Kievit heeft bescherming nodig Weer Oranje Boven in Zierikzee PZC Kamer vraagt om vergoeding visserij voor Maasvlakte PZC on 16 Vereniging Weidevogelbeheerders ergert zich aan beeld van eierrapers WÊ Mr* ...Sk-4-' :Ü'"'v Pleidooi voor speciaal tarief ouderen tunnel oo orvrto woensdag 24 april 2002 door Jan Jansen MIDDELBURG - Kievitseie ren rapen? Nee, dat mogen we de vier Zeeuwse leden van de Vereniging van Weidevogelbe heerders Vanellus vanellus (Latijn voor kievit) beslist niet in de schoenen schuiven. Een recent artikel in deze krant dat het beeld oproept van een kwartet wat zonderlinge, mo gelijk zelfs vogelvijandige wei- landstruiners verdient recht zetting. ,,Je wordt zo vergeleken met zeehondenknuppelaars of an dere jagers. Heel Nederland valt over je heen en dat kunnen we niet hebben", zegt Middel burger Jaap van Weele. In wer kelijkheid gaat het om weide vogelbeheerders die onder meer de kievit juist een goed hart toedragen. En zulke beheerders zijn er in Zeeland trouwens ook meer dan de genoemde vier. De Stichting Landschapsbeheer Zeeland doet het bijvoorbeeld ook. Quasi-grappend stelt oud-le raar Van Weele (61) zichzelf voor als 'een kwart van het le denbestand van Vanellus vanellus', maar de ondertoon is serieus: Om te overleven heeft de weidevogel dringend be scherming nodig. In dat kader moeten we het ge romantiseerde beeld van eieren rapen als onschuldige folklore gauw vergeten. „Eieren van weidevogels zijn van oudsher een handelsarti kel. In België is dat nu nog zo, maar vroeger was Nederland, met name Friesland het han delscentrum voor heel Europa. En niet alleen het kievitsei werd geëxporteerd, ook de eie ren van scholekster, wulp, tu reluur en grutto waren in trek. Vooral het grutto-ei was een delicatesse." Dat zegt-ie nog op neutrale toon. Wat later, als we een uit stapje hebben gemaakt naar een akker net buiten Middel burg waar een boer met voor jaarskolder en reuzenmachi- nes pas drie afgepaalde nesten heeft vernield, laait zijn boos heid op. Op deze brute akker bouwer natuuiiijk, maar met terugwerkende kracht ook op de Friezen die in het weidevo- gelei enkel handel zagen. „Su perschurken waren het. Weetje dat ze vroeger zelfs met busla dingen vol het land introkken om eieren te rapen? Naar Bra bant vooral, daar was veel meer te vinden dan in Fries land zelf. Zeeland? Nee, dat ge loof ik niet zo." Kippe-eieren Maar dankzij zijn Zeeuwse wortels weet hij wel dat ook de Zeeuwen geen heilige boontjes waren. „Mijn overgrootvader was zetbaas in de Wilhelmina- polder. Zo weet ik dat de heren boer daar twee kippe-eieren gaf in ruil voor één kievitsei! Het was een lekkernij hè." Intussen doet de weidevogel het in Zeeland volgens hem re delijk. Kievit en scholekster redden het wel, veel minder vergaat het vogels als tureluur, wulp en grutto. Natuurbeheer probeert het tij te keren. Maar is menselijk ingrijpen niet ge kunsteld? Hij aarzelt geen se conde. „Als je een land wilt waar alleen nog zwerfkatten, vossen, kraaien, meeuwen en eksters zijn, moet je de natuur zijn gang laten gaan. Maar dat willen we niet, we willen even wicht tussen soorten en stre ken. Het is volkomen gerecht vaardigd in te grijpen in de natuur: niet in de Grand Canyon, wel in Boerenkool- stronkeracleel." Voor de weidevogel geldt dat in het bijzonder, want die moet het vooral hebben van land bouwgebied, en als iets niet na tuurlijk is... „Als we niets doen, zijn die vogels in no time ver dwenen." De vaststelling bete kent ook dat het niet zonder boeren kan die gemarkeerde nesten willen ontzien. Beheer moet dus, maar krijgen de mensen van Vanellus vanellus er in Zeeland wel de ruimte De kievit moet juist worden beschermd en eieren