hiv aids ver oorzaakt, wordt de Afrikanen opgedron gen met leugens, geweld en pseudo-we- tenschap." Het werd te gek en er is nu op de rem ge trapt. De vraag blijft hoe ver het nieuwe geloof gaat en of Mbeki zijn les echt heeft geleerd. GPD van onze redactie buitenland BELGRADO - Zes Serviërs die gezocht worden door het inter nationale Joegoslavië-Tribu- naal in Den Haag, zijn bereid zich daar vrijwillig te vervoe gen. Ze krijgen daarvoor vijf tien dagen de tijd, meldde de Joegoslavische staatsecretaris van Justitie gisteren. Het gaat om generaal Dragoljub Ojdanic, de voormalig bevel hebber van het Joegoslavische leger; Milan Martic, de leider van de Kroatische Serviërs ten tijde van de Servische opstand in Kroatië; de voormalige Joe goslavische vice-premier Niko la Sainovic; de oud-legerofficie ren Vladimir Kovacevic en Mile Mrksic en de Bosnisch-Servi- sche kampbewaarder Momcilo Gruban. De premier van de deelstaat Servië, Zoran Djindjic, voor spelde gisteren tijdens een be zoek aan Londen dat de meeste van de 23 gezochte Serviërs bin nen twee tot drie weken in Den Haag kunnen zijn. Hij zette in 2001 de voormalige president Milosevic op een toestel naar Den Haag, ondanks het oordeel van opperrechters die zijn uitle vering hadden verboden. De meestgezochte Serviërs op dit moment zijn de voormalige Bosnisch-Servische leider Ra dovan Karadzic en generaal Ratko Mladic, die Srebrenica Advertentie onder de voet liep. Karadzic het via de woordvoerder van zijn aanhangers weten dat hij alle aanklachten tegen hem en an dere Serviërs niet erkent en zich nooit vrijwillig bij het tribunaal zal melden. De Servische oud legerleider zou sinds 1995 on dergedoken zitten in het oosten van Bosnië. Pogingen van de de VN-troepenmacht SFOR om hem gevangen te nemen zijn tot nu toe mislukt. Ultimatum De Joegoslavische autoriteiten hebben onder dreiging van met name Amerikaanse sancties 23 verdachten een ultimatum ge steld om zich over te geven. Dat ultimatum rekten ze de afgelo pen dagen een beetje op. Nu zou er echter vaart zitten in de over gave van personen die het tribu naal beschuldigt van misdaden in de afscheidingsoorlogen in voormalig Joegoslavië (1991- 1995) en tijdens de oorlog in Kosovo in 1999. Het tribunaal is in Joegoslavië ondanks hoge kijkcijfers niet populair. Het wordt gezien als een anti-Servische instelling, die bijvoorbeeld weigeit de du bieuze rol van de NAVO te on derzoeken. AFP/ANP /AP door Hetty van Rooij BRUSSEL - Het moedwillig in de soep laten lopen van een in- ternet-chatsessie met prins Wil- lem-Alexander en Maxima is geen mislukte grap, maar een serieuze misdaad. De Europese Commissie vindt het hoog tijd dat de EU-lidstaten ernst gaan maken met de aanpak van de 'cybercrime', het inbreken in netwerken en het toebrengen van schade aan computer-in formatiesystemen. Daarvoor is het volgens 'Brus sel' nodig dat alle landen hun wetgeving aanpassen en op el kaar afstemmen. Volgens Europees Commissaris Vitorino van Justitie is er bij de lidstaten veel te weinig kennis over de virtuele misdaad en is de ervaring met de bestrijding ge ring. Bovendien hanteren alle landen verschillende strafma ten en definities, wat het voor cyber-criminelen heel makke lijk maakt om door de mazen van de wet te glippen. Sinds de aanslagen op 11 september 2001 is de belangstelling voor de 'vir tuele misdaad' sterk toegeno men. In december vorig jaar zet te de Europese Unie cybercrime op de lijst misdrijven waarvoor uitlevering tussen EU-landen sterk is vereenvoudigd. Maar dat betekent wel dat de lidsta ten sluitende afspraken moeten maken en nauwer moeten sa menwerken. Gisteren diende het dagelijks bestuur van de Unie een voorstel in waarover de ministers van Justitie het voor eind volgend jaar eens moeten worden. Om de internationale uitwisse ling van informatie over aan vallen op computersystemen te verbeteren, wi.1 Eurocommissa ris Vitorino de lidstaten ver plichten om 'contactpunten' in het leven te roepen, die continu bezet zijn. Voor ernstige geval len van cybercrime moet in alle lidstaten de maximum-gevan genisstraf minstens vier jaar zijn, zo vindt de Commissie. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een misdadige or ganisatie of ernstige economi sche gevolgen. GPD Bosnische moslims kijken toe hoe in hun dorp Besici de lichamen van zeven mensen worden opgegraven die tien jaar geleden zijn ge dood in het begin van de oorlog in Bosnië. foto Amel Emric/AP van onze redactie buitenland BRUSSEL - Meer dan een kwart van de tunnels in Europa is nog niet veilig genoeg. Dit blijkt uit een Europees onder zoek naar de veiligheid van der tig tunnels in elf landen. Drie tunnels komen uit de test als gebrekkig en vijf zelfs als zeer gebrekkig. De twee onder zochte Nederlandse tunnels, de PietHeintunnel (in Amsterdam) en de Wijkertunnel (bij Velsen), zijn respectievelijk 'acceptabel' en 'erg goed', zo staat in het on derzoek. De overkoepelende Europese organisatie AIT FIA, waarbij de ANWB en zus terorganisaties in Europa zijn aangesloten, heeft de resultaten gisteren bekendgemaakt. Drie tunnels hebben het predi kaat 'erg goed' gekregen. Het gaat om de recent geopende Cointetunnel in België, de Mont Blanctunnel (Frankrijk en Italië) en de eerdergenoemde Wijkertunnel bij Velsen. In de Mont Blanctunnel kwa men door een ongeval in 1999 zeker 39 mensen om het leven. D e verb in ding wordt d i t j aa r ge leidelijk weer opengesteld voor (vracht-)verkeer. Volgens de on derzoekers, die de tunnel eind 2001 voor de openstelling in specteerden, komen de Mont Blanctunnel en de Cointetunnel het dichtst bij hun ideaal van tunnel veiligheid. De drie onveiligste tunnels be vinden zich volgens de onder zoekers in Oostenrijk/Slovenië en Groot-Brittannië. Het gaat om de Loibltunnel op de grens tussen Oostenrijk en Slovenië en de Britse Blackwall Tunnel North en Blackwall Tunnel South. In de lijst komen geen Italiaanse tunnels voor, omdat tunnelautoriteiten weigerden mee te werken aan de test. ANP fotoArturoMari/AP De paus leest zijn boodschap aan de Amerikaanse kardinalen voor in zijn bibliotheek in het Vaticaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 5