rapen past daar niet in, vindt de Vereniging van Weidevogelbeheerders Vanellus vanellus. foto Wim Kooyman voor? Ook in dat opzicht ver ontrustte het gewraakte arti kel hem. Vergunningen Sinds 1 april gaat het provin ciebestuur over vergunningen om kievitseieren te rapen, maar de provincie laat nog vol ledig in het midden of de be heerders straks nog wel het weiland in mogen. „Ik voorzie er problemen mee. Ik vrees dat ze onder het motto 'geen eieren rapen' geen vergunningen zul len geven. Dat doet het goed in deze tijd. Maar dan overzien ze de gevolgen niet. Want ik heb dat papiertje nodig voor het beheerwerk. En beheer moet echt." Het beste bewijs leverde vol gens Van Weelde de mkz-erisis van vorig jaar. „Toen mochten we het land niet op, konden we niks doen. En dat zag je meteen terug in de broedresultaten." Hi] wijst op een groene wei. „Stel dat ze die aanwijzen als natuurgebied maar er geen be heer toestaan. Dat zou echt een lachertje zijn." door Harmen van der Werf DEN HAAG - Het kabinet moet met de visserijsector een plan van aanpak maken om de scha de vast te stellen die de visserij lijdt door aanleg van de Tweede Maasvlakte en zandwinning in de Noordzee voor dit nieuwe Rotterdamse haven- en indu strieterrein. Ook de financiële compensatie voor de vissers moet daarin worden geregeld. De Tweede Kamer heeft dit gis teren vastgelegd in een eensge zind aangenomen motie van CDA-Kamerlid S. Buijs. Het parlement nam ook een motie aan van WD'er J. Klein Mole- kamp over de grootte van een zeereservaat in de monding van het Haringvliet. Het kabinet wilde ter compensatie van het verlies aan zeenatuur door de Tweede Maasvlakte een zeere servaat instellen van ruim 30.000 hectare. Europese regel geving vereist dat. Volgens de VVD-motie, waar alleen SP en GroenLinks tegen stemden, mag het reservaat kleiner wor den, als uit onderzoek blijkt dat dit mogelijk is. In het zeereser vaat zullen visserijactiviteiten worden beperkt. GroenLinks had in een motie nog gevraagd af te zien van de Tweede Maasvlakte als het landaanwinningsproject gevol gen blijkt te hebben voor het zand- en slibtransport langs de Noordzeekust en naar de Wad denzee. Die motie kreeg slechts de steun van GroenLinks en SP. Hetzelfde gebeurde met een mo tie waarin de regering werd ver zocht om met België overleg te beginnen over een samenwer kingsvorm tussen Rotterdam en Antwerpen om de activiteiten van die havens beter op elkaar af te stemmen. SP en Groen Links wilden hiermee bereiken dat de twee havens niet alles dubbel doen, zoals aanleg van de Tweede Maasvlakte én een verdere verdieping van de Wes- terschelde, allebei voor grote containerschepen. Met de stemmingen over de mo ties heeft de Tweede Kamer in gestemd met het kabinetsbe sluit om ruimte te reserveren voor een Tweede Maasvlakte, die in zee moet worden aange legd, direct naast de Eerste Maasvlakte. door Harold de Puysseleijr KLOOSTERZANDE - Provin ciale Staten van Zeeland moe ten ervoor zorgen dat ouderen tegen gereduceerd tarief de Westerschelde over kunnen ste ken via de Westerscheldetunnel of het fiets-voetveer. Voorzitter H. Remijn-De Badts van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Zeeland zei dat gisteren tijdens de jaarver gadering in Kloosterzande. Remijn-De Badts vertelde dat het bestuur van de KBO Zee land zich ernstig zorgen maakt over de hoogte van de tarieven en de bereikbaarheid van het treinstation in Vlissingen. „Het provinciaal bestuur verwacht toch niet dat we over vliegende tapijtjes beschikken en zo de oversteek kunnen maken?", merkte ze spottend op. Om daarna serieuzer te vervol gen: „Veel ouderen in Zeeuws- Vlaanderen hebben kinderen en kleinkinderen aan de overkant. Het contact daarmee willen we graag behouden. Het vraagt fy siek van ouderen toch al veel om de oversteek te maken. Maar als daarvoor extra zwaar in de bui del moet worden getast, zal het voor velen een belemmering zijn om de reis te maken." ZIERIKZEE - Schouwen-Dui- veland bruist op 30 april volop. Nog niet eerder hebben de plaatselijke oranjeverenigingen zich zo uitgeleefd in een druk programma voor de viering van Koninginnedag. Het 'Maxima- gevoel' viert hoogtij. Zelfs Zie- rikzee doet, na een paar jaar kwakkelen, weer volop mee aan de festiviteiten voor jong en oud. Hieronder een overzicht van het programma in vijftien feestvierende kernen. BROUWERSHAVEN 9.00: Optocht vanaf Schuitkade met the ma balsport. 9.45: Balonnen oplaten, straatvoetbal en spelletjes voor de jeugd. 13.00: Markt, zeskamp. 16.00: Markt, concert Brass-Band in de tent op de markt 19.00: Playbackshow. 20.30: Concert bands NoPoint en 505. BRUINISSE zaterdag 27 april 19.30: Toneelvoorstelling en optreden smartlappenkoor in NH Verenigingsge bouw Deesstraat maandag 29 april 18.00: Dorpshuis, Sprookjes-kinderdis co. 21.00: Dorpshuis, Nacht van Oranje met Slipgevaar en Bostrock. dinsdag 30 april: 7.45: Koraalmuziek vanaf toren Neder lands Hervormde kerk. 8.15:Oranjeontbijtin 'tOpper voor oude ren. 10.00: Aubade in de muziektent en opla ten ballonnen. 10.20: Rondgang met Nu met Hope/Oefening en Uitspanning. 11.00: Sportzaal De Vanger, optreden Leo's Kindersjoo. 11.00: NH Verenigingsgebouw, film voor basisscholieren 13.30: Start autopuzzeltocht. 13.30: Tiende Brulympics rond sporthal De Vanger. 13.30: Karaoke-show Double M in kanti ne sporthal. 14.00: Oranje vrijmarkt. 14.30: Step- en skeelertocht voor kinde ren 6 t/m 15 jaar bij dorpshuis. 16.00: Jongeren-denkronde bij dorps huis. I BURGH-HAAMSTEDE 9.45: Optocht schoolkinderen met mu ziekkorps Witte van Haemstede vanuit Burgh. 10.30: Opening feestdag met muziek en zang op Beatrixweide. 11.00: Kinderprogramma en Oranje- markt. 13.00: Kinderoranjemarkt en Kabouter Plop op Beatrixweide. 13.15: Duinoord, concert Witte van Haemstede. 13.30: Skelterwedstrijd. 13.30: Ringsteken in de Slotlaan. 14.00: Dansdemonstratie danscentrum Kramer. 16.00: Optreden bigband The Ever greens. 21.00: Lampionnenoptocht vanaf Duin oord met Witte van Haemstede en Minis- tars. 21.30: Optreden Crosshead and the Sou- thsidehorns. DREISCHOR 9.30: Rondgang met muziekvereniging Crescendo en aantal stripfiguren. 10.00: Officiële opening festiviteiten. 10.30: Jeugdprogramma met rondrit strip-express. 11.00: Concert Cresendo op de Ring. 13.30: Zeskamp op de Ring Ook dit jaar zullen velen weer de kans grijpen om zich met Oranjesymbolen te tooien. Kinderen kunnen in Oosterland hun spulletjes weer proberen te slijten tijdens de vrijmarkt. 17.00: Dorpshuis, start fiets-oriënte- ringsrit. 19.00: Barbecue. 21.00: Oranjebal met Trio Lennard Hoek man. ELLEMEET~ 14.00: Schminken kinderen bij het dorps huis. 16.00: Oud Hollandse spelletjes voor kin deren bij Dorpshuis. 17.30: Trekker trekwedstrijden voor jong en oud. KERKWERVE 9.00: Officiële opening fcestiviteiten met aubade bij dorpshuis. 9.30: Kinderspelen met thema 'de boer- derie'. 10.00: Tafeltennistoernooi voor jeugd 12 t/m 16 jaar. 13.00: Boerderie-optocht vanaf cafe' Kerkwerve. 14.00: Zeskamp op de Ring. 17.30: Autopuzzelrit vanaf dorpshuis 't Zuudende. 20.00: Playbackshow in 't Zuudende. 21.30: Oranjebal met Mixed Up. NIEUWER KERK zaterdag 27 april 21.00: Dorpshuis, Oranjefeest met De Annemiekes. dinsdag 30 april: 9.00: Aubade bij Steenzwaenshof met Oefening en Uitspanning. 10.00: Kinderspelen op de Ring. 13.00: 'Dieren-optocht' met Oefening en Uitspanning en majorettekorps Bruinis- se 14.00: Kinder-vrijmarktaan de Ring, 14.00: Competitie zitvoetbal en buikglij- den. NOORDGOUWE 9.30: Lawaai-optocht met versierde fiet sen en drumband Con Amore vanaf De Springplank. 10.00: Officiële opening festiviteiten en oplaten balonnen. 10.15: Toost met oranjebitter en ranja. 10.45: Vossenjacht voor de jeugd. 13.00: Vrijmarkt voor kinderen. 14.00: Sponsorloop. 15.00: Optreden koor POP Wave. 15.30: Kindertheater voor peuters en dis co voor de oudere jeugd bij HCR Van de Weijde. I OOSTERLAND 9.00: Uitdelen ballonnen bij dorpshuis Oosterhof en optocht naar De Saele. 9.30: Oplaten balonnen. 9.45: Oplaten ballonnen bij Hofplein. 10.00: Kinderspelen op de markt. 11.00: Optocht met versierde fietsen van af Oosterhof, thema Kabouter Plop. 12,00: Vrijmarkt op Markt. 14,15: Skeelerwedstrijd. 16.00: Verkiezing sterkste man en vrouw van Oosterland. 19.00: Shantykoor in feesttent bij Neffen D'eule. 20.00: Oranjebal met optreden Pink Car pet in feesttent. I OUWERKERK In Bruinisse wordt de aubade weer gevolgd door het traditionele ballonnen oplaten. archieffoto's PieterHonhoff zaterdag 27 april: 16.30: Dorpshuis, puzzeltocht. 19.00: Kinderdisco t/m 14 jaar. 21.30: Oranjebal. dinsdag 30 april: 8.30: Lawaaioptocht kinderen vanaf Dorpshuis. 9.15: Muziek vanaf de kerktoren door Nieuw Leven. 10.30: Harry Potter-optocht met muziek vereniging Nieuw Leven. 11.30: Toost met Oranjebitter en andere lekkernijen op de Ring. 12.00: Worstjes met Griezeldrab eten in dorpshuis. 13.00: Heksenjacht voor kinderen 4 t/m 12 jaar. 15.00: Gruwelbaan voor volwassenen. 19.00: Verkleed korfbal op de Ring. 21.30: Lampionoptocht met Nieuw Le- I RENESSE 8.30: Koraalmuziek muziekvereniging Luctor et Emergo vanaf toren Jacobus- kerk. 9.00: Aubade kinderkoor Renesse. 9.15: Gezamenlijk ontbijt. 10.00: Kinderspelen op Lange Reke. 14.00: Optocht versierde fietsen onder begeleid van Luctor et Emergo. 15.00: Start puzzelwandeltocht. 15.30: Kindervrijmarkt rond de Jacobus- kerk. 16.30: Dansdemonstratie door danscen trum Kramer. 17.30: Kinderdiner. 19.00: Oranjefeest in Tiroler sfeer in tent bij kerk. I SCHARENDUKE 10.15: Muziekoptocht vanuit Dorpsstraat met als thema 'Monsters en Co'. 11.30: Officiële opening festiviteiten en oplaten balonnen. 13.30: Kindervrijmarkt rondom het Beth- lehemplein. 14.00: Buitenoptreden clown Kobus. 19.00: Oriëntatierit met auto's vanaf café de Zondebok. I SIRJANSLAND 11.00: Opening feest met toost en oranje- tompouce. 12.00: Optocht versierde fietsen onder begeleiding Oosterlandse fanfare 14.00: Vossenjacht. 16.00: Snelle skelterrace (vanaf 8 jaar) in Dorpsstraat, met speciale ritten vanaf 16 jaar. 18.30: Kinderdisco in verenigingsge bouw. 21.00: Oranjebal met barbecue en dans- orkets de Desparado's in het vereni gingsgebouw. ZIERIKZEE zaterdag 27 april: 19.30: Oranjeconcert (niet gratis) in Nieu we Kerk met drie Zeeuwse koren. dinsdag 30 april: 9.30u: Optocht versierde fietsen met mu ziekvereniging Kunsten Eer vanaf de Ba lie. 10.00: Officiële opening festiviteiten op Havenplein. 10.15: Optreden majorettekorps Minis- tarts. 10.45: Oud-Hollandse spelletjes voor de kinderen. 12.30: Disco met dansdemonstratie danscentrum Kramer. 14.30: Kindershow met clown Dido. 17.00: Dansclassics in feesttent Haven plein met demonstratie danscentrum Kramer. 19.00: Oranjebal met optredens van Tjak 'n Dola en Fairplay. I ZONNEMAIRE 10,00: Officiëel begin feestelijkheden met aansluitend versierde optocht met muziek. 11.15: Concert muziekvereniging Nut en Uitspanning. 12.15: Kinderspelen, ruilbeurs en kinder- markt. 14.00: Zeskamp volwassenen met zeepvoetbal om de wisselbokaal. 16.00: Live muziek.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 50